Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití projektové metody ve výuce výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ
ŠTECHEROVÁ, Zuzana
Tématem diplomové práce je využití projektové metody ve výuce výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ. Diplomová práce bude rozdělena na dvě hlavní části, na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se bude věnovat z velké části poznatkům o projektové metodě, která je v posledních letech velmi oblíbená a pozitivně hodnocená. Na část teoretickou navazuje část praktická, v níž je navrženo pět projektů, jež by mohly být realizovány v hodinách výchovy k občanství. Cílem této diplomové práce je ukázat na jednotlivých návrzích výukových jednotek implementaci projektové metody ve výuce výchovy k občanství na 2. stupni základních škol a inspirovat tak učitele výchovy k občanství k podobným projektům.
Výukové metody používané v hodinách občanské výchovy na ZŠ
ČERVENKOVÁ, Martina
Tato diplomová práce se zaměřuje na to, které výukové metody používají učitelé v hodinách občanské výchovy na základních školách. Diplomová práce se dělí na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsou na základě odborné literatury zpracovány informace, které se týkají vzdělávání, občanské výchovy, procesu a činitelů výuky. Stěžejní část teoretické části práce pojednává o výukových metodách, jejich klasifikaci a charakteristice konkrétních výukových metod. Praktická část práce je založena na kvalitativním výzkumném šetření, které bylo realizováno formou polostrukturovaných rozhovorů s učiteli občanské výchovy. Cílem praktické části je zjistit, které výukové metody používají učitelé občanské výchovy na 2. stupni ZŠ.
Komparace přístupu ke vzdělávání a výuky občanské výchovy na běžné základní a waldorfské škole
BÝČKOVÁ, Jana
Bakalářská práce Komparace přístupu ke vzdělávání a výuky občanské výchovy na běžné základní a waldorfské škole představuje koncepci předmětu občanská výchova a pohled na koncepce waldorfského školství a základních škol. V teoretické části je představen předmět občanská výchova a dále je podrobně rozebrán jak koncept základního vzdělávání, tak koncept waldorfské školy. Praktická část bude věnována komparaci výuky občanské výchovy na základní a waldorfské škole. Cílem bude zjistit, zda existují rozdíly nejen ve výuce, ale i například v přípravě učitelů na hodiny, v prostředí, ve kterém výuka za normálních okolností probíhá nebo ve způsobu hodnocení. Dále v učebních materiálech či ve vztazích učitelů k žákům. Toto vše bude zkoumáno z pohledu dotazovaných učitelů.
Význam dramatické výchovy se zaměřením na občanskou výchovu
PAŠEK, Jan
1. Uvedení do problematiky systému školní dramatiky.základní terminologie a problematika, volba témat, textů a cílů u dramatické hry a improvizace, organizační formy, metody a techniky, vyhodnocení hry a improvizace\\ 2. Osobnostní a společenský rozvoj aktérů dramatické hry a improvizace (věd, zájmy, společenské dění, prostor, čas apod.), porovnání postavení textu (autora, improvizace), aktérů hry (žáci) a role pedagoga ve školní dramatice\\ 3. Narativnost ve školní dramatice-povaha vyprávění, fikce, obsahový rámec, psychologické aspekty hry a improvizace-jaká je skupina a hráči, rozvíjení schopností a dovedností\\ 4. Sociologický výzkum na téma zkušenosti a uplatnění dramatické výchovy u pedagogů na základní škole se zaměřením na občanskou výchovu (uplatnění technik ankety, dotazníku, pozorování zúčastněného přímého apod.), vlastní zkušenosti s provedením dramatické výchovy na hodinách občanské výchovy, popřípadě uvedení vlastních her, které by se daly uplatnit při vyučování\\ 5. Rozhovor s profesorem Milošem Horanským (popřípadě s jiným odborníkem zabývajícím se touto problematikou) o významu a uplatnění dramatické výchovy na základní škole, o formách a organizaci dramatické výchovy na základní škole
Vlastivědné učivo v učebnicích Výchovy k občanství na ZŠ po roce 1989
Havlice, Martin ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Havlínová, Ivana (oponent)
Vlastivědné učivo v učebnicích Výchovy k občanství na ZŠ po roce 1989 Resumé Diplomová práce se věnuje zejména učebnicím občanské výchovy v období po roce 1989 do současnosti. Uvádí rekapitulaci vývoje občanské výchovy jako vyučovacího předmětu a také vznik a vývoj vlastivědného přístupu. Obsahuje seznam všech učebnic občanské výchovy v tomto období s doložkou MŠMT pro použití na základních školách či víceletých gymnáziích včetně učebnic pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním tématem diplomové práce je analýza postavení vlastivědného učiva v současném základním vzdělávání se zaměřením na 2. stupeň a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V této souvislosti je rekapitulována poslední významná kurikulární změna českého školství v podobě Rámcového vzdělávacího programu s důrazem na postavení vlastivědného učiva. Posledním cílem práce a současně její praktickou stránkou je identifikace a rozbor historické náplně vlastivědného učiva v současných učebnicích občanské výchovy, její komparace se současným stavem historického poznání a poukázání na časté historické nepřesnosti a stereotypy, které se v historických tématech vlastivědného obsahu učiva občanské výchovy vyskytují. Závěr je věnován snaze vyvodit ze závěrů práce doporučení využitelná při tvorbě učebnic občanské výchovy.
