Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 661 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ochrana spotřebitele v rámci práva EU
Marciniková, Eliška ; Kunertová, Tereza (oponent)
Ochrana spotřebitele v rámci práva EU - Abstrakt Práce se zabývá úpravou ochrany spotřebitele na úrovni evropského práva a jejím vývojem. Těžištěm práce je identifikace oblastí, jichž se právo ochrany spotřebitele dotýká. Dalším z cílů je snaha pojmenovat povahu a postavení souboru pravidel na ochranu spotřebitelů v systému práva. Navazujícím cílem pak je snaha o pojmenování tendencí dalšího vývoje práva ochrany spotřebitele na úrovni EU. Posledním a nejobecnějším cílem práce je pokusit se identifikovat jak případné mezery v ochraně spotřebitelů, tak i případné problémy, které mohou vznikat přebujelou regulací ve prospěch spotřebitelů. Podnětem k sepsání této práce bylo několik výchozích myšlenek (tezí, hypotéz), k jejichž potvrzení nebo vyvrácení práce rovněž směřuje (vedle naplnění primárních cílů). První z nich je problém neexistence univerzální definice spotřebitele v evropském právu a idea, že tato skutečnost v praxi nečiní větší problémy. Druhou výchozí tezí je předpoklad přebujelosti právní úpravy v oblasti ochrany spotřebitele, na niž navazuje teze třetí, podle které i přes velký objem právních norem nemají spotřebitelé specifické procesní postavení v rámci soudního řízení, což vede k faktickému oslabení jejich ochrany. Poslední teze pak stojí na názoru, že další budoucnost a směřování...
Marketingová komunikace Grand Prix Brno v moderní gymnastice
Šebková, Anna ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Gabrielová, Linda (oponent)
Název: Marketingová komunikace Grand Prix Brno v moderní gymnastice. Cíle: Cílem této bakalářské práce je návrh plánu na zlepšení propagace soutěže Grand Prix Brno v moderní gymnastice, s důrazem na využití sociálních sítí, a to na základě analýzy marketingové komunikace soutěže 2017. Přičemž tento návrh bude detailně ukázán na konkrétním příkladu Instagramu, jakožto aktuálně nejvíce se rozvíjející sociální síti. Metody: Pro zjištění marketingové komunikace soutěže byla v této práci použita metoda analýzy dokumentů. Dále byla využita deskriptivní případová studie, jejímž předmětem se stala marketingová komunikace Grand Prix Brno v moderní gymnastice 2017. Výsledky: V práci byla popsána marketingová komunikace Grand Prix Brno v moderní gymnastice 2017. Bylo zjištěno, že komunikuje převážně skrze media, a to televizi, rozhlas, tisk, venkovní reklamu a internet, která nezahrnují zaměření na cílovou skupinu. Na základě toho byl vytvořen plán pro zviditelnění soutěže na sociální síti Instagram, jako aktuálně nejdynamičtěji se rozvíjející sociální síť. Tento návrh mohou organizátoři využít při realizaci dalšího ročníku Grand Prix Brno 2018. Klíčová slova: moderní gymnastika, soutěž, propagace, Instagram
Vývoj olympijských výkonů ve snowboardingu v U-rampě
Ježek, David ; Jindra, Matouš (vedoucí práce) ; Gnad, Tomáš (oponent)
