Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza možností provozování filmového klubu na FM VŠE
Linhartová, Barbora ; Novák, Michal (vedoucí práce) ; Přibil, Jiří (oponent)
Bakalářská práce, jak již z názvu vyplývá, analyzuje možnosti založení filmového klubu na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci. Cílem této práce je seznámit čtenáře s konceptem filmového klubu na fakultě, definovat a následně charakterizovat jednotlivé důležité kroky vedoucí k založení filmového klubu, případně tyto kroky zanalyzovat po stránce legislativní a finanční. Práce je uspořádána do dvou fází, přípravné fáze a fáze realizace. Přípravná fáze popisuje již zmíněné nezbytné kroky vedoucí k založení filmového klubu, fáze realizace pak obsahuje samotnou modelovou existenci filmového klubu a její finanční zhodnocení. Práce je z velké části založena na zkušenostech provozovatelů již fungujících filmových klubů, konkrétně filmového klubu na VŠE v Praze a filmového klubu na Fakultě humanitních studií UK v Praze.
Automatizace forenzního zkoumání - forenzní audit pro účely zjištění porušování autorských práv
DOBIÁŠ, Martin
Tato bakalářská práce se zabývá forenzní analýzou souborů z obrazu pevného disku a registrů operačního systému Windows. Cílem je zhotovení nástroje k detekci instalovaných programů a potencionálně nelegálního softwaru.
Stanovení hodnoty souboru nehmotného majetku
Karlíková, Jitka ; Jurečka, Jan (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na ocenění nehmotného majetku, zejména ochranných známek a autorských práv. V úvodu práce nastiňuje problematiku oceňování nehmotného majetku. Hlavní část práce uvádí přehled metod oceňování nehmotného majetku. Na tuto část navazuje praktická část, která znázorňuje postup ocenění ochranných známek a autorských práv na konkrétním případě.
Ochrana autorských práv
Plchotová, Gabriela ; Žák, Květoslav (vedoucí práce) ; Spirit, Michal (oponent)
Hlavním účelem bakalářské práce Ochrana autorských práv je nabídnout jednoduchou příručku všem, kdo vytvářejí vlastní autorská díla nebo užívají autorská díla cizí. K tomu je nutné na úvod stručně a srozumitelně vysvětlit základní pojmy, historický vývoj pojetí autorství a původ potřeby autorská díla chránit. Dále se práce věnuje vývoji ochrany autorského práva konkrétně na území České republiky, zejména současnému znění Autorského zákona. Jsou zde uvedena a podrobně rozebrána některá důležitá ustanovení výše zmíněného zákona, která se bezprostředně týkají projednávané problematiky. Díky získaným právnickým poznatkům se v druhé části přesouvá k praktickému návodu, jak postupovat v případě vytvoření autorského díla, aby právo k takovému dílu bylo co nejlépe chráněno. Nebo v opačném případě, jak postupovat při zamýšleném užití cizího díla, abychom se nedopustili nezákonného jednání a nezasahovali do práv autora. Navazuje kapitola pojednávající o kolektivní správě autorských práv jak z pohledu jejího historického vývoje, tak z pohledu působení na území České republiky. Jsou zde vyjmenovány všechny stěžejní organizace a popsána jejich specializace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.