Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ověření vlivu hyperoxie na výkon v team sprintu modifikovaném pro SkiErg
Schützová, Sandra ; Suchý, Jiří (vedoucí práce) ; Gnad, Tomáš (oponent)
Název práce: Ověření vlivu hyperoxie na výsledek v testu simulujícím výkon v team sprintu na lyžařském trenažéru SkiErg Cíl práce: Cílem práce je ověření vlivu hyperoxie na výsledek v testu simulujícím výkon v team sprintu na lyžařském trenažéru SkiErg. Metody: Jedná se o kvalitativní výzkum prováděný na základě porovnávání hodnot srdeční frekvence, výkonu ve wattech a laktátu u deseti probandů. Porovnávány byly hodnoty naměřené po inhalaci koncentrovaného kyslíku a placeba. Výsledky: Pomocí měření srdeční frekvence, výkonu ve wattech a laktátu po inhalaci koncentrovaného kyslíku a placeba na přístroji SkiErg nebyl zjištěn pozitivní vliv. Dospěli jsme k závěru, že vliv inhalace koncentrovaného kyslíku byl v našem testu statisticky nevýznamný. Klíčová slova: běh na lyžích, síla, hyperoxie, srdeční frekvence, laktát
Výživa elitních běžců na lyžích v letní přípravě
Pilná, Petra ; Coufalová, Klára (vedoucí práce) ; Kinkorová, Ivana (oponent)
Název: Výživa elitních běžců na lyžích letní přípravě. Cíle: Cílem bakalářské práce popsat výživu vytrvalostních sportovců závodících v běžeckém lyžování při letní přípravě. Zjistit, jaká je jejich energetická bilance a poměr živin. Dále jestli užívají doplňky stravy. Ke sběru dat byla využita anketa obsahující otevřené otázky týkající se typu a množství zkonzumovaných potravin. Dále obsahuje otázky týkající se pohybových aktivit, konkrétněji typ aktivity, průměrná tepová kvence, počet ujetých/ uběhlých kilometrů, intenzita a spálené elektronické podobě zaslána pěti mužů , kteří patří mezi reprezentanty České republiky běhu na lyžích Výsledky: Tři z pěti elitních běžců na lyžích se nachází gativní energetické . Největší rozdíly se ukázaly v příjmu sacharidů a nejmenší příjmu bílkovin. Průměrné procentuální zastoupení živin ve stravě všech pěti elitních běžců na lyžích je 46,4 % sacharidů, 34,4 % tuků, 17,4 % bílkovin z celkového energetického příjmu. Příjem bílkovin činí 1,9 g/kg tělesné hmotnosti. Čtyři z pěti probandů užívá pravidelně doplňky stravy, mezi nejčastěji užívané patří BCAA a iontový nápoj. Klíčová slova: ěžecké lyžování, bílkoviny, energetický příjem, energetický výdej,
Diagnostika svalových dysbalancí pomocí tensiomyografu u běžců na lyžích
Novák, Karel ; Šteffl, Michal (vedoucí práce) ; Jindra, Matouš (oponent)
Název: Diagnostika svalových dysbalancí pomocí tensiomyografu u běžců na lyžích Cíle: Cílem práce bylo definovat hypotézy o dopadech běžeckého lyžování na pohybový aparát, především na vznik svalových dysbalancí, u běžců na lyžích s využitím přístrojů tensiomyografu TMG 100 a bioimpedance InBody 720. Metody: Tato bakalářská práce byla uskutečněna jako kvalitativní výzkum. Jedná se o šest případových studií. U vybraných probandů, běžců na lyžích, jsme zkoumali přítomnost svalových dysbalancí u zádového svalstva. K diagnostice byly použity přístroje tensiomyograf TMG 100 a bioimpedance InBody 720. Výsledky: Na základě výsledků z měření šesti probandů bylo zjištěno, že z hlediska laterální symetrie může docházet ke svalovým dysbalancím především u m. erector spinae. Závěr: Na základě šesti případových studií byly formulovány dvě hypotézy týkající se možných svalových dysbalancí m. erector spinae a m. trapezius inferior vzniklých specifickým zatížením u běžců na lyžích. Klíčová slova: tensiomyograf, svalová dysbalance, běžecké lyžování, bioimpedance
Vliv běžeckého lyžování na posturu dětí z pohledu fyzioterapie
VÁCHOVÁ, Klára
Tato bakalářské práce se zabývá vlivem běžeckého lyžování na posturu dětí ve starším školním věku. V případě poruchy postury dítěte, může docházet ke špatné technice běhu na lyžích, a to může mít negativní vlivy na pohybový aparát člověka, nebo může vést ke zhoršení původní poruchy. Prvním cílem práce bylo popsat jaký vliv má běžecké lyžování na posturu dětí. Druhým cílem bylo ovlivnit kvalitu postury u probandů cíleně navrženou fyzioterapií. Práce je rozdělena na 2 části. V teoretické části je popsána postura a její poruchy. Dále je zde specifikována věková kategorie zkoumaného souboru a vhodná pohybová aktivita v tomto věku, následuje kapitola ohledně běžeckého lyžování a jednotlivých technik. Praktická část, je zpracována formou kvalitativního výzkumu a obsahuje vyšetření 5 probandů ve věku 13 let. Na základě vstupního vyšetření byla probandům navržena téměř shodná terapie, která trvala po dobu 3 měsíců a proběhla v rámci 8 terapeutických setkání. Následně bylo provedeno výstupní vyšetření. V závěru práce jsou popsány výsledky, které vycházejí z praktické části práce. A je zde zhodnocena úspěšnost cíleně navržené terapie. Tuto práci lze využít pro účely vhledu do problematiky spojenou s běžeckým lyžováním dětí ve starším školním věku. Práce by mohla posloužit jako studijní materiál pro praxi fyzioterapeuta, sportovní trenéry běžeckého lyžování nebo jako edukační materiál pro vybranou skupinu osob věnující se běžeckému lyžování.
