Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání různých typů komerčních lithium-iontových baterií
Šindelářová, Anna ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Libich, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje srovnání různých typů komerčních lithium-iontových baterií. Nejprve je popsán úvod do elektrochemických zdrojů a jejich dělení. Dále se práce zabývá pouze lithium-iontovými bateriemi. V teoretické části je rozebrána historie, princip funkce těchto baterií a podrobný popis jejich hlavních částí včetně používaných materiálů. Součástí teoretické části je také srovnání komerčně dostupných lithium-iontových článků mezi sebou i porovnání s ostatními typy akumulátorů. Praktická část se zabývá cyklováním lithium-iontových článků a následným vyhodnocením vlivu teploty na kapacitní a proudové charakteristiky těchto lithium-iontových baterií.
Characterisation of the Physical Chemical Processes Using the Fractal and Harmonic Analysis
Haderka, Jan ; Nešpůrek, Stanislav (oponent) ; Mikula,, Milan (oponent) ; Zmeškal, Oldřich (vedoucí práce)
There are many different ways to characterize the dispersed systems and processes occuring in such systems. This work focuses on use of Fractal properties of such systems to describe the physical and chemical processes occuring in such systems. The Fractal properties are calculated from the image data of the systems under the observation using the Wavelet analysis. Since the Harmonic Fractal Analysis can be relatively easily automated, the work also focuses on algorithmisation of the analysis and the removal all manual steps from the process. The automation have been performed by incorporating all the findings into the software for Harmonic Fractal Analysis HarFA developed at the Faculty of Chemistry, BUT.
Řízení a vyhodnocení laserových mikromanipulačních experimentů
Kaňka, Jan ; Jákl, Petr (oponent) ; Provazník, Ivo (vedoucí práce)
Tato práce je zamerena na vytvorení uživatelsky prívetivého softwarového rozhraní v programovém prostredí LabViewTM, které zjednoduší realizaci nejruznejších experimentu využívajících laserových mikromanipulací a laserové spetroskopie živých organismu. Obe tyto rychle se rozvíjející techniky umožnují bezkontaktní a nedestruktivní manipulaci a diagnostiku jednotlivých jednobunecných organizmu, bakterií ci viru. V rámci této práce jsme vytvorili komunikacní protokoly k rízení rozlicných periferií, kalibraci snímané vizuální scény, zpracování obrazu v reálném case, automatickou detekci bunek (mikroobjektu) ve snímané scéne, snímání a zpracování Ramanovského spektra z živých organismu. Cílem našeho snažení je plne automatický laserový systém, který trídí živé bunky na základe jejich chemického složení. Tato práce byla vypracována v Ústavu prístrojové techniky AV CR, v.v.i., pod vedením prof. RNDr. Pavla Zemánka, Ph.D.
Energetické řešení rodinného domu s využitím solární energie
Jankůj, Tomáš ; Špiláček, Michal (oponent) ; Poláčik, Ján (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá fotovoltaikou a fototermikou. Jejich zdrojem je sluneční záření, které patří do kategorie obnovitelných zdrojů. V současnosti je kladen velký důraz na ekologii a ekonomii. Z tohoto důvodu se obnovitelné zdroje dostávají do popředí. V první části baka-lářské práce jsou uvedeny typy fotovoltaických článků, technologie a jejich účinnost. Dále je popsán princip a konstrukce fotovoltaických a fototermických systémů. Druhá část popisuje návrh energetického řešení rodinného domu s využitím solární energie.
Optimalizace metody pro stanovení anorganických iontů za využití kapilární elektroforézy
Špačková, Simona ; Bezděková, Jaroslava (oponent) ; Vaculovičová, Markéta (vedoucí práce)
Anorganické ionty jsou jednou z nejdůležitějších skupin chemických látek. Jejich význam je klíčový pro všechny živé organismy na planetě a monitorování jejich obsahu se uplatňuje jak v klinické nebo environmentální analýze ale také v potravinářství, zemědělství nebo řadě dalších průmyslových odvětví. Postupem let bylo navrženo a použito mnoho analytických metod pro detekci iontů v závislosti na oblasti jejich využití. V poslední době dochází k adaptaci některých metod i do oblastí, ve kterých nebyly primárně zamyšleny. Jednou z takových metod může být například laserová ablace s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu, která se v nedávné době začala využívat pro analýzu biologických vzorků. Jako doplňkovou metodu schopnou detekovat i nekovové ionty je možné s výhodou využít kapilární elektroforézu. V této diplomové práci byla testována možnost aplikace kapilární elektroforézy s nepřímou fotometrickou detekcí pro separaci anorganických iontů v buněčných lyzátech HeLa buněk kapilární elektroforézou. Pozornost byla zaměřena na chloridové ionty. Byla ověřena schopnost separace anorganických iontů v buněčném materiálu při použití kyseliny salicylové jako absorbujícího aniontu v základním elektrolytu.
Detekce buněk pomocí konvolučních neuronových sítí
Doskočil, Ondřej ; Chmelík, Jiří (oponent) ; Vičar, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro detekci buněk v obrazových datech. Teoretická část obsahuje popis fungování těchto sítí a jejich různých architektur. V praktické části byly tyto sítě implementovány a trénovány na dostupném datasetu. Každá z těchto sítí využívá však jiný přístup k detekci. Nakonec byly jednotlivé sítě statisticky vyhodnoceny a byl provedena diskuse.
