Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Polyfunkční budova
Kosová, Karolína ; Jelínek, Petr (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby polyfunkční budovy v Košeticích. Budova spojuje funkci administrativního zázemí lesní správy, výukového zážitkového centra určeného pro děti a mládež od 10 do 20 let s možností ubytování a funkci trvalého bydlení pro správce objektu. Budova má tvar písmene L. Parkování je řešeno v přední části pozemku přímo u sjezdu z přilehlé komunikace. Za vstupním křídlem objektu je navržena montovaná konstrukce hlediště letního kina. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Přední část budovy je jednopodlažní s vegetační střechou. Nad druhým nadzemním podlažím je navržena sedlová střecha tvořena dřevěnými vazníky. Skladba obvodové stěny je navržena jako provětrávaná fasáda, tvořena keramickými bloky a zateplením z minerální vlny. Stropní konstrukce je řešena jako monolitické železobetonové desky. Návrh je proveden v jednoduchém tvarovém řešení s ohledem na ráz okolní krajiny.
Sportovní centrum
Nováková, Kateřina ; Kozubíková, Ivana (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra v Havlíčkově Brodě v ulici Humpolecká na parcelách č. 2709/3 a 2709/4. Pozemky jsou svažité a jejich celková výměra je 14 849 m2. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet s výplní z keramických tvárnic. V podzemním podlaží tvoří výplň mezi sloupy monolitická železobetonová zálivka. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny zateplovacím systémem s provětrávanou mezerou. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Střecha je navržena jako jednoplášťová vegetační a plochá. Střecha nad sportovní halou je šikmá z dřevěných vazníků. V jihovýchodní části sportovního centra je navržena restaurace s jejím zázemím. V podzemním podlaží je relaxační část s bazénem, saunami a masážemi. Zbytek tvoří technické a hygienické zázemí pro návštěvníky i zaměstnance a jednotlivá sportoviště, např. badmintonové kurty, horolezecká stěna, squashová hřiště, posilovna a 4 cvičební sály.
Bytový dům
Slepánek, Mojmír ; Woytela, Jindřich (oponent) ; Sukopová, Dáša (vedoucí práce)
V mé bakalářské práci řeším návrh novostavby bytového domu v Boskovicích v ulici Lipová na parcele 4415/146. Celková výměra pozemku je 1097 m2. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a suterén. Svislé konstrukce v suterénu jsou navrženy z betonových tvárnic a v nadzemních podlažích ze systému Porotherm. Svislé obvodové konstrukce jsou opatřeny zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Střecha je řešena z velké části příhradovými vazníky a jednoplášťovou plochou střechou. V bytovém domě je 6 bytových jednotek. V suterénu jsou navrženy sklepní koje, technická místnost a garáže. Výkresová část byla zpracována v počítačovém programu AutoCAD.
Modernizace zemědělského objektu
Seifert, Jan ; Procházka, Jiří (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Projekt řeší modernizaci zemědělského objektu vedoucí ke změně v užívání stavby. Snahou bylo využití stávajícího chátrajícího oreálu a vytvoření pracovních míst v dané lokalitě. Objekt se nachází na parcele p.č. 212 na severním okraji obce Opatovice I.. V areálu se nachází kravín a silážní žlab. Bývalý kravín bude přestavěn na dřevozpracující objekt tvořený výrobní a administrativní částí. Silážní žlab bude využíván jako sklad odpadu. Dále bude postaven nový venkovní sklad na dřevo v severozápadní části pozemku. K hlavnímu objektu bude přistavěna administrativní část se suterénem ze ztraceného bednění, přízemím a patrem z keramických cihel a železobetonovou křížem vyztuženou deskou tl. 150mm. Vnitřní příčky v 1.NP jsou z broušených příčkovek tl.115mm. Vnitřní příčky ve 2.NP jsou sádrokartonové tl.100mm. Součástí přestavby je velké množství bouracích prací, např. nové otvory ve stávajících zdech. Celý dřevozpracující objekt bude zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou izolantu 100 na výrobní části a 180mm na administrativní části. Objekt je zastřešen sedlovou střechou tvaru ,,T´´ s plechovou krytinou. Původní zpevněné plochy budou nahrazeny asfaltovou vozovkou.
