Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fyzioterapeutické postupy využívané při léčbě cervikobrachiálního syndromu: literární rešerše
Smutná, Dominika ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Malá, Jitka (oponent)
Název: Fyzioterapeutické postupy využívané při léčbě cervikobrachiálního syndromu: literární rešerše Cíle: Cílem práce je vyhodnotit, jaké fyzioterapeutické metody a postupy se využívají při léčbě cervikobrachiálního syndromu v současné době a zároveň zhodnotit, který z těchto postupů se jeví jako nejefektivnější. Dále je práce zaměřena na shrnutí aktuálních poznatků dané problematiky. Metody: Diplomová práce je zpracována formou literární rešerše a má analyticko- deskriptivní charakter. Podle klíčových slov bylo v online databázích PubMed, Scopus, MEDLINE a Web of Science vyhledáno cekem 918 studií. Na základě stanovených kritérií a postupů, které jsou popsány v kapitole metodiky, bylo vybráno a blíže analyzováno celkem 15 studií. Výsledky: Celkem bylo popsáno 15 studií, které splňovaly kritéria pro zařazení do této diplomové práce. Z vybraných studií vyplývá, že v současné době se využívá u dané problematiky nejvíce manuální terapie. Konkrétně se jedná o techniky neurální mobilizace, cervikální trakce, dále se aplikují mobilizační a manipulační techniky dle Maitlandova konceptu nebo techniky mobilizací dle Mulligana. Vzhledem k malému počtu studií však nelze jednoznačně odpovědět, která metoda je nejefektivnější, avšak nejvíce studií bylo zaměřeno právě na manuální terapii. Klíčová slova:...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom
Jurčáková, Andrea ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Křížková, Štěpánka (oponent)
Název bakalářské práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom Vypracovala: Andrea Jurčáková Vedoucí práce: Mgr. Irena Novotná Cíl: Cílem bakalářské práce je popsat problematiku cervikobrachiálního syndromu. Metodika: Bakalářská práce se zabývá zpracováním kazuistiky pacienta s cervikobrachiálním syndromem. Práce je rozdělena na část obecnou a speciální. Obecná část se zaměřuje na definici onemocnění, příčiny vzniku, klinický obraz, terapeutické přístupy k dané problematice. Část speciální je nejdůležitější částí bakalářské práce. Je věnována konkrétní diagnóze. Obsahuje metodiku práce, anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, krátkodobý a dlouhodobý plán, záznamy o průběhu terapeutických jednotek, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie. Klíčová slova: cervikobrachiální syndrom, krční páteř, cervikothorakální přechod, vertebrogenní algický syndrom
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom
Pyšková, Barbora ; Reckziegelová, Petra (vedoucí práce) ; Hoskovec, Jakub (oponent)
Autor: Bc. Barbora Pyšková Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom Cíle práce: Cílem této práce je sumarizace teoretických a metodologických podkladů v problematice cervikobrachiálního syndromu a jejich následné využití při rehabilitaci u pacienta s touto diagnózou. Metody: Bakalářská práce se dělí do dvou hlavních sekcí, jimiž jsou část obecná a část speciální. Část obecná obsahuje anatomické, biomechanické a kineziologické poznatky. Dále je blíže probrána problematika cervikobrachiálního syndromu, jeho klinických příznaků, etiologie a možnosti léčby. Část speciální je stěžejní. Byla zpracována na základě souvislé odborné praxe v Centru léčby pohybového aparátu ve Vysočanech v Praze v termínu od 5. 1. 2015 do 30. 1. 2015. Jedná se o detailně zpracovanou kazuistiku pacient s cervikobrachiálním syndromem skýtající anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán, průběh terapie, výstupní kineziologické vyšetření a zhodnocení efektu terapie. Klíčová slova: fyzioterapie, kazuistika, krční páteř, cervikobrachilní syndrom
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom
