Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 56 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Umění tibetského buddhismu a jeho vnímání a prezentace v ČR
Blaháková, Kateřina ; Dub,, Petr (oponent) ; Kögler, Žaneta (vedoucí práce)
Podílení se na realizaci výstavy umění tibetského buddhismu, která se bude konat v říjnu 2014 ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích. Výstavě předcházely rozhovory s danými osobnostmi, z nichž bylo následně vycházeno při dalším zpracovávání tématu a řešení koncepce výstavy, stejně jako i jejího grafického zpracování.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k některým světovým náboženstvím, jmenovitě Buddhismus a Islám
Stanko, Ivan ; Liguš, Ján (vedoucí práce) ; Bravená, Noemi (oponent)
Diplomová práce "Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k ostatním světovým náboženstvím, jmenovitě islámu a buddhismu" pojednává o srovnání náboženské zvěsti podle Bible se základními věroučnými pozicemi u jiných světových náboženství, konkrétně islámu a buddhismu. Pojednává o tom, zda Bible samotná si činí nárok na exkluzivitu, a také ve kterých oblastech je tato exkluzivita nejvíce patrná, a jaký má dosah do života věřícího. Tato práce také hledá, jaké jsou vztyčné body mezi duchovními principy islámu, buddhismu a křesťanství, jakož i s tím, které principy jsou naprosto odlišné a nepropojitelné. V závěru práce pojednávám o možnostech mezináboženského dialogu v rámci velkých světových náboženství.
Tibetský léčebný systém Kum Nye a možnosti jeho využití
Soumarová, Jana ; Parry Martínková, Irena (vedoucí práce) ; Peliš, Michal (oponent)
Název: Tibetský léčebný systém Kum Nye a možnosti jeho využití Cíle: Cílem této práce je představit ucelené pojetí tibetského léčebného systému Kum Nye. První část pojednává o buddhismu jakožto obecném filozofickém základu Kum Nye, souvisejících výchozích duchovních principech, historickém pozadí vývoje Kum Nye a nastiňuje vztahy mezi těmito třemi kořeny, ze kterých Kum Nye pochází. Druhá část si klade za cíl ozřejmit terapeutickou účinnost systému a ukázat způsoby jeho praktikování, které jsou speciálně upraveny pro mentalitu a způsob života západního člověka tibetským lamou Tarthangem Tulkou. Zde jsou uplatněny zkušenosti, které autor této práce získal osobní účastí na kurzu Kum Nye. V závěru jsou shrnuty důležité aspekty Kum Nye, nastíněny možnosti využití, dále je uvedeno kritické zhodnocení terapeutických účinků i omezení systému a návrh pro další zkoumání. Klíčová slova: Buddhismus, dechová cvičení, emoce, Kum Nye, stres
Vznik a vývoj zobrazení Buddhy a bodhisattvy v gandhárském umění
Svobodová, Kateřina ; Stančo, Ladislav (vedoucí práce) ; Bouzek, Jan (oponent)
Práce se věnuje ikonografii raně buddhistického umění v Indii, zejména v oblasti starověké Gandháry. Sleduje vývoj zobrazení Buddhy a bodhisattvy od anikonického do vytvoření anthropomorfní podoby za vlády Kušáṇů. Nastiňuje vliv helénistického světa na vznik této podoby a zároveň se snaží poskytnout přehled o prolínání symbolických a stylistických prvků jednotlivých oblastí, jakož i o jejich následném rozvinutí v pozdějším buddhistickém umění.
