Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obchodní firma
Křížková, Anna ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Černá, Stanislava (oponent)
Obchodní firma Abstrakt Tato diplomová práce analyzuje sou asnou právní úpravu firemního práva a hodnotí kvalitu této úpravy z hlediska dostate nosti a jednozna nosti. Práce je rozd lena do ty hlavních kapitol. První kapitola obsahuje rozbor základních teoretických otázek firemního práva - specifikuje pojem a právní povahu obchodní firmy, její základní funkce a základní zásady firemního práva p i tvorb a užívání firmy. Druhá kapitola je v nována rozboru nakládání s vlastnickým právem k firm s p ihlédnutím k nové právní povaze obchodní firmy jakožto v ci v právním smyslu. Užívání tzv. staré firmy a analýza ustanovení § 427 je pak obsažena v kapitole t etí. V poslední kapitole je popsána ochrana obchodní firmy dle sou asné právní úpravy, a to v etn analýzy konkrétních nárok z této ochrany vyplývajících. V záv ru práce jsou shrnuty výsledky z provedené analýzy a hodnocení právní úpravy firemního práva. P i hodnocení je p ihlíženo ke zm nám, ke kterým došlo novou právní úpravou obsaženou v ob anském zákoníku oproti p vodní úprav v zákoníku obchodním. Jako pozitivní jsou hodnoceny p edevším tyto otázky: zm na právní povahy obchodní firmy, kdy je dle sou asné právní úpravy firma v c a m že tak být samostatným p edm tem vlastnictví a umožn ní p evodu obchodní firmy samostatn , a nikoliv pouze s podnikem nebo jeho...
Koncernové vztahy se zaměřením na náhradu škody v rámci koncernu
Bednář, Marek ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Černá, Stanislava (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o právní úpravě koncernových vztahů, zejména tedy uhrazení újmy, nahrazení hospodářské ztráty a náhrady škody v rámci koncernu. Dále též bude pojednáno o některých souvisejících otázkách. Tyto instituty se často vyznačují vysokou návazností na jiná právní odvětví, zejména práva insolvenčního a finančního, dále též propojením s rozličnými problematickými oblastmi obchodního práva, kterými jsou zejména piercing of the corporate veil, shadow director, wrongful trading, corporate governance. Tato právní odvětví a oblasti obchodního práva však neodpovídají zvolenému tématu a zaměření této práce, nebudou v ní tedy zahrnuta a odkazuji na odborné publikace a časopisecké články, které se těmto odvětvím a oblastem v dostatečné míře věnují. Dále též bude pojednáno o novém návrhu zákona o obchodních korporacích, který byl po připomínkovém řízení, jenž proběhlo v roce 2008, předložen Vládě České republiky, která bude o tomto návrhu dále rozhodovat. Toto pojednání bude pouze souvislosti s otázkami relevantními s touto prací a dále bude uveden názor autora této práce na tento návrh, se zaměřením na téma této práce. V závěru budou obsaženy autorem navrhované změny úpravy koncernového práva v kontextu této práce. Pro účely této práce budou použity metody analýzy, řádného či...
Likvidátor v procesu likvidace obchodní společnosti
Sniehotta, Michal ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
1 Likvidátor v procesu likvidace obchodní společnosti Resumé Diplomová práce se zabývá problematikou obecné právní úpravy likvidace obchodní společnosti, a to především se zaměřením se na právní postavení likvidátora a jeho jednotlivé úkony v rámci likvidačního procesu. Vychází přitom z hypotézy, že analyzovaná právní úprava likvidace obchodní společnosti zakotvená v obchodním zákoníku je zdařilá a propracovaná. Cílem práce je kriticky testovat takto stanovenou hypotézu na základě komplexního vymezení, analyzování a zhodnocení kvalit obecných likvidačních pravidel. Pozornost se přitom zaměřuje zejména na právní problémy spojené s postavením osoby likvidátora, například na otázku způsobilosti pro výkon funkce likvidátora či problematiku jmenování a odvolání likvidátora soudem. Přičemž studie staví především na metodě deskripce a kritické analýzy relevantních právních předpisů a sekundárních zdrojů. Získané teoretické poznatky jsou pak za využití metody syntetické generalizovány v obecnější závěry. Samotná práce se mimo úvodu a závěru skládá ze čtyř kapitol, z nichž zejména prvé tři mají převážně teoretický charakter, zatímco čtvrtá kapitola poskytuje z praktičtější perspektivy pohled na deskripci základních úkonů likvidátora v likvidačním procesu. První kapitola konkrétně komplexně vymezuje rozsah právní...
