Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,780 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Koktavost - návrh komplexního diagnostického a terapeutického programu pro dospělé osoby s koktavostí s důrazem na desenzibilizaci, recidivu a následnou péči
Dezort, Jan
Práce má za cíl vypracovat návrh komplexního diagnosticko-terapeutického programu pro dospělého klienta s koktavostí. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část má čtyři kapitoly a byla zpracována obsahovou analýzou zahraniční a české odborné literatury, studií a elektronických médií. Tato část seznamuje s teoretickými východisky práce a pojímá fenomén koktavosti z širší perspektivy. Popisuje její vliv na člověka a jeho řeč a ukazuje, jak se s jejím výskytem člověk snaží vyrovnat a jak se mění jeho vnímání, postoje a pocity. Popisuje koktavost u dětí, dospívajících a dospělých. Věnuje se kritickým obdobím vzniku koktavosti zpracováním rizikových faktorů a obsahuje i popis dalších poruch plynulosti řeči. Práce klade důraz na osobnost terapeuta a jeho významný vliv na celý proces terapie. V práci je rozpracován model MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví) pro koktavost (dle Yaruss a Quesal, 2004) jako východisko pro diagnostiku a terapii koktavosti. Výzkumná část je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole byla zpracována případová studie, na které je prezentováno využití modelu MKF v praxi a aplikace SMART cílů v diagnóze a terapii. Druhá kapitola pomocí dotazníkového šetření analyzuje zkušenosti balbutiků s reakcí na jejich neplynulost...
Hudební komunikace, projekce a analogie v muzikoterapeutické praxi u dětí se zdravotním postižením
Lipský, Matěj
/ ABSTRAKT HUDEBNÍ KOMUNIKACE, PROJEKCE A ANALOGIE V MUZIKOTERAPEUTICKÉ PRAXI U DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSIŽENÍM Prezentovaná práce se zabývá tématem hudebního obsahu u dětí se zdravotním postižením v muzikoterapeutické praxi v rámci metody improvizace, techniky vystupování. V teoretické části představujeme filosofická východiska pro muzikoterapii ve speciální pedagogice a výzkumu. Ta spatřujeme v gnoseologických úvahách kritického realismu a radikálního konstruktivismu. Následně představujeme muzikoterapeutickou terminologii a klasifikaci ve vztahu k našemu výzkumnému projektu. Prezentujeme tři muzikoterapeutické modely, které kladou důraz na obsah hudby klientů. Jsou jimi Morfologická muzikoterapie z Německa, Analogická muzikoterapie z Holandska a muzikoterapie Geneape z České republiky. Dále se zabýváme obecným využitím muzikoterapie u klientů s mentálním postižením, s poruchou autistického spektra a se zrakovým postižením, neboť tato specifická skupina klientů odpovídá našemu výzkumnému vzorku. V závěru teoretické části představujeme hudební komunikaci, projekci a analogii, neboť v teoretické rovině jsou tyto termíny vždy spjaté s hudebním obsahem. Tato skutečnost se potvrdila i v našem výzkumu. Výzkumná studie vychází ze dvou částí náběru dat. V první jsme se zaměřili na pořízení hudební nahrávky...
Multimedia Grid
Šimko, Viliam
Práce popisuje současné možnosti a problémy videokonferenčních systémů se zaměřením na volně dostupné technologie určené pro group-to-group komunikaci. Úvod práce obsahuje popis vybraných komerčních i volně dostupných systémů. Pozornost je soustředěna na technologii AcessGrid, která využívá multicastovou síť pro doručování multimediálních dat. V práci je popsaný AccessGridový uzel v organizaci CIANT, který se stal východiskem pro návrh architektury uzlu založeného čistě na volně dostupných komponentách s otevřeným zdrojovým kódem, konkrétně AccessGrid pro platformu Linux. Jedna z kapitol je věnována i problémům spojených s překonáváním firewallu a NAT a porovnání kodeků a protokolů používaných při videokonferenčním přenosu. Závěr práce se dotýká archivace konference, s čímž souvisí i vytvoření nového nástroje StreamVNC určeného pro lokální nahrávání a přípravu prezentací. Ten využívá nástroj AGVCR pro nahrávání RTP paketů, které vznikají snímáním VNC obrazovky a obrazu z kamery pomocí aplikace EVIC a kódováním zvuku aplikací RAT.
