National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Bezpečná recyklace elektrošrotu
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Oves, Vladimír ; Sýkora, Ondřej ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Tabulkové přílohy ke zprávě k ukončení druhé etapy projektu (červen 2004): Příloha 1: Rozčlenění EEZ evidovaných dle HCS do skupin dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES resp. přílohy I.B uvedené směrnice. Příloha 2: Množství dovezených výrobků v letech 1999 - březen 2004 v kusech (členěno dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES). Příloha 3: Množství dovezených výrobků v letech 1999 - březen 2004 v kilogramech (členěno dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES). Příloha 4: Formulář dotazníku použitý při šetření u producentů v rámci EIA. Příloha 5: Dotazník - Analýza vybraných OEEZ z hlediska jejich nákladů na sběr, přepravu a zpracování. Příloha 6: Formulář dotazníku pro servisní organizace. Příloha 7: Seznam sběrných míst a sběrných dvorů.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
Rekonix, Praha ; BNV consulting, s.r.o., Praha ; RRA Plzeňského kraje, Plzeň ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Furyová, Marcela ; Novotný, Radek ; Sýkora, Marek ; Šlajsová, Lenka ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Svazek obsahuje přílohy č. 4, 5 a 6 k návrhové části projektu. Příloha 4: Hlášení o úpravě (zpracování) využívání a odstraňování elektroodpadu. Příloha 5: Finanční toky ve státech EU. Příloha 6: Podklady pro vypracování prováděcího právního předpisu k "elektrošrotové" novele zákona o odpadech.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
Rekonix, Praha ; BNV consulting, s.r.o., Praha ; RRA Plzeňského kraje, Plzeň ; IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Furyová, Marcela ; Novotný, Radek ; Sýkora, Marek ; Šlajsová, Lenka ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Návrhová část projektu obsahuje návrhy kritérií pro výrobu elektrozařízení s ohledem na usnadnění demontáže zařízení, kritéria pro technologie demontáže z hlediska opětovného použití součástek a materiálů, materiálového využití získaných frakcí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dopadu technologických postupů demontáže na životní prostředí a ekonomiky těchto kroků. Dále obsahuje návrhy kritérií energetického využití OEEZ, návrh bezpečného odstranění zůstatků OEEZ, návrh postupů k dosažení předepsaných kvót, návrh databáze preventivních opatření pro výrobky a nakládání s OEEZ, návrh databáze postupů pro znovupoužití a využití součástek a materiálů. Zahrnuje rozpracovanou analýzu potřeb - zejména na poli technologických procesů, technologií apod., navržení komplexního systému sběru, svozu, demontáže, materiálového a dalšího využití, návrh sítí k předávání informací od výrobců spotřebitelům o materiálovém složení, obsahu nebezpečných látek a označování výrobků a jejich součástí, návrh informačních toků od výrobců o materiálovém složení, obsahu nebezpečných látek, označování výrobků a jejich součástí, technolologii výroby ke zpracování OEEZ. Zpracován byl také návrh zabezpečení finančních toků a podíl účastníků v systému na finančních tocích.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Oves, Vladimír ; Sýkora, Ondřej ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Cílem analytické části projektu je posoudit, porovnat a doplnit data o množství a složení odpadu z elektrických a elektronických zařízení z ČR získaná v 1. fázi projektu, vyhodnotit a určit výchozí hodnoty pro návrhy řešení. Dalšími cíli je posouzení kvót pro znovupoužití a recyklaci, vyhodnocení plnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a provedení analýzy nákladů na nakládání s OEEZ v ČR.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Oves, Vladimír ; Sýkora, Ondřej ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Tabulkové přílohy ke zprávě k ukončení druhé etapy projektu (listopad 2004): Příloha 1: Rozčlenění EEZ evidovaných dle HCS do skupin dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES resp. přílohy I.B uvedené směrnice. Příloha 2: Množství dovezených výrobků v letech 1999 - březen 2004 v kusech (členěno dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES). Příloha 3: Množství dovezených výrobků v letech 1999 - březen 2004 v kilogramech (členěno dle přílohy I.A. Směrnice 2002/96/ES). Příloha 4: Formulář dotazníku použitý při šetření u producentů v rámci EIA. Příloha 5: Dotazník - Analýza vybraných OEEZ z hlediska jejich nákladů na sběr, přepravu a zpracování. Příloha 6: Formulář dotazníku pro servisní organizace. Příloha 7: Seznam sběrných míst a sběrných dvorů