Sebeupalování v buddhismu
Gossová, Markéta ; Zemánek, Marek (vedoucí práce) ; Holba, Jiří (oponent)
Předmětem diplomové práce je sebeupalování v buddhistických zemích. Autorka uvádí případy z historie i současnosti a představuje jej jako ritualizovaný vzorec předávaný od konce čtvrtého století do současnosti, jehož kontinuitu zajišťovala literární tradice i historické případy. Ukazuje, že i sebeupálení ve Vietnamu či Tibetu navazují na mnohasetletou tradici a lze v nich pozorovat stejné prvky. Autorka hledá také odpověď na otázku, kde se tato tradice v buddhismu vzala a proč získala ve srovnání s jinými formami sebeobětování takovou oblibu. Buddhisté se mohli upalovat z celé řady důvodů: od vyjádření oddanosti buddhistické nauce a Buddhovi, přes využití tohoto prostředku jako rychlé cesty k probuzení, až k formě politického protestu. Všechny však lze souhrnně chápat jako oběť třem klenotům buddhismu, tedy Buddhovi, dharmě a sanze. Aby byl obraz sebeupálení v buddhismu úplný, autorka uchopuje problematiku i z hlediska jeho etiky a zaměřuje se i na to, jak jej vnímají sami stoupenci tohoto náboženství. Ukazuje se, že se jedná o fenomén, který má mnoho podob a na který neexistuje jednotný názor ani mezi buddhisty. Ačkoli nelze na sebeupálení v buddhismu příliš aplikovat západní psychologické kategorie a definice sebevražd ani sebeobětování, morální hodnocení takového činu se se západním vnímáním...
Buddhistická mantra a Sútra srdce
Langrová, Eva ; Holba, Jiří (vedoucí práce) ; Chlup, Radek (oponent)
Hlavní osnovou práce je téma náboženského jazyka z pohledu religionistické reflexe. Práce rozebírá konkrétní náboženské promluvy, v tomto případě buddhistické mantry. Nastiňuje kontext vzniku manter ve védském náboženství a jejich následný vývoj na poli mahájánového a tantrického buddhismu. Zkoumá mantru jakožto součást buddhistické teorie (mantra jako součást textu) i buddhistické praxe (mantra jako součást rituálu). Cílem práce je odpovědět na otázku, zda-li je vůbec možné určit přesný význam jednotlivých manter a do jaké míry je lze přeložit z původního sanskrtu. Detailní pozornost je věnována vrcholnému textu mahájánového buddhismu Sútře srdce a její závěrečné mantře gaté gaté páragaté párasamgaté bódhi sváhá. Klíčová slova: buddhismus, mahájánový buddhismus, Sútra srdce, mantra, rituální jazyk
Buddha a jeho učení
Čechová, Šárka ; Rybák, David (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Cílem této práce je porozumět některým základním souvislostem Buddhova učení a kontextu, ve kterém vzniká. Zároveň se snažíme v našem porozumění alespoň zčásti odstínit pojmy a ideje evropské tradice, skrze kterou je většinou buddhismus neproblematicky vykládán. Problém srůstání tradic zůstává otevřeným, a proto si v této práci neklademe za cíl tyto problémy odstranit, ale snažíme se je pouze tematizovat. V této práci se snažíme upozornit na evropocentrické vnímání Buddhovy nauky a na základě této skutečnosti alespoň z části vyložit Buddhovy myšlenky. Klíčová slova Buddhismus, Buddha, východní náboženství, hinduismus, Indie
Ikonografie buddhistického sochařství v Koreji
Lee, Michaela ; Löwensteinová, Miriam (vedoucí práce) ; Ferklová, Blanka (oponent)
v češtině: Cílem této práce je představit ikonografii korejského buddhistického sochařství napříč korejskou historií. Práce v úvodu představuje buddhistickou ikonografii, přičemž se zaměřuje na korejské prostředí. Následně jsou představena hlavní sochařská díla, vybraná podle doby vzniku a státu (na Korejském poloostrově), v němž byla vytvořena. Práce zahrnuje sochařská díla od nejstarších dob příchodu buddhismu na Korejský poloostrov, tedy období Tří království a následující období Sjednocené Silly, Korjŏ a Čosŏn. Klíčová slova: Buddhismus, sochařství, ikonografie, Korea

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 56 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.