Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hledání přírodních chelátorů kobaltu
Kadlecová, Kateřina ; Karlíčková, Jana (vedoucí práce) ; Carazo Fernández, Alejandro (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky Studentka: Kateřina Kadlecová Školitel: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Název diplomové práce: Hledání přírodních chelátorů kobaltu Kobalt, jako stopový prvek, se v lidském těle nejvíce nachází jako centrální atom vitamínu B12. Jeho nedostatek se projevuje poškozením psychického stavu, ztrátou paměti, demencí nebo megaloblastickou anemií. Při nadměrném množství je pro tělo toxický, což bylo nejvíce popsáno u pacientů s MoM endoprotézou kyčelního kloubu. Kobalt způsobuje poškození okolní tkáně až její destrukci, nebo také kardiotoxicitu, hypofunkci štítné žlázy, ztrátu paměti a sluchu. Flavonoidy jsou přírodní polyfenolické sloučeniny se schopností vázat kovy, odstraňovat volné radikály a chránit před oxidačním stresem. Cílem práce bylo stanovit chelatační aktivitu u vybraných flavonoidů za využití spektrofotometrického měření in vitro při 4 patofyziologicky relevantních pH prostředí (pH 4,5; 5,5; 6,8 a 7;5). Z testovaných látek vykazovaly chelatační aktivitu pouze 3-hydroxyflavon a baikalein. 3-hydroxyflavon v poměru 1:1 dosahoval při pH 7,5 až 100 % chelatace a při pH 6,8 asi 60 % chelatace. Baikalein byl reaktivní při pH 7,5 a 6,8, kdy při poměru 10:1 dokázal navázat asi 50 % kobaltnatých...
Hledání účinného chelátoru kobaltu
Nosková, Karolína ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Smutný, Tomáš (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Karolína Nosková Školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Konzultantka: Mgr. Monika Moravcová Název diplomové práce: Hledání účinného chelátoru kobaltu Kobalt je jako součást vitaminu B12 esenciálním prvkem pro lidský organismus. Dlouhodobá expozice vysokým dávkám však vede k toxicitě. Chronická intoxikace kobaltem je v současné době pozorována nejčastěji po implantaci umělých kloubních náhrad s obsahem kobaltu, které v některých případech neplní svou funkci a kobalt se z nich vylučuje mechanickým třením nebo korozí. To vede nejen k lokální reakci, ale ionty kobaltu pronikají také do krevní a lymfatické cirkulace, a tím způsobují reakci systémovou. Intoxikace se pak projevuje neurologickými, kardiovaskulárními a endokrinními symptomy, které mohou vést k ireverzibilním změnám nebo až ke smrti. Chelátor, který by byl schopen kobalt účinně a selektivně vychytat a intoxikaci tak efektivně léčit, však není v klinické praxi dostupný. Cílem této diplomové práce bylo hledání účinného chelátoru kobaltu mezi známými chelátory jiných kovů. Chelatace byla měřena in vitro metodou založenou na spektrofotometrické detekci nezchelatovaných iontů kobaltu při různých pH od 4,5 do 7,5. Celkem bylo hodnoceno...
Hledání přírodních chelátorů kobaltu
Kadlecová, Kateřina ; Karlíčková, Jana (vedoucí práce) ; Carazo Fernández, Alejandro (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky Studentka: Kateřina Kadlecová Školitel: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Název diplomové práce: Hledání přírodních chelátorů kobaltu Kobalt, jako stopový prvek, se v lidském těle nejvíce nachází jako centrální atom vitamínu B12. Jeho nedostatek se projevuje poškozením psychického stavu, ztrátou paměti, demencí nebo megaloblastickou anemií. Při nadměrném množství je pro tělo toxický, což bylo nejvíce popsáno u pacientů s MoM endoprotézou kyčelního kloubu. Kobalt způsobuje poškození okolní tkáně až její destrukci, nebo také kardiotoxicitu, hypofunkci štítné žlázy, ztrátu paměti a sluchu. Flavonoidy jsou přírodní polyfenolické sloučeniny se schopností vázat kovy, odstraňovat volné radikály a chránit před oxidačním stresem. Cílem práce bylo stanovit chelatační aktivitu u vybraných flavonoidů za využití spektrofotometrického měření in vitro při 4 patofyziologicky relevantních pH prostředí (pH 4,5; 5,5; 6,8 a 7;5). Z testovaných látek vykazovaly chelatační aktivitu pouze 3-hydroxyflavon a baikalein. 3-hydroxyflavon v poměru 1:1 dosahoval při pH 7,5 až 100 % chelatace a při pH 6,8 asi 60 % chelatace. Baikalein byl reaktivní při pH 7,5 a 6,8, kdy při poměru 10:1 dokázal navázat asi 50 % kobaltnatých...
