Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 132 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Enviromentální dopady zimních olympijských her
Podloucký, Josef ; Parry Martínková, Irena (vedoucí práce) ; Kolář, František (oponent)
Název: Environmentální dopady zimních olympijských her Cíle: Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit dopad zimních olympijských her (ZOH) na životní prostředí a naopak. Práce je rozložena na tři části. První část má dílčí cíl reflektovat vývoj Olympijských her (OH) a strategií Mezinárodního olympijského výboru (MOV) k rozvoji udržitelných a ekologických ZOH. Druhá část je více přírodovědecky založená s cílem zachytit vývoj klimatu a využití technologií a jejich vliv na přírodu v souvislosti se ZOH. Poslední část má za úkol navrhnout několik možných scénářů o budoucím vývoji ZOH. Metody: V bakalářské práci jsou použity základní metody teoretické práce, tj. metody kompilace, analýzy a syntézy. Použité metody jsou detailněji popsány v kapitole Metodika. Výsledky: Výstupem je rešeršní práce hodnotící postoj MOV vůči změně klimatu, devastaci životního prostředí a vlivu změny klimatu na ZOH. Hodnocení bylo provedené na základě předpisů MOV a studia odborných článků o ekologické náročnosti zimních sportů. Závěr práce nabízí možné scénáře budoucnosti ZOH. Klíčová slova: Olympijské hry, životní prostředí, sportovní areály, vodní zdroje, klima
The Effect of Temperature on Suicide: A Meta-Analysis
Bartušek, Daniel ; Havránková, Zuzana (vedoucí práce) ; Bajzík, Josef (oponent)
V této práci zkoumám empirické důkazy o vztahu mezi teplotou a počtem se- bevražd. Předchozí průzkum tohoto vztahu ukazuje, že zvýšení teploty o 1řC je spjato se zvýšením rizika sebevraždy o 1%. Odhad této velikosti by hrál významnou roli při výpočtu sociálních nákladů uhlíku, což je koncept, který používají regulátoři po světě ke stanovení zákonů souvisejících s klimatem. Tento závěr zpochybňuji pomocí nejmodernějších metod meta-analýzy. Rozšířením datasetu a ošetřením odhadů o publikační selektivitu ukazuji, že vliv teploty na míru sebevražd je třikrát menší, než hodnota prezentovaná v předchozí meta- analýze, což považujeme za ekonomicky nevýznamné. Dále nebyl nalezen důkaz pro konkrétní charakteristiky studie, které by systematicky ovlivňovaly velikost odhadovaného efektu pro tento vztah. Keywords teplota, počasí, klima, sebevraždy Title Vliv teploty na míru sebevražd: Meta-Analýza 1
Population dynamics of cushion plant Silene acaulis in the High Tatras
Krchová, Emma ; Münzbergová, Zuzana (vedoucí práce) ; Macek, Martin (oponent)
Tato diplomová práce studuje populační dynamiku ohroženého druhu Silene acaulis ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Silene acaulis je druh extrémních alpských stanovišť, který vytváří polštářovité porosty poskytující mikroklima a také podporující uchycování jiných druhů v alpínských společenstvech. Tato polštářovitá struktura má jeden dřevnatý kořen, který usnadňuje rozlišení každého jednotlivce. Je to tedy dokonalý modelový druh pro určení vlivu na populační dynamiku. Tato zjištění mohou pomoci pochopit budoucí chování druhu a celých alpínských ekosystémů. Údaje o populační dynamice se sbírají od roku 2013 nebo 2014 ve dvou údolích Vysokých Tater, což poskytuje databázi vhodnou ke studiu vlivu různých efektů na chování druhu. Sběr dat zahrnuje označení, měření, počítaní květů a tobolek, zaznamenávání přežíváni a nových semenáčků, určování pohlaví a studium struktury vegetace uvnitř a v těsné blízkosti polštářovité struktury. Data o vegetaci se analyzovali pomocí CCA ordinace a populační data byla analyzována použitím Integral Projection Models. Rozmnožovací systém slovenských jedinců S. acaulis je gynodioecický a pohlaví ovlivňuje velikost polštářů, přičemž největší jsou jedinci se samičími i hermafroditickými květy. Vegetační složení polštáře je ve srovnání s otevřeným prostorem bohatší, proto...
Vliv systémů řízení kvality na spokojenost žáků středních odborných škol
Liška, Roman ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Chvál, Martin (oponent) ; Švec, Václav (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou kvality školy, resp. systémy řízení kvality, které využívají střední odborné školy v České republice. Využívání těchto zákaznicky orientovaných systémů řízení kvality je v zahraničí běžné, v některých zemích (např. v Německu, Španělsku) v jistých souvislostech i povinné. Podle dostupných informací v České republice tyto systémy příliš využívané nejsou, jejich využití v resortu školství není evidováno. Cílem práce bylo vyhodnotit a porovnat dopad předpokládaně nejčastěji využívaných systémů (sebehodnotícího rámce CAF, EFQM a norem ISO:9001) na spokojenost žáků a jejich postojů ke škole. Byla provedena experimentální, průzkumná a ex-post-faktografická studie, pro kterou byl použit standardizovaný dotazník vytvořený Institutem pro pedagogiku a vzdělávání dospělých při Leibniz Universität Hannover, který je od roku 2011 využíván pro zjišťování spokojenosti žáků a kvality středních odborných škol v Dolním Sasku. Prostřednictvím faktorové analýzy byl dotazník rozdělen do tří hlavních a pěti dílčích indexů. Dotazník byl odpilotován na vzorku 741 respondentů v pražské střední odborné škole. Samotný sběr dat byl prováděn na 21 středních odborných školách různých velikostí a zřizovatelů, s výjimkou jednoho kraje ve všech krajích České republiky. Shromážděno bylo 7 179...
