Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 411 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Diferenciace institucionální kvality a konkurenceschopnosti regionů Evropy
Staňková, Natálie ; Květoň, Viktor (vedoucí práce) ; Pělucha, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality institucionálního prostředí na příkladu rizika korupce v oblasti veřejných zakázek a jejím vlivu na konkurenceschopnost regionů. Specificky je věnována pozornost souvislostem mezi korupčním rizikem ve veřejných zakázkách a ukazateli kvality veřejné správy, ekonomické výkonnosti a inovační výkonnosti. Teoretická část se zaměřuje na roli institucí v regionálním rozvoji a institucionální faktory ovlivňující konkurenceschopnost a inovační výkonnost regionů, dále na korupci a její projevy v oblasti veřejných zakázek. V empirické části jsou představeny meziregionální rozdíly míry korupce ve veřejných zakázkách v Evropě a vliv korupce ve veřejných zakázkách na kvalitu veřejné správy, ekonomickou výkonnost a inovační výkonnost. Výzkum ukazuje, že korupce ve veřejných zakázkách determinuje kvalitu institucionálního prostředí napříč regiony, zejména u západoevropských a středoevropských států. Naopak korupce ve veřejných zakázkách jen slabě ovlivňuje ekonomickou a inovační výkonnost regionů. Klíčová slova: instituce, inovace, konkurenceschopnost, korupce, veřejná zakázka
Vliv inovačních aktivit na zahraniční obchod podniku
Potapova, Tatiana ; Milichovský, František (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem inovačních aktivit na zahraniční obchod konkrétního podniku. Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se konkurenceschopnosti, mezinárodního obchodu a inovaci. V druhé, praktické části práce jsou provedeny analýzy vlivu provedené inovaci na zahraniční obchod podniku v podobě tržeb, provozního zisku a ROA, stanovené a testovaný hypotézy. Cílem diplomové práce je, na zaklade posouzení vlivu zavedeni produktové inovace na zahraniční obchod navrhnout vhodná opatření v oblasti zahraničního, případně domácího trhu pro konkrétní společnost.
Entry of the Nobilis Tilia Co., Ltd to the German Beauty Industry
Dudrová, Lenka ; Kovářová, Radana (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
The main topic of my diploma thesis assignment is to evaluate whether the Nobilis Tilia Co., Ltd should extend its action of enterprise by expanding to another country, to be exact, to German beauty market. The whole work is subsequently divided into three essential parts – theoretical, analytical and project one. In the theoretical part literary sources focused on strategic enterprise management are evaluated. The analytical part of the thesis is bent on the Company Nobilis Tilia, Ltd, its history and range of products. In the next part the entrepreneurial environment analysis, Porter analysis and SWOT analysis of the German market will be mentioned. The project part will be concentrated at the recommendations given, based on the analysis results.
Rozvoj konkurenceschopnosti podniku
Šohajová, Kristýna ; Hudáková, Markéta (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Hlavním cílem bakalářské práce je vypracovat návrh opatření expanze značky Ideální nájemce na nový trh s důrazem na posílení konkurenceschopnosti značky na trhu. Teoretická část zahrnuje teoretická východiska, která vycházejí převážně z metodiky autorů Ko Floora a Kellera. Analytická část se zaměřuje na zhodnocení aktuálního potenciálu značky a analýzu konkurentů na plánovaném trhu. V návaznosti na provedené analýzy jsou v návrhové části navržena opatření v oblasti komunikace směřující k expanzi značky.
Rozvoj konkurenceschopnosti podniku
Vyorálková, Petra ; Hubová, Marie (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Bakalářská práce má za cíl představit návrhy, které povedou k posílení konkurenceschopnosti farmářského řeznictví a bistra Mikrofarma. Podnik je analyzován pomocí komunikačního mixu, hodnotového řetězce a hodnotové nabídky. Hodnotový řetězec analyzuje činnosti podniku, které tvoří výslednou hodnotu pro zákazníka. Hodnotová nabídka je sestavena na základě sekundárních zdrojů a zkoumá hodnotu vnímanou zákazníkem. Z výše zmíněných analýz vyplynou případné slabé stránky a prostor pro implementaci. Výsledná návrhová část uvádí návrhy, které mají posílit konkurenceschopnost společnosti Mikrofarma.
Návrh rozvoje rodinné společnosti poskytující služby autobusové dopravy
Koščo, Tomáš ; Koščo, Mikuláš (oponent) ; Bumberová, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práca je zameraná na návrh strategického rozvoja dopravnej firmy DZS. M.K- Trans, s.r.o. pôsobiacej na Slovensku. Teoretická časť vymedzuje základ potrebný pre pochopenie problematiky plánovania rozvoja a rastu spoločnosti, vrátane popisu vybraných analytických metód. Cieľom analytickej časti je identifikovať kľúčové faktory ovplyvňujúce súčasnú situáciu firmy a bude slúžiť ako podklad pri rozhodovaní o strategických smeroch. V návrhovej časti je vybraná najvhodnejšia rozvojová stratégia, ktorá povedie k upevneniu pozície vybranej firmy na trhu a taktiež plán zmien.
Strategie rozvoje rodinného podniku
Bednář, Jan ; MBA, Petr Jarchovský, (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku strategického rozvoje vybraného rodinného podniku. Pokládá teoretická východiska v oblasti rodinného podnikání, strategického řízení a změnového managementu. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku společně s teoretickými poznatky napomáhá k vybudování a implementování nového strategického rozvoje podniku.
Vliv inovačních aktivit na zahraniční obchod podniku
Potapova, Tatiana ; Milichovský, František (oponent) ; Bočková, Nina (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem inovačních aktivit na zahraniční obchod konkrétního podniku. Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se konkurenceschopnosti, mezinárodního obchodu a inovaci. V druhé, praktické části práce jsou provedeny analýzy vlivu provedené inovaci na zahraniční obchod podniku v podobě tržeb, provozního zisku a ROA, stanovené a testovaný hypotézy. Cílem diplomové práce je, na zaklade posouzení vlivu zavedeni produktové inovace na zahraniční obchod navrhnout vhodná opatření v oblasti zahraničního, případně domácího trhu pro konkrétní společnost.
Studie proveditelnosti expanze vybrané společnosti na zahraniční trh
Oklešťková, Sára ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je studie proveditelnosti expanze konkrétní společnosti na zahraniční trh. První část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům, které jsou zaměřeny na problematiku podnikových strategií a vybraných způsobů vstupu na nový, zahraniční trh. V analytické části práce je provedena analýza vnějšího a vnitřního okolí podniku pomocí vybraných analýz. V návrhové části práce je vyhodnoceno, zda se vybrané společnosti oplatí vstoupit na nový trh a pokud ano, budou zde uvedena vybraná strategie této expanze společně s novým marketingovým návrhem.
Rozvojové strategie Jihomoravského kraje
Strouhalová, Dagmar ; Chovancová,, Jitka (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části. První část, jež se zaměřuje na teoretický přehled a vysvětlení základních pojmů, které se týkají problematiky regionálního rozvoje, regionální politiky a rozvojových strategií. Druhá, praktická část se zaměřuje na charakteristiku Jihomoravského kraje a zaměřuje se na problematiku konkurenceschopnosti, která je vypočtena na základě statistických proměnných a je doplněna o SWOT analýzu a určení vlivů, které mají vliv na navržený regionální rozvoj.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 411 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.