Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální podpora a daňové slevy pro rodiny s dětmi v České Republice
Puková, Marta ; Klazar, Stanislav (vedoucí práce) ; Brabcová, Pavlína (oponent)
Tato práce se zabývá změnou příjmů domácností bez dětí a s dětmi. Práce je rozdělena na více částí. K teoretickým částem používám dostupnou literaturu a měly by především vysvětlit, jaké faktory příjem rodiny ovlivní. Jedná se o kapitoly, které se zabývají rodinou, rodinnou politikou, sociální podporou státu a daňovými zvýhodněními pro rodiny. Druhý celek je praktický a je složen ze dvou částí. V první analyzuji data ČSÚ, v druhé části modeluji příjem některých druhů rodin.
Změny systému nemocenského pojištění v České republice po roce 2009 a jejich socioekonomické efekty
Kolínská, Kateřina ; Mašková, Pavla (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Tématem diplomové práce je systém nemocenského pojišt ní v eské republice a jeho prom ny od roku 2009. Cílem diplomové práce je analýza sociálních a ekonomických efekt , které p inesla zm na právní úpravy v podob zákona . 187/2006 Sb. Ú elem nové právní úpravy bylo zm nit negativní trendy v nemocenském pojišt ní, zamezit ned vodným výdaj a zajistit finan ní stabilitu systému. V úvodu jsou zmín ny teoretické koncepty týkající se zkoumané problematiky, výzkumné metody a postupy použité p i zpracování práce. Oblast nemocenského pojišt ní je charakterizována prost ednictvím základních princip , podmínek asti v systému a nárok a také stru zmín na historie a základy tohoto institutu sociální ochrany v eské republice. V empirické ásti práce jsou popsány jednotlivé zm ny, ke kterým došlo v rámci reformy ve ejných financí, a následn jsou zkoumány jejich konkrétní dopady na vybrané aktéry. V záv ru práce byly navrženy t i scéná e eventuálních zp sob ešení problematiky nemocenského pojišt ní.
Analýza systému nemocenského pojištění v České repblice po roce 1989
Zubrová, Soňa ; Čabanová, Bohumila (vedoucí práce) ; Orságová, Petra (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Soňa Zubrová Analýza systému nemocenského pojištění v České republice po roce 1989 Abstrakt Praha 2011 Abstrakt Systém nemocenského pojištění České republiky tvoří jeden z pilířů sociálního zabezpečení v České republice. Během posledních 20 let doznal několika výrazných změn, které měly a mají přispět především k snížení počtu čerpaných pracovních neschopností, k posílení odpovědnosti zaměstnanců, zaměstnavatelů a lékařů. Po roce 1989 procházel systém častými právními úpravami. Tato diplomová práce je věnována analýze systému nemocenského pojištění v ČR po roce 1989. Teoretickým východiskem práce jsou lidská a sociální práva, sociální zabezpečení a jeho principy. Funkce práva sociálního zabezpečení a deskripce nemocenského pojištění tvoří hlavní úsek teoretické části práce. Výzkumná část diplomové práce analyzuje vybrané události vztahující se k problematice systému nemocenského pojištění a tím reaguje na otázky položené v úvodu práce. Výzkumem bylo prokázáno snižující se procento pracovní neschopnosti v souvislosti s přijatými legislativními změnami. Významným faktorem ovlivňující počet případů čerpání pracovní neschopnosti je zavedení karenční doby a náhrady mzdy, kterou platí zaměstnavatel...
Návrh opatření subjektu v souvislosti se změnami systému nemocenského pojištění
Česal, Zdeněk ; Knytl, Vladimír (oponent) ; Polák, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh opatření subjektu v souvislosti se změnami systému nemocenského pojištění. Práce má za cíl analyzovat dopady změn systému nemocenského pojištění na zaměstnavatele a na základě této analýzy navrhnout opatření pro daný subjekt. V diplomové práci je popsán systém nemocenského pojištění platný v ČR a ve vybraných zemích EU, uveden popis změn a jsou zanalyzovány dopady změn na zaměstnavatele. Poslední část diplomové práce tvoří návrh opatření v souvislosti s těmito změnami.
Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010
LEGIERSKÁ, Yvona
Nemocenské pojištění má v českých zemích již dlouholetou tradici. Okruh osob účastných nemocenského pojištění se ustálil. Právní úprava pojistného i dávek se přizpůsobuje ekonomickému vývoji v České republice. V zásadě pro tento průběžný systém platí, že výše vybraného pojistného v kalendářním roce, jež je příjmem státního rozpočtu, je poskytována prostřednictvím správy sociálního zabezpečení v podobě dávek nemocenského pojištění. Od roku 2009 se dělí o zajištění pojištěných zaměstnanců v době nemoci jejich zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy a stát poskytnutím dávek nemocenského pojištění. Zavádí se karenční doba. Příspěvek analyzuje vývoj pojistného a dávek nemocenského pojištění v letech 1993 až 2010, mj. ve vazbě na hrubý domácí produkt.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Řízení o regresních náhradách v nemocenském pojištění
KOHOUTOVÁ, Petra
Tato bakalářská práce je zaměřena na téma řízení o regresních náhradách v nemocenském pojištění, které je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Regresní náhrada jako taková je uplatňována v případě, že dotčená osoba způsobí v důsledku svého protiprávního jednání, které je zjištěné například soudem či správním úřadem, vznik nároku na dávku nemocenského pojištění jiné osobě. Tato osoba je povinna uhradit předepsanou výši regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění. Nejčastěji se jedná o protiprávní jednání z případů dopravních nehod, méně pak u fyzického napadení nebo rvaček. Výše částky, která je předepsána povinnému k úhradě se odvíjí od výše skutečně vyplacené dávky nemocenského pojištění. V souvislosti s řízením o povinnosti zaplatit regresní náhradu dále souvisí i jiná řízení týkající se též regresních náhrad, jako je řízení o prominutí regresní náhrady, ve kterém je rozhodnuto ve prospěch povinného jen ze zákona stanovených důvodů, jako je například bezprostřední ohrožení jeho výživy. Dále může dojít k zahájení řízení o povolení placení regresní náhrady ve splátkách. Toto povolení umožňuje povinnému hradit po částech předepsanou částku za stanovených podmínek, které jsou specifikovány ve vydaném rozhodnutí. Zákon nevylučuje v souvislosti s povolením placení ve splátkách i jeho zrušení v případě nedodržení daných předem smluvených podmínek. Jedná se o relativně nové ustanovení, které orgány nemocenského pojištění víceméně vítají, zejména z důvodu zpětného navrácení určitého finančního objemu, který byl v podstatě vyplacen neprávem. Práce je rozčleněna na pět kapitol, zabývajících se jednotlivými okruhy souvisejícími s regresními náhradami a s nimi spojeným správním řízením. První kapitola této práce je zaměřena na obecné informace, týkající se nemocenského pojištění, je rozčleněna na několik podkapitol, pojednávajících o právní úpravě, základních principech, subjektech nemocenského pojištění, okruhem pojištěných osob, institucionálním zajištěním, dávkami nemocenského pojištění a s nimi související posuzování zdravotního stavu. Druhá kapitola je věnována především řízení o regresních náhradách v nemocenském pojištění, popisu jednotlivých stádií tohoto řízení, jako je zahájení, přerušení a zastavení řízení včetně vydání rozhodnutí a odvolacího řízení. Nejsou zde opomenuty ani základní informace o zásadách a subjektech tohoto řízení. S tímto řízením souvisí procesní pravidla a postupy, které jsou součástí právních vztahů v nemocenském pojištění, k jejich naplňování dochází dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud není stanoveno v zákoně o nemocenském pojištění jinak. Výsledkem řízení ve věcech nemocenského pojištění je vydání rozhodnutí, v jehož výrokové části je zejména úsek týkající se dávkového nároku a jeho výše. Třetí kapitola analyzuje jednotlivé typy řízení o regresních náhradách, jako je řízení o prominutí regresní náhrady, řízení o prominutí regresní náhrady, řízení o povolení placení regresní náhrady ve splátkách a řízení o zrušení tohoto povolení. Čtvrtá kapitola poskytuje statistický přehled o vývoji regresních náhrad od jejich zavedení, tzn. od 1. ledna 2009, kdy vstoupilo v platnost ustanovení § 126, zákona o nemocenském pojištění. Statistické tabulky udávají číselné údaje o počtu vydaných rozhodnutí a částkách předepsaných k úhradě za jednotlivé roky. Pátá kapitola, tedy závěr této práce obsahuje shrnutí dané problematiky a navrhuje případné vylepšení praktického využití. Cílem této práce je analýza a co nejsrozumitelnější popis a definice platné právní úpravy zaměřené na regresní náhrady v nemocenském pojištění, tak aby tato práce popřípadě literatura využitá k jejímu napsání posloužila, jako vhodný zdroj informací nebo ke zdokonalení orientace případných přímých či nepřímých účastníků tohoto řízení.
