Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sociální kontext volnočasových aktivit rodin s malými dětmi
MACKOVÁ, Jitka
Práce se zabývá volnočasovými aktivitami rodin s malými dětmi. Teoretická část charakterizuje komunitu jako místo, které poskytuje prostor pro trávení volného času. Dále popisuje volný čas jako hodnotu z různých hledisek. Poslední kapitolou teoretické části je charakteristika mateřského centra a popis jeho činnosti. Praktická část je zaměřena na výzkum, zda rodiny tráví svůj volný čas v rámci mateřského centra nebo zda si jej vyplňují samy svými aktivitami. Výsledek výzkumu ukázal, že většina rodin (zkoumaných v rámci města Tábora a jeho okolí) má zkušenosti s mateřským centrem, a že vstupní branou pro návštěvu centra bývají předporodní kurzy Zatímco plavání rodin s dětmi neznamená vstup do centra. Plavání si rodiče většinou zajišťují sami.
Obnova barokní fary v Sebranicích
Ivanová, Charlotte ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zhotovení dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby barokní fary v Sebranicích u Boskovic. Projekt vychází z předmětu AG033 – Ateliér architektonické tvorby 3 - Obnova památek. Cílem ateliérové práce byla obnova a nové funkční využití stávajícího a v současnosti nevyužívaného památkově chráněného objektu barokní fary. Stávající podoba fary pochází z 18. století a v současnosti je ve špatném technickém stavu. Je důležité její statické zabezpečení. Při návrhu jsem se zaměřila na budoucí využití objektu a praktičnost při maximálním zachování památkově hodnotných částí. Stávající objekt je doplněn o přístavbu s technickým zázemím a proměněn na kulturně-komunitní centrum obce. Zatímco první podlaží poskytuje komunitní prostory pro různé workshopy, v druhém podlaží se nachází muzeum loutek a multifunkční sál. Důraz byl též kladen na funkčnost celého areálu. Ten je stavbou rozdělen na tři části. Východní část s komunitní zahrádkou, západní s letním kinem a prostorem pro konání větších kulturních akcí a severní se zahradou vedoucí k malému objektu knihovny. Celé revitalizované území tak může sloužit občanům pro různé typy akcí a být plně využíváno.
Kulturní centrum Velké Němčice
Pchálek, Arnošt ; Pyszko, Marek (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje rekonstrukci kulturních objektů v obci Velké Němčice v tzv. části městečko. Jde o srostlici dvou objektů, které plní různé komunitní funkce. Jde o stavby postavené v době 70. – 80. let 20. století, které již nevyhovují z hlediska technického, funkčního nebo estetického. Návrh konverze objektů navazuje na fakt, že část „městečko“ nemá po radikálních zásazích v druhé polovině 20. století ucelenou podobu a stále se hledá. Návrh pracuje se současnými provozy stávajících budov a zlepšuje jejich vzájemné návaznosti a zjednodušuje jejich provoz. Hlavním cílem diplomové práce je konverze současných objektů kina, staré hasičské zbrojnice a kulturního sálu a vytvoření funkčního objektu pro komunitní využití.
VIZE pro Kotovo
Podešvová, Klára ; Navrátil, Václav (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Dům služeb Kotovo, postavené na přelomu 70. a 80. let minulého století, se nachází jižně od centra města Vsetín, ve čtvrti Rokytnice. Stavba je na začátku sídliště, v těsné blízkosti panelových domů. Dvoupodlažní objekt, do tvaru U, tvoří tři samostatné bloky, tj. část A, B a C. Kotovo je dnes využívané k provozování služeb a obchodu, jako je prodej potravin, ordinace zubařů, pošta či dětská knihovna. Město Vsetín si chátrající stav uvědomuje a obnovu domu plánuje. První fáze diplomové práce bude analyzovat specifika tohoto místa, vyřešit napojení objektu na jeho okolí, definovat jeho možné funkční využití, a především najít smysluplnou vizi pro budoucí obnovu. Cílem diplomové práce pak bude navázat na potenciál návrhu území, vypracovat architektonický koncept pro celý objekt a následně navrhnout jednu z budov. Práce by měla sloužit jako vize a podklad pro budoucí obnovu.