Jacková, Tereza ; Maršáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Šánová, Milena (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom Shrnutí práce: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním kazuistiky pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom, blíže specifikovanou jako cervikobrachiální syndrom s kořenovou iritací. Práce je rozdělena na část obecnou a speciální. Obecná část obsahuje teoretické poznatky o cervikobrachiálním syndromu, o krčních kořenových syndromech, jejich léčbě a fyzioterapeutické péči. Speciální část obsahuje podrobnou kazuistiku pacienta s cervikobrachiálním syndromem s kompresí nervového kořene C7. Obsahuje vstupní a výstupní kineziologický rozbor, krátkodobý a dlouhodobý plán, návrh terapie a popis jednotlivých terapeutických jednotek. Práce byla vypracována na základě absolvované praxe v Nemocnici Na Bulovce v Praze, v termínu 13. 1.-7. 2. 2014. Klíčová slova: cervikobrachiální syndrom, cervikální kořenové syndromy, fyzioterapie
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom
Palivcová, Lenka ; Dudová, Agnieszka (vedoucí práce) ; Jančařík, Vít (oponent)
SOUHRN Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom Cíle práce: Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacientky s diagnózou cervikobrachiální syndrom, shrnutí teoretických poznatků, navržení terapie a sledování jejího průběhu. Metoda: Tato práce vznikla jako rešerše s případovou studií během odborné praxe konané od 6. 1. 2014 do 31. 1. 2014 v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde jsem pracovala s pacientkou po transplantaci ledvin, která sem docházela na dialýzu. Práce je rozdělena do dvou častí - obecné a speciální. První (obecná) část práce se zabývá teoretickými poznatky o ramenním kloubu z hlediska kineziologie, zahrnuje informace o nejčastějších diagnózách postihujících ramenní kloub, definici cervikobrachiálního syndromu a vzhledem k mé pacientce i základní informace o transplantaci ledvin a hemodialýze. Druhá (speciální) část popisuje kazuistiku pacienta s cervikobrachiálním syndromem, průběh navržené terapie a zhodnoceni jejího efektu. Klíčová slova: Ramenní kloub, diagnózy, cervikobrachiální syndrom, transplantace, ledviny, hemodialýza
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom
Shejbal, Viktor ; Kučerová, Ilona (vedoucí práce) ; Biskup, Šimon (oponent)
Název bakalářské práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom Vypracoval: Viktor Shejbal Vedoucí práce: Mgr. Ilona Kučerová Cíl: Hlavním cílem bakalářské práce je objasnit problematiku cervikobrachiálního syndromu. Metodika: Tématem bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacienta s cervikobrachiálním syndromem. Práce má dvě části, část obecnou a speciální. Část obecná se skládá z anatomie krční páteře, epidemiologie a etiologie onemocnění, dále ze symptomů onemocnění, klinického obrazu, klasifikace, diagnostiky, či z terapeutických přístupů k dané diagnóze a následné prognózy onemocnění. Nejdůležitější částí bakalářské práce je však část speciální, která věnuje pozornost konkrétní diagnóze. Obsahuje metodiku práce, anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán, záznamy o průběhu terapeutických jednotek, výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie. Klíčová slova: Cervikobrachiální syndrom, krční páteř, vertebrogenní algický syndrom
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s cervikobrachiálním syndromem
Hegmonová, Barbora ; Maršáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Křížková, Štěpánka (oponent)
Autor: Barbora Hegmonová Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s cervikobrachiálním syndromem Cíl práce: Cílem této práce je shromáždění teoretických i praktických informací v problematice cervikobrachiálního syndromu a jejich následné využití v proběhlých terapiích pacienta s touto diagnózou. Metody: Má bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části, a to část obecnou a část speciální. V obecné části se vyskytují informace o anatomii, biomechanice a kineziologii. Dále zde přibližuji konkrétně diagnózu cervikobrachiální syndrom, kde rozvádím klinické příznaky, léčbu a fyzioterapeutickou péči. Speciální část obsahuje kazuistiku pacienta s CB syndromem. Skládá se ze vstupního a výstupního kineziologického rozboru, krátkodobého i dlouhodobého plánu, návrhu terapií a podrobného popisu jednotlivých terapiích. Práce byla vypracována na základě souvislé praxe v Oblastní nemocnici Kladno, a.s. v době od 22.1 - 16.2.2018. Klíčová slova: Cervnikobrachiální syndrom, fyzioterapie
