Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fenomén domova a jeho význam pro výchovu
SOLDÁTOVÁ, Marta
Cílem této diplomové práce je popsat důležitost a význam fenoménu domova z hlediska výchovy lidského jedince. Práce zachycuje vývoj názorů na tuto problematiku pohledem antických, českých i světových filosofů. Filosofie domova bude v práci více přiblížena pohledem děl Patočky a Lévinase. Práce se rovněž pokusí nabídnout určité odpovědi na některé aktuální otázky společnosti, které se týkají domova i jeho ztráty. Je také rozebrána problematika výchovy a péče o duši.
Dějiny filosofie XX. století\\ (Věda a její aplikace do filosofie)
KALUSOVÁ, Kristýna
Tato diplomová práce je volným pokračováním mé ročníkové práce z filosofie z roku 2003 na téma"Relativita", jež je k dispozici k nahlédnutí na katedře společenských věd na Pedagogické fakultě Jihočeské unevrzity v Českých Budějovicích. Dále zde čerpám ze své práce z téhož roku, jež byla zpracována na téže fakultě, na katedře výtvarné výchovy, pod vedením Mgr. Zdeňka Hosmana, a z práce z roku 2004 zpracované rovněž na této katedře, jež nese název "Interpretace obrazu Hypnotizér". Nyní již k představení diplomové práce samotné. O váženém fyziku Albertu Einsteinovi byla napsána řada chvályhodné i méně lichotivé literatury. Je samozřejmostí, že to byl ojedinělý muž s nadměrně chytrou hlavou a jeho názory se staly perlou naší planety. Při čtení jeho děl člověka napadají tak zajímavé myšlenky, kterým lze jen těžko odolat. Já neodolala toto léto 2002, když jsem si jednoho letního dne pročítala jeho zákony o relativitě. Relativita se pro mě stala vysvobozením z mých psychických stavů a přiměla mě přemýšlet nad problémem narození, života a smrti. Myšlenka, jež mě u této studie napadla, pro mne znamená možnost připustit si, že náš život není nesmyslný. Chtěla bych ve své práci nejprve začít samotným životem a dílem Einsteinovým, aby se čtenář mohl snadněji a rychleji dostat do problematiky, kterou zde otevírám. Budu se snažit, aby se část mé práce, jež se zabývá pouhým výkladem již vyloženého, nestala nudnou. Uvedu zde autorův život nejen z té známé mediální stránky, ale budu vybírat i zajímavosti, které čtenáře nejednou jistě překvapí. Speciální a i obecnou teorii relativity (obě tyto sličné dámy) zde představím samozřejmě nejen ze složitého fyzikálního hlediska, ale budu se snažit přesunout centrum zájmu na výklad filosofický, který je mi mnohem bližší a který se také svým způsobem stane vyvrcholelním mých myšlenek. Tento úvod píši ještě v situaci, kdy nemám své myšlenky na papíře zcela uceleny a zatím tápu po slovním vyjádření. Jaký je můj záměr? Jakou se chci vydat cestou?
Filosofická povaha tázání
Mejšner, Štěpán ; Fajfr, Marek (vedoucí práce) ; Blažková, Miloslava (oponent)
Tato diplomová práce si vytyčila za cíl zkoumat filosofickou povahu tázání. Mým úkolem bylo představit průřez filosofických myšlení a jejich povahy tázání vyseparovat a představit jejich strukturu. Tyto struktury porovnat s ostatními zkoumanými filosofy a najít jejich podobnosti či naopak naprosté opaky. Problém, kterým se někteří filosofové zaobírají a někteří jej úplně vypustí, je samotný jazyk. Jazyk je i částečnou odpovědí na povahu tázání jako takového.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Pojetí románu u Milana Kundery
Čápová, Markéta ; Hrbata, Zdeněk (vedoucí práce) ; Kubíček, Tomáš (oponent)
R E S U M É Tato bakalářská práce na téma Pojetí románu u Milana Kundery sestává ze dvou částí. První z nich přibližuje román jako literární žánr, seznamuje s Kunderovým názorem na román a objasňuje termín "kýč" v literatuře. Druhá část práce se zaměřuje na konkrétní Kunderovy romány. Odhaluje jejich témata a motivy, které se často objevují ve více románech: dopisy, nedokonalost mezilidské komunikace, krize lidské identity apod. Kunderovy romány se vracejí k minulosti, důležitou roli hraje však i přítomnost. Každá doba má svá pozitiva a negativa a Kundera prostřednictvím jednání postav ukazuje oba póly. Bakalářská práce se zabývá nejen česky psanými romány, ale i Kunderovými romány psanými francouzsky.
Téma smrti v existenciální filozofii a jeho vliv na teologickou reflexi
Kuntová, Karolína ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce "Téma smrti v existenciální filozofii a jeho vliv na teologickou reflexi" pojednává o smrti z pohledu existencialistů jako Martin Heidegger, Jean - Paul Sartre, Karl Jaspers a Albert Camus. Autoři se zaměřují na člověka a jeho bytí, které je směřováním ke smrti. Zmiňují se o pojmech, které chápání pojmu smrti ovlivňují, jako například svoboda, úzkost, strach nebo vina. Tyto pojmy mají význam pro přijmutí smrti jako součásti lidského života a pomáhají člověku formulovat správné otázky k tázání po smyslu lidské existence. Nelze opomenout ani existenci Boha, kterou autoři, s výjimkou Karla Jasperse, odmítají. Diplomová práce se dále zabývá významem smrti a tím, co smrt pro člověka znamená. Autoři se zaměřují nejen na samotný okamžik smrti a subjektivitu smrti, ale i její význam v budoucnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.