Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Současné umění jako nástroj art marketingu hlavního města Prahy
Pilná, Barbora ; Dolanský, Pavel (vedoucí práce) ; Köppl, Daniel (oponent)
Práce Současné umění jako nástroj art marketingu hlavního města Prahy si klade za cíl ukázat, že kultura již není jen něčím nedoknutelným a posvátným, ale že se jedná o velmi důležitou součást státní ekonomiky, především v rámci cestovního ruchu. Pojednává o vztahu kultury a marketingu, o významu kultury jako takové a o jejím významu v oblasti kulturní turistiky. Zkoumá komunikaci Prahy právě optikou kultury a kriticky nahlíží na současný stav, jakým se Praha zahraničním turistům prezentuje. Prezentace Prahy pouze z hlediska historie je totiž v konkurenci ostatních kulturních metropolí dlouhodobě neudržitelná a Praha by se měla zamyslet nad nutným rozvojem a změnou komunikace. Nástrojem této změny, který může i Praha nabídnout, by mohlo být právě alternativní umění, které pro budování image využívají mnohé kulturní destinace (Berlín, Londýn, NYC) a které konotuje otevřenost a místo pro život. Magistrát v poslední době podporoval řadu alternativních kulturních projektů, a tím začal Prahu prezentovat nejen jako historické centrum, ale také jako tvůrčí a dynamické město. Tato práce pojednává o tom, zda se tak děje nevědomě, nebo s dlouhodobým záměrem, a tím se snaží identifikovat směr, kterým se komunikace Prahy dále ubírá.
Contemporary Art Market in Selected Regions of the Middle East
Patrášová, Katarína ; Klimešová, Marie (vedoucí práce) ; Bielický, Viktor (oponent)
Bakalárska práca "Umelecký trh na Blízkom východe" načrtáva základné špecifiká a problematiku umeleckého trhu v niektorých oblastiach Blízkeho východu, s prihliadnutím na špecifiká samotného regiónu. Zaoberá sa najmä historickým vývojom umeleckých inštitúcií, ich významom v rámci lokálneho kultúrno-politického diania a vysporiadavaním sa so súvisiacou otázkou autenticity. Práca je členená do dvoch hlavných kapitol - prvá načrtáva historický vývoj umeleckého trhu v Egypte - ako príklad inštitucionalizácie umenia v oblasti. Sleduje vývoj od konca 19.storočia po súčasnosť, s bližším zameraním sa na popis súčasných štátnych a súkromných inštitúcií a interpretáciu umeleckej reprezentácie Egypta v zahraničí. Druhá kapitola sa sústreďuje na niektoré špecifiká umeleckého trhu v oblasti Blízkeho Východu, ktoré sú jedinečné a definujú interakciu globálnych a lokálnych faktorov.
České umělecké skupiny současnosti
Nývlt, Matěj ; Pech, Milan (vedoucí práce) ; Štroblová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce popisuje současné české umělecké skupiny a s nimi bezprostředně související témata. V úvodu charakterizuje obecnou problematiku tvorby v rámci umělecké skupiny a zasazuje jí do historického kontextu vývoje českého umění za posledních dvě stě let. Dále je téma uměleckých skupin rozšířeno o výběr některých světových uměleckých seskupení. Současným českým uměleckým skupinám je věnováno několik medailonů představujících nejmladší generaci skupin, které se podílely nebo podílejí na současném umění. V závěrečných dvou kapitolách se zabývá přiléhajícími tématy angažovaného umění a vztahu některých skupin ke galerijnímu provozu. Klíčová slova umělecké skupiny, současné české umění, angažované umění, galerijní provoz
Fotografický obraz jako východisko pro jiná média
Češková, Ivana ; Magidová, Markéta (vedoucí práce) ; Pfeiffer, Jan (oponent)
Češková Ivana Photographic Image as a Basis of Other Media [Bachelor's thesis] The subject of this bachelor's thesis is photographic image as a basis of otrher media. It is focused on using and changing both analog and digital photography including photomontage, collage and animation. Theoretical principles discussed in the thesis are then converted to the project for elementary school students. The practical part is also based on the above mentioned theoretical principles. Key words: photography, animation, contemporary art, photomontage, art education
Ornament v přírodě, vědě a umění. Analýza diskurzu připadové studie výuky
