Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cihelný prach vznikající při broušení pálených zdících tvarovek a možnosti jeho využití
Kocmánek, Tomáš ; Sokolář, Radomír (oponent) ; Nevřivová, Lenka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá cihelným prachem, vznikajícím při broušení pálených zdících tvarovek a možnostmi jeho využití. V teoretické části práce je popsán cihelný prach, jeho vznik, základní vlastnosti. Jsou zde uvedeny některé publikované výsledky výzkumů týkajících se potencionálního využití cihelného prachu v různých průmyslových odvětvích. Také je uveden návrh využití cihelného prachu v keramickém průmyslu. V praktické části práce byly vybrány dvě pracovní hmoty a z nich vzniklý cihelný prach s odlišnou granulometrií a byl zkoumán vliv přídavku cihelného prachu do pracovní hmoty na fyzikálně – mechanické vlastnosti keramického střepu po výpalu.
Vývoj podmínek peletizace vedlejších energetických produktů
Burešová, Eliška ; Batelka,, Michal (oponent) ; Sokolář, Radomír (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování vedlejších energetických produktů do solidifikované podoby. V teoretické části byly popsány způsoby odlučování jemných částic, charakteristiky a vlastnosti vedlejších energetických produktů a zařízení vhodná pro granulaci. Na základě poznatků z části teoretické byly v praktické části navrženy a vytvořeny vhodné podmínky pro peletizaci dvou typů vedlejších energetických produktů, a to cihelného prachu a elektrárenského popílku. Návrh pro popílek byl ověřen a jak vstupní surovina, tak výsledné sbalky byly podrobeny zkouškám. V souladu s výsledky je možné říci, že sbalkovaná surovina vykazuje lepší vlastnosti než surovina v původním práškovém stavu.
Vliv různé technologie mletí a mechanické aktivace na vlastnosti hydraulických pojiv
Hladík, Václav ; Dočkal, Jakub (oponent) ; Dvořák, Karel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce sleduje zejména vliv mlecích technologií na výsledné vlastnosti portlandského cementu a vybraných pucolánových materiálů. U portlandského cementu byl také sledován vliv odležení, tedy doby od mletí, na výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti a průběh hydratace. Pucolánová aktivita vybraných materiálů byla sledována vyhodnocením reakce s CaO pomocí DTA analýzy.
Desky s alkalicky aktivovaným pojivem plněné dřevěnými třískami
Gajdušková, Patricie ; Vacula, Miroslav (oponent) ; Bydžovský, Jiří (vedoucí práce)
Pro výrobu cementotřískových desek se využívá jako pojivo cement, který je ovšem ekologickou zátěží pro naši planetu. Tato diplomová práce se zabývá výzkumem možnosti jeho náhrady alternativními surovinami, a to zejména těmi, které vznikají jako vedlejší produkt jiné výroby. Důraz je primárně kladen na vysokopecní strusku, teplárenskou škváru nebo také cihelný prach. V teoretické části byly zhodnoceny dosavadní studie a teoretické poznatky zabývající se alkalicky aktivovanými matricemi, které jsou doplněny o organické plnivo, jako jsou právě v tomto případě dřevěné třísky, které slouží k vyztužení desek. V rámci praktické části jsou zkoušeny výše zmíněné alternativní suroviny pro návrh receptur modifikovaných desek z alkalicky aktivovaného pojiva vyztuženého třískami. Tyto modifikované receptury jsou následně podrobeny fyzikálně-mechanickým zkouškám jako je pevnost v ohybu, modul pružnosti a další sledované parametry desek. Vybrané varianty desek byly analyzovány z hlediska mineralogického složení a mikrostruktury.
