Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 189 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.12 vteřin. 
Elastické charakteristiky povlaků
Olivo, Tomas ; Řehořek, Lukáš (oponent) ; Válka, Libor (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje určování Youngova modulu pružnosti v tahu povlaků se zahrnutím vlivu porozity pomocí impulzní excitační metody (IEM). V teoretické části jsou rozebrány základy impulzní excitační metody a nanoindentace. Následně jsou uvedeny druhy kompozitních materiálů, na které navazuje popis Cold Spray technologie použité k výrobě povlaků uvedených v této práci. V další části jsou definovány kompozitní modely použité pro vyhodnocení naměřených dat. Experimentální část je věnována popisu přípravy zkušebních těles, tj. systému substrátu s povlakem spolu s průběhem nanoindentační a impulzní excitační zkoušky. Na základě těchto zkoušek byly pomocí čtyř kompozitních modelů vyhodnoceny moduly pružnosti v tahu nanesených povlaků, které byly srovnány s výsledky z nanoindentační zkoušky. Nejvhodnějším z uvedených modelů se ukázal být model založený na směšovacím pravidle se zahrnutím nelineárního vlivu porozity.
Zlepšení procesu lakovny prostřednictvím prediktivní simulace
Machačová, Simona ; Hromková, Ivana (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na využití simulace k optimalizaci procesů v lakovně. Cílem práce je analyzovat stávající výrobní procesy a navrhnout vylepšení pomocí simulace. V analytické části práce jsou detailně popsány procesy v lakovně, pro popsání logiky procesů v lakovně je využito Petriho sítí. V návrhové části práce je formulován problém a cíle, je představen návrh modelu simulace. V návrhu jsou popsány využité prvky a metody v softwaru Plant Simulation, ve kterém je model vytvořen. Dále jsou simulací podrobeny různé scénáře, které mají za cíl optimalizovat proces lakování a odkladových ploch. Výsledky simulace jsou porovnány s aktuálním stavem lakovny. V závěru práce jsou diskutovány výsledky a navržena doporučení pro optimalizaci procesů v lakovně pomocí simulace. Tato práce přináší nové přístupy k optimalizaci procesů v průmyslové výrobě.
Studium tření a mazání kyčelní kloubní náhrady s povlakem
Balcárek, Ondřej ; Horák, Zdeněk (oponent) ; Nečas, David (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zaměřená na studium vlivů nového hydrogelového povlaku a materiálových kombinací na velikost součinitele tření a formování mazacího filmu v konformním kontaktu kyčelní kloubní náhrady. Experimenty probíhaly v konfiguraci ball-on-cup s využitím kyčelního kyvadlového simulátoru. Formování mazacího filmu bylo pozorováno za pomocí fluorescenční mikroskopie. Výsledky ukázaly, že aplikace povlaku neměla jednoznačný vliv na součinitel tření. Nicméně u párů s povlakovanou jamkou došlo ke snížení CoF přibližně o 20 %. Obecně nižší tření bylo zaznamenáno v případě aplikace keramické kloubní hlavice. Ještě překvapivější výsledky byly naměřeny v rámci analýzy mazání, kdy v případě použití kovových hlavic došlo dokonce ke snížení tloušťky mazací vrstvy. Keramické páry vykazovaly velmi stabilní chování. Kromě tření a mazání byla dále hodnocena topografie implantátů a byla analyzována jejich smáčivost. Ačkoliv by měl být polymerní povlak silně hydrofilní, povrchové vlastnosti byly ovlivněny pouze v omezené míře, což určitým způsobem objasňuje, proč nedošlo k zásadnímu zlepšení tribologického chování náhrady. Jelikož aplikovaný povlak byl již patentovaný a jeho účinnost byla jasně prokázána z hlediska snížení míry opotřebení, je vhodné se této tematice dále věnovat, přičemž větší pozornost by měla být věnována dlouhodobým experimentům. Na základě získaných dat se totiž zdá, že z krátkodobého hlediska je přínos povlaku prakticky zanedbatelný. Je však nutné vyzdvihnout, že aplikací povlaku nedošlo až na drobné výjimky ani ke zhoršení vlastností, což je důležitý výstup této práce.
SMV-2023-42: Materiály pro termální management
Králík, Tomáš
Uvedený smluvní výzkum se zabýval tzv. solárními povlaky s velmi rozdílnou schopností absorbovat viditelné záření a vyzařovat tepelné záření. Studovali jsme speciální povlaky navržené pro kosmické prostředí s vysokou emisivitou v oboru tepelného záření a současní nízkou absorpcí záření pocházejícího ze slunce nebo odraženého od kosmických těles. Tento typ povlaku je určen pro pasivní termoregulaci částí aparatur pohybující se v kosmickém prostředí. Cílem bylo stanovit tzv. totální hemisférickou emisivitu každého ze vzorků při požadovaných teplotách. U těchto povlaků bylo cílem zadavatele také vyhodnotit vliv morfologie vzorku na výslednou emisi tepelného záření. Jmenovitě jsme testovali plochý a pyramidální strukturovaný povrch podkladového materiálu. Tento unikátní výzkum si vyžádal speciální úpravu dodaných vzorků, úpravu dedikované metody pro měření emisivit a absorptivit za kryogenních teplot a také nový postup kalibrace i vyhodnocení obdržených dat. Využili jsme dříve vyvinutý stínící prstenec obvodu vzorků k zakrytí obvodu strukturovaných vzorků, což zabránilo úniku části měřeného tepelného záření. Výsledky tohoto výzkumu budou využity při návrhu kosmické mise CO2M pro monitorování emisí CO2.
