Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 176 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách
Pelikánová, Anna ; Pavlov, Ivan (vedoucí práce) ; Kazík, Petr (oponent)
Diplomová práce zkoumá problematiku uměleckého vzdělávání dospělých, konkrétně pak problematiku uměleckého vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách v Praze a ve Středočeském kraji. Diplomová práce vychází z toho, že je toto vzdělávání dospělými relativně málo využíváno, ačkoli je díky široké síti základních uměleckých škol v České republice dobře dostupné. S ohledem na tuto skutečnost zkoumá diplomová práce příčiny nepříliš častého využívání této formy vzdělávání dospělých a předkládá návrh, který by mohl vzdělávání dospělých na základních uměleckých školách rozšířit. V teoretické části práce je nejprve vymezeno zájmové vzdělávání dospělých a dále kulturní a estetické vzdělávání dospělých se zaměřením na umělecké a hudební vzdělávání. Teoretická část je zakončena kapitolou věnující se základním uměleckým školám a asociacím, které je sdružují. V analytické části jsou analyzována statistická a další data týkající se studia pro dospělé na základních uměleckých školách v Praze a Středočeském kraji. Výzkum je doplněn dotazníkovým šetřením, na nějž navazují návrhy pro častější využívání studia pro dospělé. V závěru jsou výsledky práce shrnuty. KLÍČOVÁ SLOVA andragogika, základní umělecké školy, vzdělávání dospělých, celoživotní vzdělávání, zájmové vzdělávání, umělecké vzdělávání
Problematika dalšího profesního vzdělávání odborných zaměstnanců Vězeňské služby České republiky
Kříž, Jaroslav
Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího profesního vzdělávání odborných zaměstnanců působících ve Vězeňské službě České republiky (VS ČR) a možnostmi jeho rozvoje. Cílem diplomové práce je konceptualizovat a charakterizovat další profesní vzdělávání, s důrazem na analýzu a identifikaci vzdělávacích potřeb a motivaci odborných pracovníků dále se vzdělávat. Dále pak realizovat výzkum zaměřený na sledování využití metod a forem vzdělávání a rozvoje pracovníků. Teoretická část diplomové práce se zabývá vymezením a vztahem základních pojmů ve sledované oblasti dalšího vzdělávání, systematického vzdělávání, analýzou vzdělávacích potřeb, organizační strukturou VS ČR, deskripcí vybraných aspektů dalšího profesního vzdělávání v kontextu celoživotního učení. Pozornost je věnována systému vzdělávání, struktuře a identifikaci vzdělávacích potřeb v oblasti VS ČR. Dále je realizována deskripce modelu koncepce řízení dalšího vzdělávání zaměstnanců VS ČR. V závěru teoretické části práce se zabýváme profesní přípravou a dalším vzděláváním personálu věznic v zahraničí. Analyticko-empirická část se zabývá výzkumem v oblasti dalšího profesního vzdělávání odborných pracovníků. Celý výzkum je rozdělen na dílčí části, které analyzují současný stav a problematiku dalšího vzdělávání u zaměstnanců VS ČR. Výzkum je...
Analýza systému řízení dalšího profesního vzdělávání v oblasti zdravotnictví
Trubačová, Lenka ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Cílem rigorózní práce je analýza systému řízení dalšího profesního vzdělávání a monitoring procesu adaptace zaměstnanců - nelékařských zdravotnických pracovníků (NZP) z Ukrajiny v Thomayerově nemocnici. Thomayerova nemocnice je přímo řízená ministerstvem zdravotnictví a patří mezi státní zdravotnická zařízení. Na vzdělání zaměstnanců je zde kladen velký důraz, proto je trend, aby přímo v nemocnicích byla centra vzdělávání, které slouží k přípravě absolventů či ostatních zaměstnanců na úspěšnou profesní dráhu v jimi zvoleném oboru. Lze zde prohloubit znalosti a dovednosti v rámci celoživotního vzdělávání a teď nově také slouží ke vzdělávání NZP z Ukrajiny. Nedostatek sester je ožehavým tématem dneška a změna ve vzdělávání tuto kritickou situaci nevyřešila. Jednou z možností jak řešit kritický nedostatek sester je jejich vyhledávání v zemích s podobnou kulturou a jazykem. Jednou z těchto zemí je Ukrajina, která je geograficky blízko. Ministerstvo zdravotnictví se zapojilo do projektu Ministerstva průmyslu a obchodu "Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny." V projektu bylo v jeho začátku úspěšně zařazeno 15 poskytovatelů zdravotních služeb z České republiky a mezi nimi je i Thomayerova nemocnice, kde je snahou doplnit chybějící personál. Pro svou práci jsem zvolila...
