Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh opatření subjektu v souvislosti se změnami systému nemocenského pojištění
Česal, Zdeněk ; Knytl, Vladimír (oponent) ; Polák, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh opatření subjektu v souvislosti se změnami systému nemocenského pojištění. Práce má za cíl analyzovat dopady změn systému nemocenského pojištění na zaměstnavatele a na základě této analýzy navrhnout opatření pro daný subjekt. V diplomové práci je popsán systém nemocenského pojištění platný v ČR a ve vybraných zemích EU, uveden popis změn a jsou zanalyzovány dopady změn na zaměstnavatele. Poslední část diplomové práce tvoří návrh opatření v souvislosti s těmito změnami.
Analýza systému nemocenského pojištění v České repblice po roce 1989
Zubrová, Soňa ; Čabanová, Bohumila (vedoucí práce) ; Orságová, Petra (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Soňa Zubrová Analýza systému nemocenského pojištění v České republice po roce 1989 Abstrakt Praha 2011 Abstrakt Systém nemocenského pojištění České republiky tvoří jeden z pilířů sociálního zabezpečení v České republice. Během posledních 20 let doznal několika výrazných změn, které měly a mají přispět především k snížení počtu čerpaných pracovních neschopností, k posílení odpovědnosti zaměstnanců, zaměstnavatelů a lékařů. Po roce 1989 procházel systém častými právními úpravami. Tato diplomová práce je věnována analýze systému nemocenského pojištění v ČR po roce 1989. Teoretickým východiskem práce jsou lidská a sociální práva, sociální zabezpečení a jeho principy. Funkce práva sociálního zabezpečení a deskripce nemocenského pojištění tvoří hlavní úsek teoretické části práce. Výzkumná část diplomové práce analyzuje vybrané události vztahující se k problematice systému nemocenského pojištění a tím reaguje na otázky položené v úvodu práce. Výzkumem bylo prokázáno snižující se procento pracovní neschopnosti v souvislosti s přijatými legislativními změnami. Významným faktorem ovlivňující počet případů čerpání pracovní neschopnosti je zavedení karenční doby a náhrady mzdy, kterou platí zaměstnavatel...
Systém dávek nemocenského pojištění
Křivůnková, Michaela ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Systém dávek nemocenského pojištění Tématem této diplomové práce jsou dávky nemocenského pojištění, které tvoří ucelený systém, jehož hlavním cílem je poskytnout ekonomicky činným osobám zabezpečení při zpravidla krátkodobé ztrátě na výdělku důsledku sociálních událostí, jako je nemoc, ošetřování člena rodiny, těhotenství či mateřství. V práci jsou zejména rozebírány podmínky pro vznik nároku na jednotlivé dávky, jakož i určování jejich výše. Vzhledem ke značné komplikovanosti některých výpočtů souvisejících s dávkami nemocenského pojištění, jsou průběhu celé práce na vhodných místech uváděny praktické příklady. Pozornost je rovněž věnována některým konkrétním oblastem nemocenského pojištění, a to zejména pro jejich relativně novou právní ú Text diplomové práce je, kromě úvodu a závěru, rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola se svým obsahem přímo nevěnuje dávkám nemocenského pojištění, ale má za cíl uvést čtenáře do celkové problematiky nemocenského pojištění, nastínit jeho vývoj a základní Druhá kapitola se zaměřuje na účast na nemocenském pojištění, a to jak zaměstnanců, tak osob samostatně výdělečně činných. Problematika účasti na nemocenském pojištění je velice významná z hlediska posuzování vzniku nároku na konkrétní dávky nemocenského pojištění, a to z toho důvodu, že účast na nemocenském pojištění...
Sociální podpora a daňové slevy pro rodiny s dětmi v České Republice
Puková, Marta ; Klazar, Stanislav (vedoucí práce) ; Brabcová, Pavlína (oponent)
Tato práce se zabývá změnou příjmů domácností bez dětí a s dětmi. Práce je rozdělena na více částí. K teoretickým částem používám dostupnou literaturu a měly by především vysvětlit, jaké faktory příjem rodiny ovlivní. Jedná se o kapitoly, které se zabývají rodinou, rodinnou politikou, sociální podporou státu a daňovými zvýhodněními pro rodiny. Druhý celek je praktický a je složen ze dvou částí. V první analyzuji data ČSÚ, v druhé části modeluji příjem některých druhů rodin.