Využití a obnova průmyslových objektů u Baťova kanálu
Koňariková, Lenka ; Struhala, Karel (oponent) ; Remeš, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá novým využitím a obnovou průmyslových objektů u Baťova kanálu v obci Huštěnovice, jež byly v minulosti užívány jako přečerpávací stanice pro zemědělské účely. Cílem bylo navrhnout takové využití, které podpoří rozvoj oblasti a současně bude odkazovat na původní účel objektů. Nově vybudované komunitní centrum PŘÍLIV s aquaponií spojuje obě myšlenky, a co víc, nabízí moderní spojení lidí a přírody. Stavební záměr je řešen jako komplexní projekt od architektonické studie, přes projekt pro stavební povolení, až po samotný návrh aquaponické technologie. Stavby komunitního centra a aquaponie jsou koncipovány jako „off-grid“ budovy s minimálními dopady na životní prostředí a okolní krajinu.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Lackovičová, Lenka ; Zelenková, Jitka (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
TIC Brno v súčasnosti hľadá námet na využitie a sprístupnenie nefunkčných historických vodojemov nachádzajúcich sa takmer na temene Žltého kopca, v území pokrytom divokou vegetáciou zovretom ulicami Tomešova a Tvrdého. Cieľom prvej fázy projektu bolo vytvorť ideový koncept využitia územia a objektov v ňom. Druhá fáza diplomovej práce je zameraná na vytvorenie konkrétnej predstavy o fungovaní územia a detailné spracovanie jeho vybraných častí.
Náměstí Míru v Brně
Šardická, Gabriela ; Kaštánková, Jana (oponent) ; Františák, Luboš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vypracováním urbanistické studie, jejímž předmětem je úprava náměstí Míru v Brně. Zvláštní pozornost byla věnována návrhu polyfunkčního domu, který by měl jasně definovat jižní stranu náměstí a zároveň poskytnout dostatek prostor pro byty, komunitní centrum se zahradou a komerční využití. Dále by měl objekt přispět ke zatraktivnění čtvrti v těsné blízkosti centra města, která je již v současné době bohatá na velké množství rekreačních a volnočasových aktivit, a jejíž obyvatelé mají zájem na rozvoji místní komunity.
Mezera v Brně
Pavlicová, Barbora ; Pacek, Vladimír (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Cílem práce je navrhnout městský dům ve vybrané lokalitě v Brně. V tomto případě se jedná o lokalitu na území Husovic v městské části Brno-sever. Pozemek, ve kterém je budova navrhována, se nachází v těsném sousedství Zábrdovic poblíž řeky Svitavy. Z místa se nabízí výhled na protější klášter a řeku, podél které dřív vedla část železniční dráhy Tišnovky, která už neexistuje. Dnes je nábřeží využíváno k procházkám a dalším sportovním aktivitám. Budova těží z blízkosti této frekventované trasy a z výhledů na okolní zástavbu. Vzhledem k orientaci pozemku ke světovým stranám a rušnosti a hlučnosti ulice, kterou generuje doprava, se v budově nenachází byty, ale je využívána pro komunitní centrum pro místní obyvatele. Průčelí respektuje uliční čáru. Současně reaguje na okolní zástavbu domy, pro jejichž fasády je typická symetrie. Významným bodem návrhu je průchod domem. V současnosti je pozemek součástí velkého neprůchozího „bloku“. Návrh pracuje s možností zastavit tento prostor menšími bloky domů, mezi kterými bude umožněn průchod z ulice Vranovská přes ulici Jana Svobody k nábřeží Svitavy. Jednou z možných cest bude i průchod skrz komunitní centrum a jeho zahradu.
Hevlín – sídlo v krajině
Hajšmanová, Adéla ; Eichlerová, Eva (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
Diplomová práce Vybité-nabité – nová energie pro celnici se zabývá návrhem areálu komunitního a kulturního centra reflektující specifika pohraničního venkovského regionu s přidruženou funkcí ubytování. Těžištěm práce je konverze dnes nevyužívané historické budovy celnice v blízkosti hraničního přechodu Hevlín-Laa an der Thaya na atraktivní místo sloužící především místním obyvatelům jako zázemí pro jejich aktivity a zároveň přinášející do regionu nový rozměr kulturního vyžití. Návrh dispozičních a provozních změn přizpůsobuje budovu nové funkci a zároveň vyzdvihuje některé kvality jejího současného stavu. Areál je doplněn novostavbou s funkcí ubytování určeného především vodákům a cyklistům cestujícím po mezinárodních cyklostezkách, které protínají řešenou lokalitu. K tomuto účelu slouží i nově navrhovaný sad-kemp obklopující budovy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.