SMV-2023-41: Absorptivní povlaky pro kvantové počítače
Králík, Tomáš
Uvedený smluvní výzkum se zaměřoval na termální analýzu absorptivních vrstev vytvořených anodickou oxidací na hliníkové slitině, které jsou optimalizované pro využití při extrémně nízkých teplotách. Tyto specifické vrstvy byly koncipovány pro nízkoteplotní části kvantových počítačů, kde hrají klíčovou roli při eliminaci odrazu tepelného záření z teplejších oblastí kryostatu s počítačem do oblastí s ultra nízkou teplotou. Dalšími klíčovými požadavky na tyto absorptivní vrstvy je vysoká tepelná vodivost, nezbytná pro efektivní přenos tepla v rámci kvantového počítače, dobrá mechanická stability a extrémně nízké odplyňování, aby bylo zajištěno dlouhodobé funkční chování vrstev v náročných nízkoteplotních podmínkách. Cílem tohoto výzkumu bylo nejen ověřit totální hemisférickou emisivitu tří specifických typů povlaků v rozsahu teplot od 10 K do 300 K. Emisivita je v tomto případě vhodným ukazatelem tepelně absorptivní chování vrstvy. V tomto kontextu byla provedena systematická studie emisivity těchto vrstev v celém spektru teplotních podmínek relevantních pro kvantové počítače. Tato rozsáhlá analýza měla za cíl poskytnout zjistit vhodnosti těchto absorptivních vrstev pro aplikace v oblasti nízkoteplotních technologií, s důrazem na požadavky kvantových počítačů.
Přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu
Vlk, Petr ; Hýzl, Petr (oponent) ; Varaus, Michal (vedoucí práce)
V roce 2005 [1] byla představena revidovaná evropská norma 12697-11, která nabízí výběr ze tří odlišných metod zkoušení přilnavosti asfaltového pojiva na kamenivu. Statická metoda popsaná v části B má několik podobností s neplatnou švýcarskou normou pro stanovení afinity mezi asfaltem a kamenivem [2] a českou normou pro přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu ČSN 73 6161 [3]. Výsledkem této práce je porovnání statické metody uvedené v [3] a návrhu Švýcarského výzkumného projektu [4] o afinitě, který byl představen v říjnu 2010 na zasedání evropského výboru pro normalizaci (CEN) technické komise TC 227 pracovní skupiny WG1 v Oslu, se současnou revizí evropské normy 12697-11: 2005.
Obrobitelné biokeramické pěny připravené metodou gelového lití
Šťastný, Přemysl ; Částková, Klára (oponent) ; Trunec, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vývojem systému pro přípravu individualizovaných biosccafoldů připravených obráběním HA pěny připravené pomocí metody gelového lití a konsolidované epoxidovou reakcí. Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci Moderní metody přípravy porézní biokeramiky. Rešeršní část je rozšířena a doplněna o nejnovější poznatky z oblasti zlepšení bioaktivity porézních keramických náhrad. Experimentální část práce popisuje samotný vývoj systému pro přípravu individualizovaných scaffoldů od přípravy vodné HA suspenze, přípravy porézních keramických bloků sloužících jako polotovar pro obrábění až po finální obrábění HA bloků. Zároveň byla změřena tlaková pevnost připravené keramické pěny a byly provedeny testy povlakování vybraných vzorků polyfosforečnanem vápenatým za účelem zlepšit biologickou interakci implantátu s tělem pacienta. Povlakované vzorky byly poskytnuty k testům in-vivo partnerské univerzitě v Pekingu v rámci projektu FP7-NMP-2013-EU-China: "Bioscaffolds"
PVD povlaky nové generace
Kantar, Filip ; Kolář, Ladislav (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá metodami povlakováni, řeznými materiály a novou generací povlaků. V první části jsou uvedeny a popsány základní povlakovací metody. Další část je zaměřena výhradně na PVD metody povlakování. Ve třetí části jsou uvedeny základní nástrojové materiály a jejich charakteristiky. Poslední část práce popisuje povlaky nové generace, jejich použití, vlastnosti a struktury.
Nástroje pro výrobu závitů a jejich využití
Veselý, Václav ; Polzer, Aleš (oponent) ; Sliwková, Petra (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma Nástroje pro výrobu závitů a jejich použití se zabývá problematikou nástrojů, jejich materiálu a dalšího použití ve strojírenství. V jednotlivých částech práce jsou uvedeny druhy vyráběných nástrojů pro výrobu závitů, metody výroby závitů a materiály vhodné pro výrobu závitníků. Dále je rozebrán sortiment monolitních frézovacích závitníků v nabídce jednotlivých výrobců.
Untersuchung von Strukturen und Beschichtungen für tribologisch optimierte Umformwerkzeugoberflächen für die Aluminiumfeinblechbearbeitung
Kořenek, Jakub ; Hänel, Thomas (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
V rámci bakalářské práce je provedena rešerše ke stavu techniky z pohledu tribologie, tváření hliníku, povlakování, strukturování a v závěru rozdělení tribologických zkoušek a metod jejich hodnocení. V praktické části jsou vyhodnoceny už dříve provedené pokusy na oscilačním tribometru. Následně byly provedeny pokusy tažení pásu s ohybem a bez ohybu s různými parametry pro jednotlivé zkoušky. Testovány byly různé laserové struktury (křížové, liniové, bodové) s variací jejich hloubky a pokrytí vzorků. V závěru práce jsou výsledky pokusů zhodnoceny z pohledu opotřebení, koeficientu tření a stability tribologického systému v průběhu pokusu. Z výsledků vychází doporučení pro následující pokusy a možné oblasti aplikace jednotlivých struktur.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 189 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.