Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 478 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komunikace začínajícího učitele na prvním stupni ZŠ
Kubenová, Karolína ; Poche Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Vallin, Petra (oponent)
Hlavním cílem teoretické části je vymezit pojem začínající učitel a popsat formy podpory, které může čerstvý absolvent po nástupu do praxe využít. Dále pak zmapovat komunikaci a spolupráci učitele a rodiče, a uvést argumenty k jejich realizaci. V závěru teoretické části je práce zaměřena na popsání třídních schůzek a konzultací učitel - rodič - žák v programu Začít spolu. Ve výzkumné části je mým cílem vyhodnotit rozhovory se začínajícími učitelkami z prvního stupně ZŠ Angel a několika rodiči. V připraveném strukturovaném rozhovoru s učitelkami se zaměřuji na to, do jaké míry se cítily být připraveny na třídní schůzky, jaká podpora se jim v této oblasti nejvíce osvědčila, co učitel řeší v souvislosti s první třídní schůzkou a konzultací učitel - rodič - žák jakožto komunikačními platformami. Také jsem zjišťovala, jakým výzvám začínající učitelé čelí během vedení konzultací učitel - rodič - žák a třídních schůzek, co se učitelům po realizování první třídní schůzky a konzultace učitel - rodič - žák osvědčilo a jaké výhody a nevýhody spatřují učitelky v konzultacích učitel - rodič - žák oproti třídním schůzkám. Skrze strukturovaný rozhovor s rodiči pak zjišťuji jejich úhel pohledu na to, jaký mají konzultace učitel - rodič - žák přínos pro všechny jejich aktéry. Klíčová slova spolupráce, komunikace,...
Společenství
Matyášová, Hana ; Lungová, Barbora (oponent) ; Klímová, Barbora (vedoucí práce)
Práce podněcuje vytvoření společenství bakterií a lidí. Vybraný okruh účastníků pečuje o bakteriální kulturu, na základě těchto zkušeností vzniká série sci-fi povídek. Příběhy jsou psány při akcích ve specifickém prostoru. Atmosféra, hudba, osvětlení, prostorové řešení i délka setkání určují osnovu povídek. Cílem povídek je zvýšení citlivosti k více než lidským druhům.
Návrh procesu pro kooperaci
Miterko, Ondřej ; Videcká, Zdeňka (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje problematice procesu kooperace odběratele s více než dvaceti dodavateli. Předmětem práce je analýza dodavatelského řetězce dodavatelů kooperací a dále analýza kooperací samotných. Analýza je provedena především metodou SWOT analýzy. Výstupy této analýzy jsou v návrhové části práce zmapovány metodou procesních map a vytváří nový zlepšený návrh procesu kooperace. Ekonomické hodnocení práce hodnotí navrhovaná opatření dle hrubého odhadu a vytváří hrubou představu o výnosnosti investic do zlepšení procesu kooperace.
Multiagentní a optimalizační metody pro hry typu Stealth
Láncoš, Jan ; Vídeňský, František (oponent) ; Zbořil, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá implementací chování oponentů ve videohrách žánru "stealth". Klade důraz na jeho věrohodnost v porovnání s chováním skutečných lidí a na kvalitní herní zážitek. Práce popisuje využití algoritmu A* pro dynamické hledání cest ve dvourozměrném prostředí. Dále se zabývá systémem patrolování oponentů, jejich schopností detekovat přítomnost hráče a týmovou spoluprací při snaze o hráčovo dopadení s využitím vzájemné komunikace. V rámci práce byla dále v jazyce C++ vytvořena jedna hratelná úroveň předvádějící popsané chování v praxi. Práce může sloužit jako inspirace pro tvorbu vlastních rozhodovacích systémů do počítačových her podobného typu. 
