Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Funkčně genomická a farmakogenomická analýza aspektů metabolického syndromu
Krupková, Michaela ; Šeda, Ondřej (vedoucí práce) ; Haluzík, Martin (oponent) ; Polák, Jan (oponent)
Metabolický syndrom je prevalentní onemocnění, charakterizované současnou manifestací inzulínové rezistence, obezity, dyslipidémie, hypertenze a metabolických poruch. Jeho výsledný fenotyp závisí jak na genetických faktorech, tak na faktorech vnějšího prostředí a jejich vzájemných interakcích. Z toho vyplývá komplikovanost detailní analýzy genetické komponenty tohoto syndromu v obecné lidské populaci. Geneticky definované savčí modely jsou významným nástrojem pro analýzu genetické architektury lidských komplexních onemocnění, mezi která se řadí i metabolický syndrom. Cílem této dizertační práce je využití nástrojů funkční a komparativní genomiky k odhalení patogeneze aspektů metabolického syndromu a jeho genetických determinant. Rovněž jsme se zabývali farmakogenetickými interakcemi těchto genetických determinant s látkami ovlivňujícími jednotlivé složky metabolického syndromu. S použitím několika kongenních kmenů laboratorního potkana jsme řešili čtyři různé projekty, zabývající se: farmakogenetickou interakcí kyseliny all-trans retinové a ondansetronu s diferenciálním segmentem chromozomu 8 u potkana, farmakogenetickou interakcí diferenciálního segmentu chromozomu 4 a dexametazonu a stanovením role genu Plzf při vývoji hypertenze, hypertrofie levé komory srdeční (LVH) a intersticiální fibrózy....
Význam biosyntetické a katabolické dráhy cholesterolu u nádorových a zánětlivých onemocnění
Leníček, Martin ; Vítek, Libor (vedoucí práce) ; Haluzík, Martin (oponent) ; Mareček, Zdeněk (oponent)
Předkládaná práce se zabývá významem meziproduktů biosyntetické a katabolické dráhy cholesterolu. Cílem první části práce bylo zjistit, zda statiny (inhibitory HMG-CoA reduktasy) mají protinádorový účinek a zda se účinky jednotlivých statinů liší. Druhá část práce je zaměřena především na využití 7α-hydroxycholest-4-en-3-onu (C4), nadějného markeru aktivity cholesterol 7α-monooxygenasy (CYP7A1) a malabsorpce žlučových kyselin. Na experimentálním modelu adenokarcinomu pankreatu jsme potvrdili protinádorové účinky statinů. Ty se však mezi jednotlivými statiny v závislosti na jejich fyzikálně-chemických vlastnostech značně lišily. Naše data ukazují, že nejpravděpodobnějším (i když ne jediným) mechanismem protinádorového účinku statinů je snížení prenylace signalizačních proteinů, převážně Ras protoonkogenu. Podařilo se nám zavést spolehlivou metodu stanovení C4 a s její pomocí prokázat, že -203A>C polymorfismus v genu kódujícím CYP7A1 může ovlivňovat její aktivitu, že za diurnální variabilitou aktivity CYP7A1 pravděpodobně stojí insulin a že insulinová rezistence u pacientů s nealkoholovou steatosou jater dochází k poškození zpětnovazebé inhibice CYP7A1, která může následně přispět k progresi onemocnění. Konečně jsme demonstrovali důležitost laboratorního stanovení malabsorpce žlučových kyselin u pacientů s...
Studium deplece cholesterolu v lidské kožní bariéře
Jančálková, Pavla ; Vávrová, Kateřina (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Pavla Audrlická Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název diplomové práce: Studium deplece cholesterolu v lidské kožní bariéře Kožní bariéra člověka spočívá v mezibuněčné lipidové matrix nejsvrchnější vrstvy kůže, stratum corneum (SC). Tuto lipidovou matrix tvoří přibližně ekvimolární směs ceramidů (Cer), volných mastných kyselin (MK) a cholesterolu (Chol).1 Cholesterol je nutný pro organizaci lipidů a tvorbu funkční bariéry. Není však znám důvod jeho přítomnosti v množství tak vysokém, že se s ostatními lipidy již nemísí a tvoří separované domény.2 Experimenty na syntetických membránách se sníženým obsahem Chol ukázaly, že pro tvorbu a komplexní funkci lipidové bariéry je dostačující molární poměr Cer:MK:Chol 1:1:0,4.3 Cílem této práce bylo snížit obsah Chol v ex vivo lidském SC a zkoumat vliv takového zásahu na permeabilitu a mikrostrukturu SC. Byla vyvinuta metoda selektivní extrakce Chol ze SC ex vivo od zdravých dárců pomocí methyl--cyklodextrinu (MCD). Obsah Chol byl snížen na 78 % původního množství, extrahované SC nejevilo změny v obsahu Cer a MK. Permeabilita byla studována pomocí měření transepidermální ztráty vody (TEWL), elektrické impedance (EI) a propustnosti pro theofylin...
