Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 377 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interpretace elektrokardiogramů na resuscitačním oddělení a v urgentní přednemocniční péči
Vanča, Michal ; Jirkovský, Daniel (vedoucí práce) ; Hocková, Jana (oponent)
(v ČJ) 1) východiska - uvedení do problému Diplomová práce interpretace elektrokardiogramů sestrami a zdravotnickými záchranáři na resuscitačním oddělení a v urgentní přednemocniční péči obsahuje teoretický souhrn EKG patologií, dále se zabývá problematikou správné interpretace elektrokardiogramů ve vztahu mezi pohlavím, věkem, pracovištěm, délkou praxe a návrhem zlepšení. 2) formulace cílů, metodologie Cílem diplomové práce bylo zmapovat úroveň znalostí interpretace elektrokardiogramů sestrami a zdravotnickými záchranáři na resuscitačním oddělení a v urgentní přednemocniční péči v závislosti na věku, pohlaví, délce praxe a pracovním zařazením se zaměřením na interpretaci EKG. Pro empirickou část práce, která se zabývá odpovědí na předem určené cíle, byl zvolen kvantitativní výzkum, který probíhal na resuscitačním oddělení a záchranné službě. Sběr dat byl realizován dotazníkovým šetřením s využitím dotazníku vlastní konstrukce. Šetření bylo zaměřeno na teoretické znalosti interpretace EKG sester a zdravotnických záchranářů. 3) hlavní výsledky Bylo zjištěno, že orientace v základních EKG patologiích nedělá respondentům velké obtíže, u obtížnějších interpretací již byla chybovost vyšší bez větších rozdílu mezi porovnávanými pracovištěmi, nedostatky byly překvapivě shledány v technické stránce...
Kompetence vedoucího pracovníka vzdělávací organizace
Doležalová, Helena
Diplomová práce se zabývá vymezením pojmu kompetence a kompetenční model vedoucího akademického pracovníka na vysoké škole. Termín "kompetence" lze chápat jako soubor vědomostí, dovedností, schopností, návyků, postojů a hodnot daného jedince, které mu umožňují "kompetentní" (neboli způsobilý) výkon v některé z oblastí jeho činnosti. Dále lze takto označit schopnost člověka správně jednat v určité situaci na základě využití vlastních zdrojů (schopností, dovedností, vědomostí atd.). Definice kompetencí pracovníků působících ve vzdělávacích institucích jsou důležité nejen v oblasti kurikulární, kdy daný jedinec ve výchovně-vzdělávací oblasti ovlivňuje osobnostní rozvoj jednotlivců či skupiny, ale i z pohledu hierarchie pracovníků zahrnující vymezení odpovědností a pravomocí (kompetencí). Práce vymezuje pojmy jako vedoucí pracovník a vysoká škola, kdy tento typ škol můžeme dále rozdělit na veřejné, státní a soukromé vysoké školy. Diplomová práce analyzuje kompetence vedoucích akademických pracovníků vysokých škol, děkanů fakult a vedoucích kateder/ústavů, zkoumané na vzorku veřejných vysokých škol se sídlem v Praze. Tyto kompetence jsou následně komparovány mezi sebou, tedy jedná se o porovnání kompetencí děkanů fakult a příslušných vedoucích kateder/ústavů na dané fakultě. Ve výzkumné části jsou na...
Řízení znalostní zaměstnanců
Ondroušek, David ; Veselý, Pavel (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro řízení znalostí zaměstnanců na konkrétním oddělením. Součástí práce je analýza rozvojové mezery a potřeb za pomocí databázového nástroje Skill Matrix. Na základě zjištěných rozvojových mezer jsou navrženy postupy a opatření, které by měly vést ke zlepšení současného stavu a uspokojení budoucích požadavků na výrobu.
Tvorba a implementace kompetenčního modelu v organizaci
Záhorová, Markéta ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vaněček, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá tvorbou kompetenčních modelů a jejich následným ukotvením v kontextu personálních činnostech hodnocení a rozvoje zaměstnanců. V teoretické části jsou nejprve diskutovány základní pojmy, kterými jsou kompetence, jejich odlišení od často zaměňovaných pojmů (jakož jsou potenciál a schopnost) a jejich možné dělení. Následně je definován kompetenční model, postup tvorby takového modelu a jeho možné podoby a struktury. Dále jsou vysvětleny principy využívání kompetenčního modelu v jednotlivých činnostech v řízení lidských zdrojů, kdy je kladen důraz zejména na procesy hodnocení a rozvíjení pracovníků díky kompetenčnímu modelu, které jsou stěžejní pro tuto diplomovou práci. Navazující praktická část začíná představením Společnosti XY a respondenta, kterým je personalista na pozici HR Generalist. Kvůli anonymitě nejsou společnost i respondent v práci přímo jmenováni. Praktická část pokračuje výzkumným šetřením, které proběhlo za pomocí kvalitativní metody rozhovoru se zmíněným respondentem a také díky analýze potřebných dokumentů Organizace XY. Na základě zjištěných dat o tvorbě a implementaci kompetenčních modelů v Organizaci XY jsou navrženy případné změny v obsahu konkrétních kompetenčních modelů pro vybrané dvě pozice Vedoucího a Asistenta pobočky a také jejich využívání v...