Změny systému nemocenského pojištění v České republice po roce 2009 a jejich socioekonomické efekty
Kolínská, Kateřina ; Mašková, Pavla (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Tématem diplomové práce je systém nemocenského pojišt ní v eské republice a jeho prom ny od roku 2009. Cílem diplomové práce je analýza sociálních a ekonomických efekt , které p inesla zm na právní úpravy v podob zákona . 187/2006 Sb. Ú elem nové právní úpravy bylo zm nit negativní trendy v nemocenském pojišt ní, zamezit ned vodným výdaj a zajistit finan ní stabilitu systému. V úvodu jsou zmín ny teoretické koncepty týkající se zkoumané problematiky, výzkumné metody a postupy použité p i zpracování práce. Oblast nemocenského pojišt ní je charakterizována prost ednictvím základních princip , podmínek asti v systému a nárok a také stru zmín na historie a základy tohoto institutu sociální ochrany v eské republice. V empirické ásti práce jsou popsány jednotlivé zm ny, ke kterým došlo v rámci reformy ve ejných financí, a následn jsou zkoumány jejich konkrétní dopady na vybrané aktéry. V záv ru práce byly navrženy t i scéná e eventuálních zp sob ešení problematiky nemocenského pojišt ní.
Analýza systému nemocenského pojištění v České repblice po roce 1989
Zubrová, Soňa ; Čabanová, Bohumila (vedoucí práce) ; Orságová, Petra (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Soňa Zubrová Analýza systému nemocenského pojištění v České republice po roce 1989 Abstrakt Praha 2011 Abstrakt Systém nemocenského pojištění České republiky tvoří jeden z pilířů sociálního zabezpečení v České republice. Během posledních 20 let doznal několika výrazných změn, které měly a mají přispět především k snížení počtu čerpaných pracovních neschopností, k posílení odpovědnosti zaměstnanců, zaměstnavatelů a lékařů. Po roce 1989 procházel systém častými právními úpravami. Tato diplomová práce je věnována analýze systému nemocenského pojištění v ČR po roce 1989. Teoretickým východiskem práce jsou lidská a sociální práva, sociální zabezpečení a jeho principy. Funkce práva sociálního zabezpečení a deskripce nemocenského pojištění tvoří hlavní úsek teoretické části práce. Výzkumná část diplomové práce analyzuje vybrané události vztahující se k problematice systému nemocenského pojištění a tím reaguje na otázky položené v úvodu práce. Výzkumem bylo prokázáno snižující se procento pracovní neschopnosti v souvislosti s přijatými legislativními změnami. Významným faktorem ovlivňující počet případů čerpání pracovní neschopnosti je zavedení karenční doby a náhrady mzdy, kterou platí zaměstnavatel...
Návrh opatření subjektu v souvislosti se změnami systému nemocenského pojištění
Česal, Zdeněk ; Knytl, Vladimír (oponent) ; Polák, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh opatření subjektu v souvislosti se změnami systému nemocenského pojištění. Práce má za cíl analyzovat dopady změn systému nemocenského pojištění na zaměstnavatele a na základě této analýzy navrhnout opatření pro daný subjekt. V diplomové práci je popsán systém nemocenského pojištění platný v ČR a ve vybraných zemích EU, uveden popis změn a jsou zanalyzovány dopady změn na zaměstnavatele. Poslední část diplomové práce tvoří návrh opatření v souvislosti s těmito změnami.
Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010
LEGIERSKÁ, Yvona
Nemocenské pojištění má v českých zemích již dlouholetou tradici. Okruh osob účastných nemocenského pojištění se ustálil. Právní úprava pojistného i dávek se přizpůsobuje ekonomickému vývoji v České republice. V zásadě pro tento průběžný systém platí, že výše vybraného pojistného v kalendářním roce, jež je příjmem státního rozpočtu, je poskytována prostřednictvím správy sociálního zabezpečení v podobě dávek nemocenského pojištění. Od roku 2009 se dělí o zajištění pojištěných zaměstnanců v době nemoci jejich zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy a stát poskytnutím dávek nemocenského pojištění. Zavádí se karenční doba. Příspěvek analyzuje vývoj pojistného a dávek nemocenského pojištění v letech 1993 až 2010, mj. ve vazbě na hrubý domácí produkt.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Řízení o regresních náhradách v nemocenském pojištění
KOHOUTOVÁ, Petra