Havlásek Tatarová, Lucie ; Fulková, Marie (vedoucí práce) ; Machalický, Lukáš (oponent) ; Zindulka, Ondřej (oponent)
Lucie Havlásek Tatarová OrnamenT v přírOdě, vědě a umění Analýza diskurzu případové studie výuky Abstrakt Disertační práce Ornament v přírodě, vědě a umění se zabývá tématem ornamentu v současném umění, designu a architektuře. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány přírodě a vědě jako inspiračním zdrojům pro současné umění. Kapitola Tělo a ornament se zabývá ornamenty na lidském těle a vzory tvořenými z lidských těl. Autorská tvorba a tvorba studentů v rámci výuky jsou integrální částí hlavního textu práce. Zvláštní kapitola je věnována projektu Bodyornament. Jedná se o projekt umělecký, edukační a výzkumný. Hlavní část jeho realizace proběhla formou akce ve Veletržním paláci v Praze. Spolu se studenty jsme vytvářeli ornamenty tvořené z jejich těl, ty byly fotograficky zdokumentovány a staly se součástí konvolutu reflexivních bilancí spolu se studentskými výpověďmi. Analýzy těchto primárních dokumentů vedly k interpretačním závěrům. Výzkum používá kombinaci specifických forem kvalitativního výzkumu a výzkumu uměním a konkrétní model byl postaven na třístupňové reflexivní analýze podle Donalda Schöna. Interpretace výzkumných zjištění vedou k zamyšlení nad možnostmi zkvalitnění výuky ve studijním programu pro Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Výsledným artefaktem projektu je video Bodyornament, které tvoří nedílnou...
Na hraně : téma sociální intervence v současném výtvarném umění a kultuře
Peroutková, Pavla ; Fulková, Marie (vedoucí práce) ; Sedlák, Michal (oponent)
Závěrečná práce bakalářského studia Na hraně se zabývá tématy sociální intervence a používání těla v současném umění a kultuře. Zkoumá konkrétní podoby těchto projevů na hranici umění, především na české umělecké scéně a hledá jejich předchůdce v dějinách umění dvacátého století. Výtvarná část představuje realizované projekty, inspirované vybranými díly. V třetí části jsou vyhodnocené dotazníky, zkoumající vztah žáků základních škol k současnému umění a návrh na možné využití prozkoumaných přístupů k tvorbě ve výtvarných projektech pro starší žáky základních škol.
Obrazový svět Leona Benetta a Julese Verna - nadčasové inspirace v umění i ve škole
Machalická, Magdalena ; Špirk, Ivan (vedoucí práce) ; Sedlák, Michal (oponent)
Následující práce si bere za výchozí bod ilustrace Léona Bene a v knihách Julese Verna. Zkoumá způsoby, jakými se propsaly do výtvarného umění a vytyčuje směry, kterými se lze následně vydat jednak v pedagogické činnos , jednak ve vlastní tvorbě. Stojí tak na třech pilířích - na teore ckém zkoumání, na didak cké transformaci a na autorské tvorbě. V teore cké čás se věnuje studiu charakteris k světa, který Verne a Bene společně vytvořili. Zkoumá techniku tvorby dotčených ilustrací - xylografii. V rámci objevených principů se zabývá také stužkovým rydlem, které bylo v průběhu výzkumu určeno za nástroj, jehož stopa je pro charakteris cký vzhled xylory n klíčová. Můžeme ho tedy vnímat i jako pojítko mezi Léonem Bene em a těmi, kteří z jeho xylografií ve své tvorbě vycházeli nebo je jinak zpracovávali. V didak cké čás se práce zabývá náměty vyvstalými v průběhu teore ckého zkoumání a různými možnostmi jejich didak cké transformace. Detailně se zabývá tématem knihy Dva roky prázdnin a souvisejícím námětem ostrova, ze kterého vychází i v čás autorské. V ní nejprve daný námět zpracovává ve fotografických studiích a následně předkládá v grafickém cyklu autorských sků. KLÍČOVÁ SLOVA Bene , Verne, xylografie, stužkové rýtko, koláž, surrealismus, současné umění, současná škola 3
HYBRID-IN
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Mezinárodní výstavní projekt HYBRID-IN představuje umění z České republiky, Polska a Slovenska. Vernisáž se za účasti kurátorů i veřejnosti uskuteční 22. června v 17 hodin. Zároveň bude živě přenášena i na Facebooku GVUO. V ostravském Domě umění bude výstava k vidění až do 29. srpna 2021.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.