Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití norem ISO v konkrétním podniku
Straková, Edita ; Pekr, Dušan (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o využití normy ČSN EN ISO 14001:2005 a jejího zavedení do společnosti. V teoretické části je uvedena problematika EMS a jeho prvky. V praktické části je analyzován proces zavádění a fungování normy ČSN EN ISO 14001:2005 ve stavební společnosti XYZ. Pozornost je věnována především přínosům a nákladům, spojených se zavedením tohoto systému. Na závěr jsou navrhnuta doporučení k fungování systému EMS.
Reporting udržitelného rozvoje
Mlejnek, Tomáš ; Zuzana, Zapletalová (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá reportingem udržitelného rozvoje a jeho způsobu podávání pravidelných zpráv. První část obsahuje údaje o trvale udržitelném rozvoji a shrnutí přístupu ze strany OSN a EU k udržitelnému rozvoji, který ovlivnil podnikatelské postoje ke zveřejňování pravidelných výsledků pomocí standardizovaných zpráv o udržitelnosti. Ve druhé části je provedena analýza situace podávání reportu podniků v pivovarnictví o udržitelnosti rozvoje a společenské odpovědnosti. Cílem je vytvořit doporučení pro vytvoření reportu o udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti na základě předchozích analýz a zhodnocení jejich vývoje.
Řízení odpadového hospodářství v podniku
Mlejnek, Tomáš ; Zapletalová, Zuzana (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je vysvětleno odpadové hospodářství, jak se dělí jednotlivé druhy odpadů, jejich zpracování, nakládání s nimi a využívání. Další část analyzuje stav odpadů a produkci v podniku a na základě informací pak v poslední části je navrhnuté řešení pro zlepšení životního prostředí.
Hodnocení rizik dle zákona o ekologické újmě v a.s. Fosfa
Davčíková, Veronika ; Ing.Monika Vajbarová (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
V současné době je stále větší tlak na výrobní podniky, aby snižovaly svůj dopad na životní prostředí. Diplomová práce řeší dva přístupy omezování dopadů – legislativní a dobrovolný. V teoretické části je definován postup pro hodnocení ekologických rizik dle příslušného zákona a zavedení čistší produkce do podniku. Praktická část popisuje vyhodnocení rizik ve všech výrobních částech společnosti a implementaci projektu čistší produkce na vybraném oddělení. Zavedení čistší produkce je ekonomicky vyhodnoceno metodou prosté návratnosti investice.
Řízení odpadového hospodářství v podniku
Mlejnek, Tomáš ; Ing.Zapletalová Zuzana (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je vysvětleno odpadové hospodářství, jak se dělí jednotlivé druhy odpadů, jejich zpracování, nakládání s nimi a využívání. Další část analyzuje stav odpadů a produkci v podniku a na základě informací pak v poslední části je navrhnuté řešení pro zlepšení životního prostředí.
Optimalizace výrobního procesu se zaměřením na využívání vody ve společnosti P-D Refractories CZ, a.s.
Seidlová, Cindy Patricia
Diplomová práce se zabývá optimalizací ve výrobním procesu se zaměřením na využívání vody ve společnosti P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice. V úvodu popisuje obecně problematiku životního prostředí a vliv průmyslu na životní prostředí, nakládání s vodou a legislativu, která je s tímto problémem spojená. Je zde popsáno něco z udržitelné spotřeby a výroby, jejich nástrojů, které pomáhají společnostem fungovat tak, aby co nejméně zatěžovaly životní prostředí. Vybraným nástrojem pro tuto práci je čistší produkce. Práce také představuje firmu P-D Refractories CZ a.s., ve které je tato problematika řešena. Praktická část obsahuje návrh nového způsobu chlazení lisu a výpočty ekologické a finanční úspory vody, které dokládají, že toto řešení je pro danou společnost i ekonomicky přínosné. V závěru jsou zmíněna ekologická pozitiva navrženého řešení.
Čistší produkce
Stegarescu, Rodica ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Tonika, Jaroslav (oponent)
Předcházet vzniku negativních dopadů na životní prostředí je lépe než následně je technicky řešit. Z tohoto tvrzení se rozvíjel obor čistší produkce, což je stálá aplikace integrální strategie na procesy, výrobky a služby s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika jak vůči člověku, tak i životnímu prostředí. U výrobních procesů čistší produkce zahrnuje efektivnější využívání surovin a energií, vyloučení toxických, nebezpečných materiálů a prevenci vzniku odpadů a emisí u zdroje. U produktů (výrobků a služeb) se strategie čistší produkce zaměřuje na snížení jejich dopadu na životní prostředí, a to v rámci jejich celého životního cyklu, od vývoje až po jejich využití. Poprvé tato strategie byla implementována ve Spojených Státech, v společnosti 3M a po získání kladných výsledků, se rozšířila do celého světa. Prvními v Evropě byli Švédové. Řada mezinárodních organizaci vytvořila programy pro propagaci a rozvoj čistší produkce v co nejvíce zemích, nejčastěji prostřednictvím programu národních center ČP, zahájený na začátků 90. let UNIDO a UNEP -tato centra byla vytvořena s cílem poskytování služeb pro podniky, vlády a ostatní účastniky a mají pomáhat s realizací metod, praktik, politiky a technologie čistší produkce. V České Republice se ČP začala uplatňovat v roce 1993 a během dlouhých let se...
Řízení odpadového hospodářství v podniku
Mlejnek, Tomáš ; Ing.Zapletalová Zuzana (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce je analyzováním současného stavu odpadového hospodářství navrhnout vhodné postupy pro odstranění, likvidaci a využití odpadů s cílem minimalizovat náklady na jednotlivé odpady. V první časti je vysvětleno odpadové hospodářství, jak se dělí jednotlivé druhy odpadů, jejich zpracování, nakládání s nimi a využívání. Další část analyzuje stav odpadů a produkci v podniku a na základě informací pak v poslední části je navrhnuté řešení pro zlepšení životního prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.