Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 177 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prevalence užívání návykových látek v dětských domovech
Portmannová, Jana ; Harsa, Pavel (vedoucí práce) ; Kmoch, Vladimír (oponent)
Východiska: Užívání návykových látek je u mladých dospělých stále aktuálním tématem, stejně tak jako primární prevence, na kterou je potřeba klást velký důraz. Děti v dětských domovech jsou vzhledem k nepřítomnosti plnohodnotných rodičů ohrožená skupina, můžou mít i určité psychické problémy. Cíl: Cílem této práce je zmapování užívání návykových látek v dětském domově u rezidentů v institucích a z pohledu pracovníka přiblížit, jak jsou problémy spojené s návykovými látkami řešeny. Metody: Ke sběru dat byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu ve formě dotazníkového šetření. Data byla sbírána po dobu dvou měsíců a následně vyhodnocena pomocí aplikace Google Forms a Microsoft Office Word. Byly osloveny dvě cílové skupiny - klienti dětských domovů a jeden zástupce za pracovníky pro daný dětský domov. Výsledky: Pomocí dotazníku bylo zjištěno, že většina dětí v dětských domovech návykovou látku užila, většina je na některé návykové látce závislá a v dětských domovech se v nějaké podobě vyskytuje forma primární prevence zaměřená na návykové látky. Závěr: Děti v dětských domovech jsou riziková skupina, je u nich potřeba dbát na primární prevenci a rizikové faktory. Klíčová slova: Návykové látky, primární prevence, dětský domov, riziková skupina, rizikové faktory
Vzdělávání dětí z dětského domova
Krátká, Jana
Disertační práce poukazuje na problematiku institucionální péče v České republice. Primárně se zaměřuje na dětské domovy, vzdělávání a socializaci dětí umístěných v tomto typu rezidenčního zařízení. Cílem teoretické části je popsat charakteristiku subjektů institucionální péče v České republice. Dále komparovat institucionální péči s vybranými zeměmi a popsat socializaci dítěte v rodině a ve škole. Taktéž je popsán historický přehled institucionální péče v České republice a v závěru se autorka zabývá konkrétním popisem sociálního začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výukového procesu na základní škole. Empirická část referuje o realizovaném výzkumu a jeho výsledcích, pro které byla využita kvalitativní metodologie s využitím designu případové studie. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak se děti z dětského domova začleňují do výukového procesu na základní škole. Dále si autorka stanovila několik dílčích cílů. Prvním dílčím cílem bylo zjistit, jak jsou děti z dětského domova začleňovány dětmi vyrůstajícími v biologických rodinách do třídního kolektivu na základní škole. Druhým dílčím cílem bylo zjistit, jak jsou děti z dětského domova začleňovány učiteli do výukového procesu na základní škole, a třetím dílčím cílem bylo odhalit, jak jsou děti z dětského domova do tohoto procesu...
Práce s atypickou dětskou skupinou se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností
Pavlatová, Aneta ; Sotáková, Hana (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj sociálních dovedností u atypické dětské skupiny, konkrétně u skupiny dětí v dětském domově. Cílem výzkumného šetření je zjistit, zda lze u této specifické skupiny provést program se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností. Dále se snaží identifikovat oslabené oblasti sociálních dovedností u těchto dětí a vytvořit aktivity, které by dané oblasti podpořily a rozvíjely. Teoretická část pojednává sociálních dovednostech o psychosociálním vývoji dětí v mladším školním věku. Jsou zde popsána specifika vývoje u dětí vyrůstajících v dětském domově, a také zásady práce s dětskou skupinou a možnosti rozvoje sociálních dovedností u dětí. Empirická část obsahuje popis metodologického designu, prezentaci a analýzu získaných dat na základě pozorování a práce s dětmi. V první části se zabývá analýzou úryvků z pozorování dětí při cílené práci a v druhé části analyzuje téma, která se v průběhu výzkumného šetření objevovala nejčastěji. Práce je obohacena o podrobné kazuistiky dětí a úryvky z výzkumného deníku, který byl veden po celou dobu práce s dětmi. Ve výsledcích jsou popsány konkrétní oblasti sociálních dovedností, ve kterých děti selhávají a dále jsou zde reflektována témata mající vliv na úspěšnost systematické práce s dětmi. Díky rok trvajícímu výzkumnému šetření bylo...
