Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 111 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Trestněprávní ochrana životního prostředí
Gříbková, Andrea ; Humlíčková, Petra (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o ochraně životního prostředí prostřednictvím norem trestního práva v České republice. Kapitoly jsou zaměřeny na vysvětlení základních pojmů a vztahů důležitých pro přiblížení problematiky trestněprávní ochrany životního prostředí (2. kapitola). Práce se dále zabývá vývojem ochrany životního prostředí na úrovni mezinárodní, v rámci Evropské unie i České republiky (3. kapitola). Bližší pozornost je v práci věnována rozboru a zhodnocení hmotně právní úpravy ochrany životního prostředí (4. kapitola). Především jsou v této práci rozebrány skutkové podstaty jednotlivých trestných činů proti životnímu prostředí včetně odpovědnosti fyzických a právnických osob. Popsány a rozebrány jsou také druhy a výše sankcí, které lze za spáchání těchto trestných činů uložit. Ve svém závěru se práce zaměřuje na procedurální postup při řešení trestných činů proti životnímu prostředí (5. kapitola).
Vývoj kriminality mladistvých v ČR, rozbor příčin a opatření k nápravě
Stuchlík, Josef ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Novotná, Jiřina (oponent)
ANOTACE: Bakalářská práce ,,Vývoj kriminality mladistvých v ČR, rozbor příčin a opatření k nápravě" analyzuje vývoj čtyř druhů deliktů a to loupeže, krádeže vloupáním, výtržnictví a šíření toxikomanie u mladistvých v letech 2000 až 2009. Zároveň se zaměřuje na rozbor příčin kriminality u této skupiny a srovnává preventivní opatření z hlediska jednotlivých rezortů.
Problematika zaviněné nepříčetnosti
Jechová, Veronika ; Hořák, Jaromír (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Problematika zaviněné nepříčetnosti Cílem práce je komplexně postihnout problematiku zaviněné nepříčetnosti. Práce v jedenácti kapitolách analyzuje tuto oblast trestního práva. Téma trestní odpovědnosti nepříčetných osob, byť zaviněně, je v rámci trestního práva velice zajímavé. Zvláště pak proto, že řešení otázky trestní odpovědnosti nepříčetných osob se může vymykat jedné ze základních zásad trestního práva - zásady trestní odpovědnosti za zavinění, eventuálně nemusí plnit jednu ze základních funkcí trestního práva - ochranu společnosti a společenských statků před nejnebezpečnějším jednáním stanoveným zákonem. Text se zaměřuje především na současnou právní úpravu zaviněné nepříčetnosti na území České republiky. Platná právní úprava převzala teoretické řešení zaviněné nepříčetnosti v podobě speciální skutkové podstaty a plné trestní odpovědnosti za konstrukci actio libera in causa. Příslušná ustanovení řeší situace, kdy si pachatel nepříčetnost přivodil aplikací návykových látek a v tomto stavu následně spáchal čin vykazující všechny znaky trestného činu s výjimkou příčetnosti. Podle psychického vztahu k činu v nepříčetnosti spáchaném je možné rozlišit právě trestný čin Opilství dle § 360 odst. 1 TZ a případy actio libera in causa, u nichž na rozdíl od Opilství existoval k činu spáchaném v...
Prevence sociálně patologických jevů na Základní škole
Vamberský, Radim ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Novotná, Jiřina (oponent)
Práce je zaměřena na oblast prevence sociálně patologických jevů na základní škole neboť právě ona má velký vliv na dospívající mládež. Stěžejním bodem práce bylo zjištění úrovně prevence sociálně patologických jevů na jednotlivých školách. Pro srovnání byl proveden výzkum na vybraném vzorku základních škol městského a vesnického typu. Z metodologického hlediska byl použit nestandardizovaný dotazník pro pracovníky vybraných základních škol. Výzkumná část byla rozšířena o vlastní praktickou zkušenost autora při provádění prevence u žáků 1. až 9. třídy ZŠ.
Trestní odpovědnost a sankcionování mladistvých v České republice
Zíka, Tomáš ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Resumé v českém jazyce Tato rigorózní práce se věnuje stále velmi aktuálnímu tématu trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých v České republice a její snahou je čtenáři komplexně přiblížit tuto problematiku s odkazem na mnoho dalších zdrojů, ze kterých se dají ještě blíže studovat jednotlivé aspekty tohoto oboru, který se stále vyvíjí dle nejnovějších poznatků nejen právní vědy a statistiky, ale i dle vědeckých zjištění z mnoho jiných neprávních oborů, převážně z psychologie a sociologie. Úvodem je rozebrán historický vývoj jednotlivých modelů posuzování trestní odpovědnosti a sankcionování mladistvých, který z velké části koresponduje s vývojem trestního práva ve Velké Británie a v USA. Rozebrány jsou historické důvody pro změny modelů, jejich výhody a nevýhody a v neposlední řadě jejich případné uplatnění v České republice. Dále je věnována velká pozornost historickému vývoji trestního práva nad mladistvými v Českých zemích a to od nejstarších dob až do současnosti, kdy byl v roce 2004 přijat nový a stále účinný zákon o soudnictví nad mládeží pod číslem 218/2003 Sb. V tomto historickém rozboru byla velká pozornost věnována hlavně zákonu z roku 1931, na který dnešní úprava navazuje a který byl do jisté míry jejím vzorem. V další kapitole jsou rozebrány mezinárodní prameny, které tuto problematiku...