Vliv běžeckého lyžování na posturu dětí z pohledu fyzioterapie
VÁCHOVÁ, Klára
Tato bakalářské práce se zabývá vlivem běžeckého lyžování na posturu dětí ve starším školním věku. V případě poruchy postury dítěte, může docházet ke špatné technice běhu na lyžích, a to může mít negativní vlivy na pohybový aparát člověka, nebo může vést ke zhoršení původní poruchy. Prvním cílem práce bylo zjistit jaký vliv má, z hlediska poruchy, běžecké lyžování na posturu dětí. Druhým cílem bylo ovlivnit kvalitu postury u dětí cíleně navrženou fyzioterapií. Práce je rozdělena na 2 části. Teoretická část obsahuje teoretický základ běžeckého lyžování, obecné aspekty pohybového aparátu, popis věkové kategorie zkoumané skupiny a možnosti terapie. Praktická část, je zpracována formou kvalitativního výzkumu a obsahuje vyšetření 5 sportovců ve věku 13 let. Na základě vstupního vyšetření byla probandům navržena jednotná terapie, která trvala po dobu 3 měsíců. A následně bylo provedeno výstupní vyšetření a shrnutí celé terapie. Vyšetření ukázalo u všech 5 probandů palpační hypertonus m. trapezius. A u 4 probandů byly zjištěny zkrácené flexory kolenního kloubu a nestabilita v hlezenním kloubu. Vytvořený terapeutický blok byl použitelný u všech jedinců. Cíleně navrženou terapeutickou jednotkou bylo docíleno u všech 5 probandů snížení hypertonu m. trapezius. U 4 byl prokázán stupeň snížení při vyšetření zkrácených flexorů kolenního kloubu a také se ukázalo zkvalitnění stability v hlezenním kloubu u 2 probandů. Tuto práci lze využít pro účely vhledu do problematiky spojenou s běžeckým lyžováním dětí ve starším školním věku. Práce by mohla posloužit jako studijní materiál pro praxi fyzioterapeuta, sportovní trenéry běžeckého lyžování nebo jako edukační materiál pro vybranou skupinu osob věnující se běžeckému lyžování.
Testování dyspraxie u mladých běžců na lyžích a u dětí a adolescentů rozvíjejících všestrannost
Novotná, Eliška ; Kraus, Josef (vedoucí práce) ; Zounková, Irena (oponent)
Tato diplomová práce v teoretické části shrnuje poznatky o vývojové dyspraxii, respektive vývojové poruše koordinace a zabývá se problematikou pohybových aktivit u této poruchy. Součástí teoretické části je také charakteristika aktivit, kterým se věnují probandi z praktické části této práce a jejich možné využití v intervenci. Praktická část se zabývá hodnocením úrovně motorických dovedností u mladých běžců na lyžích a u dětí ze sokolského oddílu všestrannosti. K hodnocení jsme využili testovou baterii Movement Assessment Battery for Children 2 (MABC-2). Dalším cílem je odhalit, zda úroveň motorických dovedností koreluje s úrovní pozornosti, kterou jsme vyšetřili Testem pozornosti d2. Posledním cílem práce je zjistit, zda se liší úroveň motorických dovedností chlapců a dívek věnujících se stejnému sportu. Nebyl nalezen rozdíl mezi motorickými dovednostmi běžců na lyžích a dětí z oddílu všestrannosti. Prokázal se však statisticky významný rozdíl mezi výsledky jednotlivých komponent testu MABC-2, tento rozdíl byl zjištěn v komponentě rovnováhy. Nebyla prokázána korelace mezi úrovní motorických dovedností a pozorností. Nebyl zjištěn ani rozdíl v úrovni pohybových dovedností mezi chlapci a dívkami.