Budoucnost očima předškolních dětí vyrůstajících v dětských domovech
Motlová, Kateřina ; High, Radka (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
Jak již prozrazuje název bakalářské práce, tak jejím cílem je zjištění, jak nahlíží dětí předškolního věku vyrůstajících v dětských domovech na svoji budoucnost. Do jaké míry ovlivňuje vyrůstání v ústavní péči jejich budoucí život. Teoretická část se několika kapitol, které úzce souvisejí s vývoj dětí od početí po předškolní věk. - novorozenec, kojenec, batole a dítě předškolního věku. každé podkapitole jsou uvedené důležité mezníky vývojových období, které souvisí tématem bakalářské práce. Další kapitola, která se v dětských domovů v České republice z hlediska legislativy. Navazující kapitola pak pojednává dopadu umístění dětí do ústavní péče (v této práci konkrétně do dětského domova). Jednou důležitých částí se zaobírá pojmy čas, časová perspektiva a vnímání času dětí předškolního věku. Poslední kapitola teoretické části se týká vývoje a specifik dětské kresby, protože kresba empirické části. Empirická část se konala v dětském domově s dětmi předškolního věku. Cílem empirické části je zjištění pojetí budoucnosti dětí předškolního věku vyrůstajících dětských domovech. Hlavní výzkumnou metodou jsou kresba a doplňující metodou rozhovor. Analýza kresby je zaměřená na její obsah a vývojovou úroveň. Témata kreseb se týkají představ dětí o jejich budoucnosti. Metodou rozhovoru byl zjišťován záměr dětí, které...
Mimoškolní zájmová činnost u dětí v dětském domově
Kříženecká, Monika ; Veverka, Jiří (vedoucí práce) ; Nováková, Daniela (oponent)
Název : Mimoškolní zájmové činnosti u d tí a mládeže v d tském domov Autor: Monika K íženecká Katedra: Katedra pedagogiky Vedoucí: Mgr. Ji í Veverka Abstrakt: Pracuji na základní škole speciální jako asistent pedagoga a vychovatel. Posláním mé práce je pomáhat vyučujícímu s výukou a co nejvíce napl ovat princip individuálního p ístupu k žák m. Dále se také jako pedagog volného času snažím nabídnout co nejlepší mimoškolní a volnočasové aktivity a vyplnit volný čas dít te tak, aby bylo spokojené. Ve své práci se budu zabývat mimoškolní zájmovou činností u d tí v d tském domov , názory a postoji k danému tématu nejen d tí, ale i ve ejnosti. Klíčová slova: volný čas, zájmová činnost, d tský domov, dít , mládež
Výchova dětí v ústavní výchově
Halama, Josef ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Prouzová-Květoňová, Regina (oponent)
Diplomová práce se zabývá vlivem koncepce ústavní výchovy v dětských domovech na klienty. Úvodní kapitola je věnována popisu, jaká je psychika klientů a jak je ústavní výchovou ovlivňována. Další kapitoly se zabývají realizací ústavní výchovy v dětských domovech a popisu systému ústavní výchovy a jejího vývoje. Náplní vlastního šetření je zjištění, jak soubor klientů hodnotí změny v koncepci ústavní výchovy, a konstatování, jakou kvalitu tato změna nabývá v jejich prožívání. Podklady pro toto konstatování byly získány přímým pozorováním, analýzou spisů a rozhovorem s klienty. Závěrečné zhodnocení šetření uvádí doporučení pro další vývoj zkvalitňování péče v prostředí ústavní výchovy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 177 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.