Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vybrané materiály pro výuku chemie v nižších ročnících na osmiletém gymnáziu
Wilhelm, Lukáš ; Šmejkal, Petr (vedoucí práce) ; Janoušková, Svatava (oponent)
Nesourodost českého školního systému, která vychází z existence tří odlišných typů gymnázií, přináší i časový nesoulad výuky některých předmětů. Dnes se totiž žáci na osmiletých gymnáziích setkávají s vyučovacím předmětem chemie poprvé o rok až dva roky dříve než žáci na základních školách. Oběma skupinám ale může být předložena stejná učebnice, která však může být pro mladší žáky nevhodná, jelikož by nereflektovala, že žáci nejsou dostatečně kognitivně vyspělí. Jakým způsobem k této disproporci přistupují osmiletá gymnázia samotná? Odlišuje se nějak přístup k výuce chemie mladších žáků v cizích zemích? Právě na tyto otázky se tato diplomová práce snaží odpovědět. Pro zjištění odpovědí byla použita analýza českých i vybraných zahraničních kurikulárních dokumentů. K nejdůležitějším výsledkům práce patří, že osmiletá gymnázia v ČR zařazují během prvního roku výuky chemie nejčastěji celkem sedm výukových celků, z nichž nejvíce abstraktních pojmů obsahuje výukový celek Částicové složení látek. V cizích zemích se ve výuce chemie u mladších žáků nejde tak do hloubky jako na našich osmiletých gymnáziích, ale do výuky jsou zařazována srovnatelná témata i v podobném pořadí. Tato práce obsahuje i zpracovaný učební materiál pro mladší žáky osmiletých gymnázií zaměřující se právě na částicové složení látek....
Chemické experimenty v domácím prostředí a jejich didaktické zpracování
Koběrská, Klára ; Teplá, Milada (vedoucí práce) ; Stratilová Urválková, Eva (oponent)
Klára Koběrská: Chemické experimenty v domácím prostředí a jejich didaktické zpracování. Bakalářská práce. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2023. Abstrakt Bakalářská práce se zabývá chemickými experimenty v domácím prostředí a jejich didaktickým zpracováním. Teoretická část vymezuje pojem experimentální výuka chemie, její funkci a pojetí v závazných pedagogických dokumentech. Neopomíjí ani zapojení chemických experimentů do distanční výuky a bezpečnost praktické výuky chemie mimo prostředí laboratoře. Práce si klade za cíl provést rešerši a posouzení dostupných didaktických materiálů k tématu, proto je zhodnoceno didaktické zpracování, dostupnost, bezpečnost, věk žáků a vztah k RVP i časová náročnost 16 materiálů. Na základě závěrů rešerše je v praktické části prezentováno 5 pracovních listů pro žáky, doplněných metodickými pokyny pro učitele. Vytvořené didaktické materiály byly formou dotazníku posouzeny 10 učiteli a 69 žáky a jejich připomínky byly zohledněny při konečné úpravě souboru pracovních listů. Klíčová slova chemie, experiment, didaktické materiály, domácí vyučování, základní školy, střední školy, soubor experimentů
Analýza přijímacích zkoušek z chemie na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy
Šrámek, Martin
Disertační práce je zaměřena na predikci akademického úspěchu a analýzu testových otázek, které byly zařazeny do oborových testů z chemie v rámci přijímacího řízení PřF UK v letech 2016 až 2019. První část této práce je zaměřena na možnosti predikce akademického úspěchu (úspěšné dokončení bakalářského stupně studia do 4 let od jeho zahájení) na základě různých faktorů: (i) úspěšnosti v přijímacím řízení; (ii) studijního indexu (modifikovaný studijní průměr), (iii) úspěšnosti v dílčích částech přijímacího řízení, (iv) úspěšného absolvování vybraných předmětů povinných pro studijní program Chemie, popř. (v) na základě získaných známek ze zkoušek uvedených v bodu (iv). Pro některé z výše uvedených faktorů (i, iii a iv) byla rovněž zkoumána predikční schopnosti postupu jednotlivce do 2. ročníku. Výzkumný vzorek je tvořen 1 780 uchazeči studijního programu Chemie. Výsledky analýzy odhalily střední vliv úspěchu v přijímacím řízení na postup 2. ročníku (d = 0,52) a veliký na vliv na akademickou úspěšnost (d = 0,67). Vzájemným porovnáním predikční schopnosti různých oborových testů (matematika, biologie, chemie) jsme ověřili, že oborový test z chemie má oproti ostatním oborovým testům vyšší schopnost predikce postupu do 2. ročníku (d = 0,22) i akademického úspěchu (d = 0,40). Studijní index v 1. ročníku je...