Hledání účinného chelátoru kobaltu
Nosková, Karolína ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Smutný, Tomáš (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Karolína Nosková Školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Konzultantka: Mgr. Monika Moravcová Název diplomové práce: Hledání účinného chelátoru kobaltu Kobalt je jako součást vitaminu B12 esenciálním prvkem pro lidský organismus. Dlouhodobá expozice vysokým dávkám však vede k toxicitě. Chronická intoxikace kobaltem je v současné době pozorována nejčastěji po implantaci umělých kloubních náhrad s obsahem kobaltu, které v některých případech neplní svou funkci a kobalt se z nich vylučuje mechanickým třením nebo korozí. To vede nejen k lokální reakci, ale ionty kobaltu pronikají také do krevní a lymfatické cirkulace, a tím způsobují reakci systémovou. Intoxikace se pak projevuje neurologickými, kardiovaskulárními a endokrinními symptomy, které mohou vést k ireverzibilním změnám nebo až ke smrti. Chelátor, který by byl schopen kobalt účinně a selektivně vychytat a intoxikaci tak efektivně léčit, však není v klinické praxi dostupný. Cílem této diplomové práce bylo hledání účinného chelátoru kobaltu mezi známými chelátory jiných kovů. Chelatace byla měřena in vitro metodou založenou na spektrofotometrické detekci nezchelatovaných iontů kobaltu při různých pH od 4,5 do 7,5. Celkem bylo hodnoceno...
Photochemical vapor generation of cobalt for detection by inductively coupled plasma mass spectrometry
Vyhnanovský, Jaromír ; Musil, Stanislav
Volatile species of cobalt were generated in a flow-injection system, employing a high-efficiency flow-through UV photoreactor and a formic acid based medium. Optimal generation conditions were found as 10% (v/v) formic acid and 4 mol/L ammonium formate at a flow rate of 4 ml/min.
Příprava nové metodiky pro screening chelatorů kobaltu
Moravcová, Monika ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Karlíčková, Jana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Monika Moravcová Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Název diplomové práce: Příprava nové metodiky pro screening chelátorů kobaltu Kobalt jakožto součást vitaminu B12, je nezbytným mikronutrientem pro živé organismy včetně lidí. Jeho přebytek je však spojen s patologickými stavy. Otrava kobaltem může být způsobena například vystavením kovovému prachu kobaltu během výroby těžkých kovů nebo následkem koroze kovových endoprotéz kyčle. U pacientů intoxikovaných kobaltem se může vyvinout řada projevů včetně neurologického poškození, hypotyreózy nebo kardiomyopatie. Cílem této práce je připravit standardizovaný, rychlý, levný, ale přesný způsob screeningu chelátorů kobaltu. Pro tento účel byla použita spektrofotometrická detekce pomocí disodné soli kyseliny 1-nitroso-2-nafthol-3,6-disulfonové jako indikátoru. Nejprve bylo zjištěno, že přidáním kobaltových iontů dojde k jasnému bathochromnímu posunu maximální absorbance indikátoru. Vztah mezi absorbancí a koncentrací kobaltu byl vysoce lineární od 470 do 560 nm při všech 4 testovaných podmínkách pH (4,5; 5,5; 6,8 a 7,5). Citlivost metody byla 500 nM při pH 4,5 a při vyšších pH byla metoda ještě více senzitivní. Byla také zjištěna dlouhodobá...