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma řízení o regresních náhradách v nemocenském pojištění, které je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Regresní náhrada jako taková je uplatňována v případě, že dotčená osoba způsobí v důsledku svého protiprávního jednání, které je zjištěné například soudem či správním úřadem, vznik nároku na dávku nemocenského pojištění jiné osobě. Tato osoba je povinna uhradit předepsanou výši regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění. Nejčastěji se jedná o protiprávní jednání z případů dopravních nehod, méně pak u fyzického napadení nebo rvaček. Výše částky, která je předepsána povinnému k úhradě se odvíjí od výše skutečně vyplacené dávky nemocenského pojištění. V souvislosti s řízením o povinnosti zaplatit regresní náhradu dále souvisí i jiná řízení týkající se též regresních náhrad, jako je řízení o prominutí regresní náhrady, ve kterém je rozhodnuto ve prospěch povinného jen ze zákona stanovených důvodů, jako je například bezprostřední ohrožení jeho výživy. Dále může dojít k zahájení řízení o povolení placení regresní náhrady ve splátkách. Toto povolení umožňuje povinnému hradit po částech předepsanou částku za stanovených podmínek, které jsou specifikovány ve vydaném rozhodnutí. Zákon nevylučuje v souvislosti s povolením placení ve splátkách i jeho zrušení v případě nedodržení daných předem smluvených podmínek. Jedná se o relativně nové ustanovení, které orgány nemocenského pojištění víceméně vítají, zejména z důvodu zpětného navrácení určitého finančního objemu, který byl v podstatě vyplacen neprávem. Práce je rozčleněna na pět kapitol, zabývajících se jednotlivými okruhy souvisejícími s regresními náhradami a s nimi spojeným správním řízením. První kapitola této práce je zaměřena na obecné informace, týkající se nemocenského pojištění, je rozčleněna na několik podkapitol, pojednávajících o právní úpravě, základních principech, subjektech nemocenského pojištění, okruhem pojištěných osob, institucionálním zajištěním, dávkami nemocenského pojištění a s nimi související posuzování zdravotního stavu. Druhá kapitola je věnována především řízení o regresních náhradách v nemocenském pojištění, popisu jednotlivých stádií tohoto řízení, jako je zahájení, přerušení a zastavení řízení včetně vydání rozhodnutí a odvolacího řízení. Nejsou zde opomenuty ani základní informace o zásadách a subjektech tohoto řízení. S tímto řízením souvisí procesní pravidla a postupy, které jsou součástí právních vztahů v nemocenském pojištění, k jejich naplňování dochází dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud není stanoveno v zákoně o nemocenském pojištění jinak. Výsledkem řízení ve věcech nemocenského pojištění je vydání rozhodnutí, v jehož výrokové části je zejména úsek týkající se dávkového nároku a jeho výše. Třetí kapitola analyzuje jednotlivé typy řízení o regresních náhradách, jako je řízení o prominutí regresní náhrady, řízení o prominutí regresní náhrady, řízení o povolení placení regresní náhrady ve splátkách a řízení o zrušení tohoto povolení. Čtvrtá kapitola poskytuje statistický přehled o vývoji regresních náhrad od jejich zavedení, tzn. od 1. ledna 2009, kdy vstoupilo v platnost ustanovení § 126, zákona o nemocenském pojištění. Statistické tabulky udávají číselné údaje o počtu vydaných rozhodnutí a částkách předepsaných k úhradě za jednotlivé roky. Pátá kapitola, tedy závěr této práce obsahuje shrnutí dané problematiky a navrhuje případné vylepšení praktického využití. Cílem této práce je analýza a co nejsrozumitelnější popis a definice platné právní úpravy zaměřené na regresní náhrady v nemocenském pojištění, tak aby tato práce popřípadě literatura využitá k jejímu napsání posloužila, jako vhodný zdroj informací nebo ke zdokonalení orientace případných přímých či nepřímých účastníků tohoto řízení.
Vývoj dávek nemocenského pojištění a jeho vliv na výsledek hospodaření firmy
LIEBLOVÁ, Markéta
Diplomová práce je zaměřena na vývoj dávek nemocenského pojištění v rámci systému sociálního zabezpečení v České republice. Jehož cílem je zabezpečit člověka pro případ budoucí sociální události, která může být předvídatelná (stáří) nebo nepředvídatelná (invalidita, pohřeb, nemoc, ovdovění apod.), a zabránit vzniku chudoby nebo jejím nejhorším následkům. Diplomová práce stručně popisuje systém sociálního zabezpečení. Podrobněji je zaměřena na nemocenské pojištění, dávky nemocenského pojištění a jejich vývoj. Dále obsahuje charakteristiku vybraného podnikatelského subjektu a analýzu nákladů vybrané firmy spojených se zaměstnáváním pracovníků a s jejich nepřítomností v práci, s nimiž je spojena výplata dávek nemocenského pojištění. V neposlední řadě obsahuje identifikaci přímých a nepřímých nákladů spojených s dávkami nemocenského pojištění a jejich vliv na výsledek hospodaření vybraného podnikatelského subjektu. V závěru popisuje vliv výplaty dávek nemocenského pojištění na výsledek hospodaření firmy včetně negativních i pozitivních dopadů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.