Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 220 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postoj a motivace sester k celoživotnímu vzdělávání
Bártlová, Erika ; Jirkovský, Daniel (vedoucí práce) ; Dorková, Zlatica (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem motivace sester k celoživotnímu vzdělávání a jejich povědomím o tomto tématu. Cíl: Cílem bakalářské práce je zjistit zda mají sestry přehled o jednotlivých formách celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zda a jak jsou motivovány se jich účastnit a jaké faktory jim naopak v účasti na programech celoživotního vzdělávání brání. Metody: Sestrám byl elektronickou formou distribuován dotazník, obsahující 22 otázek. Celkem bylo zpracováno 493 dotazníků. Šetření se zúčastnilo 348 všeobecných sester, 70 dětských sester, 58 praktických sester, 8 porodních asistentek a 8 zdravotnických záchranářů. Ke statistickému zpracování dat byla využita neparametrická statistická metoda Pearsonův Chí-kvadrát. Výsledky: Výsledky ukazují, že znalosti sester jednotlivých programů a forem celoživotního vzdělávání se liší v závislosti na jejich věku, délce odborné praxe a dosaženém vzdělání. Zájem sester účastnit se programů celoživotního vzdělávání klesá s přibývajícím věkem a délkou praxe a je ovlivněn pracovní vytížeností, vyplývající z nedostatku personálu. Největším motivačním faktorem se ukázalo být vyšší finanční ohodnocení. Nejzásadnějším demotivačním faktorem je nedostatek času. Závěry: Sestry jsou poměrně dobře informovány o jednotlivých formách a...
Návrh transformace koncepce celoživotního vzdělávání na Vysokém Učení Technickém vBrně pro společnosti vJihomoravském kraji
Němčanská, Veronika ; Navrátilová, Petra (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Sohledem na měnící se potřeby praxe na vzdělávání je nezbytné přizpůsobit nabídku vzdělávacích kurzů tak, aby tyto potřeby reflektovala. Diplomová práce je zaměřena na sběr, analýzu a průzkum dat s cílem identifikovat klíčové potřeby a trendy vzdělávání zaměstnanců společností v Jihomoravském kraji. Získané poznatky budou následně použity k identifikaci a návrhu možností tematického zaměření a typů vzdělávacích kurzů tak, aby byly pokryty požadavky praxe. Hlavním impulsem pro rozšíření nabídky kurzů je jeden z cílů strategického záměru VUT o vytvoření koncepce celoživotního vzdělávání.
Příprava učitelů na vzdělávání nadaných žáků
Ruth, Barbora Rebeka ; Kadrnožková, Monika (vedoucí práce) ; Marádová, Eva (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy učitelů pro práci s nadanými žáky na prvním stupni základní školy. Teoretická část vymezuje pojem nadání, analyzuje vývojovou charakteristiku nadaného dítěte v předškolním a školním věku. Práce se soustředí také na legislativní rámec a aktuální situaci. Dále je vymezena role učitele a jeho vliv v životě nadaných žáků. Cílem empirického šetření je popsat možnosti pregraduálního vzdělávání učitelů v oblasti nadaných žáků. Empirická část je dále věnována učitelům, kteří popisují tyto dopady na jejich pedagogickou praxi. Metodologická část byla řešena kvalitativním přístupem, konkrétně obsahovou analýzou a případovou studií. Obsahová analýza se soustředila na hledaní obsahu věnovaného problematice nadaných žáků ve studijních programech učitelství prvního stupně na českých vysokých školách. V případové studii bylo řešeno u vybraných učitelů na prvním stupni základní školy hodnocení vlastní připravenosti na práci s nadaným žákem. Výsledky práce přinesly poznání o momentálním stavu výuky v rámci pregraduálního vzdělávání ve vztahu k problematice nadaných žáků a hodnocení této přípravy s dopadem do praxe učitelů prvního stupně základní školy.
Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT
Janková, Martina ; Jašek, Roman (oponent) ; Roudný, Radim (oponent) ; Slabý, Antonín (oponent) ; Rais, Karel (vedoucí práce)
V předkládané disertační práci (DP) je na základě zadaného tématu „Internetové nástroje pro celoživotní vzdělávání v sektoru IT“ vyjádřeno odpovídající pokrytí vytvořených dílčích výzkumných úkolů s aktivním řešením úloh na Fakultě podnikatelské VUT v Brně pro obor Řízení a ekonomika podniku (ŘEP), a to v souladu s vymezenou oblastí výzkumné a publikační činnosti. Pro systémové pojetí celého tématu DP byla vymezena oblast teoretických východisek, vyjádřena metodologie řešení systémových modelů vzdělávání na prostředcích Internetu a pro uvedenou praktickou výzkumnou činnost byl vybrán adaptabilní („učící se“) Podnik 1 jako referenční pro řešení dílčích praktických výzkumných úkolů) a byla vytvořena metodologie moderního přístupu k tvorbě modelů („pro moderní řízení a sdělování informací mezi systémy“) a modelování potřebného adaptabilního („přímo také zdokonalujícího se modelováním“) Internetového (a intranetového) prostředí podniků a jeho užití v procesu celoživotního vzdělávání znalostních pracovníků („lektorů“) Podniku 1 a možných dalších („znalostních pracovníků a uživatelů“) Podniků 2, 3,…, m tj. „podniků jako dalších zákazníků“ a to k aktivnímu vytvoření adaptabilního a moderního prostoru s možným užitím zdokonalovaných („nových a také moderních inteligentních a učících se“) prostředků informačních a komunikačních technologií (ICT) jak ze světa, tak z ČR a to především nových (a také vývojově perspektivních) Internetových nástrojů a prostředků pro řízení podniků, celoživotního vzdělávání v oblasti IT pracovníků podniků a nutného sledování požadované konkurenceschopnosti podniku působícího v sektoru dynamicky se rozvíjející IT. Systémově řešeným modelováním na počítačích je zde vyjádřena problematika vhodně zvolených internetových nástrojů v konkurenčním prostředí podniků, a dále je řešeno modelováním na počítači také nové pojetí modelování vedoucí k předpokládanému modernizování forem moderního elektronického celoživotního vzdělávání na nástrojích Internetu. Součástí práce je také vytvoření modelů na počítačích (PC) umožňujících porovnávání předpokládaných změn v konkurenceschopnosti podniků reagujících na přínosy vytvořené metodologie a vedoucí také i k předpokládanému zlepšení kvality řízení a ekonomiky podniků v podmínkách relativního zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Řešení této moderní problematiky je prováděno na základě vhodné analýzy zvolených podniků a také odpovídajících řešenému tématu a řešeným cílům práce a také i informacím získaným z publikací v informačních zdrojích světa na Internetu i z virtuálních knihoven světa, vydavatelství, seminářů, sborníků a konferencí. Výsledky systémově pojaté analytické činnosti a řešení úkolů výzkumné práce jsem průběžně publikovala v článcích odborných a recenzovaných časopisů, sborníků a také v příspěvcích na konferencích. V těchto výsledcích výzkumu je systémově vyjádřena nová podstata řešení rozhraní sociálního a technického systému IT s vybranými prostředky internetových nástrojů pro celoživotní vzdělávání pracovníků působících v sektoru IT jako možný příspěvek do moderního vytváření učících se organizací.
Studie zaměstnanosti v atletických klubech města Brna
Šaršonová, Michaela ; Lepková, Hana (oponent) ; Blahutková, Marie (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studií zaměstnanosti v atletických klubech města Brna. Nejdříve jsou vysvětleny základní pojmy. Poté se práce zaměřuje na specifikace jednotlivých atletických klubů. Jsou zde rozebrány kvalifikace zaměstnanců na jednotlivé pracovní pozice, dále pak finanční zabezpečení profesionálních sportovců a trenérů v klubech. Na tuto část navazuje anketní šetření a jeho vyhodnocení. V poslední části práce jsou vypracovány návrhy na zlepšení zaměstnanosti a zkvalitnění práce prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků ve sportovních klubech.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků: co-Teaching na střední odborné škole v Praze
Valeček, Jan ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kříž, Jaroslav (oponent)
Název diplomové práce: Další vzdělávání pedagogických pracovníků: co-Teaching na střední odborné škole v Praze Jméno: Jan Valeček Studijní obor: Andragogika a management vzdělávání Diplomová práce se zabývá problematikou a potenciálem vzdělávací metody co-teaching, jako novou možností pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Teoretická část práce charakterizuje a analyzuje oblast postgraduálního vzdělávání. Zkoumá možnosti profesního rozvoje učitelů s ohledem na zvýšení efektivity edukačního procesu a stanovuje teoretický rámec. Cílem empirické části je sledovat efektivitu co-teachingu a možnosti jeho využití pro praxi. Výzkum je zpracován kvalitativní formou, empirickým výzkumem je sledována efektivita výuky, výhody, nevýhody, možné problémy, komplikace a překážky v závislosti na použitých metodách co-teachingu. Principem teoreticko-empirického charakteru práce je úzká spolupráce pedagogů při výuce s cílem efektivnějšího učení a seberozvoje, s vyšším propojením obsahu vzdělávání v teoretické i praktické rovině. Výzkumný vzorek zahrnuje deset začínajících a zkušených pedagogických pracovníků působících na jedné střední odborné škole. KLÍČOVÁ SLOVA celoživotní vzdělávání, co-teaching, další profesní vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, střední odborné vzdělávání.
