Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 213 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Muži proti pornografii. Návrh strategie pro internetovou komunitu NoFap
Mičke, Vítek ; Báča, Ladislav (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá negativními dopady nadužívání pornografie mezi muži. V teoretické části popsané vědecké závěry z této výzkumné oblasti poté aplikuje na tvorbu návrhu komunikační strategie pro internetovou komunitu NoFap, která pomáhá mužům ukončit svůj problematický pornografický návyk. Vybraným produktem pro komunikaci je 90denní abstinence od pornografie zvaná NoFap Reboot. Hlavním cílem této práce je přijít na konkrétní produktový benefit, který by přiměl nejvíce mužů z cílové skupiny produkt vyzkoušet. Kvantitativní testování produktů mezi cílovou skupinou striktně následuje postupy metody Profitbooster. Kromě náhledu do strategického plánování markentingových kampaní, může tato práce sloužit jako základní souhrn závěrů z vědeckého bádání, které se zabývá negativními dopady nadužívání pornografie.
Návrh komunikační strategie
Konečný, David ; Jirušek,, Martin (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vypracováním návrhů na zlepšení marketingové komunikace pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou popsána teoretická východiska nezbytná pro sestavení komunikační strategie. Druhá část obsahuje analýzy potřebné k získání informací pro závěrečnou, tedy návrhovou část. Samotný návrh komunikační strategie pak vychází ze závěrů provedených analýz zaměřených na komunikaci provozovatele JE Dukovany a analýzy vybraných nástrojů komunikace elektrárny. Dále vychází z kvantitativního dotazníkového šetření, které bylo zpracováno pro zjištění současného vztahu mladých lidí k elektrárně Dukovany a obecně k tématu jaderné energetiky.
Marketingová strategie vybraného podniku
Šťastná, Klára ; Peterka, Jiří (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vypracováním návrhů na vylepšení marketingové strategie obchodní značky optika Valore. Značku tvoří brněnská síť očních optik o čtyřech pobočkách. V návaznosti na teoretická východiska je v práci analyzován současný stav optiky Valore a její marketingové strategie. Na základě poznatků z analýz vnitřního i vnějšího prostředí optiky, a také dotazníkového šetření, jsou vytvořeny konkrétní a realizovatelné návrhy na vylepšení marketingové strategie této značky. Návrhová část je zaměřena zejména na minimalizaci a odstranění identifikovaných slabých stránek za současného využití silných stránek a příležitostí optiky Valore. Pro formulaci návrhů na úpravu marketingové strategie byla zvolena metoda marketingového mixu. Návrhy na zlepšení obsahují konkrétní popis jednotlivých doporučených změn v marketingové strategii, které napomohou dostat společnost do většího povědomí a přivést novou klientelu. Návrhy na změny se týkají zejména sjednocení nynějšího prezentování v online prostředí, kde má optika největší nedostatky. Navržené změny obsahují podklady pro nutný redesign firemního webu, na míru vytvořený způsob komunikace na sociálních sítích, úpravu slevové politiky a využívání online registrace zákazníků, které je spojeno s výhodami pro zákazníky a zasíláním newsletterů. Návrhy byly vypracovány podrobně včetně cílových skupin a názorných příkladů, aby mohly být optikou využity. Optice je doporučeno také zaměstnání externího online marketingového specialisty, který bude marketingovou komunikaci dle návrhů a vlastních zkušeností aplikovat a spravovat. Mezi další návrhy na zlepšení patří i úprava sortimentu na pobočce Gajdošova tak, aby byla napravena zjištěná nespokojenost věkové kategorie 25–39 let, čemuž napomohl dodatkový výzkum. Také je navrženo řešení pro odhalený problém se zaměstnancem na jedné z poboček, kterého by měla optika propustit a nahradit zaměstnancem novým. Mezi návrhy je i využití potenciálu firemního elektro-automobilu, pro který je připraven návrh reklamního polepu, čímž bude vytvořena cenově přijatelná pojízdná outdoorová reklama. Pro ušetření zbytečných nákladů bylo navrženo také zrušení dosavadní inzerce v deníku BRNO-STŘED, jejíž návratnost se prokázala jako téměř nulová.
Návrh komunikační strategie projektu Fitrecepty se zaměřením na segmentaci cílové skupiny
Lundgren, Barbora ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Schneiderová, Soňa (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem cílové skupiny projektu Fitrecepty a návrhem komunikační strategie pro vzniklé cílové segmenty. Teoretická část uvádí roli marketingu ve strategickém plánování, úlohu segmentace cílové skupiny, charakteristiky komunikační strategie a její jednotlivé prvky. Analytická část představuje projekt Fitrecepty, jeho vize, mise, cíle, konkurenty a analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, zasazené do teoretických východisek. V empirické části je proveden výzkum cílové skupiny pomocí hloubkových rozhovorů se zákazníky a následně navrhnuta komunikační strategie pro vyzkoumané cílové segmenty. Cílem provedeného výzkumu bylo zjistit co nejvíce informací o zákaznících a vytvořit z nich homogenní segmenty, aby bylo možné komunikaci více personalizovat a tvořit zákazníkům produkty a služby na míru.