Subkultura extrémní pravice ve Svobodném státě Sasko
Lujcová, Drahomíra ; Emler, David (vedoucí práce) ; Šmidrkal, Václav (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá subkulturou krajní pravice ve Svobodném státě - pojednáno v multidisciplinárním kontextu, práce vysvětluje důvod také využívá politologické roviny, vymezuje pojem pravicového extremismu a ukazuje jeho rávní úrovni je rozvedena reakce státu ve formě legislativních a represivních opatření. V kontextu občanského vzdělávání jsou prezentovány instituce a aktéři, kteří v Sasku na tomto poli působí s cílem eliminovat pravicový extremismus ve společnosti. Text rovněž definuje, jak velké nebezpečí subkultura ve společnosti představuje. Vláda se snaží s pravicovým extremismem vypořádat, i když se žádná politická strana nedostává přímo do parlamentu. Jde především o hrozbu společenskou spočívající v páchání trestné činnosti, schopnosti mobilizace a tvoření chybných ideologických přesvědčení. Stát chce primárně svoje občany chránit před kriminální činností, vzdělávat je a rozvíjet demokratické uvědomění, přičemž systém občanského vzdělávání Spolkové republiky Německo je celosvětově považován za vzor, jelikož se obor po druhé světové válce stal díky specifickému vnímání pravicového extremismu součástí německé identity
Občanství - teoretická východiska a pedagogická praxe : případová studie základní školy
Bucvanová, Eliška ; Moree, Dana (vedoucí práce) ; Skovajsa, Marek (oponent)
Eliška Bucvanová. Diplomová práce. Občanství - teoretická východiska a pedagogická praxe ABSTRAKT Jako nedostatek české demokracie můžeme vnímat slabou občanskou společnost. Jedna z možností jejího rozvoje tkví ve výchově k občanství praktikované v rámci povinné školní docházky. Právě na téma občanství se zaměřuje tato práce: pomocí kvalitativního výzkumu se snaží zjistit, jak pojem chápou učitelé vybrané základní školy, k čemu se snaží žáky v této oblasti vést a jakou formou. Práce si neklade za cíl zmapovat stav výchovy k občanství v České republice, na to svým rozsahem nestačí, cílem je však odhalit, jak mohou učitelé na danou oblast nahlížet, jestli jsou ve svém náhledu jednotní a jak se jejich názory mají k poznatkům, které přináší odborná literatura. Závěry vypovídají o tom, že zkoumaná škola je na poměrně vysoké úrovni, přesto však výchova k občanství ani její cíle nejsou pedagogy vnímány jednotně a komplexně a stejně tak znalosti žáků jsou velmi různorodé. To může být vysvětleno faktem, že v oblasti výchovy k občanství dlouhodobě chybí jednotná koncepce a s velkou pravděpodobností i vzdělávací příležitosti pro rozvoj profesních dovedností pedagogů. Do budoucna by tedy bylo dobré zaměřit se jednak na možnost rozvoje jednotné koncepce, jednak na obsah profesní přípravy budoucích učitelů. KLÍČOVÁ SLOVA...