Management dalšího vzdělávání akademických pracovníků
Eclerová, Zdeňka ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Urbanová, Eva (oponent)
Tématem diplomové práce je management dalšího vzdělávání akademických pracovníků na vybrané fakultě, části vysoké školy univerzitního typu. Cílem práce je analyzovat a popsat systém managementu dalšího vzdělávání akademických pracovníků a navrhnout zlepšení v této oblasti. Diplomová práce obsahuje teoretickou část a empirickou část. Teoretická část vychází z odborné literatury a zabývá se pojmy: vysoká škola, akademický pracovník, celoživotní vzdělávání, vzdělávání dospělých, další profesní vzdělávání, podnikové vzdělávání. V kapitole s názvem Vysoké školy a akademičtí pracovníci nalezneme historii, význam a charakteristiku vysokých škol, objasnění termínu akademický pracovník a popis kompetencí vysokoškolského pedagoga. V kapitole s názvem Podnikové (firemní) vzdělávání lze najít mimo jiné oblasti odborného vzdělávání zaměstnanců, systém a strategie podnikového vzdělávání, formy a metody podnikového vzdělávání, zajištění podnikového vzdělávání a přístupy k rozvoji zaměstnanců. Empirická část popisuje kvalitativní výzkum. Zahrnuje analýzu strategických dokumentů na úrovni státní, univerzitní a fakultní. Obsahuje základní údaje o výzkumném šetření, které proběhlo metodou polostrukturovaných rozhovorů. Polostrukturované rozhovory se uskutečnily se zástupcem vedení fakulty a s akademickými pracovníky....
Možnosti a rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Botanické zahradě hl. m. Prahy
Černý, Bohumil
Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v Botanické zahradě hl. m. Prahy (BZP) a možnostmi nabídky akreditovaných kurzů. Cílem práce je teoreticky vymezit a charakterizovat DVPP s důrazem na analýzu a identifikaci vzdělávacích potřeb a motivaci pedagogických pracovníků předmětů přírodověda a biologie na základních a středních školách na území hl. m. Prahy s důrazem na rozvoj badatelsky orientovaného vyučování. Dále realizovat výzkum zaměřený na využití metod a forem vzdělávání učitelů. Teoretická část diplomové práce se zabývá vymezením a vztahem základních pojmů ve sledované oblasti dalšího vzdělávání, systematického vzdělávání, analýzou vzdělávacích potřeb, organizací vzdělávacích aktivit v BZP, popisem vybraných aspektů DVPP v kontextu celoživotního učení. Pozornost je věnována systému vzdělávání, struktuře a identifikaci vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků. Analyticko-empirická část je věnována výzkumu v oblasti DVPP základních a středních škol předmětů biologie a přírodověda. Výzkum je rozdělen na dílčí části, které analyzují současný stav a DVPP na území hl. m. Prahy. Výzkum je realizován kvantitativní formou a jako výzkumný nástroj je použito dotazníkové šetření. Výsledky výzkumu jsou následně komparovány se strategickými dokumenty...
Další profesní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců městských policií
Fišer, Petr
Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci vzdělávacích potřeb zaměstnanců městských policií a definuje možné oblasti dalšího profesního rozvoje. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku cílů a poslání městské policie, její specifika z hlediska rozvoje a dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Součástí teoretického rámce byla zpracována problematika celoživotního vzdělávání a učení, motivace k profesnímu rozvoji a možnosti dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, resp. strážníků. V empirické části byly zkoumány, tj. analyzovány a identifikovány vzdělávací potřeby zaměstnanců - strážníků zařazených k obecním / městským policiím a na základě zjištěných výsledků byly definovány oblasti dalšího profesního vzdělávání a rozvoje pracovníků. Důraz byl kladen na aktuální společenská témata, která ovlivňují práci strážníků. Tematika celoživotního učení strážníků byla nahlížena optikou současného technologického a znalostního vývoje. Vizuální století, jak je dnešní doba nazývána, je ovlivněno geopolitickými, globálními a sociálními aspekty. Tyto proměny zásadním způsobem ovlivňují chování lidí - občanů, ale i samotných strážníků, kteří dohlížejí na bezpečí v obcích a městech. Proto i oblast dalšího profesního vzdělávání strážníků obecních policií musí být přizpůsobována aktuálním tématům a rizikům...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 220 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.