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom
Sílová, Markéta ; Reckziegelová, Petra (vedoucí práce) ; Hoskovec, Jakub (oponent)
Název práce: Fyzioterapeutická kazuistika péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom Shrnutí práce: Tato práce se skládá ze dvou částí. První část je částí obecnou, zabývá se teoreticky problematikou cervikobrachiálního syndromu s přidruženou diagnózou arthrosa ramenních kloubů. Bude se v ní nacházet rozpracování dané problematiky, její formy, léčba a fyzioterapeutická péče. Druhá část je částí speciální. Speciální část obsahu fyzioterapeutickou kazuistika pacienta s touto diagnózou. Je zde kompletní vstupní i výstupní kineziologický rozbor, krátkodobý i dlouhodobý plán, návrh terapie, popis jednotlivých terapií a jejich účinek. Bakalářská práce byla zpracována na základě získaných materiálů během souvislé odborné práce, která probíhala v Centru léčby pohybového aparátu v Praze 9 v době od 4. 1. - 29. 1. 2016. Klíčová slova: cervikobrachiální syndrom, krční páteř, fyzioterapie, arthrosa
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom
Palivcová, Lenka ; Dudová, Agnieszka (vedoucí práce) ; Jančařík, Vít (oponent)
SOUHRN Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom Cíle práce: Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky pacientky s diagnózou cervikobrachiální syndrom, shrnutí teoretických poznatků, navržení terapie a sledování jejího průběhu. Metoda: Tato práce vznikla jako rešerše s případovou studií během odborné praxe konané od 6. 1. 2014 do 31. 1. 2014 v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, kde jsem pracovala s pacientkou po transplantaci ledvin, která sem docházela na dialýzu. Práce je rozdělena do dvou častí - obecné a speciální. První (obecná) část práce se zabývá teoretickými poznatky o ramenním kloubu z hlediska kineziologie, zahrnuje informace o nejčastějších diagnózách postihujících ramenní kloub, definici cervikobrachiálního syndromu a vzhledem k mé pacientce i základní informace o transplantaci ledvin a hemodialýze. Druhá (speciální) část popisuje kazuistiku pacienta s cervikobrachiálním syndromem, průběh navržené terapie a zhodnoceni jejího efektu. Klíčová slova: Ramenní kloub, diagnózy, cervikobrachiální syndrom, transplantace, ledviny, hemodialýza
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom
Pyšková, Barbora ; Reckziegelová, Petra (vedoucí práce) ; Hoskovec, Jakub (oponent)
Autor: Bc. Barbora Pyšková Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou cervikobrachiální syndrom Cíle práce: Cílem této práce je sumarizace teoretických a metodologických podkladů v problematice cervikobrachiálního syndromu a jejich následné využití při rehabilitaci u pacienta s touto diagnózou. Metody: Bakalářská práce se dělí do dvou hlavních sekcí, jimiž jsou část obecná a část speciální. Část obecná obsahuje anatomické, biomechanické a kineziologické poznatky. Dále je blíže probrána problematika cervikobrachiálního syndromu, jeho klinických příznaků, etiologie a možnosti léčby. Část speciální je stěžejní. Byla zpracována na základě souvislé odborné praxe v Centru léčby pohybového aparátu ve Vysočanech v Praze v termínu od 5. 1. 2015 do 30. 1. 2015. Jedná se o detailně zpracovanou kazuistiku pacient s cervikobrachiálním syndromem skýtající anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán, průběh terapie, výstupní kineziologické vyšetření a zhodnocení efektu terapie. Klíčová slova: fyzioterapie, kazuistika, krční páteř, cervikobrachilní syndrom

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.