Zvýšení badatelského potenciálu jednoduchých přírodovědných pokusů
Vydrová, Lucie ; Rusek, Martin (vedoucí práce) ; Beneš, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou badatelsky pojaté výuky a jejího uplatnění ve výuce chemie. V teoretické části je přiblíženo rozdělení, význam a pozice rámcového vzdělávacího programu na základních školách. Další část se zabývá badatelsky orientovanou výukou, jejím vymezením, výhodami a nevýhodami, které může do výuky chemie a celkově do vzdělávání přinést. Poté se práce zaměřuje na motivaci, její typy, způsoby využití ve výuce a faktory ovlivňující motivaci. V praktické části jsou použity poznatky z přechozích kapitol, na základě kterých byly vytvořeny dva pracovní listy pro podporu badatelských aktivit. Jsou koncipovány tak, aby žáci sami a co nejsnadněji pochopili učivo. Oba pracovní listy jsou rozděleny na dvě části. První je určena pro vyučující, je rozdělena na několik sekcí tak, aby bylo snadné se vyznat v nutné přípravě učitele na hodinu a v tom, jaké postupy a výsledky jsou očekávány od žáků. Je zde také obsažena sekce s nápovědami tzv. "tip-cards", které mají napomoci žákům, pokud se v postupu ztratí. Druhá část je určena žákům. Pracovní list byl vytvořen tak, aby co nejvíce podporoval badatelský styl výuky, a hlavně samostatnost žáků. Důraz je také kladen na propojení základních poznatků s reálným využitím. Oba pracovní listy byly pilotně ověřeny na žácích 8. ročníku na 1....
Školní pomůcky pro výuku fyziky a chemie vytvořené FFF 3D tiskem
PÍŠA, Adam
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření sady pokusů do výuky fyziky a chemie s použitím pomůcek vytvořených pomocí 3D tisku. Každý pokus je navržen na základě rámcově vzdělávacího plánu pro základní nebo střední školu. Nejprve jsou vytvořeny pokusy používající již existující pomůcky, dále následuje pokus s modifikovanou pomůckou a největší část práce se zaměřuje na pokusy s nově vytvořenými pomůckami. Každý pokus je popsán a okomentován včetně obrazové dokumentace a současně je model sdílen přes online rozhraní Printables. Celkově jsou v této práci tři již existující, jedna zmodifikovaná a osm vlastních pomůcek . Všechny pomůcky byly autorem ověřeny ve vlastní výuce a představeny ostatním vyučujícím relevantních předmětů. Na základě ověření lze tvrdit, že největším přínosem je jednoduchá modifikovatelnost a nízká cena.
Analýza přijímacích zkoušek z chemie na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy
Šrámek, Martin ; Teplá, Milada (vedoucí práce) ; Teplý, Pavel (oponent) ; Kričfaluši, Dana (oponent)
Disertační práce je zaměřena na predikci akademického úspěchu a analýzu testových otázek, které byly zařazeny do oborových testů z chemie v rámci přijímacího řízení PřF UK v letech 2016 až 2019. První část této práce je zaměřena na možnosti predikce akademického úspěchu (úspěšné dokončení bakalářského stupně studia do 4 let od jeho zahájení) na základě různých faktorů: (i) úspěšnosti v přijímacím řízení; (ii) studijního indexu (modifikovaný studijní průměr), (iii) úspěšnosti v dílčích částech přijímacího řízení, (iv) úspěšného absolvování vybraných předmětů povinných pro studijní program Chemie, popř. (v) na základě získaných známek ze zkoušek uvedených v bodu (iv). Pro některé z výše uvedených faktorů (i, iii a iv) byla rovněž zkoumána predikční schopnosti postupu jednotlivce do 2. ročníku. Výzkumný vzorek je tvořen 1 780 uchazeči studijního programu Chemie. Výsledky analýzy odhalily střední vliv úspěchu v přijímacím řízení na postup 2. ročníku (d = 0,52) a veliký na vliv na akademickou úspěšnost (d = 0,67). Vzájemným porovnáním predikční schopnosti různých oborových testů (matematika, biologie, chemie) jsme ověřili, že oborový test z chemie má oproti ostatním oborovým testům vyšší schopnost predikce postupu do 2. ročníku (d = 0,22) i akademického úspěchu (d = 0,40). Studijní index v 1. ročníku je...