Nízkoenergetický rodinný dům
Nečesaný, Jiří ; Jelínek, Petr (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Řešení bakalářské práce je nízkoenergetický rodinný dům v obci Lužice s přístřeškem pro auto. Nízkoenergetický rodinný dům je určen k trvalému bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Stavba má dvě nadzemní podlaží asuterén. Je navržen z keramického systému Porotherm. Objekt je založeny na základovýchpasech. Střecha domu je valbová z příhradových vazníků. Přístřeškem pro autoje určen pro 1 vozidlo a je zastřešen pultovou střechou.
Jazyková škola a mateřská anglická škola v Horních Heršpicích
Vlček, Petr ; Blažek, Petr (oponent) ; Fišarová, Zuzana (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je projekt školního zařízení, přesněji jazykové školy a mateřské anglické školy. Jedná se novostavbu navrženou na rovinné parcele č. 873/21 v k.ú. Horní Heršpice, v okrajové části města Brna. Jazyková škola je určena pro výúku cizích jazyků, s navrženou celkovou kapacitou 41 studentů. Mateřská škola slouží pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a byla navržena celkem pro 40 dětí. Objekt byl navržen obdelníkových tvarů, jako dvoupodlažní, nepodsklepená, zděná budova. Jednotlivé provozy jazykové a mateřské školy byly navrženy s ohledem na minimální křížení. Ve druhém patře byly umístěny pouze kancelářské prostory pro vedení školy. Stavba byla navržena z vápenopískových cihel KM Beta, zateplena certifikovaným systémem ETICS, stropní konstrukce je z keramickobetonových panelů. Střešní konstrukce nad většinou půdorysu tvoří dvouplášťové ploché střechy, dále je navržena jednoplášťová plochá zelená střecha.
Sportovně relaxační centrum
Hrabal, Marek ; Manová, Ludmila (oponent) ; Maceková, Věra (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra. Tento objekt je umístěn na pozemkách č. 1241/549, 1241/571 v k.ú. Velkých Bílovic. Velké Bílovice jsou menší město v Jihomoravském kraji. Pozemek se nachází na ulici Podivínská ve městě Velké Bílovice. Stavba má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Stavba nabízí tři squashové kurty, posilovna, snack-bar, sauny s masážemi. V celé budově se předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Budova je postavena ze zděného systému SUPETHERM HELUZ. Obvodové zdivo je postaveno z keramických tvárnic HELUZ STI 49. Stropy jsou monolitické železobetonové. Střecha je dvojího typu. A to ploché obrácené střechy a tříplášťové šikmé střechy. U šikmé střechy je nosnou konstrukcí dřevěný sbíjený vazník. Objekt není zateplen. Vchodové dveře a okna jsou hliníková.
Mateřská škola v Zubří
Vaněk, Pavel ; Mizerová,, Lenka (oponent) ; Smolka, Radim (vedoucí práce)
Diplomová práce „Mateřská škola v Zubří“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. Mateřská škola je navržena pro 50 dětí, součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími. Okolní terén je mírně svažitý. Mateřská škola se nachází v dobré docházkové vzdálenosti od obytných staveb ve městě. Provoz tvoří 3 oddělení, hospodářská část, část vedení, část zájmových činností, část určená pro veřejnost. Jedná se o zděnou budovu založenou na základových pasech.
Dům s pečovatelskou službou
Koňaříková, Lucie ; Krupica, Roman (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Obsahem mé diplomové práce je řešení domu s pečovatelskou službou na Hovězí. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt, ve tvaru obdelníku o rozměrech 36,045 x 16,295m. Konstrukční systém je zděny, z akustických cihel Porotherm AKU Z. Střecha je sedlová z dřevěných vazníků, krytina je plechová se skolem 12°. Základy jsou železobetonové a betonové pásy.
Bytový dům, Vsetín
Chroustová, Eliška ; Peterka, Tomáš (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh bytového domu ve Vsetíně. Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený objekt. Má tvar obdélníku s celkovými rozměry 30,72 x 17,42 m. Bytový dům je navržen z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU SYM, založen je na základových pasech a je zastřešen šikmou sedlovou střechou se sklonem 20°. V objektu je navrženo 18 bytových jednotek.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.