Fotochemické generování těkavých specií kobaltu pro analytickou atomovou spektrometrii
Vyhnanovský, Jaromír ; Musil, Stanislav (vedoucí práce) ; Nováková, Eliška (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje optimalizaci podmínek fotochemického generování těkavých specií kobaltu. Těkavé specie kobaltu byly generovány v průtokovém injekčním uspořádání pomocí vysokoúčinného UV generátoru s vnitřním reakčním kanálkem z prostředí kyseliny mravenčí. K detekci byl použit atomový absorpční spektrometr s vysokým rozlišením a s kontinuálním zdrojem záření. K atomizaci těkavých specií byl použit difúzní plamen kvůli jeho vysoké robustnosti. Nejprve byla provedena optimalizace parametrů ovlivňujících atomizaci v difúzním plamenu a parametrů ovlivňujících transport těkavé specie z UV generátoru do atomizátoru (průtoky a složení plynů, druh separátoru, pozorovací výška). Následně byla provedena optimalizace podmínek samotného fotochemického generování. Jednalo se zejména o složení reakčního média (koncentrace kyseliny mravenčí a mravenčanu, druh mravenčanové soli) a doba ozařování vzorku. Bylo také vyzkoušeno generování z prostředí kyseliny octové, avšak nebyl pozorován žádný signál. Při zvolených optimálních podmínkách generování byl zkoumán vliv potenciálních interferujících látek, zejména od anorganických kyselin (HNO3 a HCl) a některých přechodných kovů (Fe, Cu a Ni). Bylo zjištěno, že kyselina dusičná způsobuje závažné interference již při koncentracích vyšších než 1 mmol dm-3....
Kobaltové slitiny a jejich svařitelnost
Herčík, Tomáš ; Mrňa, Libor (oponent) ; Sigmund, Marian (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu použití kobaltu a kobaltových slitin. Vzhledem k jeho nedostatku a rostoucí s potřebě vzácného kovu pro výrobu Li – on baterií roste také jeho cena, která už nyní takřka dosahuje ceny stříbra. Některé země jej dokonce označily za kritický a vykupují jej ve velkém množství. Od roku 2020 se počítá, že bude veškerý kobalt vyhrazen právě pro automobilový průmysl, kde použití kobaltu v bateriích zvyšuje jejich kapacitu. Je tedy aktuální hledat úsporu vzácného kovu ve stávajících aplikacích, které zahrnují i svařování. Ze stávajících svařovacích technologií se jako nejlepší jeví laserové svařování, kde nemusí být použit přídavný materiál, což umožní snížení spotřeby kobaltu. Tato technologie byla ověřena v experimentální části a vyhodnocena destruktivními zkouškami (mikrotvrdosti, mikrostruktury, makrostruktury).
Vyluhovatelnost Cu, Ni a Co z alkalicky aktivovaných matric
Janíčková, Vlasta ; Kalina, Lukáš (oponent) ; Koplík, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá stanovením a porovnáním vyluhovatelnosti těžkých kovů ze dvou alkalicky aktivovaných systémů na bázi vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku. Tyto systémy mohou ve své struktuře zapouzdřit těžké kovy, toxické látky nebo radioaktivní prvky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí. Náplní práce je připravit směs s přijatelnými mechanickými vlastnostmi. Vyluhovatelnost z matric byla testována dle normy ČSN EN 12457–4 s následnou analýzou metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES). Struktura matrice byla analyzována pomocí metody skenovací elektronové mikroskopie (SEM).
Ceria-Titania Support of Cobalt Oxide Catalysts: The Effect of Surfactant Addition on Physical-Chemical and Catalytic Properties.
Jirátová, Květa ; Kovanda, F. ; Balabánová, Jana
This study is focused on the effect of Pluronic P123® addition during preparation of the ceria-titania supports on the properties of cobalt oxide catalysts in the deep oxidation of ethanol. The supports with CeO2/TiO2 molar ratio of 0.25 were prepared by sol-gel reaction and subsequent heating at 500 °C.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.