Fonetická gramotnost českých žáků středních škol v ruském jazyce
Konečný, Jakub
Disertační práce se zabývá výslovností českých žáků v ruském jazyce. V práci je formulována definice fonetické gramotnosti, pozornost je zaměřena na proces jejího utváření. Text je rozdělen do tří základních částí - první je věnována teoretickým základům, ovlivňujícím osvojování zvukové stránky cizího jazyka žáky (z hlediska lingvistického, psychologického a lingvodidaktického), druhá část shrnuje výsledky výzkumu vztahu vyučujících ruského jazyka ke zkoumané problematice a výsledky analýzy dostupných učebních souborů a popisuje realizované fonetické testování žáků středních škol včetně interpretace jeho výsledků. Ve třetí části práce je provedena syntéza poznatků z obou předcházejících kapitol, na kterou navazuje diskuse. Při zpracování disertační práce byly použity kvantitativní i kvalitativní metody pedagogického výzkumu: dotazníkové šetření, obsahová analýza učebních souborů, fonetické testování a analýza nahrávek autentického projevu žáků. Práce poskytuje ucelený pohled na zkoumanou problematiku v kontextu aktuální situace, kdy je ruský jazyk na českých školách vyučován jako další cizí jazyk. Ukazuje se, že vyučující ruského jazyka kladou důraz na správnost výslovnosti žáků pouze v případě, že jsou k tomu vybízeni zadáním cvičení v učebnici, nicméně učební soubory obsahují relativně nízký počet úkolů,...
Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky
Šleglová, Klára
BSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE Tématem diplomové práce je zkoumání kognitivních procesů (zejména vnímání, představ a myšlení) u nevidomých žáků prostřednictvím experimentů geometrickými tělesy. Nástrojem experimentu jsou čtyři úlohy (dvě pro jednoho žáka, dvě pro dvojici žáků), které jsou zaznamenány na video, přepsány do písemných protokolů a poté analyzovány. Jako teoretické východisko analýz byl na základě odborné literatury sestaven přehled zapojených, resp. pojmenování deficitních kognitivních funkcí. Dalšími důležitými teoretickými východisky byly také poznatky práci jsou z nich obsaženy ty, které se věnují vývoji hmatového vnímání (geometrických těles), vývojovým stádiím vytváření operací dle Piageta, kognitivním mechanismům v významu komunikace ve výuce matematiky (resp. Analýza experimentů zahrnuje pozorování hmatového (taktilního) vnímání, představ, myšlení, kognitivních procesů, řeči a komunikace, popř. jiných jevů podstatných pro konkrétní úlohu. LÍČOVÁ SLOVA nevidomý žák, kognitivní procesy, (deficitní) kognitivní funkce, komunikace, geometrická tělesa, průvodní jevy těles, taktilní vnímání
Komunikace začínajícího učitele na prvním stupni ZŠ
Kubenová, Karolína ; Poche Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Vallin, Petra (oponent)
Hlavním cílem teoretické části je vymezit pojem začínající učitel a popsat formy podpory, které může čerstvý absolvent po nástupu do praxe využít. Dále pak zmapovat komunikaci a spolupráci učitele a rodiče, a uvést argumenty k jejich realizaci. V závěru teoretické části je práce zaměřena na popsání třídních schůzek a konzultací učitel - rodič - žák v programu Začít spolu. Ve výzkumné části je mým cílem vyhodnotit rozhovory se začínajícími učitelkami z prvního stupně ZŠ Angel a několika rodiči. V připraveném strukturovaném rozhovoru s učitelkami se zaměřuji na to, do jaké míry se cítily být připraveny na třídní schůzky, jaká podpora se jim v této oblasti nejvíce osvědčila, co učitel řeší v souvislosti s první třídní schůzkou a konzultací učitel - rodič - žák jakožto komunikačními platformami. Také jsem zjišťovala, jakým výzvám začínající učitelé čelí během vedení konzultací učitel - rodič - žák a třídních schůzek, co se učitelům po realizování první třídní schůzky a konzultace učitel - rodič - žák osvědčilo a jaké výhody a nevýhody spatřují učitelky v konzultacích učitel - rodič - žák oproti třídním schůzkám. Skrze strukturovaný rozhovor s rodiči pak zjišťuji jejich úhel pohledu na to, jaký mají konzultace učitel - rodič - žák přínos pro všechny jejich aktéry. Klíčová slova spolupráce, komunikace,...