Mediální výchova ve výuce chemie
Matějčková, Veronika ; Teplý, Pavel (vedoucí práce) ; Janoušková, Svatava (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá integrací výuky mediální výchovy do výuky chemie. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá mediální výchovou jako prostředkem ke zvýšení mediální gramotnosti, didaktickými přístupy k výuce mediální výchovy a metodami využívanými při výuce tohoto předmětu. Nedílnou součástí této části práce je také postavení mediální výchovy v kurikulárních dokumentech v České republice a šetření reálného stavu výuky mediální výchovy na českých základních a středních školách. Výsledky šetření ukázaly, že úroveň mediální gramotnosti žáků v České republice je spíše podprůměrná. Zároveň ze šetření vyplynulo, že nejčastější formou realizace výuky mediální výchovy je integrace do jiných vzdělávacích oblastí. Druhá část práce obsahuje dotazníkové šetření mezi učiteli přírodovědných předmětů zaměřené na integraci mediální výchovy do výuky přírodovědných předmětů a výukové materiály, které byly vypracovány na základě východisek z první části práce a které jsou praktickou ukázkou propojení mediální výchovy a chemie. Vytvořené výukové materiály obsahují teoretické východisko k danému tématu mediální výchovy, metodické pokyny pro učitele a pracovní listy, výukové prezentaci či další materiály potřebné pro výuku.
Mezioborové vztahy chemie a geologie v přírodovědném vzdělávání
Kálalová, Anna ; Čtrnáctová, Hana (vedoucí práce) ; Teplý, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá mezioborovými vztahy chemie a geologie v kontextu přírodovědného vzdělávání. Diplomová práce se zabývá učivem daným Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, které se týká anorganické chemie, mineralogie a petrologie. Dále je v diplomové práci přehledně zpracováno zařazení zmíněných témat do školních vzdělávacích programů různých gymnázií. V práci je kladen důraz hlavně na praktické činnosti ve výuce zmíněných předmětů tj. laboratorní práce. V diplomové práci jsou zpracovány náměty na chemické a fyzikální pokusy, na kterých je možné demonstrovat vztahy mezi těmito předměty a geologií. K těmto pokusům jsou vypracovány pracovní listy s autorským řešením, které jsou součástí přílohy této práce.
Mezioborové vztahy chemie a fyziky v přírodovědném vzdělávání
Konečný, Martin ; Čtrnáctová, Hana (vedoucí práce) ; Teplá, Milada (oponent)
Název práce: Mezioborové vztahy chemie a fyziky v přírodovědném vzdělávání Katedra: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280, KUDCH) Abstrakt: V diplomové práci byla provedena literární rešerše, na jejímž základě byl udělán přehled na téma interdisciplinarity v přírodovědném vzdělávání. V práci je uveden přehled mezioborových vztahů a pro doplnění i vývoj integrované výuky přírodovědných předmětů v České republice a v Evropě. Součástí diplomové práce jsou 3 vytvořené materiály pro použití přímo ve výuce. Jedná se o materiály sloužící jako studijní text pro učitele a žáky na téma Vývoj vesmíru a vznik prvků, následně na téma Luminiscence s možností praktických činností a na téma Stavba látek zaměřené vyloženě na samostatnou činnost žáků. Všechny materiály jsou ve formě použitelné přímo ve výuce. Materiály byly ověřeny učiteli na společných setkáních a odzkoušeny ve výuce se žáky na gymnáziu. Součástí práce jsou i výsledky dotazníkového šetření převážně mezi učiteli chemie, zkoumající zájem o vznik konference s názvem Veletrh nápadů učitelů chemie, určené učitelům chemie ze základních a středních škol. Klíčová slova: mezipředmětové vztahy, interdisciplinarita, fyzika, chemie, přírodovědné vzdělávání, integrovaná výuka

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.