Možnosti využití cihelného recyklátu v pojivových systémech s obsahem p-slínku
Tušla, Václav ; Ptáček, Petr (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá přípravou pojivových systémů na bázi portlandského slinku a cihelného recyklátu. Jako cihelný recyklát je považována původně odpadní surovina ze stavebnictví či z výroby cihlářských výrobků. V této práci byl použit jemně mletý cihelný recyklát a cihelný obrus, který vzniká při finálním opracování vypálených cihel. Zakomponováním cihelného obrusu do alternativního systému na bázi portlandského slinku by přineslo nemalé ekologické i ekonomické benefity. Diplomová práce se zabývá možnostmi využití cihelného obrusu jako pucolánové příměsi k portlandskému slinku, s cílem připravit a otestovat portlandský cement, který je definován v ČSN EN 197-1. Tato práce se rovněž zabývá možnostmi přípravy alternativních pojiv na bázi p-slinku, avšak takových, které nedefinuje ČSN EN 197-1. Konkrétně se jedná o ternární pojiva s přídavkem fluidního ložového popílku a pojiva na bázi hybridních cementů s obsahem síranu sodného.
Cihelný prach vznikající při broušení pálených zdících tvarovek a možnosti jeho využití
Kocmánek, Tomáš ; Sokolář, Radomír (oponent) ; Nevřivová, Lenka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá cihelným prachem, vznikajícím při broušení pálených zdících tvarovek a možnostmi jeho využití. V teoretické části práce je popsán cihelný prach, jeho vznik, základní vlastnosti. Jsou zde uvedeny některé publikované výsledky výzkumů týkajících se potencionálního využití cihelného prachu v různých průmyslových odvětvích. Také je uveden návrh využití cihelného prachu v keramickém průmyslu. V praktické části práce byly vybrány dvě pracovní hmoty a z nich vzniklý cihelný prach s odlišnou granulometrií a byl zkoumán vliv přídavku cihelného prachu do pracovní hmoty na fyzikálně – mechanické vlastnosti keramického střepu po výpalu.
Vývoj podmínek peletizace vedlejších energetických produktů
Burešová, Eliška ; Batelka,, Michal (oponent) ; Sokolář, Radomír (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování vedlejších energetických produktů do solidifikované podoby. V teoretické části byly popsány způsoby odlučování jemných částic, charakteristiky a vlastnosti vedlejších energetických produktů a zařízení vhodná pro granulaci. Na základě poznatků z části teoretické byly v praktické části navrženy a vytvořeny vhodné podmínky pro peletizaci dvou typů vedlejších energetických produktů, a to cihelného prachu a elektrárenského popílku. Návrh pro popílek byl ověřen a jak vstupní surovina, tak výsledné sbalky byly podrobeny zkouškám. V souladu s výsledky je možné říci, že sbalkovaná surovina vykazuje lepší vlastnosti než surovina v původním práškovém stavu.
Možnosti využití cihelného recyklátu v pojivových systémech s obsahem p-slínku
Tušla, Václav ; Ptáček, Petr (oponent) ; Opravil, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá přípravou pojivových systémů na bázi portlandského slinku a cihelného recyklátu. Jako cihelný recyklát je považována původně odpadní surovina ze stavebnictví či z výroby cihlářských výrobků. V této práci byl použit jemně mletý cihelný recyklát a cihelný obrus, který vzniká při finálním opracování vypálených cihel. Zakomponováním cihelného obrusu do alternativního systému na bázi portlandského slinku by přineslo nemalé ekologické i ekonomické benefity. Diplomová práce se zabývá možnostmi využití cihelného obrusu jako pucolánové příměsi k portlandskému slinku, s cílem připravit a otestovat portlandský cement, který je definován v ČSN EN 197-1. Tato práce se rovněž zabývá možnostmi přípravy alternativních pojiv na bázi p-slinku, avšak takových, které nedefinuje ČSN EN 197-1. Konkrétně se jedná o ternární pojiva s přídavkem fluidního ložového popílku a pojiva na bázi hybridních cementů s obsahem síranu sodného.
Vliv různé technologie mletí a mechanické aktivace na vlastnosti hydraulických pojiv
Hladík, Václav ; Dočkal, Jakub (oponent) ; Dvořák, Karel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce sleduje zejména vliv mlecích technologií na výsledné vlastnosti portlandského cementu a vybraných pucolánových materiálů. U portlandského cementu byl také sledován vliv odležení, tedy doby od mletí, na výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti a průběh hydratace. Pucolánová aktivita vybraných materiálů byla sledována vyhodnocením reakce s CaO pomocí DTA analýzy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.