Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postoje budoucích učitelů k chemii
Pospíšilová, Barbora ; Teplý, Pavel (vedoucí práce) ; Šmejkal, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá postoji vysokoškolských studentů učitelských oborů s chemií k chemii jako takové a jejich pohledem na různé oblasti, které s chemií souvisí. Výzkum navazuje na bakalářskou práci, ve které jsme zjišťovali vztah veřejnosti k chemii pomocí dotazníkového šetření. V diplomové práci jsme se zaměřili na zjišťování postojů metodou rozhovoru u skupiny studentů učitelských oborů. Teoretická část se zabývá úlohou chemie v dnešní době, chemofobií a tématikou postojů. Praktická část je založena na rozhovorech s respondenty. Tato část obsahuje základní informace o výzkumu - výběr a počet respondentů, otázky použité v rozhovoru, postup při sběru dat a jejich analýze. Jedním z klíčových zjištění bylo, že respondentům často chybí nadhled a vidění chemie v souvislostech. Jedná se o důležité vlastnosti a dovednosti, které by budoucí učitel měl mít. Dále se potvrdila důležitost učitelů při formování vztahu/postoje k chemii - učitelé s širším rozhledem vedou žáky k pozitivnímu vztahu k chemii a můžou žáky nadchnout pro chemii. Klíčová slova: chemie, názor, postoj, chemofobie, rozhovor, učitelé chemie
Chemie v televizní reklamě na potraviny a její využití pro výuku mediální výchovy
Matějčková, Veronika ; Teplý, Pavel (vedoucí práce) ; Janoušková, Svatava (oponent)
Předložená bakalářská práce se zabývá tématem chemie v reklamě. Zaměřuje se speciálně na televizní reklamy na potraviny a tvrzení, která se v nich objevují a přímo či nepřímo odkazují na chemii, chemické látky či děje. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá reklamou, její definicí, cíli, historií, reklamními nástroji a dozorem nad reklamou. V další kapitole této části je rozebrána mediální výchova, a to, jak a v jakém rozsahu je mediální výchova zařazena do RVP a následně do ŠVP vybraných škol. Druhá část práce obsahuje analýzu vybraných reklam. Obsahuje také analýzu konkrétních tvrzení, která v reklamách zazněla a týkají se chemie. Tvrzení jsou rozdělena do několika kategorií a následně je zhodnocena jejich pravdivost, význam a jejich využití pro tvorbu výukového materiálu - pracovního listu, který lze použít pro výuku mediální výchovy v hodinách chemie.
Chemie očima veřejnosti
Pospíšilová, Barbora ; Teplý, Pavel (vedoucí práce) ; Teplá, Milada (oponent)
Předložená bakalářská práce se zabývá pohledem veřejnosti na chemii. Má dvě části: teoretickou a praktickou. V první kapitole teoretické části stručně popisuji vývoj chemie v šesti epochách od doby nejstarší až po moderní období. Ve druhé kapitole se obecně věnuji tomu, jaké úlohy chemie v dnešní společnosti má. Třetí kapitola je zaměřena na názory veřejnosti na chemii. Mluvím zde o strachu veřejnosti z chemie či chemických produktů, o tom, jak si chemie stojí jako školní předmět, o snahách redukovat postavení chemie v některých průmyslových odvětvích (nahrazení standardních potravin biopotravinami a klasických plastů bioplasty) či o tom, kdo názory na chemii ovlivňuje. Ve čtvrté a zároveň poslední kapitole teoretické části se zabývám postoji a jejich vyhodnocováním. Postupuji od definice pojmu postoj, přes utváření, ovlivňování a měření postojů až k jejich vyhodnocování. Praktická část se odvíjí od dotazníkového šetření realizovaného pomocí elektronického dotazníku. Součástí vyhodnocení tohoto dotazníku jsou základní informace o respondentech a podrobnější analýza některých zjištěných odpovědí respondentů, kde vyšetřuji i korelace mezi jednotlivými odpověďmi. Klíčová slova: chemie, názor, postoj, chemofobie, dotazník, chemický průmysl, biopotraviny

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.