Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 125 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Study of tropospheric chemistry using regional climate model RegCM4 and chemistry transport model CAMx
Bartík, Lukáš ; Huszár, Peter (vedoucí práce) ; Bednář, Jan (oponent)
Předmětem diplomové práce je studium dopadů různých implementací turbulence a konvekce v regionálním klimatickém modelu RegCM (Regional Climate Model, verze 4.6) na schopnost prediktability chemického znečištění troposféry v oblasti Evropy, které bylo simulované řízením chemického transportního modela CAMx (Comprehensive Air quality Model with extensions, verze 6.50) meteorologickými poli z modelu RegCM pomocí offline propojení těchto dvou modelů. Součástí práce je stručný popis chemismu troposféry, diskuse vlivu počasí na změny koncentrací polutantů v troposféře, popis obou modelů a způsob jejich propojení. Těžištěm práce jsou analýzy dopadů změn parametrizaci v simulacích modelem RegCM na některé klimatické prvky, validace teploty vzduchu a srážek, analýza dopadů změn řídicí meteorologie na koncentrace ozonu, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého a jemné frakce aerosolů, validace modelových koncentrací těchto polutantů s měřeními na venkovských monitorovacích stanicích a srovnání sloupcových koncentrací oxidu dusičitého s družicovými měřeními.
Book of Abstracts. 2nd Bilateral Workshop FGMRI – SBS-Competence Centre
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ; Sachsenforst
Sborník abstraktů z workshopu na téma aktuálních problémů v lesním hospodářství Česka a Německa
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 a usnesení vlády č. 934 ze dne 12. listopadu 2014, a předkládá se ke schválení vládě ČR a následně k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o komplexní dokument, který hodnotí stav životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí na základě dat dostupných pro daný rok hodnocení. Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky 2005 je zpracováním pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zpráva 2017 byla vládou projednána a schválena 20. 11. 2018 a poté předána k projednání oběma komorám Parlamentu České republiky. Zpráva je současně zveřejněna v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a je rovněž distribuována na USB nosičích spolu se Statistickou ročenkou životního prostředí České republiky 2017 a zprávami o životním prostředí v krajích České republiky 2017. Data využitá ve Zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2018
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 a usnesení vlády č. 934 ze dne 12. listopadu 2014, a předkládána ke schválení vládě ČR a následně předkládána k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o komplexní dokument, který hodnotí stav životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí na základě dat dostupných pro daný rok hodnocení. Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky 2005 je zpracováním pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zpráva 2018 byla vládou projednána a schválena 9. 12. 2019 a poté předložena k projednání oběma komorám Parlamentu České republiky. Zpráva 2018 je zveřejněna v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a je rovněž zajišťována její distribuce spolu se Statistickou ročenkou životního prostředí České republiky 2018 a zprávami o životním prostředí v krajích České republiky 2018.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
USE OF NORWAY SPRUCE AS ADMIXTURE IN SUBURBAN FORESTS AT LOWER ALTITUDES
Novosadová, K. ; Knott, R. ; Szatniewska, J.
In suburban forestry there is a need not only to manage a maximum financial result, but also to support recreational and aesthetic forest functions. Thus, these forests need professional treatments in the form of proper silvicultural methods to maintain stand stability. One of these methods is cultivation of mixed stands with Norway spruce. This study examines the mortality of spruce growing in stands in lower forest vegetation zones with time series of 50 years and the changes in biomass production in young variously mixed stands in three different vegetation zones. According to the results, it is beneficial to grow spruce in the range from 5 to 10% of admixture in stand establishment stage. Due to silvicultural treatments and inter species interactions, spruce representation in a stand may increase to 30% in the mature stands. Spruce trees tended this way in young age partly will be outcompeted by other species, but the remaining individuals will adapt to the existing environmental conditions and thus the whole stand will be more stable. Biomass production of spruce trees depends on its representation in the stand. The higher the spruce admixture, the lower will be average spruce tree biomass. The study indicated that in young stands up to 30% of spruce representation, its biomass was up to 100% greater than in spruce monocultures.
Postoje české veřejnosti ke změně klimatu na Zemi – říjen 2019
Hanzlová, Radka
V říjnovém šetření se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo aktuálně velmi diskutovaným tématem, kterým je změna klimatu na Zemi. Zajímalo nás, co si o tomto tématu myslí česká veřejnost. Konkrétně jsme zjišťovali, jestli se čeští občané zajímají o problematiku změny klimatu, zda podle jejich názoru ke změně klimatu na Zemi vůbec dochází a případně čím je tato změna způsobena, jestli sami cítí za změnu klimatu osobní zodpovědnost a zda si myslí, že vlastními aktivitami mohou přispět ke zmírnění změny klimatu. Jedna z otázek se týkala i názoru dotázaných na pravděpodobnost zavedení včasných opatření ke zmírnění změny klimatu u dostatečného počtu zemí. Na závěr nás zajímalo, zda se respondenti obávají dopadů změny klimatu a jestli podle nich bude mít změna klimatu nějaký dopad na ČR.
Česká veřejnost o stávkách za klima – říjen 2019
Hanzlová, Radka
V říjnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se jejich názoru na stávky za klima, tzv. Fridays for Future, což je zároveň i název hnutí, pod jehož hlavičkou tyto protesty probíhají. Jedná se o mezinárodní hnutí žáků a studentů, kteří se rozhodli místo páteční školní výuky účastnit se demonstrací, kterými vyzývají politiky, aby učinili rázná opatření proti globálnímu oteplování a dalším změnám klimatu. V rámci výzkumu jsme zjišťovali názor dotázaných na tyto stávky, zdali vědí, čeho se týkají, zda je podporují, jestli si myslí, že je správné, aby mladí lidé stávkovali místo školního vyučování, nebo jaký mají názor na úspěšnost těchto stávek za klima.
Holocene fire history of forest vegetation in central Europe based on soil and sedimentary charcoal
Bobek, Přemysl ; Kuneš, Petr (vedoucí práce) ; Feurdean, Angelica (oponent) ; Chytrý, Milan (oponent)
Požár je fundamentálním ekologickým faktorem, který přímo formuje mnoho terestrických ekosystémů na Zemi. Předkládaná práce se snaží poskytnout ucelený pohled na požárovou dynamiku v kontextu podmínek střední Evropy v průběhu posledních 12 000 let. Dřívější požárová aktivita byla zkoumána pomocí analýzy uhlíků obsažených v terestrických a lakustrinních sedimentárních sekvencích a zuhelnatělých rostlinných tkání deponovaných v půdách. Díky velkému počtu lokalit bylo možné dosáhnout rekonstrukce požárové aktivity na více prostorových úrovních - od lokálního až po krajinné měřítko. První část práce se zabývá identifikací hlavních faktorů, které podmiňují současný výskyt požárů, a na základě zjištěného vztahu hledá vazbu na distribuci požárů v krajině v průběhu mladšího holocénu. Podařilo se ukázat, že výskyt požárů je v současnosti řízen především abiotickými faktory odvozenými od charakteru reliéfu, jako je vyšší přísun sluneční energie na svazích a zvýšená členitost terénu. Naproti tomu antropogenní faktory vykazovaly nízkou míru vlivu. Vzhledem k tomu, že faktory determinující aktuální výskyt požárů jsou v průběhu holocénu stabilní, lze předpokládat, že existují stanoviště, která mají predispozici pro dlouhodobě zvýšenou požárovou aktivitu. Opakované požárové disturbance tak na těchto stanovištích...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 125 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.