Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 664 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Život mezi příběhy... Proměny antikvářské profese po roce 1989
Bartůňková, Eliška ; Hlaváček, Jiří (vedoucí práce) ; Krátká, Lenka (oponent)
Život mezi příběhy... Proměny antikvářské profese po roce 1989 Bc. Eliška Bartůňková ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá fenoménem antikvariátů v Československu a České republice, od jejich největšího rozkvětu po roce 1989 až do současnosti, s přesahem k předrevoluční zkušenosti narátorů, ať již s prací v antikvariátech či jako návštěvníků a zákazníků antikvariátů či knižních burz. Primárně orálně-historický výzkum se zaměřuje na problematiku každodennosti v antikvariátu, specifika práce se starými knihami a jejich proměnu v různých časových obdobích s důrazem na vybrané mezníky. KLÍČOVÁ SLOVA každodennost, orální historie, antikvariát, knižní kultura, podnikání ABSTRACT The thesis examines the phenomenon of antiquarian bookshops in Czechoslovakia and the Czech Republic, from the biggest boom after 1989 to the present day, with a focus on the narrators' pre-revolutionary experience of working in antiquarian bookshops and narrators as visitors and customers of antiquarian bookshops or book fairs. The oral history research focuses on everyday life in the antiquarian bookstore, on the specifics of working with old books and their transformation in different time periods. KEY WORDS everyday life, oral history, antiquarian, book culture, business
Podnikatelský záměr - výroba koberečků
Ferfecká, Andrea ; Ptáček, Roman (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského záměru pro ruční výrobu dekorativních koberečků na přání zákazníka. Teoretická část definuje klíčové aspekty podnikání, které je nutné pro tvorbu plánu znát. Analytická část analyzuje současnou situaci na trhu, analyzuje konkurenci a silné, slabé stránky a možné příležitosti a hrozby podnikání. Práce taktéž předkládá vlastní návrhy řešení, včetně finančního plánu a marketingové strategie.
Návrh změn v konceptu řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci
Seemann, Andrea ; Budík, Jan (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Klíčovým cílem diplomové práce je na základě teoretické rešerše a provedených analýz navrhnout opatření rozvíjející klíčové aktivity zvolené organizace s využitím podpory digitálních technologií. Výstupem této práce je návrh změn konceptu řízení lidských zdrojů v této organizaci. Práce je rozdělena do tří částí, skládá se z teoretické, analytické a návrhové části, kde jsou vypracována doporučení na základě poznatků získaných z provedených analýz. Teoretická část této práce se zabývá školstvím a řízením lidských zdrojů v této oblasti, v analytické části se potom práce zaměří na přínosy a nežádoucí vlivy digitalizace a na to, jak se konkrétní škola v Lomnici zachovala v období pandemie. Výchozím bodem je návrhová část, která navrhuje postupy pro rozvoj koncepce lidských zdrojů organizace v případě, že by byl opět nucen přejít na distanční výuku pomocí nových digitálních pomůcek. Pro vytvoření návrhové části byla použita především PEST analýza, SWOT analýza a dotazníkové šetření.
Podnikatelský plán
Šimčík, Michael ; Bartošek, Vladimír (oponent) ; Veselý, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení a provozování penzionu na jižní Moravě, přesněji ve vinařskéobci Mikulčice u slovenských hranic. Součástí práce je provedení analýz externích i interních vlivů působících na podnik pomocí vybraných analýz, které jsou popsány v první části práce. Výsledky těchto analýz jsou rozvedeny v druhé části této práce, součástí je i primární výzkum poptávky metodou dotazníkového šetření potencionálních hostů. V poslední části práce je poté zpracován samostatný podnikatelský plán dle šablony popsané v první části práce. Podnikatelský plán je postaven na provedených analýzách a jeho součástí je realistický návrh provedení stavby a spuštění penzionu společně s jeho marketingovou a finanční strategií.
Podnikatelský záměr pro založení podniku na výrobu a prodej dřevěných stolních lamp
Danihel, Jan ; Hlaváček, Jan (oponent) ; Ulč, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského záměru pro podnik zaměřený na výrobu a prodej dřevěných stolních lamp. Práce byla zpracována podle dostupných a relevantních zdrojů. Autor na základě vypracovaného podnikatelského záměru má v plánu uskutečnit tento plán v bližší budoucnosti.
Podnikatelský záměr - výroba koberečků
Ferfecká, Andrea ; Ptáček, Roman (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského záměru pro ruční výrobu dekorativních koberečků na přání zákazníka. Teoretická část definuje klíčové aspekty podnikání, které je nutné pro tvorbu plánu znát. Analytická část analyzuje současnou situaci na trhu, analyzuje konkurenci a silné, slabé stránky a možné příležitosti a hrozby podnikání. Práce taktéž předkládá vlastní návrhy řešení, včetně finančního plánu a marketingové strategie.
Financing of business activities
Putz, Samuel ; Ptáček, Roman (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
This bachelors thesis focuses on financing of long-term asset of the chosen a specific company. The work is divided into three parts. The first, theoretical part provides all the theory and terms that are connected to financing. The second, analytical part applies the theory to the actual company by processing of suitable analysis. The last, practical part provides the options of financing the asset, compares all the options and choose the most convenient one.
Financování podnikatelských aktivit
Vaněrková, Michaela ; Brauner, Roman (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na téma vhodné volby financování podnikatelských aktivit ve vybraném podniku. Hlavní cíl bakalářské práce je výběr varianty financí pro rekonstrukci popisované kavárny. Dílčí cíle jsou rekonstrukce objektu, renovace vnitřních prostorů a změna provozních informací. V teoretické části jsou popsány potřebné informace o financování a různých situací pro analýzu v podniku. V praktické části použiji znalosti z teoretické části, kde popisuji nejlepší způsoby provedení analýz v podniku.
Financing of Business Activities
Goňo, Samuel ; Brauner, Roman (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
The aim of this bachelor’s thesis is the choice of a suitable method of financing business activities. In my work, I focused on financing in a selected company that operates in small and medium-sized businesses. The first chapter of the thesis is focused on defining the basic theoretical starting points of the examined issue. In the introduction, it provides a basic definition of entrepreneurship, followed by a comprehensive definition of the area of small and medium-sized entrepreneurship, and finally a description of the basic forms of financing used in this business. The second chapter of the thesis has a practical character and deals with selected forms of financing.
Hodnocení a odměňování v obchodě
HRDLIČKA, Michal
Bakalářská práce pojednává o systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v oblasti obchodu. V rámci teoretické části je definováno hodnocení, jeho druhy, principy a postupy. Taktéž je definováno odměňování, možnosti a způsoby odměňování a teoretické poznatky týkající se tohoto tématu, z nichž je nadále čerpáno při zpracování praktické části. Kromě teoretických informací vychází praktická část ještě z vlastního dotazníkového šetření, jímž byly anonymně zkoumány podmínky týkající se hodnocení a odměňování zaměstnanců v obchodech s různým zaměřením. Vyhodnocení výzkumu je na závěr obohaceno o vlastní doporučení sestavené na základě zjištěných nedostatků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 664 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.