Senioři v medializovaném světě
Lusková, Tereza ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Jeřábek, Hynek (oponent)
Diplomová práce se věnuje vztahu seniorů a nových médií, přičemž se zaměřuje na současnou medializaci společnosti a na zvyšující se zájem o kurzy mediální gramotnosti pro seniory. Hlavním cílem této práce je zachycení zkušeností a názorů seniorů na nová média a poukázat na výhody aktivního stárnutí, které mohou senioři získat jejich bezpečným využíváním. Teoretická část práce se nejprve soustředí na klíčové koncepty, které odráží současnou podobu stáří a proces stárnutí, postavení médií ve společnosti a specifický vztah seniorů a nových medií s poukázáním na současné programy mediální gramotnosti. Kvalitativní část výzkumu se prostřednictvím polo-strukturovaných hloubkových rozhovorů snaží zachytit postoje, názory a zkušenosti seniorů využívajících nové informační a komunikační technologie. Tyto poznatky jsou analyzovány v sedmi podkapitolách, které vycházejí z průběhu rozhovorů. Vzhledem k měnícím se postojům seniorů a složité generalizaci této kategorie, může práce nastínit jejich vhled na užívání nových médií a může být využita jako podklad pro další šetření této problematiky.
Problematika dalšího profesního vzdělávání odborných zaměstnanců Vězeňské služby České republiky
Kříž, Jaroslav ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího profesního vzdělávání odborných zaměstnanců působících ve Vězeňské službě České republiky (VS ČR) a možnostmi jeho rozvoje. Cílem diplomové práce je konceptualizovat a charakterizovat další profesní vzdělávání, s důrazem na analýzu a identifikaci vzdělávacích potřeb a motivaci odborných pracovníků dále se vzdělávat. Dále pak realizovat výzkum zaměřený na sledování využití metod a forem vzdělávání a rozvoje pracovníků. Teoretická část diplomové práce se zabývá vymezením a vztahem základních pojmů ve sledované oblasti dalšího vzdělávání, systematického vzdělávání, analýzou vzdělávacích potřeb, organizační strukturou VS ČR, deskripcí vybraných aspektů dalšího profesního vzdělávání v kontextu celoživotního učení. Pozornost je věnována systému vzdělávání, struktuře a identifikaci vzdělávacích potřeb v oblasti VS ČR. Dále je realizována deskripce modelu koncepce řízení dalšího vzdělávání zaměstnanců VS ČR. V závěru teoretické části práce se zabýváme profesní přípravou a dalším vzděláváním personálu věznic v zahraničí. Analyticko-empirická část se zabývá výzkumem v oblasti dalšího profesního vzdělávání odborných pracovníků. Celý výzkum je rozdělen na dílčí části, které analyzují současný stav a problematiku dalšího vzdělávání u zaměstnanců VS ČR. Výzkum je...
Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve fakultní nemocnici
Dubovický, Miroslav ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Krámský, David (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávacích potřeb zaměstnanců, kteří jsou zaměstanci nemocnice i lékařské fakulty, respektive lékařů, ktěří vykonávají lékařskou i pedagogickou činnost. Práce v teoretické části je zaměřena na problematiku řízení a rozvoje zaměstnanců, a také právní ukotvení potřeby lékařů se neustále vzdělávat. Celoživotní učení, potažmo andragogika je nástrojem k aktivnšjšímu využívaní inovativních metod a nástrojů pro digitální rozvoj kompetencí. Analýzu vzdělávacích potřeb reflektují ekonomické, sociologické nebo sociálně politické analýzy zdůrazňující nutnost celoživotního vzdělávání bez ohledu na subjektivní či objektivní typologickou dimezi. Cílem předložené diplomové práce je analyzovat současný stav vzdělávacích potřeb lékařů, kteří vykonávají lékařskou i pedagogickou činnost s ohledem na nepřetržitý rozvoj digitalizace. Pro získání požadováných dat bylo zvoleno kvalitativní výzkumné šetření a to dvě metody dotazování. Analýzou vzdělávacích potřeb lékařů fakultní nemocnice bylo zjištěno, že dotčená průmyslová revoluce, je jejich profesní součástí, a to nejen z důvodu subjektivní dimenze potřeb, ale také z důvodu chránění sama sebe a zaměstnavatele při jednotlivých výkonech.