Vývoj dávek nemocenského pojištění a jeho vliv na výsledek hospodaření firmy
LIEBLOVÁ, Markéta
Diplomová práce je zaměřena na vývoj dávek nemocenského pojištění v rámci systému sociálního zabezpečení v České republice. Jehož cílem je zabezpečit člověka pro případ budoucí sociální události, která může být předvídatelná (stáří) nebo nepředvídatelná (invalidita, pohřeb, nemoc, ovdovění apod.), a zabránit vzniku chudoby nebo jejím nejhorším následkům. Diplomová práce stručně popisuje systém sociálního zabezpečení. Podrobněji je zaměřena na nemocenské pojištění, dávky nemocenského pojištění a jejich vývoj. Dále obsahuje charakteristiku vybraného podnikatelského subjektu a analýzu nákladů vybrané firmy spojených se zaměstnáváním pracovníků a s jejich nepřítomností v práci, s nimiž je spojena výplata dávek nemocenského pojištění. V neposlední řadě obsahuje identifikaci přímých a nepřímých nákladů spojených s dávkami nemocenského pojištění a jejich vliv na výsledek hospodaření vybraného podnikatelského subjektu. V závěru popisuje vliv výplaty dávek nemocenského pojištění na výsledek hospodaření firmy včetně negativních i pozitivních dopadů.
Naplnění hlavních cílů právní úpravy nemocenského pojištění účinné od 1.1.2009 v okrese Jindřichův Hradec.
TUČKOVÁ, Iva
Oblast nemocenského pojištění, kterou jsem si pro zpracování diplomové práce vybrala, je pro mne důležitá nejen z hlediska pracovního života, ale i soukromého, neboť dočasná pracovní neschopnost a nárok na dávky nemocenského pojištění provází životem každého z nás, ať už přímo, v kruhu rodinném nebo mezi přáteli či spolupracovníky. Neschopnost k práci, jako sociální událost, je důvěrně známa každému z nás. Někdo se s ní setkává častěji, jiný méně často, vždy však ovlivní náš soukromý i pracovní život z hlediska finančního, zasáhne do našich pracovních povinností i do zaběhnutého režimu rodiny. Současně má i velmi lidský rozměr, neboť se týká toho nejcennějšího, co každý z nás má a tím je zdraví. Prohlubuje solidaritu mezi lidmi, vzájemnou pomoc a empatii. Výše uvedené téma jsem si vybrala také z toho důvodu, že v oblasti nemocenského pojištění pět let pracuji a zajímá mne, zda došlo k naplnění hlavních cílů nové právní úpravy zejména z hlediska úspory finančních prostředků, poklesu počtu dočasných pracovních neschopností a k zamezení zneužívání dočasné pracovní neschopnosti. Hlavním cílem této práce je analyzovat jednotlivé oblasti provádění nemocenského pojištění a na základě zjištěných výsledků a statistických podkladů vyhodnotit, zda došlo k naplnění hlavních cílů právní úpravy nemocenského pojištění účinné od 1.1.2009 v okrese Jindřichův Hradec. V rámci práce byly stanoveny tři hypotézy. První předpoklad byl, že účinností tohoto zákona došlo k úspoře finančních prostředků vynaložených na dávky nemocenského pojištění. Druhým předpokladem byl pokles dočasných pracovních neschopností a třetím prokázané naplnění hlavních cílů právní úpravy v celé šíři provádění nemocenského pojištění v okrese Jindřichův Hradec. Výzkumné metody byly zvoleny dvě, a to analýza dokumentů, technikou sekundární analýzy a obsahové analýzy a druhou metodou byl polostandardizovaný rozhovor s odborníky v oblasti nemocenského pojištění. Stanovené hypotézy byly provedeným výzkumem potvrzeny. K úspoře