Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2,190 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Vývoj cestovního ruchu v marginálním území: příklad Boleticka
Válek, Bohumil ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Krajňák, Tomáš (oponent)
Území vojenského újezdu Boletice a jeho zázemí prochází od 90. let minulého století dynamickým vývojem. Tento vývoj se odráží i v zamýšleném využití tohoto prostoru pro cestovní ruch. Cílem této práce je zhodnotit dosavadní vývoj turismu v oblasti Boleticka a porovnat význam turismu pro okolní obce s ohledem na přítomnost vojenského újezdu. K naplnění tohoto cíle byla využita metoda obsahové analýzy pohlednic z informačních center v území a metoda polostrukturovaných rozhovorů s představiteli obcí, které se v blízkosti vojenského újezdu nachází. Z výzkumu vyplývá, že obce s nižší intenzitou cestovního ruchu více pociťují přítomnost turistů díky zpřístupňování vojenského újezdu Boletice. Nízké vyobrazení Boleticka na pohlednicích značí menší význam oblasti v porovnání s okolními turistickými oblastmi. Klíčová slova Cestovní ruch - vojenský újezd - měkký cestovní ruch - marginální území - Boleticko
Analýza a efektivita marketingové strategie města Dubaj v letech 2010-2020
Saarová, Patricie ; Halada, Jan (vedoucí práce) ; Hejlová, Denisa (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a efektivitu marketingové strategie Dubaje v letech 2010-2020. V teoretické části jsou představeny klíčové pojmy spojené s marketingem a destinacemi, včetně definice marketingu a destinace, principů destinačního managementu, marketingového mixu a komunikačního mixu. Deskriptivní část práce popisuje vývoj Dubaje jako turistické destinace a identifikuje faktory, které přispěly k jejímu úspěchu. Praktická část zahrnuje komparativní analýzu marketingových aktivit v obdobích 2010-2015 a 2016-2020, podloženou dotazníkovým šetřením. Na základě analýzy jsou následně navržena komunikační doporučení.
Čísla z první ruky Praha - 2019
Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2019.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Legitimizace rozvoje krajských regionálních letišť v ČR - případová studie Letiště Pardubice
Valečka, Filip ; Witz, Petr (vedoucí práce) ; Vejchodská, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice regionálních letišť na území ČR, detailněji pak případové studii Letiště Pardubice. Nákladnost letecké infrastruktury vyžaduje nemalé výdaje z městských rozpočtů, přičemž tato letiště nedisponují provozem na úrovni, aby jejich fungování finančně pokrýval. Teoretická část představuje několik konceptů, které se veřejnými infrastrukturními projekty zabývají. Kapitola nastínění problému názorně ukazuje současný stav krajských letišť a zmiňuje také zahraničí. Samotná případová studie se věnuje legitimitě projektu nového terminálu Jana Kašpara, který byl uveden do provozu v roce 2018. Zkoumá projektové přípravy a schvalování na půdě politických arén za použití obsahové a mediální analýzy. Tři prvky legitimity, které jsou rozvedené analytické části pak detailněji hodnotí, zda je možné projekt obhájit. Prvek většiny, která pro terminál hlasovala je obhájen. Avšak rozhodování aktérů stálo na nedostatečně podložených datech. Prv morality, jež zajišťuje morálku aktérů i projektu jako celku a hlídá jeho správnost, není podpořen, důvodu skrytého politického nátlaku a rozporuplnosti projektové dokumentace. Třetí prvek důvěry nedostatečně hodnotí předešlé projekty jiných regionálních letišť v ČR a poukazuje na nedostatky infrastrukturních projektů města Pardubice. V závěru...
Travel Narratives of New Mexico: Commodifying Culture and the Perpetuation of Colonial Discourses
Chastenet de Gery, Gabrielle Maye Katherine ; Lábová, Sandra (vedoucí práce) ; Němcová Tejkalová, Alice (oponent)
Různí vědci zabývající se cestovní žurnalistikou tvrdí, že vyprávění často nabízejí omezený pohled na destinace. Ukázalo se, že tento omezený pohled přispívá k odcizení a exotizaci místních komunit prostřednictvím stereotypů a převažujících metanarativů. Tato studie se zaměřuje na cestopisná vyprávění o Novém Mexiku a zkoumá nalezená vyprávění z hlediska možných diskurzů. Analyzuje fotografie i texty kritickou historickou optikou prostřednictvím implementace multimodální kritické diskurzní analýzy a klade si otázku, zda jsou dříve přítomné koloniální cestovní narativy stále přítomny v současných cestovních vyprávěních o Novém Mexiku. Zjištění ukazují, že Orientalistické/koloniální narativy jsou stále přítomny, avšak zjištění zahrnovala i narativy přispívající k postkoloniálnímu diskurzu. Tato studie odhaluje, že cestovní narativy Nového Mexika se s trendem záměrného cestování posouvají ve prospěch postkoloniálního diskurzu.
Trendy v cestovním ruchu v malých ostrovních destinacích v období před a při pandemii COVID-19. Případová studie St. Martin-Karibik.