Strategické řízení a inovace rekvalifikačních kurzů
Asfour, Sarah ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Mgr. Sarah Asfour Vedoucí práce: PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Andragogika a management vzdělávání ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá celoživotním vzděláváním, a to vzděláváním dospělých v otázce formálního, neformální i informální vzdělávání. V diplomové práci je pojednáváno o konceptu celoživotního vzdělávání a o efektu vzdělávání v životě jedince. Cílem je krátce porovnat a zhodnotit možnosti celoživotního vzdělávání s důrazem na neformální profesní vzdělávání, přesněji na rekvalifikační kurzy. V diplomové práci se v otázce dalšího neformálního vzdělávání věnuji strategickému řízení vzdělávání, stejně tak jako možnosti inovace zmiňovaných rekvalifikačních kurzů. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to do části teoretické a části praktické. V teoretické části je mimo jiné podrobněji pojednáváno o možnosti rekvalifikačních kurzů, dále je pojednáváno o podmínkách k získání akreditace pro pořadatele rekvalifikačních kurzů, o podmínkách a možnostech podpory zájemců o rekvalifikační kurz Úřadem práce, dále jsou také rozepsány výhody pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance k dalšímu profesnímu vzdělávání. V diplomové práci je věnován prostor strategickému řízení a plánování vzdělávání, a to včetně důležitosti motivace účastníků ke...
Rozvoj a další profesní vzdělávání osobních trenérů fitness
Jančovičová, Nikola ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Diplomová práce řeší problematiku vzdělávání a rozvoje dospělých, konkrétně se zaměřuje na skupinu osobních trenérů fitness, na jejich rozvoj a další profesní vzdělávání. V teoretické části práce je velká pozornost věnována konceptualizaci a systemizaci vzdělávání dospělých, vymezeno je místo vzdělávání dospělých v rámci konceptu celoživotního učení. Práce se zabývá jednou z nevýznamnější oblastí vzdělávání, a to dalším vzděláváním. Pojednává o jednotlivých subsystémech dalšího vzdělávání s důrazem na další profesní vzdělávání dospělých. Práce dále přináší informace o možnostech vzdělávání a rozvoje lidí v organizacích, zabývá se významem podnikového vzdělávání. Vyzdvižena je potřeba strategického a systematického vzdělávání pracovníků. Práce popisuje jednotlivé metody vzdělávání, a to jak realizovaných na pracovišti, tak i mimo pracoviště. Samostatná kapitola se zaměřuje na osobního trenéra fitness, jeho charakteristiku, profesní kompetence a na vybrané formy trenérského vzdělávání. Cílem diplomové práce je identifikovat a analyzovat vzdělávací a rozvojové potřeby osobních trenérů fitness. Kvantitativní výzkum je realizován dotazníkovým šetřením a data jsou doplněna výsledky polostrukturovaných rozhovorů. Na základě provedené identifikace, analýzy a výsledků výzkumu je navržen vzdělávací program,...
Vzdělávací potřeby zrakově postižených pedagogů v rámci dalšího profesního vzdělávání
Vodová, Alena ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Závěrečná práce na téma Specifické vzdělávací potřeby zrakově postižených pedagogů v rámci dalšího profesního vzdělávání se zaměřuje na potřeby a možnosti, které se týkají celoživotního vzdělávání zrakově postižených pedagogů v České republice. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá osobami zdravotně handicapovanými - osoby zrakově postižené - podporou, rehabilitací a využitím kompenzačních pomůcek. Dále mapuje sociální systém služeb, které sdružují a věnují se osobám se zrakovým postižením. Klíčovým tématem je systém vzdělávání utvořený v České republice a ve Slovenské republice. Praktická část analyzuje, jaké jsou možnosti dalšího profesního vzdělávání zrakově postižených pedagogů, a usiluje o identifikaci potřeb a současné nabídky toto vzdělávání uskutečňovat. Prostřednictvím výzkumného pohovoru byly zjišťovány potřeby a možnosti trhu s dalším vzděláváním pro specifickou cílovou skupinu osob nevidomých. KLÍČOVÁ SLOVA Celoživotní vzdělávání, další profesní vzdělávání, kompenzační pomůcky, nevidomí, pedagog, profesní růst, škola, vidomí, vzdělávací potřeby, zrakově postižení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 176 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.