Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fenomén cesty v umělecké tvorbě a v pedagogickém díle
Novotná, Karolína ; Gajdošíková, Pavla (vedoucí práce) ; Kitzbergerová, Leonora (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání aspektů a vizí cesty a jejich významu, a to jak v konkrétní, tak i metaforické rovině. V jednom pohledu je cesta interpretována jako spojnice mezi specifickými body, zatímco v jiném jako nástroj k dosažení určitého cíle. V takovém kontextu se cesta stává integrální součástí procesu směřujícího k dosažení určitého cíle, kterým může být cokoli od dosažení konkrétní destinace po naplnění životního snu nebo mise. je interakce mezi cestou a cílem klíčová. Výtvarnou složkou práce je osobní deník, jenž obsahuje fragmenty ze různých cest, zachycené ými . Deník je obohacen o kresby a texty, které reflektují autentické zážitky z cestování. Tento deník, stejně jako téma "Fenoménu cesty", se stal inspiračním zdrojem pro didaktické projekty, které se zaměřují na zkoumání konceptu cesty, ať už ve výtvarném nebo pedagogickém kontextu. Cílem této diplomové práce je prozkoumat různé aspekty a perspektivy cesty, jak v konkrétní, tak i v metaforické rovině, a přetvořit je do didaktických projektů KLÍČOVÁ SLOVA Bod, cesta, cíl, labyrint, fragment, umění, výtvarná didaktika
Téma homosexuality ve vybraných románech W.S. Burroughse
CHLOUPÝ, Martin
Bakalářská práce se zabývá interpretací tří literárních děl Beatnické generace: románů Junkie (1953), Naked Lunch (1959) a Queer (1985) od Williama Sewarda Burroughse. Východiskem práce je přiblížení beatnické generace i autorovy tvorby s ohledem na jeho vlastní zážitky a postoje. Praktická část se soustředí na charakteristiku hlavních postav s ohledem na jejich zkušenost s homosexualitou. Dále si všímá motivu užívání drogy jako prostředku úniku z reality a zároveň jako příčiny následného tragického konce. Zkoumán je i motiv cesty jako další prostředek úniku z reality a hledání individuální identity a smyslu života. Závěr shrnuje mnohoznačnost Burroughsových textů, které odrážejí autorovy osobní priority a dojmy, ale i jeho kritický postoj vůči společnosti.
Biblioverse - Multifunctional building with library
Řehořová, Jana ; Vala, Jiří (oponent) ; Bykov, Oleksii (vedoucí práce)
The project works with the archaic image of the library as a "temple of knowledge" and at the same time, tries to shift its current institutional subtext, based on the idea of knowledge accumulation, towards its careful selection and interpretation. In earlier times, information was a scarce commodity and access to education was the privilege of a few social classes, closely connected to power. In the second half of the 19th century, the Enlightenment and the Industrial Revolution brought political and technological changes in the dissemination of information, that continue to accelerate. The machine printing of newspapers and books, the train, the telegraph, and later the telephone, as precursors to the digital dissemination of information, made it possible to transport information in quantities and at speeds previously unimaginable. Modern public institutions, public libraries among them, are emerging to make knowledge accessible to all. Today, however, it seems that it is not the desire for quantity of information and knowledge, but the desire and need to understand the world around us, that is immutable in human nature. The threshold, where being overwhelmed with information does not contribute to finding meaning and one's own position in the world, is now part of our everyday experience. The concept of a library based on the accumulation and easy retrieval of information seems redundant in the age of digital communication, and a principle that worked before may not work today. At the same time, the fact that libraries still work primarily with the medium of the physical book anchors the library in irrelevance. As a mediator of the image of the past, it ignores the present and its pressing issues. The medium of the book, on the other hand, can also be seen as the greatest privilege of libraries in the digital world, which however makes them a different institution. In this project, I therefore propose a new concept of the library as a centre of information management, whose aim is to make information available in a valid way. Librarians, as information specialists, are both curators of the institution's content and of the way it is "exposed" to the public. The library therefore adopts the principles of other Enlightenment institutions such as the museum and the gallery. Librarians/curators are working with a particular topical theme that culminates in its publicly available organized catalog during its exposure. The result is a curated selection of information on that topic - a collection presented in an appropriate manner that reflects current expectations and world views. An apparatus that responds to the present and underpins it with the past. A place to pause and reflect in-depth on a defined topic.