Mráz, Tomáš ; Vágner, Jiří (vedoucí práce) ; Janská, Eva (oponent)
Malé ostrovní rozvojové státy (SIDS) jsou specifickou skupinou destinací cestovního ruchu, které jsou často ekonomicky závislé na turismu. Tato práce se zabývá vývojem turismu v SIDS v Karibiku před a během pandemie COVID-19, při které byl cestovní ruch významně omezen. Teoretický koncept životního cyklu destinace určuje rozvojové fáze turismu v destinacích, které však mohou být značně ovlivněny dopady pandemie COVID-19. Pro výzkum na mikroregionální úrovni byl zvolen ostrov Svatý Martin, kde byly dále zkoumány počty příjezdů, aktivity a chování turistů a jednodenních návštěvníků. Klíčová slova: cestovní ruch, Karibik, SIDS, životní cyklus destinace, COVID-19, Svatý Martin
Karavaning - specifická forma cestovního ruchu z pohledu českých uživatelů
Tučanová, Daniela ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Lochman, Josef (oponent)
Karavaning je v současné době v Česku na vzestupu. Cílem této práce je ověřit jeho postavení v cestovním ruchu, analyzovat faktory, které uživatele ovlivňují a konkretizovat oblíbené destinace uživatelů. Teoretický základ tvoří výzkumy provedené v zahraničí, geografie cestovního ruchu a sociální geografie. Použitou výzkumnou metodou je dotazníkové šetření, které bylo sdíleno do skupin na sociálních sítích zaměřujících se na karavaning. Výsledky výzkumu ukazují, že čeští a slovenští uživatelé obytných vozů či karavanů využívají tyto dopravní prostředky mobilně, nejvíce navštěvují Itálii a jižní Moravu a nejdůležitějším faktorem je pro ně možnost volby a samostatnost. Práce může sloužit jako zdroj informací pro turistické organizace, uživatele obytných vozů či karavanů, nebo pro další výzkum. Klíčová slova: karavaning, mobilita, cestovní ruch, motivace, obytný vůz, karavan, Česko
Udržitelný cestovní ruch na Třeboňsku z pohledu místních aktérů
MERČÁKOVÁ, Michaela
Cestovní ruch je zdrojem obživy na celém světě. Jinak tomu není ani na Třeboňsku. Rozvoj cestovního ruchu však nemůže pokračovat stejným tempem jako doposud. Je nutné si uvědomit limity území, na kterých cestovní ruch probíhá a začít nejen uvažovat, ale také se chovat, udržitelněji, ačkoliv to nemusí být na počátku jednoduché. Cestovní ruch neovlivňuje pouze ekonomiku území, ale také místní obyvatele a přírodu. Celkově přináší ekonomické, sociální, environmentální a také kulturní dopady na oblast ve které probíhá. Oblast Třeboňska je známá pro svou zachovalou přírodu v CHKO Třeboňsko. Právě především kvůli zachovalé přírodě je každoročně cílem mnoha turistů, kteří zde mají na výběr z mnoha forem udržitelné turistiky. Tato práce se zabývá odvětvím cestovního ruchu, udržitelností a udržitelným rozvojem cestovního ruchu. Dále jsou zde uvedeny udržitelné formy turistiky, které nabízí Třeboňsko. V práci je analyzován názor a přístup obyvatel k rozvoji cestovního ruchu na Třeboňsku, ale také dalších místních aktérů, kterými je město Třeboň, CHKO Třeboňsko, Mikroregion Třeboňsko a MAS Třeboňsko. Hlavním cílem práce je zhodnocení spolupráce mezi těmito aktéry a vnímání udržitelnosti cestovního ruchu místními obyvateli Třeboňska. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření, zpracování informací ze strategických dokumentů místních aktérů a studia literatury, jsou v práci navržena opatření, která podpoří rozvoj cestovního ruchu na Třeboňsku v udržitelné formě.
Zánik závazků vyplývajících ze smlouvy o zájezdu v důsledku nevyhnutelné a mimořádné okolnosti
Juřinová, Sára ; Frinta, Ondřej (oponent)
Tématem práce je vliv nevyhnutelné a mimořádné okolnosti na zánik závazků ze smlouvy o zájezdu. Nevyhnutelná a mimořádná okolnost není českým občanským zákoníkem blíže definována, práce se proto věnuje analýze tohoto pojmu ve světle judikatury několika evropských států a také jej porovnává s liberačním důvodem dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V dalších částech práce pojednává o významu nevyhnutelné a mimořádné okolnosti pro právo smluvních stran odstoupit od smlouvy o zájezdu s liberací, kdy vymezuje jednotlivé podmínky, za kterých lze právo uplatnit. Obsahem práce je též význam nevyhnutelné a mimořádné okolnosti pro následnou nemožnost plnění.
Percepce kulturních a přírodních hodnot a návštěvnických preferencí v Českém Krumlově
ŠAFRÁNEK, Jakub
Tato bakalářská práce se věnuje problematice percepce kulturních a přírodních hodnot a návštěvnických preferencí v Českém Krumlově na pozadí cestovního ruchu v Jihočeském kraji a na Českokrumlovsku. Zabývá se i tématem dalšího rozvoje turistiky v jižních Čechách. Úvod obsahuje cíle a hypotézy práce, diskuzi s literaturou a metodiku práce, dále následuje seznámení s geografickými podmínkami Jihočeského kraje, okresu a města Český Krumlov. V další části se zabývá turismem v těchto oblastech a snaží se odpovědět na otázku, jaké jsou další možnosti rozvoje turismu v jižních Čechách. Dále se věnuje konkrétně Českému Krumlovu, jeho historickým, přírodním a kulturním památkám, a především seznámení se se zámeckou zahradou. Poslední částí práce je vyhodnocení dotazníkového šetření, potvrzení nebo vyvrácení hypotéz a vyvození závěrů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 2,190 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.