Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 252 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Age structure and growth of wild brown trout in relation to population density and habitat quality
Závorka, Libor
Pstruh obecný Salmo trutta L. je hospodářsky významná lososovitá ryba, která zároveň patří k nejúspěšnějším invazním druhům sladkovodních ryb na světě. Cílem této disertační práce bylo studium parametrů ovlivňujících rychlost růstu a přežívání jedinců tohoto druhu s důrazem na vliv populační hustoty na juvenilní stádia. Konkrétně je tato práce zaměřena na: (1) vliv hustoty populace na růst a přežívání jedinců s ohledem na dynamiku lokálních skupin jedinců (publikace I a II), (2) vliv rozdílného chování jedinců na vztah mezi růstem a přežíváním jedince v prostředí s variabilním rozložením zdrojů (publikace III a IV), (3) vztah mezi rychlostí růstu, mortalitou a demo-genetickou strukturou populace (publikace V, VI a VII). Údaje pro tuto práci pochází z dlouhodobého sledování populace pstruha obecného (2005 - 2011) v povodí řek Vydra a Křemelná v Národním Parku Šumava a kombinace terénních a laboratorních experimentů s divokými populacemi z toků na západním pobřeží Švédka. V souladu s přechozími studiemi tato práce ukazuje, že růst juvenilních jedinců je negativně ovlivněn populační hustotou. Nicméně negativní vliv početnosti může dle výsledků této práce být výrazně omezen známostí habitatu a ostatních jedinců ve skupině. Dále tato práce ukazuje, že i v rámci jedné populace pstruha obecného existují...
Hierarchie a chování člověka. BDSM jako alternativní sexuální chování.
Jozífková, Eva ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Bob, Petr (oponent) ; Zvěřina, Jaroslav (oponent)
Preference pro sexuální vzrušení zesílenými projevy dominance a submisivity v sexu je označovaná podle ICD 10 jako F65.5 sadomasochismus, a v běžné komunikaci jako BDSM. Tyto preference by mohly mít evolučně biologické kořeny, tedy ultimátní příčinu vzniku. Mohly být odvozeny od behaviorální strategie, která umožňuje jedinci dosáhnout vyššího reprodukčního úspěchu. Muži i ženy, které vzrušoval podřízený partner, měli více mužů mezi příbuznými. Muži se pak vnímali jako atraktivnější. Naopak jako atraktivnější se označily ženy, které vzrušoval výše postavený partner. Synové párů s hierarchickou nerovností mezi partnery měli více sourozenců, než synové párů osob, které si byly rovny na střední úrovni dominance, a více než páry, kde se žádný z rodičů tomu druhému nepodřizoval. Dcery párů s hierarchickou nerovností mezi rodiči měly více bratrů, než dcery párů, kde se žádný z rodičů tomu druhému nepodřizoval. Počet a pohlaví potomků i atraktivita osoby jsou přitom faktory, které souvisí s vyšší, reprodukčním úspěchem. Páry s hierarchickou nerovností si vedly z hlediska počtu potomků úspěšněji bez ohledu na to, zda výše postaveným partnerem byl muž nebo žena. Jedinci, kteří preferovali hierarchickou nerovnost, uvedli s větší pravděpodobností, že je hierarchická nerovnost sexuálně vzrušuje. Jak preference...
Effects of memantine and riluzole on learning deficits in an animal model of obsessive-compulsive disorder induced by 8-OH-DPAT sensitization
Mainerová, Karolína ; Stuchlík, Aleš (vedoucí práce) ; Kelemen, Eduard (oponent)
Obsedantně-kompulzivní porucha je chronické psychiatrické onemocnění. Vážně omezuje a mění kvalitu života. Léčba OCD je v této době založena na kombinaci antidepresiv a psychoterapie, presto spoustu pacientů zůstává bez úspěšné léčby, či s přetrvávajícími symptomy. Zvířecí modely založené na genetické, behaviorální, farmakologické a optogenetické manipulaci jsou úspěšným zdrojem pro výzkum tohoto onemocnění i jeho léčby. Chronická senzitizace serotoninových 1A a 7 - receptorů jejich agonistou 8-OH-DPAT ((8- hydroxy-2-(di-npropylamino)-tetralin hydrobromid) indukuje repetitivní a kompulzivní chování, považované za zvířecí analog symptomů OCD. V této práci byl zjišťován jeho vliv na učení a paměť v kolotočovém bludišti během úkolu aktivního vyhýbání se místu. Dalším cílem této práce bylo zjistit, zda společné podávání memantinu nebo riluzolu s 8-OH-DPAT zmírňuje kognitivní účinky a deficity v učení tohoto modelu. Měřená kritéria byla; celková vzdálenost, počet vstupů do zakázaného sektoru, maximální počet šoků a průměrná rychlost po šoku. Během habituační fáze byla zvířata sensitizována 8-OH-DPAT (s kontrolní skupinou, která dostávala pouze fyziologický roztok). Při akvizici byly zvířatům podávány dvě injekce, jedna s memantinem nebo riluzolem nebo fyziologickým roztokem a druhá s 8-OH-DPAT nebo...
