Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Difuzní vlastnosti OSB desek v důsledku zasažení nadměrnou vlhkostí.
Žižková, Lucie ; Vertal', Marián (oponent) ; Chybík, Josef (oponent) ; Bečkovský, David (vedoucí práce)
Předložená disertační práce pojednává o změně difuzních vlastností u desek z orientovaných plochých třísek (OSB) po zasažení nadměrnou vlhkostí. OSB desky po zasažení nadměrnou vlhkostí a následném vysušení změní své difuzní vlastnosti, a tak díky odlišnému faktoru difuzního odporu již neodpovídají původnímu návrhu skladby stěny dřevostavby. Cílem práce je popsat změnu difuzních vlastností laboratorně změřenou a tuto zakomponovat do reálné skladby stěny dřevostavby a posoudit její funkci pomocí počítačové simulace. Úvod práce tvoří teoretický základ pro zpracování experimentální části, ve které je obsaženo měření nasákavostí, difuzních vlastností a rizika růstu plísní. V experimentální části jsou popsány přístupy a metody k naplnění cíle disertační práce. Měření probíhalo v laboratořích ústavu pozemního stavitelství na zkušebních vzorcích z OSB desek. Po zasažení nadměrnou vlhkostí byly zkušební vzorky vysušeny pomocí dvou vysoušecích metod. Vysušené zkušební vzorky byly umístěny do zkušebních sestav, na kterých byla měřena difuze metodou suchých misek. Měření probíhalo ve dvou etapách, kdy v každé z výzkumných etap bylo měřeno na více než 80 vzorcích. V závěrečné části je měření vyhodnoceno formou grafů. Změna difuzních vlastností byla poté zakomponována do reálné skladby stěny dřevostavby a za pomoci počítačové simulace, která je v praxi nerozšířenější, dle ČSN 73 0540 posouzena.
Nízkopodlažní dřevostavba
Vlčková, Milada ; Bečica, Radek (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh dřevostavby. Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt s plochou jednoplášťovou střechou, který je určen pro pobyt 4 osob. Hlavním konstrukčním systémem jsou dřevené panely KLH s vnější zateplovací vrstvou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby a seminární práci. Seminární práce je zpracována na téma dřevostavby.
Dřevostavby s použitím přírodních tepelných a zvukových izolací
Ambrožová, Elena ; Spáčilová, Jitka (oponent) ; Myslín,, Jiří (oponent) ; Solař,, Jaroslav (oponent) ; Hirš, Jiří (oponent) ; Spáčil, Miroslav (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá tepelně technickými parametry přírodních izolací. V současnosti je navíc celosvětovým trendem ve výstavbě snižování spotřeby energie na vytápění, klimatizaci, popřípadě s provozními zařízeními v budovách a využívání perspektivních a úsporných stavebních materiálů se zanedbatelným negativním dopadem na životní prostředí. Proto se pozornost nejen odborné veřejnosti stále více obrací k alternativním materiálům, jako jsou například přírodní izolace, jejichž surovinu je možné čerpat z místních zdrojů a jejichž výroba je energeticky nenáročná a zanechává po sobě malou ekologickou stopu. V rámci disertační práce byly provedeny zkoušky krátkodobé nasákavosti, bylo provedeno měření součinitele tepelné vodivosti a jeho změna po zkoušce krátkodobé nasákavosti. Byla stanovena závislost součinitele tepelné vodivosti na vlhkosti a byl stanoven tepelný odpor. Dále byla provedena aplikace přírodních izolací ve stavebních konstrukcích s porovnáním jednotlivých technických parametrů a ekologické stopy. Na závěr byla provedena aplikace akustických izolací v dřevostavbách a cenový rozbor.
Vliv technologie výstavby na cenu stavebního díla
Janovská, Radka ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá tématikou vlivu technologie výstavby na cenu stavebního díla. Teoretická část popisuje tématiku ceny, nákladů, stanovení rozpočtu, druhů výstavby a konstrukčních systémů. Praktická část posuzuje na konkrétním rodinném domě vybrané druhy konstrukčních systémů z hlediska ceny a technologie.
Analýza EMW záření pro sterilizaci biotických škůdců
Danielová, Marie ; Svobodová, Kateřina (oponent) ; Holešovský, Jan (vedoucí práce)
Biotičtí škůdci jako jsou dřevokazné houby, plísně a dřevokazný hmyz nejsou problémem pouze starých objektů, ale i novějších staveb. Jejich výskyt má negativní vliv na fyzické i mechanické vlastnosti stavebních materiálů. Jednou z hlavních příčin výskytu biotických škůdců ve stavbách je vlhkost. Sanace objektů z hlediska vlhkosti a biotických škůdců je ve stavební praxi častým předmětem řešení. Metod používaných k odstranění vlhkosti a inaktivaci biotických škůdců je mnoho a jejich použití závisí na individuálních požadavcích jednotlivých objektů. V praxi se tímto problémem zabývají specializované firmy využívající známé technologie nebo se dále podílejí na jejich výzkumu. Jednou z metod, která se pro sanace vlhkosti a inaktivaci biotických škůdců používá je ozařování stavebních konstrukcí za použití EMW záření. Mikrovlnný ohřev využívaný k vysoušení vlhkosti ze stavebních materiálů je jednou z nejintenzivnějších metod při sterilizaci biotických škůdců a vzhledem k jeho intenzitě se jedná o časově i cenově dostupnější metodu.