Marketingová komunikace ve vybraném podniku
SCHREIEROVÁ, Markéta
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací ve vybrané firmě s cílem navrhnout novou komunikační kampaň, která bude v souladu se současnými trendy v komunikaci. Cílem teoretické části je seznámení se s metodami, pojmy a nástroji marketingové komunikace. V praktické části je nejdříve stručně popsaná charakteristika vybrané firmy, kterou je cestovní kancelář Fischer a v další části je provedena analýza současných využívaných komunikačních nástrojů a situační analýza CK Fischer, které slouží jako podklad pro návrh komunikační kampaně. Komunikační kampaň je navrhnuta s ohledem na moderní přístupy v komunikaci a to včetně rozpočtu.
Komunikační strategie restaurace Kuchyň v období jejího uvedení na trh a její komunikační nastavení do budoucna
Hollas, Ondřej ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Klabíková Rábová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na popis a analýzu komunikační strategie restaurace Kuchyň v době uvedení na trh prováděné marketingovým oddělením Ambiente. Téma práce jsem si zvolil v době, kdy komunikační strategie právě probíhala, proto jsem kontaktoval PR manažerku společnosti Ambiente, která mi poskytla veškeré existující materiály. Dalším důvodem byl fakt, že společnost Ambiente považuji za přední postavu české gastronomie a marketingové komunikace v oblasti gastronomických podniků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji popisu marketingových pojmů, které jsou s komunikační strategií spojeny a které Ambiente současně používá. Praktická část nejdříve popisuje vznik značky Ambiente a jednotlivých podniků a poté se pozornost přesouvá k samotné restauraci Kuchyň. Podstatná část je věnována brand strategii restaurace, která pomáhá lépe pochopit celý koncept. Práce například popisuje vize, mise a hodnoty značky nebo značku jako osobu. V bakalářské práci rozpracovávám komunikační strategii z pohledu SWOT analýzy, která poukazuje na silné a slabé stránky komunikace, na využitelné příležitosti i na hrozby, které by mohly komunikaci poškodit. Dále práce nahlíží na restauraci z pohledu marketingového a komunikačnímu mixu, který navíc popisuje průběh celé...
Komunikační strategie města Roudnice nad Labem
Vancl, Jan ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Soukeník, Štěpán (oponent)
Práce přibližuje teoretické koncepty procesu komunikace, a to zejména se zaměřením na širokou veřejnost a média v prostředí veřejné správy. Na základě vymezení marketingového prostředí obcí a teorii komunikační strategie obcí, se přibližuje specifika samospráv malých a středních obcí. Teoretické poznatky se pokouší aplikovat na prostředí malého severočeského města Roudnice nad Labem. Výsledkem je netradiční náhled do fungování komunikace ve veřejné správě a doporučení pro její zlepšení ve zvoleném městě, ale i dalších srovnatelných obcích. Klíčová slova: komunikace, obec, městský marketing, komunikační strategie, komunikační kanály, média, vztahy s veřejností
Marketingový plán neziskové organizace Sporťáček
Maroušková, Michaela ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Marketingový plán neziskové organizace Sporťáček. Cíle: Cílem bakalářské práce je sestavit marketingový plán, který do roku 2018 poslouží jako návod pro marketingové aktivity neziskové organizace. Dále na základě analýz zjistit, jaké jsou nedostatky v současně využívaných marketingových aktivitách a čeho je třeba dosáhnout v dalším roce. Následně vytvořit nové strategie tak, aby se naplnily zvolené marketingové cíle. Metody: Pro získání sekundárních dat byla použita metoda analýzy dokumentů a zúčastněného pozorování. PEST analýza byla provedena pomocí hodnocení pravděpodobnosti vlivu a výskytu zvolených faktorů. Analýza konkurence byla provedena pomocí srovnání konkurentů dle jednotlivých kritérií. Výsledky: PEST analýza přinesla odpovědi na to, jaké vnější globální faktory ovlivňují organizaci v současné situaci a také odhad jejich vývoje. Analýza konkurence ukázala, že největší hrozbou jsou pro organizaci místní pořadatelé akcí se stejným smyslem ve stejné lokalitě, a to díky větší podpoře sportovních klubů i územních orgánů státní správy. Následují akce pro děti, které se pořádají ve více městech republiky. Klíčová slova: služby, marketingový mix služeb, PEST analýza, analýza konkurence, SWOT matice, komunikační strategie, product placement
Komunikační strategie společnosti B+J Power, s.r.o.
Háková, Tereza ; Hesková, Marie (vedoucí práce) ; Černochová, Martina (oponent)
Tématem diplomové práce je Marketingová komunikace ve firmě B+J Power, s.r.o. Práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část diplomové práce obsahuje literární rešerši a metodiku práce. V literární rešerši jsou vysvětleny základní pojmy, které se pojí k oblasti marketingové komunikace. Metodika práce naznačuje postup naplnění cíle práce a návod na vytvoření plánu marketingového výzkumu. Výzkum je proveden metodou dotazníkového šetření a metodou řízeného rozhovoru. Druhá část DP obsahuje analytickou a praktickou část. Analytická část přináší nejprve základní charakteristiku firmy B+J Power, s.r.o., dále je analyzován trh, resp. tržní segment, ve kterém firma realizuje nabídku produktů a služeb, a to včetně využívaných komunikačních nástrojů. Základem praktické části je realizace marketingového výzkumu. Zhodnocení výstupů sekundární analýzy a primárních dat slouží pro návrh efektivní komunikace firmy a nástrojů komunikačního mixu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 213 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.