Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití infračervené spektrometrie v rámci Hasičského záchranného sboru
Racek, Stanislav ; Vávrová, Milada (oponent) ; Čáslavský, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na využití infračervené spektrometrie u Hasičského záchranného sboru ČR. K této práci byl využit nový mobilní spektrometr True Defender FT firmy Ahura, zapůjčený z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Cílem práce bylo seznámit se s tímto přístrojem a s jeho možnostmi při identifikaci neznámých látek. Experimentální část byla zaměřena na ověření možností tohoto přístroje pomoci sady modelových vzorků, která vychází z reálných situací řešených příslušníky Hasičského záchranného sboru. V závěru práce jsou porovnány možnosti využití mobilního infračerveného spektrometru True Defender FT a dalšího mobilního přístroje z výzbroje HZS - Ramanova spektrometru First Defender.
Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky
Poláček, Tomáš ; Mika, Otakar Jiří (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce analyzuje a hodnotí problematiku výběru dodavatele pro Fakultu chemickou VUT v Brně za pomocí nástroje Fuzzy logiky v programech MS Excel a MATLAB Mathworks Inc. Výsledkem bude výběr jednoho určitého popř. více dodavatelů, kteří budou splňovat předem zadaná kritéria a sníží možná rizika společná s danou aktivitou výběru dodavatele na možné minimum.
Význam řasových testů v hodnocení ekotoxicity
Chovanec, Petr ; Zlámalová Gargošová, Helena (oponent) ; Doležalová Weissmannová, Helena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na studium řasových testů. V rámci práce byla provedena rešerše shrnující poznatky o veškerých způsobech testování ekotoxicity na řasách. Práce se zabývá stručným popisem řas, jakožto testovacími organismy a jejich využití v testování ekotoxicity.
Mikroplasty a plasty z právního pohledu
Novák, Adam ; Sobotka, Michal (oponent)
Mikroplasty a plasty z právního pohledu Abstrakt: Disertační práce se věnuje nakládání s mikroplasty z pohledu práva, a to v návaznosti na stále rostoucí znečištění životního prostředí plasty. Jedná se o problematiku, která dosud na této úrovni v českém prostředí zpracována nebyla. V rámci disertační práce je řešeno nejen nakládání s primárními mikroplasty, které je existující právní úpravou na úrovni jednotlivých států řešeno nejčastěji, ale také nakládání se sekundárními mikroplasty, které je dosud právně řešeno pouze nepřímou regulací, a to prostřednictvím omezování plastového odpadu jako zdroje tohoto typu mikroplastů. Cílem práce je především vytvořit přehled existující právní úpravy věnující se nakládání s mikroplasty na úrovni mezinárodní a evropské (včetně jednotlivých právních úprav členských zemí EU) a na základě tohoto přehledu provést analýzu této právní úpravy a formulovat návrhy a doporučení pro zlepšení nakládání s mikroplasty a zejména pro omezení jejich úniku do životního prostředí. Disertační práce je rozdělena do devíti kapitol: První kapitolou je úvod, ve kterém je řešeno uchopení tématu, výzkumné otázky a struktura práce včetně použitých metod. Druhou kapitolou je věcný úvod, který se věnuje úvodu do problematiky nakládání s mikroplasty, a to včetně současného poznání ohledně dopadů...
Možnosti zneužití vybraných BCHL v rámci teroristického útoku v ČR
HŘEBEČEK, Jan
Bakalářská práce se zabývá problematikou zneužití bojových chemických látek v rámci teroristického útoku. V teoretické části byly na základě zákonných předpisů a odborné literatury vymezeny pojmy terorismus, chemický terorismus, nebezpečné chemické látky a směsi a bojové chemické látky. Dále jsou podrobně popsány bojové chemické látky, možnosti jejich šíření, účinky použití a na základě teoretického studia pramenů je uveden výčet závažných teroristických aktů, v nichž došlo k použití chemických agens, a charakterizován současný bezpečnostní stav v boji proti chemickému terorismu v České republice. V praktické části byly na základě signifikantních kritérií ohodnoceny vybrané BCHL a simulován teroristický útok v pražském metru. Cílem práce bylo zhodnotit možnosti zneužití vybraných BCHL v rámci teroristického útoku a zodpovědět na výzkumnou otázku, zda je v současně době použití chemického terorismu v ČR hrozbou. Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že chemický terorismus je v současně době v ČR hrozbou. Důvodem je relativně lehká dostupnost těchto látek, nízké finanční náklady na provedení útoku a minimální požadavky na odborné znalosti útočníků. Práce nabízí ucelený pohled na danou problematiku.