Scenarios of future EU-Britain defence cooperation
Boyanova, Pavlina ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kazharski, Aliaksei (oponent)
Citace BOYANOVA, Pavlina. Scenarios of Future EU-Britain Defence Cooperation. Prague, 2020. Master's thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Security Studies. Abstrakt Brexit je již za námi, ale víme příliš málo o tom, jak bude vypadat vztah mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím. Tato práce zkoumá různé scénáře pobrexitové spolupráce mezi EU a Spojeným královstvím se zaměřením zejména na partnerství v oblasti obrany. Zvažuje spolupráci v obranné politice (1) v rámci EU, (2) spolupráci uvnitř NATO, (3) strukturovanou spolupráci mimo rámce EU a NATO, jakož i (4) bilaterální vztahy mezi Spojeným královstvím a jednotlivými státy EU a (5) nespolupráci. Autorka kombinuje analytický eklektismus s kvalitativně interpretativní metodou, jimiž porovnává jednotlivé scénáře v kontextu teoreticky podložených empirických předpokladů týkajících se rozhodnutí vlád o společném přístupu k obranné politice. Předkládá teoretický rámec obsahující takové faktory jako jsou strategická kultura, zahraničně-politické postoje a stanoviska vůči Evropské integraci coby možná zdůvodnění pobrexitového vývoje v rámci spolupráce v oblasti obrany. Klíčová slova Brexit, Británie, Evropská unie, obrana, spolupráce, scénáře
Katedrála v současnosti
Klimeš, Jakub ; Mléčka, Jan (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Obsahem práce je ideové řešení obnovy střechy Notre-Dame v Paříži, která spolu s věží sanktusníku shořela 15. dubna 2019. Základním motivem pro návrh bylo vytvoření klidného prostoru, který bude sloužit jako památka na dobu požáru a zároveň bude odrážet jednotu společnosti, která se semkla a přispěla na její opravu. Primárním krokem celé rekonstrukce je určit přiměřený způsob obnovy a vytvořit její etické hranice. Největší část pozornosti je tak věnována střeše a sanktusníku katedrály. Z hlediska zachování úcty ke středověkým stavitelům, kteří zasvětili celé své životy tomuto velkolepému dílu, venkovní obnovená část si ponechává stejnou siluetu a proporce, které jí byly dány už před osmi staletími, avšak jsou do ní promítnuty ideály dnešní doby. Při návrhu interiéru střechy je také důležité udržet jasnou reprezentaci gotické architektury, a to je rovnováha mezi tmou a světlem. Prostor je rozdělený na dvě části. První část reprezentuje tmu, jako překážku, kterou každý z nás musí překonat. Naopak ve druhé části návrhu se naskýtá pohled na přirozené světlo, které jako by rozervalo střechu katedrály a osvětluje celý prostor střechy. V samém srdci návrhu se pak skrývá klenot, na kterém záleží ze všeho nejvíce, a to je život. Vertikální dominanta katedrály, její sanktusník, je tvořen čtyřmi pilíři, které symbolizují spojení mysli-ducha-těla s pozemským životem. V návrhu věže se tak promítají tyto zdánlivě odlišné věci, které společně tvoří jeden celek.
Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E
Janák, Lukáš ; Svatošová, Ivana (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá architektonickým návrhem nové radnice na Nových Sadech v městské části Brno-střed. Nahrazuje tím současnou radnici, která je pro Brno nevyhovující. Hlavním úkolem je území revitalizovat a vnést do něj nové funkce. Na základě urbanistických analýz je do území zasazeno i bydlení. Důležitou součástí návrhu je oslunění, ze kterého vychází tvar budovy. Ovšem na vrcholu špice, kde se hmoty setkávají, by oslunění nebylo možné. Proto je tento prostor ponechán volný, radnice se tím dělí na dvě části, z nichž jedna je vysunuta do nárožní části špice. Druhá naopak ustupuje, tím pouští mezi budovy ještě více světla a zároveň dává vzniknout i předprostoru, který má pro radnici velký význam. Radnice tak vystupuje do popředí jako samostatný dominantní nárožní objekt, který má na rozdíl od bydlení reprezentativní charakter. Při pohledu z náměstí vyšší část hmoty vzbuzuje dojem vysoké štíhlé radniční věže zapuštěné do robustní široké hmoty. Stavba tak působí kompozičně vyváženě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 478 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.