finančních prostředků vynaložených na dávky nemocenského pojištění došlo a to velmi výrazně již v prvním půl roce účinnosti zákona a počet dočasných pracovních neschopností v tomto období poklesl o třetinu případů. Třetí hypotéza byla také potvrzena oběma zvolenými výzkumnými metodami a stanovené cíle nové právní úpravy byly v okrese Jindřichův Hradec naplněny. V diplomové práci bylo dosaženo stanovených cílů, byly ověřeny hypotézy, zmíněny důležité postřehy a navrženy změny a opatření, která by vedla k dalšímu zefektivnění systému nemocenského pojištění. Získané výsledky jsou přínosem pro moji další práci v této oblasti a rovněž motivací i výzvou k další výzkumné činnosti.
Aktuální problémy důchodového a nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných v oblasti výběru pojistného a výplaty dávek a návrhy jejich řešení.
KALIANKOVÁ, Ivana
Bakalářská práce je zaměřena na aktuální problematiku v oblasti důchodového a nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, kde došlo od roku 2009 k zásadním změnám týkající se nejen výběru pojistného, ale i dávek poskytovaných z těchto systémů. Systém pojištění osob samostatně výdělečně činných prošel dlouhým vývojem, každá etapa od samého vzniku pojištění přes vzájemnou závislost důchodového a nemocenského pojištění až po jejich úplné oddělení měla vliv na současné chování osob samostatně výdělečně činných v této oblasti. Pojistné je potřeba chápat i z hlediska krytí sociálních událostí, kterými je nemoc, úraz, invalidita či stáří. Na výši zaplaceného pojistného a době pojištění pak závisí samotná výše dávek, která je ze systému poskytována. Z tohoto důvodu byla v bakalářské práci věnována pozornost problematice současné zákonné úpravy v oblasti pojistného se zaměřením na účelově placené pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných a následnou výplatu dávek. Také v oblasti dávek důchodového pojištění je potřeba uvažovat o tom, zda se plátci pojistného dostatečně orientují ve vazbě mezi placeným pojistným a výší těchto dávek a dokážou se odpovědně rozhodnout o volbě vyměřovacího základu, který má vliv na pozdější zabezpečení v důchodovém věku. Cílem práce je na základě analýzy hlavních problémů, které spočívají ve složitosti a pochopitelnosti stávající právní úpravy platné pro osoby samostatně výdělečně činné, navrhnout změny směřující k jejímu zjednodušení. Daná problematika byla zkoumána metodou kvalitativního výzkumu formou polořízených rozhovorů na relativně úzkém okruhu osob samostatně výdělečně činných s cílem prozkoumání současného stavu až do jednotlivých detailů pochopení a praktické aplikace jednotlivých ustanovení zákona. Na základě znalostí a zkušeností z praxe byly připraveny otázky, na které odpovídali nejen klienti, ale i pracovníci OSSZ Strakonice zabývající se agendou pojistného. Na základě vyhodnocení jednotlivých odpovědí respondentů a s přihlédnutím k aktuálním problémům při praktickém provádění agendy důchodového a nemocenského pojištění byl získán názor, že stávající úprava je pro osoby samostatně výdělečně činné složitá a nepřehledná. Z toho důvodu byla navržena opatření, která mohou být námětem pro případnou změnu právní úpravy v oblasti pojistného osob samostatně výdělečně činných.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.