The effect of agonist of the metabotropic glutamate receptors LY 379268 in an animal model of psychosis
Rišňovská, Dominika ; Stuchlík, Aleš (vedoucí práce) ; Telenský, Petr (oponent)
Úvod: Schizofrénia je neuropsychiatrická porucha vyznačujúca sa kognitívnymi deficitmi, taktiež ako aj pozitívnymi a negatívnymi symptómami. Keďže dnešné antipsychotiká nepotláčajú všetky aspekty tejto choroby, je nutné sústrediť ďalší výskum na vývoj nových liečiv. Psychóza je stav, ktorý sa typicky vyskytuje u pacientov so schizofréniou, ale môže pri prítomný aj pri iných poruchách. V tejto štúdii bol za pomoci aplikácie látky MK-801, nekompetitívneho antagonistu glutamátergného NMDA receptora, farmakologicky modelovaný psychóze-podobný stav. MK- 801, väzbou na NMDA receptory inhibičných interneurónov, vyvoláva nadmernú excitačnú odpoveď kortikálnych aj hipokampálných pyramidálnych neurónov, čo u laboratórnych hlodavcov môže viesť k hyperlokomócii, stereotypiám alebo ku kognitívnemu zhoršeniu. Agonista metabotropných glutamatergných receptorov skupiny II, LY 379268, sa viaže na presynaptické a postsynaptické receptory pyramidálnych neurónov. Táto štúdia sa zameriava na hodnotenie účinkov látky LY 379268 v animálnom modeli psychózy, pričom naša hypotéza bola, že LY 379268 zmierni deficity vyvolané látkou MK-801. Materiál a metódy: Látky MK-801 [0.15 mg/kg] a LY 379268 [1 mg/kg] boli intraperitoneálne aplikované laboratórnym potkanom, 30 a 60 minút pred začiatkom experimentu. Zmeny v behaviorálnej...
Chování českého uživatele na mediálních platformách Video on Demand
Kahánek, Adam ; Kruml, Milan (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Služby Video on Demand (VOD) se v poslední dekádě dostávají do popředí v oblasti konzumace audiovizuální zábavy. Americká společnost Netflix je v současnosti největším hráčem na trhu. Díky rychlé rostoucí divácké základně se stala velkou konkurencí i pro velká hollywoodská studia. Ta nechtějí v tomto novém, populárním segmentu on-line zábavy zůstat pozadu, a tak rovněž přichází se svými vlastními platformami. Divácké návyky na VOD službách s sebou přináší řadu specifik, a to jak ve způsobu konzumace, tak třeba i ve výběru obsahu. Předmětem této diplomové práce je právě zachycení celkového chování českého uživatele na platformách VOD.
Vliv vnějších podmínek na inkubaci vajec u čejek rodu Vanellus v temperátním a subtropickém klimatu
Pešková, Lucie ; Šálek, Miroslav (vedoucí práce) ; Hořák, David (oponent)
Během inkubace je u většiny ptáků nutná přítomnost alespoň jednoho rodiče, který zajišťuje vhodné inkubační podmínky pro vývoj embrya ve vejci. Mezi základní faktory, které ovlivňují vývoj embrya patří teplota, vlhkost a otáčení vejce. V této práci byly zkoumány podmínky inkubace u dvou biparentálních druhů rodu Vanellus, u čejky chocholaté (Vanellus vanellus) čelící v temperátních oblastech riziku podchlazení vajec a u čejky černoprsé (Vanellus indicus) čelící v subtropech riziku přehřátí vajec. Laboratorní experiment, který testoval tepelné vlastnosti výstelky čejky černoprsé, ukázal, že tento druh si do hnízdní výstelky vybírá materiál z okolí, který nejvíce zpomaluje růst teploty během zahřívání vajec, a zajišťuje tak vhodné termoregulační vlastnosti hnízda během nepřítomnosti rodičů při vysokých venkovních teplotách. Prostřednictvím instalace umělého vejce se zabudovaným dataloggerem do hnízd obou cílových druhů byla zjišťována teplota a manipulace s vejcem během inkubace. Průměrná teplota ve vejci dosahovala u čejky chocholaté 32,5 řC a u čejky černoprsé 35,0 řC. Naměřené hodnoty u obou druhů výrazně kolísaly v závislosti na mnoha faktorech. Teplota ve vejci rostla s narůstající venkovní teplotou, měla rytmický průběh v rámci dne a byla prokazatelně vyšší ve dne oproti noci. U čejky...
