Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 673 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Švagerová, Sarah ; Ptáček, Roman (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Broker Consulting, a.s. a návrhy na její zlepšení v letech 2016 až 2021. V práci jsou použity metody finanční analýzy. Význam práce spočívá v identifikaci klíčových oblastí, které ovlivňují finanční situaci společnosti a navržení konkrétních opatření pro zlepšení této situace. Dosažené výsledky mohou být využity společností k posílení své finanční stability a zvýšení konkurenceschopnosti.
Poruchy příjmu potravy u dětí jako sociální a společenské téma
BLAHOUTOVÁ, Petra
Bakalářská práce se zabývá poruchami příjmu potravy u dětí v sociálním a společenském kontextu. Teoretická část je zaměřena na obecné vymezení poruch příjmu potravy, a jejich dopad na tělesnou a psychickou stránku jedince. Dále je zaměřena na příčiny, příznaky a možně léčebné postupy a metody. Teoretická část neopomene prevenci poruch příjmu potravy u dětí. Prvním cílem je zjistit míru sebehodnocení jedinců s poruchou příjmu potravy, kteří mají s nemocí zkušenosti ve věku 13-18 ti let. Druhým cílem je zmapování dopadu poruch příjmu potravy na osobní a společenský život jedinců. Praktická část je zpracovávána metodou kvalitativního výzkumu, součástí jsou výzkumné otázky, které směřují k cílům bakalářské práce. Sběr dat proběhl na základě rozhovorů s jednotlivci, pozorováním a pořizováním audiozáznamu.
Systém odměňování zaměstnanců v konkrétních výrobních odděleních a návrh změn ve vybrané společnosti
Bartošová, Veronika ; Hajný, Jakub (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců v konkrétních vybraných výrobních oddělení ve společnosti ABC s.r.o. První část se zabývá teoretickými poznatky, které souvisí s problematikou odměňování. Ve druhé části je zpracována analytická část současného systému odměňování ve společnosti. Ve třetí závěrečné části jsou popsány návrhy, které by mohly pomoci zlepšit současného systému odměňování.
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn
Tinková, Daniela ; Novotná, Veronika (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců společnosti Crowe Advartis Accounting, s.r.o. První část se zabývá teoretickými poznatky, které souvisí se systémem odměňování, podle kterých je ve druhé části provedena analýza současného systému odměňování ve společnosti. V poslední části jsou navrženy změny na zlepšení současného systému odměňování.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Nevřivá, Kristýna ; Holendová, Petra (oponent) ; Hornungová, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace firmy AZOS, s.r.o. za pomoci finanční analýzy v období 2017–2021. První část obsahuje teoretický popis metod a ukazatelů použitých v následující části. V analytické části jsou vypočítány a zhodnoceny jednotlivé ukazatele. Podle výsledků z analytické části jsou následně navržena případná opatření na zlepšení finanční situace firmy.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Pustka, Martin ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
V této bakalářské práci bude posouzen informační systém Microsoft Dynamics 365 Business Central ve společnosti XYZ s.r.o a budou navrženy změny vedoucí k eliminaci jeho nedostatků v dané společnosti. V teoretické části budou vysvětleny pojmy, které budou dále použity. V analytické části bude zhodnocena daná společnost a informační systém v ní. Na základě analýz zhodnocení a nalezení nedostatků budou v návrhové části vytvořeny návrhy změn vedoucí k eliminaci těchto nedostatků.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Malinová, Michaela ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou firmy a jejího informačního systému a návrhem změn. První část práce se zabývá teoretickými poznatky, které slouží k pochopení další části. V druhé části práce je zpracována analýza podniku a aktuálního stavu informačního systému, které slouží jako základ pro poslední návrhovou část. Zavedení navržených změn usnadní používání funkcí informačního systému a zvýší jeho efektivitu.
Ekonomické aspekty inovace v podniku
Suhareva, Elizaveta ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce “ Ekonomické aspekty inovace v podniku” je popsat procesní inovace a zavedení nových služeb v podniku. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy o podniku, inovace a její efektivnost, a základní ukazatele finanční analýzy. Analytická část práce popisuje inovace vybrané společnosti a možnosti jejího financovaní. Výhody a nevýhody zavádění inovací v podnicích.
Information System Assessment and Proposal of ICT Modification
Čavojský, Denis ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
This thesis focuses on the assessment of the information system of Company X, which is engaged in the production of air conditioning units. The main objective is to improve the security of the information system. The thesis is divided into three parts, where the first part clarifies the basic theoretical concepts, the second part is devoted to the analysis of the external and internal environment of the company, including an audit of the information system. The third part is based on the results of the ZEFIS portal and contains proposals for solutions to improve the current state of the information system security.
Interní komunikace ve vybrané společnosti
Voženílková, Kateřina ; Petrová, Kateřina (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá interní komunikací ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Vteoretické části je definován pojem komunikace a zaměřuje se na interní komunikaci ve firmě. Praktická části obsahuje analýzu současného stavu komunikace ve vybrané společnosti a zkoumá spokojenost zaměstnanců sinterní komunikací. Na základě získaných dat jsou navržena doporučení ke zlepšení interní komunikace ve vybrané společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 673 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.