České a evropské koncernové právo - východiska a perspektivy
Chaloupka, Jiří ; Černá, Stanislava (vedoucí práce) ; Patěk, Daniel (oponent)
Koncernové právo se zabývá právními problémy, které jsou spojeny s existencí podnikatelských seskupení. Ta se vyznačují hospodářskou jednotou, ale zároveň právní samostatností jednotlivých členů. V podnikatelských seskupeních tak dochází ke střetu zájmů ovládající osoby a ovládané společnosti. V této práci jsem proto za použití komparativní metody analyzoval právní úpravy Německa, Francie, Velké Británie a USA, abych zjistil, jak jednotlivé právní řády regulují podnikatelská seskupení a jak se vyrovnávají s problémy s nimi spojenými. Při značném zjednodušení lze rozdělit koncepce úpravy na německou, která vytváří systém speciálních norem komplexně regulujících podnikatelská seskupení, a koncepci, která upravuje pouze dílčí aspekty podnikatelských seskupení a ostatní problémy řeší s pomocí obecné úpravy korporací a judikatury. Zatímco v německé právní úpravě lze za splnění určitých podmínek nadřadit zájem seskupení nad zájem ovládané společnosti, tak většina ostatních právních řádů více respektuje povinnost loajality. Při ochraně subjektů ohrožených vznikem podnikatelského seskupení většina právních řádů poskytuje ochranu zejména přímo, zatímco německá úprava se zaměřuje především na ochranu ovládané společnosti. Rozdíly mezi koncepcemi však nejsou tak veliké, jak by se mohlo zdát. Především při ochraně...
Obchodní právo v Čínské lidové republice
Kacíř, Pavel ; Boháček, Martin (vedoucí práce) ; Švarc, Zbyněk (oponent)
Hlavním cílem této práce je zmapovat půdorys současného obchodního práva v Číně, identifikovat faktory, které determinují jeho podobu a srovnat teoretickou a reálnou stránku tak, aby se tato práce mohla stát čtenářům vodítkem pro další poznávání čínského systému obchodního práva. Předmět práce je rozdělen do čtyř částí. První část je věnována obecně pramenům práva, jejich vzájemné hierarchii a oblastem, které mohou jednotlivé právní normy upravovat. Druhá část je věnována podnikatelským entitám a jejich právním formám. Třetí část se zabývá obchodně-závazkovými vztahy a poslední, čtvrtá část, je věnována řešení obchodních sporů. Rozsah této práce nepokrývá obchodní právo na Tchaj-wanu a speciální administrativní regiony Hongkong a Macao.
Nabídka převzetí
Kolarczyková, Eva ; Kříž, Radim (vedoucí práce) ; Chára, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje právní úpravě nabídky převzetí. Na začátku je podána definice a základní dělení nabídek převzetí. Následující kapitola se věnuje účelu, funkcím a ekonomické podstatě tohoto právního institutu. Kapitola pojednávající o evropské úpravě se zabývá směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí. V hlavní části je pojednáno o české úpravě nabídek převzetí, jež se opírá o zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů. V kapitole nazvané "Povinná nabídka převzetí" je podán výklad hlavních specifik tohoto druhu nabídek převzetí a zároveň systematikou jednotlivých kapitol je souhrnně přiblížen celý proces nabídky převzetí.
Obchodní podíl v s.r.o.
Fuksová, Daniela ; Kalinová, Miluše (vedoucí práce) ; Žák, Květoslav (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na obchodní podíl společníka společnosti s ručením omezením. Úvodem jsou stručně popsány základní instituty společnosti samotné, jako například její vznik a založení, sepsání společenské smlouvy, způsob ručení společníků atd. Dále je definována právní povaha obchodního podílu jako jiná majetková hodnota. Hlavní důraz je kladen především na práva a povinnosti společníka a na jednotlivé změny v osobě společníka, jsou zde nastíněny souvislosti s obchodním podílem. Celá problematika je doplněná o soudní judikaturu, která s obchodním podílem společníka ve společnosti s ručením omezeným souvisí.
Společnost s ručením omezeným v českém a španělském právu
Popelková, Radka ; Grmelová, Nicole (vedoucí práce) ; Boháček, Martin (oponent)
Porovnání právní úpravy společnosti s ručením omezeným v české a španělské legislativě. Práce popisuje vznik, období existence a zánik společnosti podle platných zákonů. Obsažena je i stručná charakteristika španělské Sociedad Limitada Nueva Empresa.
Možnosti přeshraničních fúzí v Evropských společenstvích
Hrabánek, Dušan ; Pavlok, Jan (vedoucí práce) ; Švarc, Zbyněk (oponent)
Práce se zabývá analýzou jednotlivých možností, které evropské komunitární právo nabízí obchodním společnostem, které se chtějí spojovat přes hranice jednotlivých členských států. Podrobně rozebírá všechny tři možnosti, kterými jsou založení evropské společnosti fúzí akciových společností, založení evropské družstevní společnosti fúzí družstev a uskutečnění přeshraniční fúze kapitálových společností podle desáté směrnice o přeshraničních fúzích. Zabývá se též navazujícími českými předpisy, včetně posledních legislativních návrhů. Na závěr se na základě dosavadních zkušeností z praxe snaží o výhled do budoucna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.