Ověření praktických možností posílení imunitního systému u mužů
BOHÁČOVÁ, Kateřina
Tato diplomová práce je zaměřena na imunitní systém, jeho funkci a činitele jež jej ovlivňují. V teoretické části se zaměřuje na vymezení pojmu a fungováním imunitního systému. V první řadě je přiblížení biologického hlediska, včetně popisu jeho základních buněk, primárních orgánů a rozdělení. Dále se práce zabývá důležitými činiteli, které mají zásadní vliv na jeho činnost. Tyto činitele dělím na pozitivně ovlivňující a negativně ovlivňující, kde se v každé kapitole zmiňuje dopady na lidské zdraví v případě jejich nadbytku a nedostatku. Praktická část je zaměřena na uskutečnění znalostí v praxi, konkrétně prostřednictvím imunitního tréninku sestaveného doktorem Hermannem Geesingem. Imunitní trénink je prováděn osmi muži po dobu pěti měsíců. Výsledky jejich snažení v tréninku si subjektivně hodnotí sami účastníci dle předem stanovených otázek. Závěrem je výstup, který je představen pomocí tabulek a grafů. Součástí je i rozhovor. Hodnocení zahrnuje psychický a fyzický stav účastníků na začátku a v závěru imunitního tréninku, současně s popisem aktivit, které byly pro účastníky snadno nebo obtížně splnitelné.
Single-cell RNA sequencing in leukemia
Brodská, Johana ; Froňková, Eva (vedoucí práce) ; Obr, Adam (oponent)
Leukémie je nádorové onemocnění krvetvorby postihující celý organismus. V současné době je již dostupných mnoho variant léčby na všechny typy této nemoci, avšak stále není možné pacienta vždy plně uzdravit. Metoda single-cell RNA sekvenování poskytuje nový vhled do heterogenity nádorových i nenádorových buněk v prostředí leukémií. Tato práce si klade za cíl krátce představit tuto metodu a její historii a vyzdvihnout dosavadní poznatky o leukémiích získané její pomocí. Klíčová slova leukémie (AML, CML, ALL, CLL), sekvenování, scRNA-seq, buňky, transkriptom, léčba
Mechanisms of the cell migration in the early embryonic development of vertebrates
Kováčiková, Petra ; Krylov, Vladimír (vedoucí práce) ; Černý, Robert (oponent)
Migrácia buniek je relatívne dobre preskúmaný fenomén účastniaci sa mnohých aspektov života viacbunkových organizmov. Napriek tomu, že je známa najmä vďaka fyziologickým procesom imunitných odpovedí, hojenia rán či regenerácie, alebo vďaka patologickým procesom vzniku metastáz, jej kľúčová úloha pri formovaní telesného plánu ostáva často nepochopená a prehliadaná. Trojvrstevné embryo, charakteristické pre triblastických stavovcov, vzniká v procese zvanom gastrulácia, počas ktorého sa prekurzory zárodočných vrstiev usporiadajú podľa ich špecifikácie do povrchového ektodermu, vnútorného endodermu a prostredne položeného mesodermu. Začiatok tohto vysoko koordinovaného kroku embryonálneho vývoja je sprevádzaný zvýšenou bunkovou motilitou, ktorá musí byť v dospelých štádiách opäť redukovaná pre zachovanie homeostázy. Kolektívne správanie buniek gastrulujúceho embrya, čiastočne podobné s migráciou buniek in vitro, je integrované do tzv. morfogentických pohybov, ktorých zdieľanie u jednotlivých organizmov prezrádza skrytú homológiu a fylogenetickú príbuznosť. Výskum zameraný na reguláciu a mechanizmy morfogenézy často využíva model Xenopus laevis, aplikujúc získané poznatky na vyššie stavovce, napriek tomu sa ukazuje, že čo platí u obojživelníkov nemusí platiť pre iné taxonomické skupiny. Kľúčové slová:...
Mikroskopie atomárních sil ve světě biomakromolekul
Vančura, Martin ; Kopecký, Vladimír (vedoucí práce) ; Bednárová, Lucie (oponent)
Mikroskopie atomárních sil (AFM) umožňuje zobrazování objektů na mikrometrové až nanometrové škále a v poslední době se začíná uplatňovat při studiu biomakromolekul. V práci jsme popsali základní principy AFM s důrazem na praktické užití a se zvláštním důrazem na bioaplikace. Testovali jsme experimentální možnosti užití Alpha 300 - Ramanovského mikroskopu s přídavným AFM/SNOM modulem od firmy WITec. Demonstrovali jsme schopnost AFM přístroje studovat objekty buněčné velikosti (s rozměry řádu µm) na erytrocytech a zelené řase Desmodesmus quadricauda. Podařilo se nám pomocí AFM pozorovat postupný růst fibril proteinu lysozymu v průběhu dní - od rozměrů jader (s výškou ~3 nm) až po samotné fibrily (o výšce 3-10 nm a délce 100 nm až několik µm). Následně jsme pozorovali jednotlivé molekuly proteinu thyreoglobulinu (~6 nm) a též γ-globulinu (~3 nm). Z hlediska poměru signál/šum se jeví jako možné zobrazovat daným přístrojem objekty až do velikosti 2 nm.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.