Motivace studentů kariérového poradenství k profesi kariérového poradce
Kněžourková, Helena ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
1 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na oblast kariérového poradenství, které představuje v celé jeho šíři. Teoretická část nejprve vymezuje pojmy jako je motivace a kariéra a popisuje nejznámější kariérové typologie. Představuje sektory, kde se lze s kariérovými poradci setkat včetně vymezení cílových skupin, které nejčastěji pomoc kariérových poradců vyhledávají. Komplexně seznamuje se službami, formami, metodami a nástroji využívanými v kariérovém poradenství. Specifikuje osobnost kariérového poradce včetně jeho kompetencí podle Národní soustavy povolání. Zabývá se i vzděláváním kariérových poradců včetně možnosti vykonání zkoušky dle standardů Národní soustavy kvalifikací. Empirická část se zabývá motivací studentů kariérového poradenství k výkonu profese kariérového poradce. Diplomová práce si kladla za cíl zjistit důvody studia zvoleného oboru a obavy, které respondenti v souvislosti s budoucím uplatněním na této pozici vnímají. Výzkumné šetření bylo provedeno kvalitativním přístupem za pomoci polostrukturovaných rozhovorů. Výsledná zjištění poukázala na obavy studentů z budoucího uplatnění z důvodu nízkého povědomí o kariérovém poradenství a nedostatečném legislativním ukotvení školních kariérových poradců. Jedním z rozhodujících faktorů výběru oboru byla touha pomáhat druhým a motivovat je k...
Rozvoj a vzdělávání pracovníků společnosti XYZ v kontextu talent managementu
Lešikar, Adam ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Liška, Roman (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj a vzdělávání talentovaných pracovníků společnosti XYZ. Jejím cílem je vytvořit pro reklamní agenturu XYZ prakticky využitelný nástroj, který jí usnadní identifikaci talentovaných pracovníků, výběr vhodných adeptů pro vedoucí pozice, posuzování jejich klíčových kompetencí a jejich vzdělávání a rozvoj. V první části práce jsou na základě analýzy odborné literatury vymezeny základní termíny a teoretická východiska. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány talentu a nadání, problematice talent managementu včetně různých přístupů a pojetí, základních procesů a aktuálních trendů, dále využití, tvorbě a hodnocení klíčových kompetencí v oblasti řízení lidských zdrojů a tématice rozvoje a vzdělávání pracovníků. Druhá část popisuje samotné kvalitativní výzkumné šetření realizované prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky společnosti XYZ a analýzy poskytnutých dokumentů. Výsledkem je profil talentovaného pracovníka společnosti, kompetenční model obsahující klíčové kompetence pro dvě vybrané pracovní pozice a návrh základního programu vzdělávacích a rozvojových aktivit, které pracovníkům společnosti umožní popsané kompetence získávat a rozvíjet. Navržený kompetenční model je doplněn několika variantami mřížek určených pro hodnocení důležitosti a úrovně...
Kompetence žáků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na prvním stupni ZŠ
Doležalová, Kateřina ; Loudová Stralczynská, Barbora (vedoucí práce) ; Krčmářová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice bezpečnosti a ochrany zdraví u žáků 1., 3. a 5. tříd. Jejím cílem je zjistit, do jaké míry jsou děti schopny správně identifikovat rizikové situace, a zda kompetence v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání splňují kritéria týkající se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví u dětí mladšího školního věku. Text a obsah práce jsou rozděleny do dvou hlavních částí. Část teoretická představuje vhled do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví. Vysvětluje a popisuje základní teoretické ukotvení pro řešení výzkumného problému, interpretuje pohled Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Sleduje obsah, metody a formy, kterými je dětem ve vzdělávání předávána tato problematika. Poslední kapitola se věnuje přehledu a analýze metodických a didaktických materiálů pro 1. stupeň základní školy. Empirické šetření je realizováno v rámci smíšeného výzkumného designu a zaměřuje se na analýzu kompetencí v oblasti prevence úrazů a ochrany zdraví u žáků 3. a 5. třídy ZŠ. Sleduje úspěšnost respondentů v identifikaci rizikových situací, které představují hrozbu pro bezpečnost a zdraví. Zjišťuje a upozorňuje na rozdíly v úspěšnosti obou zúčastněných skupin. V neposlední řadě odpovídá na výzkumné otázky a navrhuje...
Kompetenční hranice sociálních pracovníků ve státní správě
STRYCHOVÁ, Klára Josefína
Tématem této bakalářské práce je analýza kompetenčních hranic sociálních pracovníků ve státní správě. V teoretické části je nejprve vymezena státní správa a následně se zaměřuje na sociální práci a roli sociálního pracovníka v této oblasti. Hlavním cílem této práce je zkoumat kompetenční hranice sociálních pracovníků a jejich postupy v krajních situacích jejich kompetencí. Dílčím cílem je popsat, jak sociální pracovníci reagují, v situacích, kdy naráží na své hranice v oblasti kompetencí. Praktická část práce byla prováděna pomocí kvalitativní výzkumné strategie, konkrétně metodou dotazování a polostrukturovaných rozhovorů. Pro výběr informantů byl použit záměrný výběr, na základě vybraných kritérií, sociální pracovníci pracující ve státní správě z odlišných zařízení a různými zkušenostmi. Z výsledků výzkumu vyplývá, že každý sociální pracovník má odlišný pohled na své pracovní hranice, avšak všichni respektují a dodržují společný rámec svých pravomocí stanovený zákonem. Pokud se sociální pracovníci dostanou do situací, kde se setkají se svými kompetenčními hranicemi, detailně popisují strategie, které uplatňují v praxi. Tato strategie zahrnuje identifikaci oblastí, kde pociťují nedostatek zkušeností nebo odborných znalostí, a hledání vhodných způsobů, jak získat potřebné informace nebo odbornou pomoc. Takový přístup umožňuje sociálním pracovníkům efektivněji řešit situace, které přesahují jejich současné kompetence, a zároveň zajistit kvalitní péči a podporu pro klienty.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 377 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.