Citizen and public space as a mutual relationship: Why to teach about it?
Vecan, Ján ; Samek, Tomáš (vedoucí práce) ; Dvořáková, Michaela (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat vztah mezi občanem a veřejným prostorem, a odpovědět na otázku, proč o veřejném prostoru učit. První kapitola přibližuje pojem veřejný prostor, na který nahlížím optikou normativní teorie, s níž pojmenovávám jeho charakteristické rysy. Zároveň se kapitola částečně věnuje masovým médiím a sociálním sítím, jakožto nedílným součástem veřejného prostoru. Druhá kapitola je zaměřena na městský veřejný prostor. Hledám v ní odpovědi na otázky: jaký je vztah mezi občanem a veřejným prostorem, jak se navzájem ovlivňují. Občan a veřejný prostor jsou neoddělitelně propojeni, protože právě občané přetvářejí veřejné prostranství v prostor. Pozornost je také věnována otázce kvality veřejných prostor, na kterou odpovídám pomocí základních principů z architektury a urbanismu. Druhá kapitola odpovídá na ústřední otázku práce: proč o veřejném prostoru učit. Ve třetí kapitole se nacházejí výsledky z jednoduché výzkumné sondy. Jsou v ní zachyceny názory účastníků rozhovorů na aktuální stav veřejného prostoru na Slovensku, jeho pozitivní i negativní stránky. Tyto data tvoří nezbytný základ pro následující kapitolu. Čtvrtá kapitola odpovídá na otázku, jak o veřejném prostoru učit, a je praktickým vyústěním předchozích kapitol. Nabyté poznatky z celé práce jsou následně přetavené do...
Analýza výsledků vzdělávacích projektů zaměřených na hodnotové postoje žáků ve středních školách
Kolsky, Daniel ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Liška, Roman (oponent)
Diplomová práce Analýza výsledků vzdělávacích projektů zaměřených na hodnotové postoje žáků ve středních školách srovnává dva konkrétní vzdělávací projekty - Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni a Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum. V teoretické části práce představuje východiska i zdroje občanského a mediálního vzdělávání a provázání s legislativními a strategickými dokumenty v České republice a díky Mezinárodní studii občanské výchovy (ICCS) i v mezinárodním srovnání. V praktické části se práce věnuje srovnání metodologických, pedagogických i dalších aspektů vzdělávacích projektů a řeší otázky managementu a naplňování jejich cílů. KLÍČOVÁ SLOVA management vzdělávání, vzdělávací projekty, hodnotové postoje, střední školy, občanská výchova, mediální gramotnost
Podpora občanské angažovanosti mladých lidí v ČR: Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020
Znamenáčková, Alena ; Potůček, Martin (vedoucí práce) ; Jelínková, Marie (oponent)
Hlavním tématem této diplomové práce je podpora participace mládeže a s tím související národní politika mládeže, jak je vymezena v Koncepci 2014-2020. V diplomové práci je analyzován a zhodnocen proces přípravy, implementace a vyhodnocování Koncepce 2014- 2020. Dále je zhodnoceno naplňování strategického cíle SC8, který se zaměřuje na podporu aktivního zapojování mládeže. Do diplomové práce je rovněž zahrnuta analýza klíčových aktérů, neformalizovaná analýza diskursů spojených s politikou mládeže a mezinárodní srovnání. Cíle Koncepce 2014-2020 byly naplňovány skrze několik implementačních nástrojů. Jednalo se především o programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace, dotační programy na krajské úrovni, program Erasmus+ a spolupráci s MAS ČR. Jak vyplynulo z analýzy procesu vyhodnocování Koncepce, reálný proces se v některých aspektech lišil od původního plánu. Průběžný monitoring naplňování cílů Koncepce 2014-2020 měly zajišťovat tematické skupiny, které se ovšem v průběhu platnosti Koncepce rozpadly. Zároveň byl posunut termín pro celkové vyhodnocení Koncepce na červen roku 2021. Za největší problém Koncepce 2014-2020 byl označen systém vyhodnocování, především pak absence indikátorů dopadů. Některé aspekty byly naopak hodnoceny velmi pozitivně, například...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.