Studies on molecular interactions of the mu-opioid and TRPV1 receptors
Melkes, Barbora ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Blahoš, Jaroslav (oponent) ; Krůšek, Jan (oponent)
V této práci jsme zkoumali chování -opioidního receptoru (MOR) a iontového kanálu TRPV1 (transient receptor potential vanilloid 1) v plazmatické membráně buněk a jejich vzájemnou komunikaci. Oba tyto receptory se podílejí na vnímání bolesti a analgezii. Zjistili jsme, že laterální pohyblivost MOR byla silně ovlivněna různými usměrňujícími opioidními agonisty. DAMGO a endomorfin-2 vykazují opačný usměrňovací agonismus vůči MOR. Podle našich výsledků mají také opačné účinky na mobilitu MOR. Morfin vyvolal pouze malé změny v mobilitě MOR. Kromě toho, deplece cholesterolu a blokování G proteinové signalizace za pomoci pertusového toxinu (PTX) ovlivňovaly schopnost agonistů MOR měnit jeho mobilitu. Účinky DAMGO a endomorfinu-2 byly za těchto podmínek sníženy. Na druhé straně jsme pozorovali morfinem zvýšený pohyb MOR po depleci cholesterolu. Samotný PTX neovlivnil pohyb receptoru, ale zcela narušil účinek deplece cholesterolu na morfinem vyvolanou změnu mobility MOR. Dále jsme se zabývali mobilitou TRPV1. Agonista TRPV1 kapsaicin změnil laterální mobilitu TRPV1. Překvapivě, po přidání MOR antagonisty naloxonu se také zvýšil difúzní koeficient TRPV1, ale v menší míře než po kapsaicinu. Agonista MOR DAMGO a antagonista levallorfan neovlivnily mobilitu TRPV1. Zjistili jsme, že kapsaicin i naloxon byly...
Studium stability vezikulárních systémů pomocí technik fluorescenční spektroskopie
Máčala, Jakub ; Venerová, Tereza (oponent) ; Mravec, Filip (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studiem stability a fúze kataniontových vezikulárních systémů na bázi CTA-DS pomocí Försterova rezonančního přenosu energie (FRET). Pro měření bylo použito metody Time-Correlated Single Photon Counting. Nejprve byly změřeny excitační a emisní spektra sond z prostředí kataniontových vezikul a byly navrhnuty donor-akceptorní páry: 5-hexadecanoylaminofluorescein s Oktadecyl Rhodaminem B, Bodipy 493/503 s Oktadecyl Rhodaminem B nebo DiI, Perylen s 5-hexadecanoylaminofluoresceinem a DiO s DiI. Poté byla provedena měření dob života vybraných párů z prostředí vezikul o různém obsahu cholesterolu za účelem sledování FRET umožněného fúzí vezikul. Bylo zjištěno, že není možné použít DiO jako donor, jelikož dochází k jeho nízké solubilizaci do vezikul. Také nebylo možné použít Bodipy, jelikož byla prokázána tvorba jeho excimerů. Při použití fluoresceinu jako donoru bylo zjištěno, že mezi jeho molekulami dochází k homo-fret, proto do systému byly přidány pouze neznačené vezikuly a tímto způsobem bylo možné fúzi detekovat, a to až na výjimky i v delším období. Také u páru perylen-fluorescein byla prokázána schopnost sledovat fúzi vezikul, ale s výjimkou systému s obsahem cholesterolu 43 mol. % pouze v krátkém časovém úseku.
Charakterizace katanionických vesikulárních systémů s využitím HRUS
Kopřivová, Hana ; Sovová, Šárka (oponent) ; Hurčíková, Andrea (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá katanionickými vesikulárními systémy, které by mohly v budoucnosti sloužit jako nosiče léčiv nebo genů. Tyto systémy jsou připraveny kationaktivními tenzidy CTAB a DDAC, anionaktivním tenzidem SDS a cholesterolem, který slouží jako stabilizátor. V experimentální části byly tyto vesikuly charakterizovány pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením. Sledovalo se chování systémů s odlišným procentuálním obsahem cholesterolu. Dále byly studovány teplotní vlastnosti vesikul pomocí teplotních skenů mezi 10 °C až 65 °C. Pomocí densitometrie byla zkoumána hustota vzorků při teplotách 25 °C a při teplotě lidského těla 37 °C.
