Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace
Ondroušek, David ; Novotný, Zbyněk (oponent) ; Folprechtová, Lucie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace za posledních pět let. V práci jsou využity vybrané metody finanční analýzy. Výsledky budou interpretovány a porovnávány s oborovými průměry či doporučenými hodnotami. Hlavní částí práce je najít příčiny nepříznivého stavu a navrhnout možná řešení pro zlepšení situace. Zdrojem výkazy informací budou účetní (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow) poskytnuté vybranou obchodní korporací.
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Střihavka, Viktor ; Mášová, Hana (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je v teoretické části zaměřená na právní formy podnikání a jejich specifika, dále obsahuje základní pojmy týkající se zdanění fyzických a právnických osob včetně způsobů výpočtu základu daně a daňové povinnosti, které jsou potřebné pro praktickou část. Praktická část obsahuje popis fyzické osoby a možné varianty optimalizace převedením na jinou právní formu.
Využívání kreativního účetnictví vybranou obchodní korporací
Hýblová, Petra ; Fedorová, Anna (oponent) ; Zemánková, Lenka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou kreativního účetnictví ve vybrané obchodní korporaci. Nejprve jsou vymezeny veškeré teoretické podklady, následně je provedena analýza vybraných účetních případů za rok 2016, kde bylo využito metod kreativního účetnictví. Veškeré případy využívající kreativní účetnictví jsou přepracovány tak, aby tyto praktiky neobsahovaly a je vyčíslen nový hospodářský výsledek a daň z přidané hodnoty, kterou měla společnost správně odvést.
Rozvoj malé firmy
Ptáčníková, Jitka ; Dvořák,, Jiří (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na rozvoj malého podniku. Nejprve je vypracována strategická analýza vybraného podniku a jeho relevantního prostředí. Dále je provedena analýza zahraničního trhu, na který chce společnost vstoupit. Na základě výsledků provedených analýz jsou navržena opatření, která povedou k rozvoji podniku.
Využívání kreativního účetnictví vybranou obchodní korporací
Veselá, Lucie ; Pikl, Zdeněk (oponent) ; Zemánková, Lenka (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je kreativní účetnictví použité v účetnictví dané obchodní korporaci. Nejprve jsou definovány hlavní terminologie, které jsou důležité pro kreativní účetnictví. Dále jsou identifikované různé praktiky kreativního účetnictví u obchodní korporace, která se zabývá stavebními pracemi. Všechny účetní případy, které jsou v rozporu se zákony, je navrženo jejich správné přeúčtování. V analytické části je vše shrnuto a jsou sestaveny účetní výkazy, které odpovídají věrnému a poctivému zobrazení účetní jednotky.
Optimalizace daně z příjmů právnických osob vybrané obchodní korporace
Hortová, Marie ; Ležáková, Kamila (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci zdanění příjmů vybrané obchodní korporace, konkrétně AGROCHEMY, družstva. Práce je založena na snaze snížení daňové povinnosti družstva pomocí prostředků platné právní úpravy V první části se zabývá teorií, která je využita k vypracování dalších částí práce. V druhé kapitole se nachází představení vybrané společnosti a výpočet její aktuální daňové povinnosti. Třetí kapitola obsahuje návrhy možností daňové optimalizace a následný výpočet daňové povinnosti s podanými návrhy.
Analýza procesu rozdělení společnosti s ručením omezeným
Vlach, Jan ; Hobza, Tomáš (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá procesem rozdělení společnosti s ručením omezeným ve vztahu k daňovým a účetním aspektům. Konkrétně se zaobírá rozdělením obchodní korporace metodou rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti a rozdělení odštěpením sloučením. V první části práce je popsána problematika založení obchodních společností a družstev se zaměřením na kapitálové společnosti. Ve druhé části práce je realizováno rozdělení konkrétní společnosti s ručením omezeným ve dvou odlišných variantách.
Optimalizace daňového zatížení provázaných subjektů s odlišnými právními formami
Šustr, Jakub ; Schusterová, Ludmila (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce „Optimalizace daňového zatížení provázaných subjektů s odlišnými právními formami“ je legální snížení daňové povinnosti provázaných právních subjektů se zaměřením na daň z příjmů právnických osob. V první části práce je analyzován právní rámec daně z příjmů právnických osob a popsány charakteristiky právních forem subjektů. V praktické části práce jsou reálná data vybraných subjektů analyzována a zhodnocena s následným vytvořením návrhu daňové optimalizace vedoucím ke snížení daňové povinnosti. V závěru práce je realizována komparace původních výstupů a optimalizovaných výsledků s využitím aktuálních nástrojů.
Právo společníka společnosti s ručením omezeným na informace o společnosti a na nahlížení do dokladů společnosti
Gloserová, Anna ; Flídr, Jan (vedoucí práce) ; Patěk, Daniel (oponent)
Název diplomové práce v českém jazyce: Právo společníka společnosti s ručením omezeným na informace o společnosti a na nahlížení do dokladů společnosti Abstrakt v českém jazyce Předkládaná práce si klade za cíl analyzovat právní úpravu práva společníka společnosti s ručením omezeným na informace o společnosti a na nahlížení do dokladů společnosti. Práce je rozčleněna do úvodu, pěti částí definujících charakter společnosti s ručením omezeným a účastí v ní a analyzujících právo na informace largo sensu ve společnosti s ručením omezeným a závěru. V první části se autorka práce zaměřuje na zasazení předmětné problematiky do kontextu práva společnosti s ručením omezeným, aby pro účely dalších částí byla zřejmá povaha účasti ve společnosti s ručením omezeným, stejně tak jako povaha této formy obchodní korporace jako takové. Druhá část se věnuje genezi právní úpravy informačního práva ve společnosti s ručením omezeným na našem území. A dále je snahou autorky v této části práce charakterizovat právo společníka na informace a na nahlížení do dokladů společnosti především za pomoci judikatorních vymezení. Třetí část se zaměřuje na výkon práva na informace largo sensu a rozebírá podmínky jeho výkonu, možnosti pořizování kopií dokladů společnosti, dobu trvání informačního práva, ale i možnost poskytovat informace o...
Projektový management v obchodní korporaci
VRÁBKOVÁ, Anna
Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními principy projektového řízení, zhodnotit řízení projektů ve vybrané společnosti a nakonec navrhnout některé možné změny. V první části práce je vysvětleno, co je projektové řízení a role projektového manažera. Popisuje také životní cyklus projektového řízení a procesy, které by měly být nastaveny a dodržovány. Též popisuje financování projektu. Praktická část popisuje systém řízení projektů ve vybrané obchodní korporaci. Seznamuje se stylem řízení projektu, kdo se na projektu podílí a v neposlední řadě o tom, kolik projekt stojí. V další části je proveden interní výzkum společnosti. Zde jsou uvedeny návrhy na zlepšení řízení projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.