Bezpečná recyklace elektrošrotu: Pilotní projekt - Analýza území svazku obcí mikroregion Radbuza se zaměřením na oblast odpadového hospodářství
RRA Plzeňského kraje ; Sýkora, Marek ; Šlajsová, Lenka
Analýza území svazku obcí mikroregion Radbuza se zaměřením na oblast odpadového hospodářství představuje kompletně množství sebraných odpadů za sledované území, zejména elektroodpadů. Obsahuje také analýzu nashromážděných odpadů ve vybraném sběrném dvoře.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
BAMBAS-Elektrošrot, Skalice nad Svitavou ; Charita, Opava ; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Novotný, Pavel ; Bureš, Jiří ; Jurášek, Leon ; Krištofová, Dana ; Uskokovičová, Lenka
Svazek tvoří přílohy k návrhové části. Příloha 1: Příručka pro výrobce EEZ. Ekodesign a jeho využití pro EEZ, nebezpečné látky v EEZ a normy. Příloha 2: Příručka pro zpracovatele OEEZ. Definice elektrošrotu, pojmy, požadavky na množství OEEZ na hlavu a rok, zpětný odběr zařízení, sběr OEEZ, kritéria pro demontáž, požadavky na druhotnou surovinu z pohledu materiálové recyklace, skupiny EEZ, nebezpečné látky v malých domácích spotřebičích, součástky obsahující nebezpečné látky. Příloha 3: Možnosti energetického využití zůstatků OEEZ. Současný stav, problematika zbytkových odpadů po demontáži, obecnější pohled na problematiku alternativních paliv, hlášení o úpravě (zpracování), využívání a odstraňování elektroodpadů. Příloha 4: Finanční toky ve státech EU. Příloha 5: Podklady pro vypracování prováděcího právního předpisu k "elektrošrotové" novele zákona o odpadech.
Bezpečná recyklace elektrošrotu
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha ; SPDS-APOREKO, Praha ; Českomoravská elektrotechnická asociace, Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; APUSO plus, a.s., Praha ; Kyjanková, Radana ; Oves, Vladimír ; Sýkora, Ondřej ; Stefanová, Markéta ; Slavík, Jan ; Vlčková, Jitka ; Bukolský, Milan ; Pokorná, Taťána ; Beneš, David ; Ulverová, Tereza ; Christianová, Anna ; Uskokovičová, Lenka
Cílem analytické fáze projektu je posoudit, porovnat a doplnit data o množství a složení odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) z ČR. Dalšími cíli je posouzení kvót pro znovupoužití a recyklaci v podmínkách ČR, vyhodnocení plnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech z hlediska finančních, informačních a materiálových toků a provedení analýzy nákladů na nakládání s OEEZ v ČR. Byl také navržen pilotní projekt.
Výzkum možností využívání bioodpadu a zeleného odpadu z městských aglomerací
AQUATIS,a.s., Brno ; Centrální kompostárna Brno,a.s., Brno ; SAKO Brno,a.s., Brno ; Koňařík, Milan
V rešeršní části řešení úkolu byl shromážděn soubor poznatků k tématice včetně založení databáze výsledků pro závěrečnou srovnávací analýzu, funkční celky ověřeny v zahraničí (Itálie, Norsko, Rakousko, Německo). V oblasti legislativy byl vypracován návrh vzoru městských vyhlášek (novelizace) k zajištění systému odděleného sběru biodegradabilních odpadů, návrh vzorových dokumentů pro spalovny komunálních odpadů k separaci biodegradabilních odpadů z TKO, přehled legislativních opatření EU a ČR při využití rekultivačních materiálů a kompostů vyrobených z BRO nebo s jejich podílem, včetně kalů z ČOV, masokostních mouček a odpadů z kuchyní a stravoven a přehled legislativních opatření při využití u rekultivačních materiálů a kompostů vyrobených s podílem biodegradabilních odpadů. V oblasti separovaného sběru biodegradabilních odpadů byl zpracován přehled výskytu biodegradabilních odpadů v městě Brně včetně definice rizikových prvků a způsobu jejich užití. Byla vyhodnocena síť sběrných středisek odpadu v Brně, posouzena účinnost sběru jednotlivých SSO, provedena analýza využitelnosti BRO v SSO – složení domovního komunálního odpadu, sledována distribuce složek SKO ve městě Brně, provedena analýza BRKO, analýza kompostovatelné biologicky rozložitelné složky SKO, vyhodnoceno zastoupení frakcí z SKO v různých