Population dynamics of Minuartia smejkalii
Hrušková, Karolína ; Münzbergová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
Hadcové oblasti tvoří v krajině významné ostrůvky se specifickými chemickými vlastnostmi. Na území České republiky nalezneme jen málo oblastí s hadcovým podložím a vegetací, která se na tomto specifickém podloží vyskytuje. Nejvýznamnější vlastností, kterou se hadce odlišují od okolních hornin, je vysoký obsah hořčíku a jiných těžkých kovů. Vzhledem k této vlastnosti je hadcová hornina pro většinu rostlin toxická a znemožňuje jim zde jejich výskyt. Současně tato vlastnost přispívá ke vzniku hadcových specialistů, kteří hadcové podloží naopak vyhledávají. Zvýšené nároky na přežívání a výskyt rostlin vedou ke vzniku endemických druhů obligátně specializovaných na tato stanoviště. Jedním z předních hadcových specialistů s endemickým výskytem v České republice je kuřička hadcová (Minuartia smejkalii). V současné době jsou hadcové lokality ohrožovány postupným zarůstáním lokalit, nedostatečným či špatným managementem lokalit, překrýváním hadcových výchozů nadbytečným opadem a humusovou vrstvou a v poslední řadě i fragmentací a zmenšováním lokalit v důsledku antropogenních aktivit. Společně se zanikajícími lokalitami tak z krajiny mizí i hadcový specialisté, kterým je i již výše zmíněná kuřička hadcová. Cílem této diplomové práce bylo provést důkladný monitoring lokalit s výskytem tohoto druhu, sběr...
Krajina 3.0
Přikrylová, Monika ; Kekel, Roman (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Návrh navazuje na předdiplomní semestrální práci, ve které jsem se zabývala tématem data center - životním stylem postaveným na oběhu dat. Rostoucí potřeby obyvatel měst, spojené s neustálou konektivitou, se odrážejí v transformaci krajiny obsazované gigantickými datovými centry. Ty ve zpětné smyčce rekonfigurují prostředí měst, které využívají jejich instantní a “neomezený” výpočetní výkon. Krajina se stává strojovnou digitálního městského života. Diplomová práce rozvíjí sociální a environmentální otázky “kontinuity mezi městem a vesnicí”, jako problém soběstačnosti a vědomí energetické náročnosti současného městského životního stylu. V práci se zaměřuji na jeden z vedlejších produktů data center. Tím je odpadní teplo, které má negativní vliv na kvalitu a životnost elektronických komponentů - je nežádoucí. Provozovatelé data center našli cestu, jak odvrátit pozornost od debaty o energetické náročnosti velkých dat. Přetvořili odpad, na žádanou komoditu. Nahrazují konvenční formy vytápění a vytvářejí systém, nově založený na dodávkách odpadního tepla. Stávají se důležitými dodavateli tepelné energie. Fenomén recyklace tepla neutralizuje vnější kritiku velkých dat tím, že na nich dělá městský život doslova závislým. Udržitelná budoucnost provozování datových center, se odehrává převážně bez kritické debaty. Naopak potvrzuje produkci dat jako proces, který doslova pohání každodenní život. Tato nová vlna zeleného technooptimismu a s ním spojených realizací, je zahalena v diskurzu inovací, šetrnosti k životnímu prostředí a chytrého zpracování dat. Diplomová práce se zabývá fenoménem komodifikace odpadního tepla konkrétního data centra, a jeho potenciálem pro symbolickou i materiální transformaci městského prostředí. Kritický rozměr této transformace, umožňuje návštěvníkům Zábrdovic zažít doslova na vlastní kůži manipulaci klimatu konkrétní lokace - nové městské tržnice v Brně. V souvislosti s recyklací odpadního tepla vyvstávají další otázky. Co se bude dít, když se velké datové toky stanou surovinou, která nahradí starší formy dodávek energie v urbanizovaném světě? Jaký to bude mít dopad na městské vytápění, ekonomický a symbolický význam provozovatelů data center?
Study of tropospheric chemistry using regional climate model RegCM4 and chemistry transport model CAMx
Bartík, Lukáš ; Huszár, Peter (vedoucí práce) ; Bednář, Jan (oponent)
Předmětem diplomové práce je studium dopadů různých implementací turbulence a konvekce v regionálním klimatickém modelu RegCM (Regional Climate Model, verze 4.6) na schopnost prediktability chemického znečištění troposféry v oblasti Evropy, které bylo simulované řízením chemického transportního modela CAMx (Comprehensive Air quality Model with extensions, verze 6.50) meteorologickými poli z modelu RegCM pomocí offline propojení těchto dvou modelů. Součástí práce je stručný popis chemismu troposféry, diskuse vlivu počasí na změny koncentrací polutantů v troposféře, popis obou modelů a způsob jejich propojení. Těžištěm práce jsou analýzy dopadů změn parametrizaci v simulacích modelem RegCM na některé klimatické prvky, validace teploty vzduchu a srážek, analýza dopadů změn řídicí meteorologie na koncentrace ozonu, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého a jemné frakce aerosolů, validace modelových koncentrací těchto polutantů s měřeními na venkovských monitorovacích stanicích a srovnání sloupcových koncentrací oxidu dusičitého s družicovými měřeními.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 132 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.