Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Akustické emise budov
Smažinka, Josef ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v akustice existují. V druhé části se již konkrétně zaměřuji na zdroje hluku v budovách a jejich blízkém okolí, jaký může mít nadměrný hluk vliv na zdraví, jaké normy musí být splňovány a jak se dá nadměrnému hluku bránit. Poslední část práce je věnování praktickému měření v terénu, které je zaměřeno na skutečné zdroje hluku na území města Brna. Cílem tohoto měření je porovnat hluk vytvářený budovami s ostatními hluky v městském prostředí.
Akustické emise budov
Smažinka, Josef ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v akustice existují. V druhé části se již konkrétně zaměřuji na zdroje hluku v budovách a jejich blízkém okolí, jaký může mít nadměrný hluk vliv na zdraví, jaké normy musí být splňovány a jak se dá nadměrnému hluku bránit. Poslední část práce je věnování praktickému měření v terénu, které je zaměřeno na skutečné zdroje hluku na území města Brna. Cílem tohoto měření je porovnat hluk vytvářený budovami s ostatními hluky v městském prostředí.
Procedurální město
Dolejška, Daniel ; Chlubna, Tomáš (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je implementovat konfigurovatelný nástroj (program), který bude schopen sestavit model města. Program používá knihovnu OpenGL pro vizualizaci a principů procedurálního generování k vytváření jednotlivých modelů (terén, budovy, silnice, ...). Proces generování má mnoho nastavitelných proměnných, které mají přímý dopad na vzhled, velikost i složitost jednotlivých modelů. Vytvořené modely je možné exportovat do souboru a dále upravovat v programech pro práci s 3D grafikou.
Komunikační systém pro nevidomé - pevná část
Botko, Ondřej ; Koton, Jaroslav (oponent) ; Herman, Ivo (vedoucí práce)
Předložená práce se zabývá problematikou navigace nevidomých občanů v prostorách budov, kde není možná navigace pomocí navigačních systémů typu GPS (Global Positioning Systém). Je navrženo řešení této problematiky pomocí komunikačních jednotek, uložených v prostorách budov, konkrétně v podlaze. Tyto jednotky, vybaveny přijímacím a vysílacím obvodem, jsou schopny navádět nevidomého pomocí předání svých identifikačních údajů do speciálně vybavené slepecké hole (její řešení není předmětem této práce), která pak na základě této identifikace informuje nevidomého o jeho poloze. Navržena jsou dvě možná řešení komunikační jednotky, umístěné v podlaze budovy, které se liší použitými obvody a jejich zapojením. Hlavní rozdíl je pak v použitých řídících obvodech. První řešení využívá integrovaného obvodu ATAR862-3 (mikroprocesor a vysílač v jednom pouzdře) a druhé zapojení mikroprocesor ATmega 8L. Oba obvody pocházejí od výrobce Atmel. U náročnějšího zapojení na proudovou spotřebu s obvodem ATmega 8L, je vyřešeno řízení napájení a úsporný režim, tak aby komunikační jednotka měla nízké nároky na údržbu a dlouhou životnost. Je zde také navržen komunikační protokol mezi pevnou jednotkou v zemi a pohyblivou slepeckou holí, tak aby jejich komunikace byla spolehlivá. Součástí práce je i softwarové vybavení mikroprocesoru, který řídí vlastní komunikaci dle navrženého protokolu.
Historie Střední pedagogické školy v Prachaticích v létech 1950 až 2020
HERDOVÁ, Marta
Dějiny Střední pedagogické školy v Prachaticích v létech 1950 - 2020, historie dívčího školství v Čechách a v Prachaticích
Programová podpora měření budov
Lyčka, Marek ; Holan, Tomáš (vedoucí práce) ; Pergel, Martin (oponent)
V práci je navržený systém měření a záznamu rozměrů interiérů budov s pomocí přiložených podpůrných programů. Součástí řešení je také aplikace, která naměřená data umí převést na virtuální 3D model. Veškeré nástroje jsou vysvětleny z uživatelské a programátorské stránky a na testovacích datech je demonstrována užitelnost celého řešení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Posuzování životního cyklu ražby tunelové stavby metodou NRTM
Pokorná, Alice ; Kočí, Vladimír (vedoucí práce) ; Trecáková, Tatiana (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo posoudit dopady na životní prostředí tunelářské metody NRTM pomocí sestavení studie LCA. Sektor stavitelství má stále vysoký potenciál rozvoje a proto se stává předmětem zájmu i pro studie LCA. S rostoucími nároky na prostor se v oblasti infrastruktury uplatňuje stále více podzemní stavitelství. Pokud je zájmem udržitelný rozvoj ve stavebnictví, je nutné mít představu o environmentálních dopadech tohoto sektoru. Udržitelný rozvoj vyžaduje metody a nástroje pro měření a porovnávání dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Tyto nástroje poskytují studie LCA, které zároveň umožňují i proaktivní přístup. Výhodou LCA je náhled na celý životní cyklus produktu. Nedochází tedy k přesunu problému mezi jednotlivými fázemi životního cyklu téhož produktu. Pro posouzení Nové Rakouské tunelovací metody byla zvolena LCA studie typu od kolébky k bráně (cradle- to- gate). LCA studie byla zpracována pro 1 tunel o délce 850 m s plochou příčného řezu 13,46 m2 ražený metodou NRTM realizovaný za dobu 18 měsíců. Pro vypracování této studie byl použit softwarový nástroj GaBi 6. Výsledky ukazují, že nejvýznamnějšími emisními zdroji tunelářské metody NRTM jsou výroba cementu, skládkování odtěžené rubaniny, výroba betonářské oceli a exploziva. Výroba cementu je hlavním emisním zdrojem...
Posuzování životního cyklu budov
Mrkvičková, Kristýna ; Kočí, Vladimír (vedoucí práce) ; Hák, Tomáš (oponent)
Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení použití metody posuzování životního cyklu (LCA) pro oblast stavby budov. Za účelem ověření aplikace této metody byl namodelován obytný dům jako systém jednotkových procesů v profesionálním LCA softwaru a byly zhodnoceny jednotlivé stavební prvky s ohledem na jejich dopady na životní prostředí. Výstupem je přehled jednotlivých indikátorů kategorií dopadu a zhodnocení, které oblasti životního prostředí jsou stavbou nejvíce zasaženy a kde by bylo vhodné přistoupit k optimalizaci. Pro posouzení byla zvolena standardní novostavba plnící účel rodinného domku. Systém byl namodelován softwarem GaBi 4 a pro posouzení kategorií dopadu byl vybrán charakterizační model CML 2001- Nov09. Teoretická část se zabývá metodikou LCA, vysvětluje jednotlivé fáze a popisuje kategorie dopadu. Dále je rozebrán světový trend posuzování budov z hlediska celého životního cyklu. Ke konci studie bylo zjištěno, že největší vliv na životní prostředí má fáze provozní a na tomto výsledku se největší měrou podílí úprava pitné vody.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.