zástavbách, vyhodnocena síť sběrných středisek (kapacity dvorů) v Brně z hlediska jejich technického zabezpečení v porovnání se zkušenostmi v zahraničí včetně vyhodnocení, provedena srovnávací analýza druhů sběrných nádob a systému svozu BRKO v porovnání s technikou svozu a ekonomikou provozu a zpracován návrh a vyhodnocena vhodná varianta řešení separovaného sběru BRKO pro město Brno. Byl zpracován přehled využívání biodegradabilních odpadů v ČR a zahraničí na výrobky včetně popisu dostupných technologií, uplatnění na trhu a jejich celkové ekonomické a společenské vyhodnocení, provedena analýza rozhodujících kapacit, provozních podmínek a technologického vybavení současných zařízení pro materiálové využití BRKO, vyhodnoceno bylo množství a úroveň snižování podílu BRKO ukládaného na skládky v jednotlivých krajích. Byl zpracován přehled hlavních aspektů metodologických postupů, ukazatelů a normativů, technických podmínek, monitorování sanitace užití biodegradabilních odpadů při tepelném zpracování, centrálním kompostování, zplyňování, recyklaci materiálu a výrobách z BRO a přehled závazných analytických metod pro hodnocení vlastností jednotlivých biodegradabilních odpadů, jejich úpravy na surovinu, pro požadavky na výrobky z nich a jejich užití. Byla provedena srovnávací analýza používaných metod využití BRO. V závěrečné části je uvedena prognóza vývoje nejlepších dostupných technik (BAT) v řešené oblasti, databáze prognóz potřeby vybraných výrobků z bioodpadů ze zdrojů ČR a zahraničí, prognóza vývoje využití bioodpadů pro výrobu kompostů, substrátů a rekultivačních zemin v městské aglomeraci Brno a jejím okolí a agronomická, ekologická, technologická a ekonomická analýza a diagnóza vlivu použitých výrobků z bioodpadů v přírodním prostředí.
Výzkum možností využívání bioodpadu a zeleného odpadu z městských aglomerací
AQUATIS,a.s., Brno ; Centrální kompostárna Brno,a.s., Brno ; SAKO Brno,a.s., Brno ; Koňařík, Milan
Obsah zprávy: Rešeršní činnost (soubor poznatků včetně založení databáze výsledků pro srovnávací analýzu, ověření funkčních celků v zahraničí). Oblast legislativy (návrh vzoru městských vyhlášek, novelizace k zajištění systému odděleného sběru biodegradabilních odpadů, návrh vzorových dokumentů pro spalovny komunálních odpadů k separaci biodegradabilních odpadů z TKO, přehled legislativních opatření při využití u rekultivačních materiálů a kompostů vyrobených s podílem biodegradabilních odpadů). Oblast separovaného sběru biodegradabilních odpadů (výskyt biodegradabilních odpadů v městě Brně včetně jejich definice rizikových prvků a způsobu jejich užití, analýza využitelnosti BRO v SSO – složení domovního komunálního odpadu, distribuce složek SKO ve městě Brně, analýza BRKO, analýza kompostovatelné biologicky rozložitelné složky SKO, zastoupení frakcí z SKO v různých zástavbách, síť sběrných středisek v Brně v porovnání se zkušenostmi v zahraničí, srovnávací analýza druhů sběrných nádob a systému svozu BRKO v porovnání s technikou svozu a ekonomikou provozu, návrh a vyhodnocení vybrané varianty řešení separovaného sběru BRKO pro Brno). Oblast využití biodegradabilních odpadů (sledování distribuce složek SKO ve městě Brně, přehled využívání biodegradabilních odpadů v ČR a zahraničí včetně popisu technologií, uplatnění na trhu a celkové ekonomické a společenské vyhodnocení, využívání biodegradibilních odpadů v ČR a zahraničí na výrobky, analýza rozhodujících kapacit, provozních podmínek a technologického vybavení současných zařízení pro materiálové využití BRKO, hlavní aspekty metodologických postupů, ukazatelů, normativů, technických podmínek, monitorování sanitace užití biodegradabilních odpadů při tepelném zpracování, centrálním kompostování, zplyňování, recyklaci materiálu a výrobách z BRO, přehled závazných analytických metod pro hodnocení vlastností jednotlivých biodegradabilních odpadů, jejich úpravy na surovinu, pro požadavky na výrobky z nich a jejich užití, ekonomické analýzy používaných metod využití BRO). Prognózy (prognóza vývoje nejlepších dostupných technik, databáze prognóz vývoje produkce bioodpadů z městských aglomerací Evropy a městské aglomerace Brno, agronomická, ekologická, technologická a ekonomická analýza a diagnóza vlivu použitých výrobků z bioodpadů v přírodním prostředí).

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.