Název: Vývoj olympijských výkonů snowboardingu v U-rampě Cíle: Cílem diplomové práce je analýza výkonů snowboardistů v U-rampě a parametrů tratí v letech 1998 až 2018 na zimních olympijských hrách. Metody: Hlavní metodou bylo pozorování a porovnávání závodníků v U-rampě. V každém ročníku ZOH byli vybráni 3 nejlepší sportovci a sportovkyně v dané kategorii. V diplomové práci byla použita metoda porovnávání, pozorování a obsahová analýza. Výsledky: Výsledky přinášejí přehled jednotlivých jízd v U-rampě na ZOH od roku 1998 do roku 2018 v závislosti na zvolených kritériích pozorování. Dále porovnávají vzájemně jednotlivé jízdy a poukazují na vývoj výkonů. Závěr: Vývoj vybraných parametrů byl znatelný, avšak ne zcela kontinuální. Dvě hypotézy byly vyvráceny a jedna potvrzena. Klíčová slova: snowboard, výkon, soutěž, vývoj, U - rampa
Marketingová komunikace Grand Prix Brno v moderní gymnastice
Šebková, Anna ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Gabrielová, Linda (oponent)
Název: Marketingová komunikace Grand Prix Brno v moderní gymnastice. Cíle: Cílem této bakalářské práce je návrh plánu na zlepšení propagace soutěže Grand Prix Brno v moderní gymnastice, s důrazem na využití sociálních sítí, a to na základě analýzy marketingové komunikace soutěže 2017. Přičemž tento návrh bude detailně ukázán na konkrétním příkladu Instagramu, jakožto aktuálně nejvíce se rozvíjející sociální síti. Metody: Pro zjištění marketingové komunikace soutěže byla v této práci použita metoda analýzy dokumentů. Dále byla využita deskriptivní případová studie, jejímž předmětem se stala marketingová komunikace Grand Prix Brno v moderní gymnastice 2017. Výsledky: V práci byla popsána marketingová komunikace Grand Prix Brno v moderní gymnastice 2017. Bylo zjištěno, že komunikuje převážně skrze media, a to televizi, rozhlas, tisk, venkovní reklamu a internet, která nezahrnují zaměření na cílovou skupinu. Na základě toho byl vytvořen plán pro zviditelnění soutěže na sociální síti Instagram, jako aktuálně nejdynamičtěji se rozvíjející sociální síť. Tento návrh mohou organizátoři využít při realizaci dalšího ročníku Grand Prix Brno 2018. Klíčová slova: moderní gymnastika, soutěž, propagace, Instagram
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků CrossFitu HomeTown
Baborová, Klára ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků CrossFit HomeTown. Metody: Z kvantitativních metod byla pro tuto práci využita metoda dotazování, konkrétně byl využit model SERVQUAL pro měření spokojenosti zákazníků. K získání informací o tělocvičně CrossFit HomeTown bylo provedeno hloubkové interview. Cíl: Cílem diplomové práce je zjistit spokojenost zákazníků tělocvičny CrossFit HomeTown v Praze a na základě získaných výsledků doporučit případné změny vedoucí k větší spokojenosti klientů. Výsledky: Z výsledků zkoumání spokojenosti zákazníků s nabízenými službami v tělocvičně CrossFit HomeTown vyplívá, že všechny zkoumané dimenze nenaplňují očekávání klientů. Ve zkoumaných oblastech vznikly největší rezervy u propagačních materiálů -0,44; včasného poskytování lekcí -0,5; ochoty při řešení problému -0,41 a zájmu o potřeby zákazníků -0,55. Celková výsledná mezera dosahuje negativní hodnoty -3,18. Mezi návrhy patří zdokonalení se u poutavých propagačních materiálů. V první řadě by mělo dojít ke změnám a úpravám webových stránek, také mobilní aplikace a YouTube kanálu. U včasného poskytování lekcí je potřeba primárně zapracovat na informování o čase poskytovaných služeb, kde by docházelo pomocí textové zprávy k oznámení zákazníkům ohledně pozdějšího začátku skupinové lekce. U ochoty při řešení...