Základy trestní odpovědnosti právnických osob
Gvozdek, Filip ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Předmětem této diplomové práce jsou vybrané hmotněprávní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob, která byla do českého právního řádu zavedena zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen "ZTOPO"), jenž nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012. Zakotvení institutu trestní odpovědnosti právnických osob představuje pro české trestní právo významný mezník, k němuž se český zákonodárce odhodlal zejména pod tíhou mezinárodních závazků a skutečnosti, že narůstající trestná činnost je v poslední době často páchána právě právnickými osobami. Cílem předkládané diplomové práce je rozbor pozitivní právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob s přihlédnutím ke kladům a záporům účinné právní úpravy. Jde však především o rozbor těch hmotněprávních ustanovení ZTOPO (s výjimkou úpravy sankcionování právnických osob), které jsou (nejen) odbornou veřejností vnímány přinejmenším jako problematické. Diplomová práce je členěna do tří částí. První část se zaměřuje na historický exkurz s mezinárodním přesahem spolu s posouzením argumentů pro a proti zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, dále na možné koncepce odpovědnosti právnických osob a na legislativní proces týkající se trestní odpovědnosti právnických osob na území České republiky. Součástí první...
Trestněprávní aspekty dříve vyslovených přání a pokynů Do Not Resuscitate
Pilařová, Martina ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Trestněprávní aspekty dříve vyslovených přání a pokynů Do Not Resuscitate Abstrakt Cílem diplomové práce bylo analyzovat současnou právní úpravu dříve vyslovených přání a pokynů Do Not Resuscitate, zejména v jejich trestněprávním kontextu. V českém právním řádu se jedná o poměrně nové instituty, se kterými se pojí ještě mnoho otázek, na které české právo zatím nenabízí jednoznačné odpovědi. V prvních dvou kapitolách jsem se zabývala obecně trestněprávními aspekty poskytování zdravotních služeb. Analyzovala jsem jednotlivé podmínky vzniku trestní odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb, s důrazem na zásadu subsidiarity trestní represe. Zároveň jsem se stručně zabývala i usmrcením na žádost neboli euthanasií a jejím odlišením od jiných forem rozhodování na konci života. Ve druhé kapitole jsem se zaměřila na trestní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb, jako právnických osob, která po posledních novelách zákona nabývá významu i pro zdravotnictví. V další části jsem se podrobně věnovala dříve vysloveným přáním. Nejdříve jsem analyzovala tento institut z občanskoprávního hlediska, které je nezbytné pro jeho komplexní výklad. Pokusila jsem se identifikovat nejasnosti, které jsou s úpravou spojeny, ať už s ohledem na novou úpravu zástupného souhlasu a předběžného prohlášení nebo ohledně nejasného...
Obhajoba právnické osoby v trestním řízení
Juránková, Sandra ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
V porovnání s osobami fyzickými je obhajoba právnické osoby v trestním řízení podstatně ztížena. Primární důvod těchto obtíží je dán samotnou povahou právnické osoby jakožto právní fikce. Cílem této práce je podat na tuto problematiku ucelený náhled. Rigorózní práce je systematicky rozdělena do šesti kapitol. První kapitola a druhá kapitola slouží jako teoretický základ. První kapitola je věnována vymezení pojmu právnická osoba a současné úpravě právnické osoby v právních předpisech soukromého práva. Tato rigorózní práce je zaměřena především na procesní normy zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen "ZTOPO"), který vstoupil v České republice v účinnost dne 1. ledna 2012. V rámci této problematiky současně není možné se nedotknout hmotněprávních aspektů trestní odpovědnosti právnických osob. Druhá kapitola se proto zabývá zákonnou úpravou trestní odpovědnosti podle ZTOPO. Zaobírá se zejména tím, kdo je subjektem trestní odpovědnosti právnických osob, jak je možné trestní odpovědnost podle ZTOPO charakterizovat, jaká je její konstrukce a rozsah. V kapitole třetí jsou představeny osoby, které jsou oprávněny za právnickou osobu v trestním řízení jednat. Kapitola čtvrtá pojednává o právu právnické osoby na obhajobu. Kapitola pátá a poslední kapitola...
Trestněprávní odpovědnost v ochraně životního prostředí
Pavelková, Tereza ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o trestněprávní odpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí, tedy o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva v České republice. Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na vysvětlení základních pojmů a vztahů důležitých pro pochopení problematiky trestněprávní ochrany životního prostředí. Dále se práce zaměřuje na vývoj právní úpravy ochrany životního prostředí na třech úrovních. Na úrovni mezinárodní, komunitární a vnitrostátní. Bližší pozornost je v práci věnována rozboru vnitrostátní úpravy, konkrétně zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Následuje výklad týkající se jednotlivých trestných činů a rozbor jednotlivých skutkových podstat. Závěrem se práce zaměřuje na úvahy dle lege ferenda, na případné změny právní úpravy do budoucna a na celkové zhodnocení tématu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 111 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.