Bezpečnost práce je věcí každého zaměstnavatele a zaměstnance
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Série 12-ti plakátů s mottem BEZPEČNOST PRÁCE JE VĚCÍ KAŽDÉHO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE. Každý plakát se věnuje tématům z oblasti BOZP jako je školení, pracovní úrazy, bourací práce, zemní práce, práce ve výškách, chemické látky atp.
Osoby způsobilé v oblasti rizik
Fichtner, Jan ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Osoby způsobilé v oblasti rizik Abstrakt Osoby odborně způsobilé v oblasti rizik jsou osoby, které se zabývají činnostmi s různým obsahem a řeší rozdílné typy rizik spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci. V této množině není zahrnuta pouze osoba odborně způsobilá k plnění úkolů v prevence pracovních rizik, ale jsou zde i další kvalifikované osoby. Za osobu způsobilou v oblasti rizik musíme považovat například i poskytovatele pracovnělékařských služeb, odborně způsobilou osobu v požární ochraně, koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, revizního technika vyhrazených technických zařízení, závodního lomu, poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici a další. Klíčovou osobou v oblasti BOZP je však vždy osoba odborně způsobilá v plnění úkolů v prevenci pracovních rizik, která pomáhá zaměstnavatelům v prevenci, řízením, identifikací a hodnocením rizik. Tato osoba identifikuje zdroje a příčiny úrazů a jiných pracovních BOZP incidentů. OZO identifikuje společně s poskytovatelem lékařských služeb také rizikové faktory vyskytující se na pracovišti, jako je mikroklima, chemická a biologická nebezpečí, hluk, prach, ergonomie a navrhuje jejich měření, přičemž současně průběžně informuje zaměstnavatele o dalších zjištěných rizicích na pracovištích. Tato odborně způsobilá osoba provádí uvedené...
Právní úprava uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie
Kanický, Jakub ; Damohorský, Milan (oponent)
Právní úprava uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie Abstrakt: Cílem této práce bylo získat poznatky o hlavních rysech právní úpravy uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie, a to poznatky právě o těch rysech, které podstatným způsobem ovlivňují dosahování vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Za účelem naplnění uvedeného cíle byly analyzovány dvě právní úpravy uvádění chemických látek a směsí na trh: obecná, představovaná především nařízením REACH (č. 1907/2006) a nařízením CLP (č. 1272/2008), a zvláštní, kde bylo jako předmět analýzy zvoleno nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (č. 1107/2009). Práce se nejprve zabývá obecnými otázkami regulace nebezpečných chemických látek a směsí: úlohou soukromého a veřejného práva, fenoménem tzv. procesualizace práva životního prostředí a vymezením základních pojmů (včetně podrobného rozboru konceptů nebezpečí, nebezpečných vlastností, rizika a souvisejících pojmů). Na obecné otázky navazuje analýza nejvýznamnějších institutů uvedených právních předpisů (zejména registrace, hodnocení, povolování a omezení podle nařízení REACH, klasifikace a označování podle nařízení CLP a schvalování a povolování podle nařízení o přípravcích na...
Právní úprava uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie
Kanický, Jakub ; Damohorský, Milan (oponent)
Právní úprava uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie Abstrakt: Cílem této práce bylo získat poznatky o hlavních rysech právní úpravy uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie, a to poznatky právě o těch rysech, které podstatným způsobem ovlivňují dosahování vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Za účelem naplnění uvedeného cíle byly analyzovány dvě právní úpravy uvádění chemických látek a směsí na trh: obecná, představovaná především nařízením REACH (č. 1907/2006) a nařízením CLP (č. 1272/2008), a zvláštní, kde bylo jako předmět analýzy zvoleno nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (č. 1107/2009). Práce se nejprve zabývá obecnými otázkami regulace nebezpečných chemických látek a směsí: úlohou soukromého a veřejného práva, fenoménem tzv. procesualizace práva životního prostředí a vymezením základních pojmů (včetně podrobného rozboru konceptů nebezpečí, nebezpečných vlastností, rizika a souvisejících pojmů). Na obecné otázky navazuje analýza nejvýznamnějších institutů uvedených právních předpisů (zejména registrace, hodnocení, povolování a omezení podle nařízení REACH, klasifikace a označování podle nařízení CLP a schvalování a povolování podle nařízení o přípravcích na...
Webová databáza chemických látok v kozmetických produktoch
Uhereková, Kamila
Uhereková, Kamila. Webová databáze chemických látek v kosmetických produktech. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové databáze, pro správu kosmetických produktů a látek v nich obsažených. Popisuje návrh a implementaci na základě definovaných požadavků s použitím jazyků HTML, CSS, Javascriptové knihovny jQuery, systému řízení báze dat MySQL a PHP frameworku Laravel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.