Ochrana spotřebitele v rámci práva EU
Marciniková, Eliška ; Kunertová, Tereza (oponent)
Ochrana spotřebitele v rámci práva EU - Abstrakt Práce se zabývá úpravou ochrany spotřebitele na úrovni evropského práva a jejím vývojem. Těžištěm práce je identifikace oblastí, jichž se právo ochrany spotřebitele dotýká. Dalším z cílů je snaha pojmenovat povahu a postavení souboru pravidel na ochranu spotřebitelů v systému práva. Navazujícím cílem pak je snaha o pojmenování tendencí dalšího vývoje práva ochrany spotřebitele na úrovni EU. Posledním a nejobecnějším cílem práce je pokusit se identifikovat jak případné mezery v ochraně spotřebitelů, tak i případné problémy, které mohou vznikat přebujelou regulací ve prospěch spotřebitelů. Podnětem k sepsání této práce bylo několik výchozích myšlenek (tezí, hypotéz), k jejichž potvrzení nebo vyvrácení práce rovněž směřuje (vedle naplnění primárních cílů). První z nich je problém neexistence univerzální definice spotřebitele v evropském právu a idea, že tato skutečnost v praxi nečiní větší problémy. Druhou výchozí tezí je předpoklad přebujelosti právní úpravy v oblasti ochrany spotřebitele, na niž navazuje teze třetí, podle které i přes velký objem právních norem nemají spotřebitelé specifické procesní postavení v rámci soudního řízení, což vede k faktickému oslabení jejich ochrany. Poslední teze pak stojí na názoru, že další budoucnost a směřování...
Plant-soil feedback a jeho interakce s dalšími faktory určujícími koexistenci rostlin
Opravilová, Tereza ; Kuťáková, Eliška (vedoucí práce) ; Čuda, Jan (oponent)
Plant-soil feedback neboli zpětná vazba mezi rostlinou a půdou a je v posledních letech hojně zkoumaným mechanismem úspěchu invazních rostlin, posunu druhů v sukcesi a obecně struktury rostlinných společenstev. Jedná se o proces, během kterého rostlina svým růstem ovlivňuje půdu a tyto změny se zpětně promítají do růstu dalších rostlin. Navzdory velkému množství předchozích studií, je věnováno poměrně málo pozornosti interakci plant-soil feedbacku s dalšími faktory, což považuji za důležité pro pochopení jeho role v přirozených rostlinných společenstvech. Cílem práce bylo objasnit vliv plant-soil feedbacku na modelové druhy Arrhenatherum elatius a Centaurea scabiosa a porovnat jeho vliv s dalšími faktory - mezidruhovou kompeticí a herbivorií (simulovanou ztrátou nadzemní biomasy). Vliv faktorů byl zkoumán pomocí biomasy a změn ve fyziologii rostlin, konkrétně fluorescencí chlorofylu a obsahem prvků v nadzemní biomase. Mechanismus plant-soil feedbacku modelových druhů byl posuzován pomocí obsahu prvků v půdě po kultivaci. V biomase druhu Arrhenatherum elatius se faktory plant-soil feedbacku a kompetice projevily ve vzájemné interakci, kdy došlo přítomností kompetitora ke změně negativní zpětné vazby na pozitivní. Arrhenatherum byl v experimentu silným kompetitorem, za jehož úspěchem pravděpodobně...
Strategické řízení rozvoje podniku
Vodičková, Sabina ; Schüller, David (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá strategickým řízením rozvoje podniku. Hlavním cílem práce je návrh možného směru strategického rozvoje malého podniku. Cílem teoretické části je vymezit pojmy týkající se dané problematiky, které poslouží v analytické a návrhové části práce. Analytická část má za úkol stanovit potenciál podniku a určit možnosti pro návrhy práce. Poslední část diplomové práce je o formulaci strategických opatření směřujících k rozvoji podniku.
Podnikatelský záměr - rozšíření podnikatelských aktivit
Qasemová, Sára ; Richtrová, Iveta (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Záměrem této bakalářské práce je zhotovení podnikatelského záměru na rozšíření stánkového prodeje kávy o e-shop. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů souvisejících s podnikáním a konkurencí na trhu s kávou. Praktickou část věnuji konkrétnímu podnikatelskému záměru a jeho vyhodnocení, zdali je vůbec podnikatelský záměr realizovatelný.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 661 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.