National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Regional Characteristics of Municipal Waste
Švarc, Vít ; Gregor, Jiří (referee) ; Kropáč, Jiří (advisor)
This thesis describes the current state of waste management in Czech Republic and assesses the impact of small businesses on the production of municipal waste in various Czech regions. The main objective of this thesis is to create a model of production of municipal waste with a focus on so-called commercial waste or an industrial waste, which is part of the waste, produced from municipal waste management systems. The work is based on statistical data of municipal waste production, statistics on the representation of small-scale industries of the Czech municipalities, and uses correlative and regressive analyses.
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Hřebíček, Jiří ; Chudárek, Tomáš
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování . Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě. Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě. Obsah sdělení je obsažen v přílohách. Jsou uvedeny odkazy na publikované výstupy.
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Hřebíček, Jiří ; Chudárek, Tomáš
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování . Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě. Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě. Obsah sdělení je obsažen v přílohách. Jsou uvedeny odkazy na publikované výstupy.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi
ENZO, Praha ; SLEEKO, Praha ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Projekt řeší problematiku prevence a nakládání s živnostenskými odpady. Výsledky řešení přispějí ke zlepšení situace v oblasti předcházení vzniku a snižování nebezpečných vlastností odpadů produkovaných v této sféře služeb a živností a ke zvýšení jejich materiálového využití. Ke změně chování původců těchto odpadů směřuje návrh e-learningového vzdělávání. Budou zpracovány podklady pro změnu právních předpisů a reporting. V roce 2007 byla zpracována rešerše informací o metodách zjišťování vlastností živnostenských odpadů.
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Piliar, František ; Hejč, Michal ; Hřebíček, Jiří ; Lacková, Zuzana ; Chudárek, Tomáš ; Horsák, Zdeněk ; Friedmann, Bedřich
Dílčí cíle projektu: 1. Zpracování přehledu současného stavu odpadového hospodářství (OH) v ČR, EU a OECD. 2. Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti. 3. Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování. 4. Navrhnout nástroje (informační, legislativní, ekonomické, technické a dobrovolné) pro předcházení vzniku odpadů a zvýšení efektivnosti odpadového hospodářství tak, aby byla snížena měrná produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, a tak aby došlo ke zlepšení situace. 5. Navrhnout integrovaný regionální systém OH, ve kterém budou implementovány indikátory, nástroje a opatření z předchozích etap výzkumu. 6. Aplikovat návrh integrovaného regionální systému OH v pilotním území. 7. Vyhodnotit úspěšnost a efektivitu těchto nástrojů v pilotním území pomocí soustavy indikátorů. V roce 2007 byl zpracován návrh metodiky pro popis zdrojů a rešerší z OH a zpracována rešerše.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva)
ENZO, Praha ; SLEEKO, Praha ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Rešeršní zpráva obsahuje dostupné informace z Evropských zemí týkající se metodického přístupu ke zjišťování kvantitativních a kvalitativních charakteristik "živnostenských odpadů". Prezentuje výsledky podobných zjišťování. Souhrn a závěry rešeršní zprávy zahrnují jak nejvýznamnější poznatky, tak i návrhy pro metodický postup zvolený v tomto projektu.
Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky
ECO – MANAGEMENT, s.r.o., Brno-Řečkovice ; SITA CZ a.s., Praha ; Hřebíček, Jiří ; Friedmann, Bedřich
Projekt se zabývá výzkumem a vývojem integrovaného nakládání s odpady v České republice kompatibilního s EU a vytvořením návrhu nových nástrojů (informační, organizační, legislativní, technologické, dobrovolné). Cílem zavedení nástrojů je podpora předcházení vzniku odpadů a snížení měrné produkce odpadů nezávisle na úrovní ekonomického růstu, včetně jeho ověření v rámci výzkumu a vývoje regionálního integrovaného systému nakládání s odpady v pilotním území. Výsledky v etapách: Etapa 2: Srovnání efektivnosti různých systémů pro nakládání s odpady, obaly a výrobky po ukončení jejich životnosti - vydána publikace (viz příloha 2). Etapa 3: Rozšířit stávající soustavu indikátorů POH o indikátory pro sledování efektivnosti jednotlivých prvků sběru, svozu a nakládání s odpady, systém monitorování a vyhodnocování - byla vypracována metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady (viz příloha 3). Etapa 4: Navrhnout integrovaný systém OH v konkrétní lokalitě - byl vypracován přehled situace pilotního území (viz příloha 4, část pouze na CD-ROM). Etapa 5: Realizace integrovaného regionální systému OH v dané lokalitě.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Živnostenský odpad
Markent, Praha ; ENZO, Praha ; SLEEKO, Praha ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Závěrečné výsledky komplexního výzkumného šetření, které bylo zahájeno v roce 2008. Zpráva zahrnuje analýzu 11 odvětvových skupin a 43 odvětvových podskupin. Počty zahrnutých organizací: "drobná výroba" 135, "prodej a servis automobil" 94, "markety" 66, "ubytování a stravování" 108, "doprava" 44 , "úřady" 79 , "školy" 114 , "zdravotní a sociální zabezpečení" 60, "nakládání s odpady " 58 , "sportovní zařízení " 12 a "pěstování rostlin" 11. Zpráva předkládá podrobné grafické zobrazení výsledků výzkumu podle jednotlivých otázek za všechny skupiny a souhrnné tabulky pro jednotlivé skupiny. Výsledky šetření jsou určeny pro stanovení produkce živnostenských/komunálních odpadů na daném území a pro optimalizaci databáze ukazatelů měrné produkce živnostenských odpadů.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi: Metodika přípravy projektů a demonstrační projekty prevence živnostenských odpadů
Centrum čistší produkce, Brno ; ENZO, Praha ; SLEEKO, Praha ; Šlesinger, Josef ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Cílem je vytvoření podmínek pro uplatnění preventivního principu ochrany životního prostředí v programech rozvoje živnostenské sféry, podporu revitalizace a restrukturalizace živností. Je popsána strategie získávání podniku, analýza vstupů a výstupů v podniku, problematické úseky získání údajů nezbytných pro vypracování projektu, zavádění metodiky čistší produkce vlastními pracovníky podniky. V přílohách jsou uvedeny projekty čistší produkce.
Identifikace prevenčního potenciálu živnostenských odpadů v ČR a jeho uplatnění v praxi
ENZO, Praha ; SLEEKO, Praha ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka
Projekt řeší problematiku prevence a nakládání s živnostenskými odpady. Výsledky řešení přispějí ke zlepšení situace v oblasti předcházení vzniku a snižování nebezpečných vlastností odpadů produkovaných v této sféře služeb a živností a ke zvýšení jejich materiálového využití. Zpráva informuje o postupu projektu v roce 2008: vytvoření metodiky zjišťování ukazatelů produkce živnostenských odpadů, zpracování databáze ukazatelů produkce živnostenských odpadů, příprava podkladů ke vzorovým prevenčním manuálům, průzkum informačních potřeb v oblasti odpadového hospodářství a návrh konceptu informačního působení, využití výsledků v návrhu znění zákona o odpadech k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře vyššího materiálového využití živnostenských odpadů. Zabývá se informační podporou celého projektu.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.