Analýza a optimalizace nákladů dřevostavby
Zvonař, Tomáš ; Vrbka,, Marek (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací nákladů dřevostavby ve stavebním podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy. V praktické části je stručně popsána analyzovaná dřevostavba včetně jejího předběžného a výsledného rozpočtu. Jednotlivé položky těchto rozpočtů jsou podrobeny analýze nákladů, kde jsou zobrazeny cenové rozdíly. Následně je sestaven kontrolní výkaz výměr a položkový rozpočet v cenové soustavě ÚRS pro porovnání a zjištění cenových rozdílů. Na základě zjištěných dat jsou navržena opatření pro optimalizaci předběžného rozpočtu. V závěru práce je provedeno celkové vyhodnocení cenových rozdílů a navržených opatření.
Novostavba hasičské zbrojnice v systému dřevostavby
Hrdina, Matouš
Diplomová práce je zaměřena na vypracování projektové dokumentace pro novostavbu hasičské zbrojnice JPO I – C1 v konstrukčním systému dřevostavby. Stavba je navržena na místě původní hasičské zbrojnice, která je již zastaralá a nevyhovuje současným požadavkům. Stavba je umístěna na parcele č. 815 v katastrálním území Hylváty. Objekt je samostatně stojící budova s garážovým prostorem a navazující třípodlažní administrativní budovou. Hlavní nosný systém je řešen pomocí dřevěného skeletu a dále je tu schodišťový prostor, který je řešen jako železo-betonové jádro. Obvodové, vnitřní a vodorovné konstrukce jsou tvořeny z CLT panelů. Střecha je tvořena jako jednoplášťová plochá se spádovou minerální vrstvou. Objekt je tvořen ze dvou částí. Jedna část tvoří administrativní úsek, kde se nachází zázemí pro sloužící výjezdové hasiče 1.NP a 2.NP. V posledním podlaží administrativní budovy je vytvořeno zázemí pro denní příslušníky HZS. Tato část je výškově posazena nad úroveň podlaží druhé části. Druhou částí objektu je úsek garáží a technického úseku pro údržbu hasičské techniky. Projektová dokumentace je provedena v souladu se zákony, vyhláškami, předpisy a technickými normami, které jsou platné v ČR.
Areál pro sportovní a kulturní aktivity v obci Sentice
Dvořák, Martin
Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelového areálu na konkrétním pozemku v obci Sentice. Areál zahrnuje venkovní sportovní plochy pro rekreaci občanů a budovu s dřevěnou konstrukcí. Objekt plní funkci hygienického zázemí a kulturního střediska. Hlavní nosná konstrukce je tvořena masivními dřevěnými panely DEKPANEL. Ve snaze nalézt nejvhodnější řešení bylo vytvořeno více dispozičních variant, přičemž nejvhodnější alternativa byla zpracována podrobně. Navrhovaná budova zohledňuje požadavky investora, názor občanů dané lokality a vlastní uvážení autora. Výsledkem práce je výkresová dokumentace budovy s technickým popisem.
Bytový dům s obchodem a kavárnou
Malina, Tomáš
V diplomové práci je zpracována projektová dokumentace pro bytový dům s kavárnou a obchodem v rozsahu pro stavební povolení. Objekt je třípodlažní částečně podsklepený. Bytový dům je navržen jako dřevostavba tvořená dřevěným skeletem z lepeného lamelového dřeva, suterén a jádro objektu je navrženo jako železobetonové monolitické. Obvodový plášť je navržený jako předsazený před skelet. Objekt je zastřešen plochou střechou. Pozemek, na kterém je objekt navržen se nachází ve městě Kroměříž na ulici Lutopecenská. Před bytovým domem jsou navrženy zpevněné plochy přístupových chodníků a parkovací plochy se sjezdem.
Analýza a optimalizace nákladů dřevostavby
Zvonař, Tomáš ; Vrbka,, Marek (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací nákladů dřevostavby ve stavebním podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy. V praktické části je stručně popsána analyzovaná dřevostavba včetně jejího předběžného a výsledného rozpočtu. Jednotlivé položky těchto rozpočtů jsou podrobeny analýze nákladů, kde jsou zobrazeny cenové rozdíly. Následně je sestaven kontrolní výkaz výměr a položkový rozpočet v cenové soustavě ÚRS pro porovnání a zjištění cenových rozdílů. Na základě zjištěných dat jsou navržena opatření pro optimalizaci předběžného rozpočtu. V závěru práce je provedeno celkové vyhodnocení cenových rozdílů a navržených opatření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.