Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza a optimalizace nákladů dřevostavby
Zvonař, Tomáš ; Vrbka,, Marek (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací nákladů dřevostavby ve stavebním podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy. V praktické části je stručně popsána analyzovaná dřevostavba včetně jejího předběžného a výsledného rozpočtu. Jednotlivé položky těchto rozpočtů jsou podrobeny analýze nákladů, kde jsou zobrazeny cenové rozdíly. Následně je sestaven kontrolní výkaz výměr a položkový rozpočet v cenové soustavě ÚRS pro porovnání a zjištění cenových rozdílů. Na základě zjištěných dat jsou navržena opatření pro optimalizaci předběžného rozpočtu. V závěru práce je provedeno celkové vyhodnocení cenových rozdílů a navržených opatření.
Dřevostavba rodinného domu v Bystřici nad Olší
Rybarčák, Andrej
Tato diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro povolení výstavby dřevěného rodinného domu rámové konstrukce z dřevěných I-nosníků. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený dvojpodlažní objekt se střechou o malém spádu, venkovní terasou a krytým stáním pro 2 osobní automobily. Jako podklad pro tvorbu stavebně-technického řešení sloužila zadávací architektonická studie. Výstup práce je rozdělen do dvou částí. První tvoří průvodní a technická zpráva, dále výpočet součinitele prostupu tepla U pláštěm domu, hrubé ocenění stavebního objektu. Druhou částí je výkresová dokumentace rodinného domu včetně důležitých stavebních detailů.
Dřevěný objekt roubené konstrukce s obytným podkrovím
Paraskivopulo, Polina
Bakalářská práce se zabývá zpracováním dokumentace roubeného domu na základě technických a technologických podkladů od vybraného zástupce typických stavebních firem působících v Kemerovské oblasti Ruské federace (západní Sibiř). Předmětem práce nebylo podrobně porovnat výstavbu roubených staveb ruských a českých z pohledu všech možných kritérií, ale naopak nastínit základní problematiku ruských stavebních firem z hlediska legislativních a normativních požadavků, výroby a realizace roubenek. Následně potom aplikovat získané poznatky při zpracování stavební dokumentace konkrétního rodinného domu, který bude umístěn na území ČR. Navržený objekt je určen pro celoroční užívání, je nepodsklepený, jednopodlažní s obytným podkrovím o zastavěné ploše do 150 m2. Skladby obvodových stěn byly navrženy podle požadavků ruských norem, po posouzení z hlediska součinitele prostupu tepla byly následně opraveny v souladu s normativy platnými v ČR.
Vývoj zkušební metody pro ověření pevnosti lepeného spoje ve smyku pro velkoformátové masivní panely
Jemelík, Vojtěch
Předmětem diplomové práce je vyvinout a následně ověřit zkušební metodu pro zkoušení smykové pevnosti v tlaku stěnových panelů vyráběných firmou Novatop a také navrhnout a ověřit pevnost lepené spáry, kterou požaduje Evropské technické posouzení, aby bylo možné provádět zkoušky v současné firemní zkušebně. Obsahem práce je analýza typů namáhání, ke kterým dochází ve stěně dřevostavby, a provedení návrhu zkušební metody tak, aby ji bylo možné provádět ve firemní zkušebně a zavést do firemní praxe.
Návrh nízkonákladové dřevostavby z přírodních materiálů
Černota, Jakub
Cílem této bakalářská práce je vypracovat návrh dřevostavby rodinného domu pro mladou, dvou až tří člennou rodinu, která bude ekologická a finančně nenáročná na provedení, užívání, údržbu a likvidaci. Tento projekt bude sloužit jako podklad pro stavební povolení. Projekt Návrh nízkonákladové dřevostavby z přírodních materiálů by měl být jakousi ukázkou směru trvale udržitelného stavebnictví. Objekt bude nejprve řešen dispozičně, v souladu s platnými hygienickými předpisy a normovými požadavky a s ohledem na efektivní využití prostoru, materiálu a energie. V dalším kroku řešení bude vybrán vhodný konstrukční systém, materiály a jednotlivé skladby konstrukcí pro návrh dřevostavby, s důrazem na cenu a trvale udržitelné a ekologické řešení stavby. Součástí práce bude výkresová dokumentace, technická a průvodní zpráva, energetická náročnost domu, 3D vizualizace nosné konstrukce stavby a finální podoby stavby.
Novostavba víceúčelového rekreačního objektu
Boháček, Petr
Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby rekreačního objektu s několika možnostmi využití prostoru z důvodu co nejvyšší udržitelnosti stavby. V rámci textové části práce jsou popsány užívané softwary pro navrhování dřevostaveb a dřevěných konstrukcí. Je vybrán jeden software, který je použit k vypracování dílčí části projektové dokumentace stavby. U vybraného softwaru jsou popsány pokročilé možnosti zadávání a práce se softwarem, možnosti spolupráce, sdílení dat a jiné. Práce je koncipována jako zobrazení a popis rozšířených funkcí a pokročilého stupně užívání ve vybraném softwaru. Účelem je úspora času, nákladů a zefektivnění samotného procesu projektování.
Návrh bungalovu se zelenou střechou
Vlach, Jan
Bakalářská práce je zaměřena na návrh dřevostavby, blíže je pak rozebrána problematika vegetačních střech. Hlavním cílem je snaha dokázat, že zelené střechy jsou nedílnou součástí stavebnictví a že jejich nesporné výhody jsou důležité argumenty pro jejich větší využívání. Začátkem práce jsou řešeny obecně zelené střechy, jejich historie a současnost. V práci lze najít základní výhody a nevýhody zelených střech oproti ostatním typům zastřešení. Cílem práce je navrhnout konkrétní variantu opláštění ploché střechy, která následně bude použita návrhu rámové dřevostavby se zelenou střechou.
Rodinný dům systému NOVATOP
Oslizlo, Radek
OSLIZLO, Radek. Rodinný dům systému NOVATOP. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. V práci je řešen návrh dřevěného rodinného domu v systému NOVATOP, je zpracována dokumentace pro stavební povolení, posouzení obvodových konstrukcí, návrh konstrukčních detailů a skladeb. Objekt je rovněž navržen v souladu s platnými předpisy a normami. Návrh rodinného domu klade důraz na vnitřní prostředí, prostor, vzhled budovy, prosvětlení a vhodné tepelně izolační vlastnosti. Skladby a technické řešení se snaží skloubit výhody různých stavebních systémů a eliminovat nevýhody dřevostaveb.
Jak si vybrat dřevostavbu: O čem byste měli přemýšlet při výběru domu, dřevostavby?
Beránková, Jitka
Důležité kroky: Volba technologie pro výstavbu domů, kontrola kvality materiálů a celé stavby.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Obvodové stěny dřevostaveb
Beránková, Jitka
Obvodové stěny u srubů, roubenek a stěny z prefabrikovaných stavebních sestav.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.