Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 240 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Návratnost domácí fotovoltaické elektrárny
Jančík, Josef ; Malý, Milan (oponent) ; Mauder, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na zhodnocení návratnosti fotovoltaického systému rodinného domu. Fotovoltaika je zde uvažována samostatně, s akumulací a v kombinaci s dalšími alternativním zdrojem – tepelným čerpadlem. Náklady na provoz a instalaci nových systému jsou porovnávány mezi sebou a s náklady na provoz současného systému bez fotovoltaiky.
Consumption over the Life Cycle: Evidence from the Czech Republic
Cahlíková, Jana ; Zápal, Jan (vedoucí práce) ; Hlaváček, Jiří (oponent)
Tato práce si klade za cíl provést analýzu spotřeby během životního cyklu na základě českých mikroekonomických dat ze Statistiky rodinných účtů. Hlavní inspirací je analýza spotřeby na amerických datech, kterou provedli Gourinchas & Parker (2002). V práci jsou sestrojeny průměrné české profily spotřeby a příjmů během životního cyklu. Český profil spotřeby na rozdíl od amerického profilu nemá konkávní tvar a roste během celého života; spotřeba až přibližně do věku 45 let sleduje příjem, poté následuje zlom v chování domácností. Zjištěná fakta ohledně spotřeby českých domácností jsou v této práci interpretována v rámci standardní hypotézy životního cyklu za jistoty a především v rámci modelu spotřeby během života za nejistoty budoucích příjmů, který představili Gourinchas & Parker (2002). Tento model přináší významnou přidanou hodnotu pro interpretaci českých výsledků, když chování domácností je zde vysvětleno na základě proměnlivé síly dvou motivů úspor během životního cyklu - opatrnostního motivu (jištění se proti nejistotě budoucích příjmů) a životního motivu (spoření na důchod). Je zjištěno, že chování českých domácností během životního cyklu může být interpretováno v souladu s dříve zjištěným chováním amerických domácností. JEL klasifikace: D11, D12, D91, E21 Klíčová slova: spotřeba, životní...
Odhad spotřeby injekčního materiálu klienty pražských kontaktních center a terénních programů
Provazníková, Radka ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Gabrhelík, Roman (oponent)
Východiska: Injekční užívání je mezi pražskými problémovými uživateli návykových látek nejpreferovanějším způsobem aplikace drog. V roce 2014 bylo v Praze zaznamenáno odhadem 15 700 injekčních uživatelů drog (7 500 uživatelů pervitinu, 2 500 uživatelů heroinu a 5 700 uživatelů buprenorfinu (Mravčík et al., 2015). Dle výzkumu Švůgerové (2015) spotřebují injekční uživatelé pervitinu, heroinu a Subutexu v Praze přibližně 15,5 milionu stříkaček za rok (Švůgerová, 2015). Data ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014 však říkají, že v Praze bylo v roce 2014 distribuováno 2,6 milionů injekčních stříkaček (Mravčík et al., 2015). To znamená, že pražští uživatelé spotřebují ročně daleko více stříkaček, než distribuují nízkoprahové služby a uvádí údaje získané z lékáren. Proto je potřeba zmapovat chování uživatelů v souvislosti s aplikací návykové látky, především jak souvisí spotřeba injekčního materiálu s typologií uživatele. Cíl: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit frekvenci aplikace drog u injekčních uživatelů a odhadnout celkovou roční spotřebu injekčního materiálu v závislosti na typologii uživatelů (užívané drogy, frekvence návštěvy výměnných programů,...). Výzkumný soubor: Výzkumný soubor byl tvořen celkem 155 klienty výměnných programů v Praze (3 kontaktní...
Rule-of-thumb consumers in the New Keynesian framework
Adam, Tomáš ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Čech, Jan (oponent)
iii Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá dopady fiskálních výdajů na agregátní makroekonomické veličiny v České republice. Standardní modely reálných hospodářských cyklů a nové keynesiánské modely předpokládají pouze vpředhledící do- mácnosti, přestože literatura ukazuje na exitenci velkého množství domácností, které spotřebovávají celý svůj běžný důchod. Oba typy modelů předpovídají pokles spotřeby po pozitivním šoku do vládních výdajů, což není konzistentní s empirickou evidencí. Proto používáme pro analýzu modi- fikaci nového keynesiánského modelu, ve kterém modelu- jeme oba typy domácností - optimalizující i neoptimalizu- jící. V práci docházíme k závěru, že fiskální výdaje mají pozi- tivní efekt na domácí produkt, přestože multiplikátor vlád- ních výdajů je menší než jedna. Vliv výdajů na spotřebu je také kladný během několika období po fiskálním šoku, což je konzistentní s výsledky empirických modelů. JEL klasifikace: C32, E32, E62 Klíčová slova: fiskální politika, fiskální multiplikátory, fiskální VAR, neoptimalizující spotřebitelé
Nový kapitalismus jako příčina a důsledek efektivizace společnosti
Hrabánková, Anežka ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Maršálek, Jan (oponent)
Práce prezentuje nový kapitalismus, tak jak je reflektován v sociologické literatuře a snaží se poukázat zejména na jeho velmi efektivní povahu. Součástí práce je také představení klíčových témat otevíraných předními teoretiky soudobého kapitalismu. Pomocí weberiánské sociologie se práce snaží zachytit vývoj kapitalismu a uchopit tak povahu současného nového kapitalismu. Zároveň se snaží odpovědět na to, zda je koncept nového kapitalismu užitečným pro pochopení současnosti. Vývoj kapitalismu je popsán na základě vývoje tří důležitých aspektů, které se objevují již v počátcích moderního kapitalismu a které hrají důležitou roli i v jeho průběhu až po současnost. Jedná se o vývoj fenoménů práce, spotřeby a času. U těchto tří fenoménů si práce všímá zejména jejich tendence stávat se stále efektivnějšími. Efektivita je součástí procesu racionalizace, přičemž práce používá pro soudobou společnost euroamerického okruhu přiléhavější termín- efektivizace společnosti, kvůli jeho aktuálnosti a všudypřítomnosti, a také kvůli tomu, že pod heslem efektivity jsou v současnosti legitimizovány změny. Kam proniká logika peněz (trhu), tam dochází k racionalizaci myšlení lidí, efektivnímu využívání zdrojů. Práce se stává stále flexibilnější, specializovanější, intenzivnější a produktivnější. Spotřeba pak směřuje od...
Potenciál využití obnovitelných zdrojů na příkladu republiky Moldávie
Granici, Olga ; Braniš, Martin (vedoucí práce) ; Přibil, Rudolf (oponent)
Se stále rostoucí spotřebou energie stává se sektor, jehož zdroje jsou obnovitelné, zajímavým pro země na celém světě. Využití obnovitelných zdrojů energie zaznamenává v celém světě narůstající tendenci. V současné době se v Moldavské republice nevyužívají téměř žádné z obnovitelných technologií. Potenciál k využití alternativních zdrojů energie je na území státu poměrně vysoký. Úkolem mé bakalářské práce je nalezení možné aplikace obnovitelných zdrojů energie na území Moldávie. Instalaci jednotlivých technologií obnovitelných zdrojů posuzuji ve své práci na základě geografických či klimatických podmínkách státu. Jedním ze základních motivů Moldávie pro zapojení širokého spektra obnovitelných zdrojů energie může být snaha o snížení energetické závislosti na okolních zemích a zvýšení vlastního podílu výroby energie. Ve své práci vycházím z poznatků aplikace obnovitelných zdrojů energie v ostatních státech světa

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 240 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.