Sociální interakce mezi psy v parcích v Brně
Pániková, Eva
Předmětem bakalářské práce bylo pozorování nejčastějších vizuálních a pachových projevů komunikace mezi psy. Pozorovány byly dvojice psů ve dvou parcích v Brně, park Lužánky a park Kraví hora. Bylo zjištěno, že na chování psů mělo významný vliv pohlaví majitele psa. Dále na chování psů mělo vliv pohlaví psa a způsob vedení psa. Projevy agresivního chování byly nejčastěji zaznamenány při setkání psa vedeného na volno vůči psu vedenému na vodítku.
Etologie surikaty (Suricata suricatta) v podmínkách vybraných zoologických zahrad
Mičulková, Monika
Surikata (Suricata suricatta) patří mezi sociálně žijící zvířata. Řadí se do čeledi promykovitých. Obývá oblasti jižní Afriky. Živí se především hmyzem. Skupiny jsou tvořeny 1-3 rodinami a mají 2-30 členů. V čele skupiny stojí dominantní pár. Všichni členové se účastní řady činností, ve kterých se střídají. Jedná se např. o hlídání skupiny, starost o mláďata nebo shánění potravy. Pozorování surikat se konalo v Zoo Zlín a Zoo Brno. V každé zoo proběhlo 7 pozorování v období od července do září roku 2016. Dvojice sledování měla rozestup nejméně týden. V Zoo Zlín byla pozorována skupina se 12 členy a v Zoo Brno skupina s 8 členy. Pro sledování byla použita metoda přímého pozorování metodou snímkování. Zaznamenávaná chování byla ostražitost, potravní chování, hrabání, čistění, slunění, hra a odpočinek. Cílem práce bylo porovnat vliv chovu v jednotlivých zoologických zahradách na projev vybraných chování.
Faktory ovplyvňujúce spôsob vedenia a chovánia psov na verejných priestranstvách v Brne
Marčeková, Mária
Cílem diplomové práce bylo studium faktorů, které ovlivňují chování psů na veřejných prostranstvích v Brně. Pozorovaných bylo 133 dvojic psů. Na iniciaci interakce mělo vliv pohlaví psa, věk psa a věk majitele psa. Na zahájení interakce měl vliv věk majitele psa. Na ukončení interakce měl vliv věk psa. Na iniciaci očichávání měl vliv pohlaví psa, věk psa a věk majitele psa. Na iniciaci hry měly vliv všechny sledované faktory. Pro značkování po setkání mělo vliv pohlaví psa. Na výskyt hrozby mělo vliv pohlaví majitele psa. Na výskyt kousnutí mělo vliv pohlaví majitele psa
Analýza vlivů působících na chování dojnic před porodem
Krejčí, Hana
Cílem diplomové práce byla analýza vlivů působících na chování dojnic před porodem. Sledování dojnic v proběhlo jednou v měsíci od října 2017 do září 2018. Během pozorování byla sledována zejména teplota vzduchu, pořadí laktace a počet dní po inseminaci. Z výsledků je patrné, že zejména při vyšší teplotě byl zaznamenán vyšší podíl stojících krav oproti podílu krav ležících. U ležících krav nebyly zjištěny výrazné rozdíly v lateralitě. Nejvyšší koncentrace dojnic byla zjištěna v těch částech stáje, které přiléhaly ke žlabu (kvadranty 1 a 4). Nebyl zjištěn výrazný vliv postupující březosti na některou ze sledovaných aktivit, ani výrazný rozdíl v lateralitě při ležení. Se zvyšujícím se počtem dní po inseminaci byly vždy nejčastěji vyhledávanými kvadranty 1 a 4. Rovněž se vzrůstajícím počtem laktací nebyl zaznamenán výrazný rozdíl u některé ze sledovaných aktivit. Preference levého boku byla zjištěna pouze u krav na 1. a 2. laktaci. S rostoucím počtem laktací byly vždy preferovány kvadranty 1 a 4.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 252 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.