Porovnání vnitřního zatížení u dvoudobého a soupažného běhu na kolečkových lyžích
Čechová, Anna ; Suchý, Jiří (vedoucí práce) ; Gnad, Tomáš (oponent)
Název: Porovnání vnitřního zatížení u běhu střídavého dvoudobého a soupažného prostého na kolečkových lyžích Cíle: Cílem práce je zjistit a porovnat rozdíl mezi soupažným během prostým a střídavým během dvoudobým z hlediska vnitřního zatížení, tedy laktátu (LA), srdeční frekvence (SF) a času ve dvou po sobě následujících dnech na kolečkových lyžích. Metody: Práce je koncipována jako empirický terénní výzkum prováděný na základě porovnávání hodnot LA při uklidnění, SF a času. Porovnávané hodnoty byly naměřeny na kolečkových lyžích ve dvou po sobě následujících dnech. Výsledky: Pomocí naměřených hodnot LA, SF a času byl zjištěn rozdíl mezi střídavým a soupažným během. Došli jsme k závěru, že střídavý způsob běhu je rychlejší z hlediska času a hodnoty LA jsou nižší než u soupažného běhu. Klíčová slova: Běh na lyžích, kolečkové lyže, srdeční frekvence, laktát, soupažný běh prostý, střídavý běh dvoudobý.
Porovnání efektivity jednodobého a dvoudobého bruslení asymetrického v běhu na lyžích.
Jaroš, Tomáš ; Gnad, Tomáš (vedoucí práce) ; Chrástková, Martina (oponent)
Název práce: Porovnání efektivity jednodobého a dvoudobého bruslení asymetrického v běhu na lyžích. Cíl práce: Cílem práce je porovnání dvou lyžařských běžeckých technik, oboustranného bruslení jednodobého a oboustranného bruslení dvoudobého asymetrického, na základě efektivity jízdy. Metody: Práce je zpracována jako případová studie. Jedná se o kvantitativní výzkum, prováděný na základě porovnání doby zatížení a hodnot srdeční frekvence při bruslení na lyžích u šesti probandů různých věkových skupin. Porovnávány byly hodnoty naměřené při jízdě dvěma způsoby bruslení na třech typech stoupání. V práci jsme využili také metodu analýzy dokumentů a rozhovor. Výsledky: Pomocí měření doby zatížení a hodnot srdeční frekvence byl zjištěn rozdíl mezi bruslením oboustranným jednodobým a bruslením oboustranným dvoudobým asymetrickým. Při zpracování výsledků jsme dospěli k tomu, že oboustranné bruslení jednodobé je efektivnější v mírném stoupání u všech tří kategorií a ve středním stoupání jen u juniorů a mužů. V prudkém stoupání se ukázalo u všech tří kategorií jako efektivnější oboustranné bruslení dvoudobé asymetrické. Klíčová slova: běh na lyžích, bruslení na lyžích, doba zatížení, srdeční frekvence
Management sportovní akce Jizerská 50
Štáhlová, Zuzana ; Omcirk, Vilém (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Management sportovní akce Jizerská 50 Cíl: Cílem diplomové práce je vytvořit návrh změn a doporučení pro 50. ročník Jizerské 50 i nadcházející ročníky. Metody: Diplomová práce využívá kvalitativní analýzu případové studie Jizerské 50, zároveň také její zúčastněné pozorování, doplněné o polostrukturovaný rozhovor a výslednou SWOT analýzu. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je soubor návrhů a doporučení, které jsou založeny na SWOT analýze akce a využívají tak její výsledky. Analýza předešlých ročníků Jizerské 50 odhalila možnost aplikace změn v důsledku konání jubilejního 50. ročníku. Dále také možnosti v oblasti efektivnosti projektového řízení, partnerů akce, či programu akce. Klíčová slova: projektové řízení, běh na lyžích, organizace, sportovní sponzoring, SWOT analýza, marketingový mix.
Ekonomický dopad Jizerské 50 na Českou republiku a Liberecký kraj
Kaliba, Tomáš ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent)
Název: Ekonomický dopad Jizerské 50 na ČR a Liberecký kraj Cíle: Hlavním cílem práce je na základě údajů o výši a struktuře výdajů, a dalších souvisejících informací od účastníků Jizerské 50, zjištěných z dotazníkového průzkumu mezi závodníky, vypočítat, jak velký ekonomický dopad mají finanční výdaje návštěvníků na českou ekonomiku a ekonomiku Libereckého kraje. Dílčím cílem je zjistit, jaký dopad mají výdaje návštěvníků na příjmy veřejných rozpočtů a porovnat je s veřejnou finanční podporou akce. Metody: Praktická část práce je založena na analýze interních sekundárních dat agentury Raul souvisejících s Jizerskou 50 a dále především na datech z výsledků dotazníkového šetření mezi závodníky. Následně byla tato data podrobena výpočtům, které kvantifikovaly ekonomické dopady finančních výdajů návštěvníků na jednotlivé ukazatele výkonnosti české ekonomiky a ekonomiky Libereckého kraje. Výsledky: Z výsledků práce vyplývá, že 48. ročník Jizerské 50 v roce 2015 navštívilo celkem 13 183 lidí, jejichž výdaje související s akcí způsobily zvýšení produkce v české ekonomice o více než 60,5 milionu Kč, z čehož téměř 18,5 milionu připadlo na celkové zvýšení HDP české ekonomiky. Tyto výdaje také dokázaly vytvořit či zachovat celkem 42 pracovních míst a těmto zaměstnancům byly vyplaceny celoroční superhrubé mzdy...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.