Time and Journey in Virginia Woolf's Mrs Dalloway, The Voyage Out, and To the Lighthouse
ZVONÍČKOVÁ, Andrea
Tato diplomová práce analyzuje romány Virginie Woolfové Plavba, Paní Dallowayová a K majáku a interpretuje opakující se téma času a cesty ve vztahu k filozofickému a uměleckému kontextu autorčiny doby. Také představuje teorie Henri Bergsona, Williama Jamese a Edmunda Husserla, a poté je aplikuje v části literární analýzy, poukazuje na subjektivnost díla Woolfové a snaží se najít hlavní myšlenky, které Woolfová svému čtenáři předkládá.
Tematika cesty ve výtvarně-projektové výuce v mateřské škole
AUSTOVÁ, Petra
Cílem bakalářské práce s názvem "Tematika cesty ve výtvarně-projektové výuce v mateřské škole" je koncipování souboru tvořivých činností s vazbou na tematiku cesty v kontextu výtvarné a environmentální výchovy v mateřské škole. Teoretická část práce se zabývá stručnou charakteristikou dítěte předškolního věku z hlediska rozvoje jeho kognitivních funkcí, reflexí výchovně-vzdělávacího potenciálu dané tematiky-fenoménem cesty a jeho obsahových konotací, vážících se na vzdělávací oblast Dítě a svět. K didaktické analýze bude přidáno přehledové pojednání o tematice cesty z hlediska výtvarného umění s akcentem na environmentální tvorbu. Projektovou část práce tvoří návrh, realizace a dokumentace vlastní tematické řady Cesta využívající intermediální výtvarné činnosti v exteriérovém prostředí lesní mateřské školky. Projekt se skládá ze 7 tematických bloků.
Výrazy pro pojem ´cesta´ v moderní angličtině a jejich kolokační omezení
HAJNÁ, Jitka
Diplomová práce se skládá ze dvou částí: teoretická část se zaměřuje na lingvistické termíny, jako jsou synonymie, sémantické pole, synonymická řada, synonymická dominanta, kolokace, kontext aj., jejichž přesná vymezení tvoří teoretický základ práce. Účelem praktické části je rozbor synonym, která vyjadřují pojem ´cesta´ v současném anglickém jazyce. Pozornost je věnována též jejich kolokačním omezením. Vlastní výzkum nečerpá jen z odborné literatury, ale také z excerptovaných výrazů z různých anglických textů, ne starších 50-ti let.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Modernita a holocaust
Vašička, Pavel ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem Dokumentačního centra holocaustu na Moravě. V současnosti je v naší zemi hned několik muzeí zabývajících se holokaustem, avšak žádné z nich nepřináší jeho ucelenou dokumentaci. Návrh se proto snaží vytvořit takové muzeum, které bude schopno referovat o holokaustu v širších souvislostech a zároveň bude atraktivním prostředím především pro návštěvníka žijícího v multimediálním světě 21. století.
Writing Australia: The Motif of Journey through the Prism of Cultural Anthropology
Pavlíčková, Barbora ; Topolovská, Tereza (vedoucí práce) ; Chalupský, Petr (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl odhalit motivy cesty ve vybraných dílech, která se zabývají Austrálií, přičemž společným bodem zájmu těchto děl je vytváření australské identity. Práce poskytuje společensko-historické pozadí období kolonizace a prvního osidlování Austrálie a hlouběji rozpracovává některé klíčové pojmy kulturní antropologie. Dále je charakterizována tradiční aboridžinská kultura, přičemž objektem zájmu jsou především její životní postoje založené na spjatosti s přírodou. Zvláštní pozornost je věnována rozdílnosti literárních přístupů k tomuto tématu, dále aplikaci poznatků kulturní antropologie, střetům rozdílných kultur a možnosti jejich smíření. Díla vybraných autorů jsou blíže specifikována, a to z úhlu pohledu míry autenticity a žánrových určení. Různá pojetí literárního motivu cesty jsou porovnána a kriticky zhodnocena. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.