Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Slepičí vejce a jejich obecné, funkční a nutriční vlastnosti
PECH, Miloslav
Tato bakalářská práce zpracovaná formou literární rešerše se zaměřuje na komplexní pohled na slepičí vejce, analyzující jejich obecné, funkční a nutriční vlastnosti. Po úvodu následuje literární přehled, který mapuje biologický původ a domestikaci kura a poté shrnuje současný stav chovu kura. Dále se práce zabývá vznikem a vývojem vejce, zkoumá stavbu a chemické složení žloutku a bílku včetně jejich proteinů, lipidů, sacharidů, pigmentů, vitamínů a minerálních látek. Fyzikálně chemické vlastnosti vajec jsou taktéž rozebrány a zahrnují celkem sedm vlastností, mezi kterými je např. měrná hmotnost, bod mrznutí či index lomu. Následuje detailní zkoumání funkčních vlastností vajec, které představují klíčový prvek pro pochopení jejich širokého využití v potravinářství a kulinářství. Práce se zaměřuje na analýzu mechanismů, díky nimž slepičí vejce mohou tvořit gel, pěnu a emulze, což jsou vlastnosti, které hrají důležitou roli v různých potravinářských procesech a recepturách. Tyto vlastnosti jsou nezbytné pro výrobu různých potravin, jako jsou želatinové dezerty, nadýchaná těsta v pekařství, omáčky a majonézy. Vejce jsou také uznávána jako funkční potravina, protože jsou bohatým zdrojem živin, včetně vitamínů, minerálů a biologicky aktivních látek, které mohou přispět k celkovému zdraví. Tyto látky mohou například pomoci snížit riziko srdečních onemocnění a zlepšit zdraví zraku. V další části se práce věnuje nutričním vlastnostem vajec, zkoumá mikrobiální kontaminaci, alergie na vejce a biologicky aktivní látky, jako je cholin, imunoglobulin Y (IgY) a lutein a jejich vliv na lidské zdraví. Přehled této části poskytuje hlubší porozumění slepičím vejcím a jejich vlivu ve výživě a zdraví.
Vliv podílu smetany a tvarohu na složení, technologické a senzorické vlastnosti mléčných dezertů
JANŮ, Tereza
Cílem diplomové práce bylo posouzení vlivu smetany a tvarohu na chemické složení, technologické a senzorické vlastnosti smetanových krémů a zároveň zjištění vlivu přídavku výliskové mouky ze lněných semen na vybrané vlastnosti smetanových krémů. Literární část se zaměřuje na mléčné dezerty, jejich obohacování a význam lnu setého (Linum usitatissimum L.). Experimentální část se zabývá senzorickým hodnocením vyrobených smetanových krémů a analýzami vybraných ukazatelů vyrobených smetanových krémů.
Vliv metalurgického zpracování a slévárenské technologie na jakost ocelových odlitků
Návrat, Radim ; Šenberger, Jaroslav (oponent) ; Záděra, Antonín (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo v provozních podmínkách slévárny Třinec stanovit vliv chemického složení, použitého metalurgického zpracování a dané slévárenské technologie na vnitřní a povrchovou jakost u vybraného typu experimentálního odlitku. Dílčí částí práce bylo posouzení vlivu filtrace taveniny na strukturně mechanické vlastnosti oceli.
Pevnostní a materiálová analýza horolezeckých karabin ze slitin hliníku
Handrk, Jiří ; Němec, Karel (oponent) ; Zapletal, Josef (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá pevnostními charakteristikami horolezeckých karabin, a to jak celku tak i zkušebních vzorků. Dále vyhodnocuje typ povrchové vrstvy. Pomocí získaných mechanických vlastností a zjištěného chemického složení typově zařazuje materiál, z kterého byly karabiny vyrobeny.
Vliv struktury materiálu a povrchových úprav na obrobitelnost
Foral, Jakub ; Kouřil, Karel (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje vliv struktury materiálu na obrobitelnost. V práci je objasněný pojem obrobitelnost, dále vybrané materiály a u nich jevy, které působí na obrobitelnost. U konkrétního materiálu byly zhotoveny experimenty tvrdosti, mikrostruktura a tvar třísek. Závěr práce je věnován diskuzi a vyhodnocení získaných poznatků z těchto experimentů.
Vliv tavidla na vlastnosti svarového kovu
Holub, Kamil ; Sigmund, Marian (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou svařování pod tavidlem, což je metoda tavného svařování elektrickým obloukem, při které je tvořena ochranná atmosféra svarové lázně pomocí vrstvy granulovaného tavidla. Teoretická část práce je věnována popisu dané svařovací metody a současného výběru používaných tavidel. V praktické části je proveden experiment, ve kterém jsou zhotoveny dva zkušební návary na konstrukční ocel S235JR s použitím různých tavidel. Pro první návar je použito tavidlo OK Flux 10.62 a pro druhý návar je stejné tavidlo dolegováno přidáním prášku pro laserové navařování Tribaloy T-800. Na zkušebních vzorcích je zkoumán vliv tavidel na vlastnosti svarového kovu při kombinaci s jednou drátovou elektrodou.