Logopedická intervence u osob s poruchou autistického spektra
Říhová, Alena
DISERTAČNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Alena ŘÍHOVÁ Název práce: LOGOPEDICKÁ INTERVENCE U OSOB S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA Vedoucí práce: doc. Mgr. Kateřina VITÁSKOVÁ, Ph.D. Katedra: Ústav speciálněpedagogických studií Obor: speciální pedagogika Počet stran: 316 Počet příloh: 9 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova: poruchy autistického spektra, komunikace, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, klinický logoped, speciální pedagog, rodič dítěte s poruchou autistického spektra Resumé: Disertační práce se věnuje problematice logopedické intervence u osob s poruchou autistického spektra v České republice a je členěna do dvou hlavních pasáží - na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části sumarizujeme aktuální informace týkající se terminologie, symptomatologie, etiologie, diagnostiky a speciálně-edukačních či terapeutických přístupů k jedincům s poruchou autistického spektra. Vzhledem k orientaci této práce se blíže zaměřujeme na specifika narušené komunikační schopnosti u vybrané klientely. Praktická část je cílená jak na analýzu stávající situace v poskytované logopedické intervence v České republice, tak na zprostředkování ucelených informací (doporučení) pro její realizaci u osob s poruchou autistického spektra. K analýze poskytované logopedické intervence byl za hlavní...
Interakční prostředky v situacích výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy se zaměřením na hodnocení
Valešová, Hana
Dizertační práce se zaměřuje na problematiku komunikace, interakce a zpětné vazby v souvislostech s hodnotícími situacemi ve výtvarné výchově na prvním stupni základních škol. Vychází z empirického výzkumu tvořeného třemi výzkumnými etapami, které řešily zkoumanou problematiku pomocí dotazníkového šetření, participačního pozorování, řízených rozhovorů a terénní sondou do reálné výuky výtvarné výchovy. Do výzkumu byli zahrnuti učitelé výtvarné výchovy základních škol v Libereckém kraji. Ve třetí etapě se výzkumu zúčastnili také žáci třetích až pátých tříd. Výzkum sledoval obsah a formu zpětnovazebných informací, které žáci získávají v interakčních situacích při hodnocení jejich výtvarných produktů. Zjištěné výsledky naznačují, že učitelé pociťují obtíže při výběru hodnotících kritérií a informace, které předávají žákům, jsou obsahově prázdné a nevztahují se k výtvarným hodnotám.
KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V SOUČASNÉ MALBĚ
Kopecká, Marie ; Pfeiffer, Jan (vedoucí práce) ; Kornatovský, Jiří (oponent)
Obsahem této bakalářské práce je komplexní vhled do problematiky komunikace v umění s cílem aplikace konkrétních teoretických principů v umělecké praxi a především estetické výchově. Teoretická část této práce obsahuje dva oddíly. První z nich je zaměřen na historický vývoj role umění ve společnosti, jeho vnímání a východiska, která vedla umělce ke konkrétním krokům. Druhý oddíl se věnuje současnosti. Zmiňuji zde teoretické přístupy k problematice vnímání umění a vizuální komunikace, zabývám se tím, jakou roli hraje v procesu komunikace jeho divák, a rozebírám komunikační strategie vybraných současných českých malířů. V praktické části pojednávám o přístupu ke své vlastní výtvarné činnosti, která je konkrétní aplikací závěrů popsaných v teoretické části práce. V této části práce se komplexněji věnuji procesu vlastní malířské tvorby, volbě jednotlivých námětů, jejich konkrétnímu zpracování a následné reflexi s cílem ověření předem stanovených účinků jednotlivých prostředků, jež by měla být nedílnou součástí každé tvorby. Didaktická část obsahuje teoretická východiska, která mne vedla k vytvoření didaktické řady a samotný návrh didaktické řady pro první stupeň základní školy se zaměřením na výtvarnou výchovu. Tématem didaktické řady jsou emoce, námětem pak vyjadřování emocí pomocí rozdílných...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,780 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.