Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Banka Slavia 1869 -1918. Podnikání, podnikatelské strategie a sociální zakotvení.
Pojar, Vojtěch ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
Předkládaná bakalářská práce je případovou studií vývoje Vzájemně pojišťovací banky Slavie v letech 1869-1918. Představuje příspěvek k business history českého podnikání v dlouhém devatenáctém století. Studie sleduje Slavii jako podnikatelský subjekt a zasazuje ho do kontextu pojišťovnictví monarchie. Pozornost je věnována procesu zakládání pojišťovny a jeho předpokladům. Jádro práce představuje analýza podnikatelské strategie managementu podniku v jednotlivých pojistných odvětvích, ve vztahu k investicím i vzhledem ke kartelovým organizacím. Práce zároveň sleduje sociální zakotvení Slavie, jak v sociálních sítích podnikatelstva, tak v klientele, přičemž se zabývá sociálními a kulturními předpoklady šíření pojišťování v české společnosti. Práce z oblasti podnikových dějin, s přesahy do dějin politických a sociálních, je založena především na interpretaci primárních pramenů.
Olomoucké tvarůžky - produkce, podnikání, konzum, 1938-1960
Sedláček, Petr ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Jakubec, Ivan (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice produkce, podnikání a konzumu olomouckých tvarůžků v období let 1938-1960 na území českých zemí, resp. Československa. Shrnuje vývoj tohoto oboru do roku 1938 a všímá si jak ho ovlivnily důsledky mnichovské změny hranic. Práce sleduje druhy státních zásahů do výroby tvarůžků ve válečných a poválečných letech. Také sleduje proces socializace a následného znárodnění soukromých podniků v 50. letech. Práce přibližuje obraz podnikání ve výrobě tvarůžků a přináší bližší studii tří typických podnikatelů v závislosti na rozsahu jejich produkce. Dále se práce zabývá tvarůžkářstvím jako specifickým odvětvím mléčného průmyslu. Sleduje počet, formu, velikost, regionální rozmístění a strojní vybavení podniků působících v tomto oboru. Poté se věnuje velikosti produkce tvarůžků, jejímu vztahu k celkové produkci sýrů, k typu závodů a regionu. Zabývá se počtem a strukturou pracovníků v tvarůžkářských podnicích a jejich postavením. Věnuje se také exportu tvarůžků. Poslední kapitola je věnována místu tvarůžků v konzumních zvyklostech obyvatelstva a jeho sociální podmíněností.
Československý tužkárenský průmysl v centrálně řízeném hospodářství 1948-1968
BOHDÁLEK, David
Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a proměnami československého tužkárenství v období po nástupu plánované ekonomiky. V centru analýzy stála nejvýznamnější tužkárna Koh-i-noor Hardtmuth. Pramennou základnu tvořily výroční zprávy, roční účetní výkazy, zprávy ze služebních cest a zápisy z ředitelských a výrobních porad. Využita byla také korespondence s jednotlivými tuzemskými institucemi či se zahraničními obchodními partnery, paměti a závodní časopis. Vynechány nebyly ani dochované obrazové archiválie - propagační letáky a ceníky. Práce vychází z metodologických východisek business history. Předmětem zkoumání se stala organizace, fungování a manažerské strategie v tužkárenském odvětví na pozadí ekonomických změn a reforem. Z hlediska komparace byly do výzkumu zahrnuty rovněž národní podniky Centropen, Gama a Logarex zabývající se výrobou kancelářských potřeb. Důraz byl položen vedle analýzy obratu, úrovně výroby a počtu zaměstnanců na úlohu jednotlivých manažerů při řízení svěřených podniků. Stranou výzkumu nezůstala reklamní a propagační činnost a její význam v socialistickém hospodářství. V této souvislosti nebyl opomenut vliv rozsáhlých soudních sporů o ochranné známky a jméno Hardtmuth, které zasáhly do exportní, výrobní i reklamní oblasti. Jedním z klíčových témat se staly vztahy výrobního podniku s exportními organizacemi.
Olomoucké tvarůžky - produkce, podnikání, konzum, 1938-1960
Sedláček, Petr ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Jakubec, Ivan (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice produkce, podnikání a konzumu olomouckých tvarůžků v období let 1938-1960 na území českých zemí, resp. Československa. Shrnuje vývoj tohoto oboru do roku 1938 a všímá si jak ho ovlivnily důsledky mnichovské změny hranic. Práce sleduje druhy státních zásahů do výroby tvarůžků ve válečných a poválečných letech. Také sleduje proces socializace a následného znárodnění soukromých podniků v 50. letech. Práce přibližuje obraz podnikání ve výrobě tvarůžků a přináší bližší studii tří typických podnikatelů v závislosti na rozsahu jejich produkce. Dále se práce zabývá tvarůžkářstvím jako specifickým odvětvím mléčného průmyslu. Sleduje počet, formu, velikost, regionální rozmístění a strojní vybavení podniků působících v tomto oboru. Poté se věnuje velikosti produkce tvarůžků, jejímu vztahu k celkové produkci sýrů, k typu závodů a regionu. Zabývá se počtem a strukturou pracovníků v tvarůžkářských podnicích a jejich postavením. Věnuje se také exportu tvarůžků. Poslední kapitola je věnována místu tvarůžků v konzumních zvyklostech obyvatelstva a jeho sociální podmíněností.
Banka Slavia 1869 -1918. Podnikání, podnikatelské strategie a sociální zakotvení.
Pojar, Vojtěch ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
Předkládaná bakalářská práce je případovou studií vývoje Vzájemně pojišťovací banky Slavie v letech 1869-1918. Představuje příspěvek k business history českého podnikání v dlouhém devatenáctém století. Studie sleduje Slavii jako podnikatelský subjekt a zasazuje ho do kontextu pojišťovnictví monarchie. Pozornost je věnována procesu zakládání pojišťovny a jeho předpokladům. Jádro práce představuje analýza podnikatelské strategie managementu podniku v jednotlivých pojistných odvětvích, ve vztahu k investicím i vzhledem ke kartelovým organizacím. Práce zároveň sleduje sociální zakotvení Slavie, jak v sociálních sítích podnikatelstva, tak v klientele, přičemž se zabývá sociálními a kulturními předpoklady šíření pojišťování v české společnosti. Práce z oblasti podnikových dějin, s přesahy do dějin politických a sociálních, je založena především na interpretaci primárních pramenů.
Cementárna v Radotíně - založení, produkce, podnikatelské strategie 1871- 1921
Gecko, Tomáš ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Štolleová, Barbora (oponent)
Tato bakalářská práce se soustředí na dějiny cementárny v Radotíně od jejího založení v roce 1871 až do roku 1921, kdy se továrna stala součástí velké pražské firmy. Práce je vypracována metodou business history a cementárna je sledována jako podnikatelský subjekt, přičemž sociální stránka celé této problematiky není zkoumána. Důraz je kladen na založení cementárny, produkční možnosti a manažerské vedení podniku. Klíčová slova: cementárna, Radotín, stavební průmysl, business history

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.