Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Od vesnice k průmyslovému městu - vývoj Neratovic v 19. a 20. století
Penížková, Pavla ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Práce se zabývá vývojem obce a později i města Neratovice v 19. a 20. století, především s ohledem na vznik a rozvoj chemického průmyslu. V úvodu stručně seznamuje se všemi městskými částmi a upozorňuje na zajímavou historii Lobkovic, které byly až do 80. let 19. století významnější než Neratovice. Poté práce dále chronologicky přibližuje život v Neratovicích nejprve do konce 19. století a následně detailněji rozpracovává období obou světových válek. Další část se již naplno věnuje rozmachu chemie, zejména událostem kolem Spolany, nejznámější zdejší továrny, jejíž existence nepochybně ovlivnila a zcela změnila tvář města. Na několika místech pak práce také vypráví o místních historických památkách a kulturních osobnostech, které jsou s Neratovicemi spojené. Klíčová slova: Neratovice, Spolana, chemický průmysl, Lobkovice, Palacký, Plesinger-Božinov, válka, socialismus
Dopady evropské legislativy REACH na firmy českého chemického průmyslu
Kortová, Kateřina ; Hollmannová, Monika (vedoucí práce) ; Martišková, Monika (oponent)
V rámci Evropské Unie byla zavedena nová legislativa REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Přímé dopady této legislativy pocítí velká část především zpracovatelského průmyslu - nejvíce z něj průmysl chemický. Cílem této práce je analyzovat finanční dopady tohoto zákona na firmy podnikající v českém chemickém průmyslu, zjistit rozdíly v situaci firem dle velikosti a naznačit jakým směrem se budou firmy pravděpodobně ubírat v následujících letech.
Metanol jako alternativní palivo
Balcárek, Ondřej ; Kučera, Pavel (oponent) ; Píštěk, Václav (vedoucí práce)
Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá problematikou alternativních paliv, konkrétně pak metanolem a jeho produkcí. Cílem bylo popsat vlastnosti a možnosti využití metanolu nejen jako paliva, ale i jako suroviny pro chemický průmysl. Informace byly získávány převážně ze zahraničních publikací a článků. V závěru je zhodnoceno využití a potenciál metanolu v období přechodu na obnovitelné zdroje energie.
Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení
Teinerová, Marcela ; Ing. Jana Vítámvásová. (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením vybrané korporace a návrhy na řešení její zjištěné situace. V první části práce jsou popsána teoretická východiska jednotlivých analýz a tato část slouží jako teoretický podklad pro jejich zpracování. V druhé části práce je uvedena charakteristika vybraného subjektu a dle poznatků z teoretické části je provedeno několik analýz zkoumající současný stav. Na základě výsledků z jednotlivých analýz jsou vypracovány návrhy vedoucí ke zlepšení zjištěné situace podniku.
Novel business models based on sustainable multiple customer value creation
Kita, Peter ; Kožená, Marcela (oponent) ; Strážovská, Lubomíra (oponent) ; Živělová, Iva (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
The dissertation deals with the issue of novel business models based on sustainable multiple customer value creation. The issue is evaluated from the perspective of novel approaches to business models integrating environmental, social, and economic value into corporate activities. The dissertation’s objective is creating novel business model concepts based on sustainable multiple value creation for the Czech chemical industry, namely category CZ_NACE 20.1. Primary and secondary research was conducted in the making of dissertation. Research results are presented as partial conculussions describing individual areas, as well as a general conclussion. For easier interpretation of results, the disseratation emphasizes visual interpretations of provided novel business model ceoncepts. The conclussion provides contributions for theory and research, practictioners and teaching practice.
Čerpadla pro chemický a potravinářský průmysl a jejich vlastnosti
Malíková, Veronika ; Baláš, Marek (oponent) ; Škorpík, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá čerpadly používanými v chemickém a potravinářském průmyslu. Tato čerpadla musí své specifické vlastnosti. První část práce je zaměřena na problematiku čerpadel v daném průmyslu, princip čerpadel, možné nepříznivé jevy a požadavky kladené na čerpadla v potravinářském nebo chemickém průmyslu. V druhé části je popsána aplikace čerpadla v technologickém celku a jeho vlastnosti.