Nutriční a zdravotní aspekty konzumace tuků včetně cholesterolu
Kaňoková, Linda
V této bakalářské práci jsem se zaměřila především na to, jakou roli hrají tuky a cholesterol ve výživě člověka. Nejdříve jsem se věnovala obecné charakteristice živinového složení potravin, tedy makronutrientům a mikronutrientům, a po přiblížení těchto důležitých složek jsem navázala na lipidy, kde jsem se již podrobněji věnovala jejich nejvíce zastoupené části v potravě, kterou tvoří tuky. U tuků jsem specifikovala mastné kyseliny, které jsem rozdělila dle jejich nasycenosti. Dále jsem se zaměřila na fosfolipidy a jednu z doprovodných složek tuků, tedy cholesterol, u něhož jsem popsala jeho přirozený výskyt v potravě, metabolismus, transport pomocí lipoproteinů a význam v lidském organismu a ve výživě. Zmínila jsem se také o významném degenerativním onemocnění, jehož příčinu můžeme hledat především za nadměrnou konzumací nevhodného typu mastných kyselin. V neposlední řadě jsem aplikovala získané poznatky k pojednání možností ovlivnění hladiny celkového sérového cholesterolu a jeho HDL a LDL frakcí druhem konzumovaných mastných kyselin a množstvím přijímaného cholesterolu z potravy.
Vplyv prídavku vybraných olejov na zastúpenie mastných kyselín v živočíšnych tkanivách a homeostázu cholesterolu u modelového organizmu
Hnatová, Martina
Teoretická část mé diplomové práce je zaměřená na všeobecnou klasifikaci a charakteristiku lipidů, především mastných kyselin a doprovodných látek lipidů jako jsou cholesterol a lipoproteinové částice. Kromě všeobecné charakteristiky je popsaný jejich mechanismus transportu a vstřebávání. Taktéž zdravotní komplikace, které úzce souvisí s nadměrnou konzumací lipidů. Součástí teoretické části práce je i popis možností extrakce lipidů a stanovení mastných kyselin. Experimentální část je zaměřená na analýzu mastných kyselin v jaterní, tukové a svalové tkáni laboratorních potkanů po aplikaci palmového oleje, světlicového oleje, rybího oleje a oleje z mikrořasy rodu Schizochytrium do krmné směsi. Lyofilizované vzorky tkání byly extrahovené a derivatizované. Následně byly stanovené mastné kyseliny pomocí plynové chromatografie. Výsledky byly statisticky vyhodnocené.
Vztah SNP v genu pro leptin a parametrů vnitřního prostředí býků Českého strakatého skotu
Lysáková, Eva
Kvalita masa skotu je ovlivňována různými faktory. Jednotlivé faktory na sebe také vzájemně působí. V této diplomové práci šlo o prověření vztahu vybraných SNP v genu pro leptin s konkrétními hormony a metabolity, které mají následný vliv na kvalitu masa a také na celkový zdravotní stav jedinců. Do výzkumu bylo zapojených 99 býků plemene Český strakatý skot. Zkoumanými parametry byly insulin, glukóza, cholesterol, triacylglycerol, neesterifikované mastné kyseliny a kyselina betahydroxymáselná. Ve zkoumaném souboru nebyla prokázána statisticky významná korelace mezi polymorfismy v genu pro leptin a sledovanými parametry. Pouze u cholesterolu a glukózy byl prokázán vztah, je však potřeba brát do úvahy další faktory, které hladiny těchto látek ovlivňují.
Study of interaction of negatively charged vesicular systems with polycations
Repová, Romana ; Klučáková, Martina (oponent) ; Mravec, Filip (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the preparation and characterization of negatively charged catanionic vesicular systems and their combination with selected polycations. The catanionic vesicular system was prepared by mixing of two oppositely charged surfactants SDS and CTAB. The negative charge as well as the stability of the vesicular system was provided by the incorporation of phosphatidic acid. Polycations, DEAE and TMC, have been selected for use in a pharmaceutical applications. Characterization of the prepared systems was performed by measuring DLS and ELS. The results indicate that we were able to prepare stable negatively charged vesicles that were eligible to non-covalently interact with selected polycations.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.