Chemické složení šťávy z plodů vybraných odrůd černého bezu
Šafránková, Petra ; Vespalcová, Milena (oponent) ; Hrstka, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá chemickým složením šťávy z plodů vybraných odrůd černého bezu (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho původu a rozšíření. Dále jsou v této části zmíněny léčivé účinky černého bezu spolu s popisem šlechtění této rostliny a příklady některých vyšlechtěných odrůd. V experimentální části bylo provedeno stanovení vybraných chemických parametrů (výtěžnosti, pH, relativní hustoty, titrační kyselosti, formolového čísla, obsahu rozpustné sušiny a redukujících cukrů) ve šťávě z plodů těchto šlechtěných odrůd černého bezu: Albida, Allesö, Aurea, Bohatka, Dana, Heidegg 13, Haschberg, Körsör, Mammut, Pregarten, Riese aus Voßloch, Sambo, Sambu, Samdal, Sampo, Samyl a Weihenstephan. Medián výtěžnosti byl stanoven na 700,0 ml/kg, u stanovení pH byla hodnota mediánu 4,03. Medián relativní hustoty všech odrůd byl 1,0361, medián titrační kyselosti byl určen jako 141,83 mmol l-1. Medián získaný z hodnot měření obsahu celkových aminokyselin byl 30,5 ml 0,1 mol l-1 NaOH/100 ml, medián obsahu rozpustné sušiny byl 9,5 hm. % a u gravimetrického stanovení redukujících cukrů byla hodnota mediánu 5,02 %.
Základní chemické parametry plodů několika odrůd černého rybízu
Sailová, Genar ; Vítová, Eva (oponent) ; Hrstka, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá chemickou analýzou šťávy z plodů šlechtěných odrůd černého rybízu (Ribes nigrum L.). V teoretické části je uvedena botanická charakteristika černého rybízu, včetně jeho rozšíření a místa výskytu. Dále je pojednáno o historii pěstování rybízu, šlechtění jednotlivých odrůd a chemické složení rybízu. V experimentální části byla provedena stanovení základních chemických parametrů (výtěžnost, obsah rozpustné sušiny, pH, titrační kyselost, formolové číslo a redukující cukry) ve šťávě z plodů čtyř šlechtěných odrůd černého rybízu.
Studium vlivu metalurgických a technologických parametrů na mechanické vlastnosti slitin hliníku
Pešek, Jakub ; Krahula, Karel (oponent) ; Zemčík, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce byla vypracována se záměrem vysledovat a popsat délku modifikačního účinku třech různých typů modifikátorů a jejich působení na mechanické vlastnosti hliníkové slitiny. Dále bylo úkolem zpracovat a vyhodnotit vazby mezi mechanickými hodnotami a chemickým složením. Za tímto účelem byl získán chemický rozbor odlitých vzorků, jejich mechanické hodnoty, a byla aplikována metoda metalografického zpracování. Zde byla pozorována a hodnocena velikost zrna před a po tepelném zpracování, bylo provedeno měření sekundárních větví dendritů a hodnocena morfologie eutektika. Dále byla měřena tvrdost u vybraných vzorků.
Chemická a senzorická analýza šťávy z plodů šlechtěných odrůd černého bezu
Ješková, Kristýna ; Vespalcová, Milena (oponent) ; Hrstka, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá chemickou a senzorickou analýzou šťávy z plodů šlechtěných odrůd černého bezu (Sambucus nigra L.). V teoretické části je uvedena botanická charakteristika černého bezu, včetně jeho rozšíření a místa výskytu. Dále tato část pojednává o léčivých účincích a sběru jednotlivých částí černého bezu, spolu se šlechtěním daných odrůd a metodami, které hodnotí senzorické vlastnosti šťáv připravených ze šlechtěných odrůd černého bezu. V experimentální části byla provedena stanovení vybraných chemických parametrů (výtěžnost, obsah rozpustné sušiny, relativní hustota, pH, titrační kyselost, formolové číslo a obsah redukujících cukrů) ve šťávě z plodů osmnácti šlechtěných odrůd bezu černého. U patnácti šlechtěných odrůd bylo provedeno senzorické hodnocení, a to pomocí profilového testu a pomocí stupnice. U hodnocení pomocí stupnice bylo úkolem posuzovatelů ohodnotit kategorie chuť a vůni, celkovou senzorickou jakost a přijatelnost podle sedmibodové kategorové ordinální stupnice hedonického typu. U profilového testu, pomocí pětibodové stupnice, byla hodnocena intenzita vybraných deskriptorů chuti: trpké, sladké, hořké a jiné. Celkový dojem senzorického hodnocení bezových šťáv nebyl příliš pozitivní. U většiny vzorků byla chuť a vůně hodnocena jako dobrá až uspokojivá, stejně tak i jejich celková přijatelnost. Šťáva odrůdy planého bezu byla hodnocena hůře než ostatní vzorky. Chuť a vůně nevyhovující a celková přijatelnost neuspokojující. U většiny šlechtěných odrůd byla chuť a vůně ohodnocena jako nevyhovující nebo neuspokojující a z hlediska přijatelnosti byly označeny jako neuspokojující.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.