Chemie očima veřejnosti
Pospíšilová, Barbora ; Teplý, Pavel (vedoucí práce) ; Teplá, Milada (oponent)
Předložená bakalářská práce se zabývá pohledem veřejnosti na chemii. Má dvě části: teoretickou a praktickou. V první kapitole teoretické části stručně popisuji vývoj chemie v šesti epochách od doby nejstarší až po moderní období. Ve druhé kapitole se obecně věnuji tomu, jaké úlohy chemie v dnešní společnosti má. Třetí kapitola je zaměřena na názory veřejnosti na chemii. Mluvím zde o strachu veřejnosti z chemie či chemických produktů, o tom, jak si chemie stojí jako školní předmět, o snahách redukovat postavení chemie v některých průmyslových odvětvích (nahrazení standardních potravin biopotravinami a klasických plastů bioplasty) či o tom, kdo názory na chemii ovlivňuje. Ve čtvrté a zároveň poslední kapitole teoretické části se zabývám postoji a jejich vyhodnocováním. Postupuji od definice pojmu postoj, přes utváření, ovlivňování a měření postojů až k jejich vyhodnocování. Praktická část se odvíjí od dotazníkového šetření realizovaného pomocí elektronického dotazníku. Součástí vyhodnocení tohoto dotazníku jsou základní informace o respondentech a podrobnější analýza některých zjištěných odpovědí respondentů, kde vyšetřuji i korelace mezi jednotlivými odpověďmi. Klíčová slova: chemie, názor, postoj, chemofobie, dotazník, chemický průmysl, biopotraviny
Od vesnice k průmyslovému městu - vývoj Neratovic v 19. a 20. století
Penížková, Pavla ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Práce se zabývá vývojem obce a později i města Neratovice v 19. a 20. století, především s ohledem na vznik a rozvoj chemického průmyslu. V úvodu stručně seznamuje se všemi městskými částmi a upozorňuje na zajímavou historii Lobkovic, které byly až do 80. let 19. století významnější než Neratovice. Poté práce dále chronologicky přibližuje život v Neratovicích nejprve do konce 19. století a následně detailněji rozpracovává období obou světových válek. Další část se již naplno věnuje rozmachu chemie, zejména událostem kolem Spolany, nejznámější zdejší továrny, jejíž existence nepochybně ovlivnila a zcela změnila tvář města. Na několika místech pak práce také vypráví o místních historických památkách a kulturních osobnostech, které jsou s Neratovicemi spojené. Klíčová slova: Neratovice, Spolana, chemický průmysl, Lobkovice, Palacký, Plesinger-Božinov, válka, socialismus
Dopady evropské legislativy REACH na firmy českého chemického průmyslu
Kortová, Kateřina ; Hollmannová, Monika (vedoucí práce) ; Martišková, Monika (oponent)
V rámci Evropské Unie byla zavedena nová legislativa REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Přímé dopady této legislativy pocítí velká část především zpracovatelského průmyslu - nejvíce z něj průmysl chemický. Cílem této práce je analyzovat finanční dopady tohoto zákona na firmy podnikající v českém chemickém průmyslu, zjistit rozdíly v situaci firem dle velikosti a naznačit jakým směrem se budou firmy pravděpodobně ubírat v následujících letech.
Dějiny obce Kaznějova do roku 1918
Kodetová, Klára ; Charvátová, Kateřina (vedoucí práce) ; Foltýn, Dušan (oponent)
Resume The presented bachelor thesis portrays the historical development of the village Kaznějov. It deals with its portrayal in the available historical charters and documents. The focus is laid especially on the oldest history of the settlement, when it functioned as a grange of the Cistercian monks from the nearby Plasy monastery, and on its further development throughout the Middle Ages and Early Modern Period. Although the paper strives to rely mostly on available historical documents, it at the same time also strives to portray the village on the background of important contemporary events, such as the Hussite Wars and the Thirty Years' War. In the younger periods, the thesis focuses on the portrayal of the village based on the materials from different land cadastres - the Cadastre of the empress Maria Theresa, the emperor Joseph II.'s Cadastre and the Stable Cadastre. Finally, the paper describes the changes that the village sustained as a result of the mining and chemical industries' development in the area during the 19th century. These changes significantly shaped the village's further growth and also its physical appearance as opposed to the former periods.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.