Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Korupce ve vybraných sektorech v České republice a možnosti jejího snížení
Bašná, Kristýna ; Bureš, Radim ; Fadrný, Dalibor ; Pospíšilová, Jaroslava
Souhrnná výzkumná práva obsahuje popis projektu, jeho metodologii a analýzu výsledků výzkumu přímé a nepřímé zkušenosti s korupcí v šesti sektorech České republiky (sport, školství a věda, zdravotnictví, exekuce, uzemní a stavební řízení, veřejné zakázkyú). Zpráva kromě analýzy výsledků a doporučení pro zlepšení boje s korupcí popisuje i použitou metodologii měření zkušenosti s korupcí ve vybraných sektorech v České republice a shrnuje poznatky ze všech fází projektu po metodologické stránce a konkrétní doporučení v otázkách případné replikace výzkumu. Výsledky jsou přínosné pro další ústřední správní úřady a jejich snahu o snížení korupce v sektorech (například Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj).
Trestněprávní aspekty korupce
Urich, Dominik ; Dvořák, Marek (vedoucí práce) ; Šelleng, Dalibor (oponent)
Trestněprávní aspekty korupce Tato diplomová práce se zaměřuje na korupci jako na negativní společenský fenomén, pohledu trestního práva jako prostředku Analyzuje hmotněprávní a procesněprávní aspekty korupce ve smyslu české, ale se zejména úplatkářskými trestnými činy a nástroji prostředky používanými při odhalování, vyšetřování a dokazování korupčního jednání. Úvodní část textu této diplomové práce se soustředí na vysvětlení pojmu korupce a pojmů přímo či nepřímo subsumovaných pod termín korupce, a mimo jiné i příčinami vzniku, vývojovými stádii a členěním korupce včetně způsobů korupčního jednání. Dále ve kapitole této práce je na korupci pohlíženo z do dějin tohoto jevu celosvětovém měřítku, se zaměřením zejména na první zmínky o korupci a právní úpravy účinnými na území českého státu od roku 1707 do sametové revoluce. Hlavní část diplomové práce je obsažena v třetí a čtvrté kapitole. Třetí kapitola se zaměřuje na trestných činů úplatkářských trestných činů výkladem trestněprávních ustanovení upravujících jejich trestní ů se čtvrtá kapitola soustředí na proces vyšetřování těchto trestných činů orgány činnými v trestními řízení korupčních deliktů. přidává zejména nejdůležitějších mezinárodních organizací a jejích protikorupčních nástrojů souvisejících s členství České republiky Evropské unii je značná...
Korupce ve zdravotnictví v ČR
Kramář, Rudolf ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent) ; Kuchta, Josef (oponent)
1 Korupce ve zdravotnictví v ČR Abstrakt Tématem této disertační práce je problematika korupce ve zdravotnictví v České republice. Jedná se o široké téma s celou řadou souvisejících aspektů, které dalece přesahuje omezený prostor disertační práce. Korupce ve zdravotnictví má jistě celou řadu podob a lze ji předpokládat průřezově snad všemi oblastmi, ze kterých zdravotnictví sestává. Od veřejných zakázek a výběru vedoucích pracovníků státních nemocnic, přes uzavírání smluv zdravotních pojišťoven a spolupráci farmaceutických či dodavatelských firem s lékaři, až po korupci ve vztahu pacienta a poskytovatele zdravotnických služeb. Právě poslední zmiňovaná oblast je pro zdravotnictví do jisté míry specifická, přičemž důvody autor podrobně rozvádí. Potíž z pohledu trestního práva však tkví ve skutečnosti, že právě tato oblast korupce ve zdravotnictví je s ohledem na intimitu vztahu lékaře a pacienta velmi obtížně detekovatelná. Po stručném úvodním exkurzu do jednotlivých potenciálních oblastí korupce ve zdravotnictví se autor podrobněji soustředí především na korupční prostředí v rámci vztahů - zjednodušeně řečeno - lékaře a pacienta, respektive poskytovatele zdravotnických služeb a pacienta, která spadá do kategorie označované také jako tzv. malá korupce. Obzvlášť se zabývá případy, ve kterých se pacient snaží...
Trestněprávní aspekty korupce
Mottl, Jiří ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
56 Trestněprávní aspekty korupce Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá aspekty korupce, které jsou postihovány v rámci trestního práva. Cílem práce je vymezit aktuální trestněprávní úpravu postihující tuto formu kriminality, představit její problematické aspekty a navrhnout možná řešení těchto otázek. V souvislosti s tím je část práce také věnována definici pojmu korupce, historickému vývoji právní úpravy zejména v českých zemích, právní úpravě na poli mezinárodního i evropského práva, a také právní komparaci se zahraničím. Ve své první části se práce věnuje různým definicím korupce jak českých, tak i zahraničních akademiků. Následně je nastíněna typologie korupce a faktory ovlivňující její výskyt, rozsah a závažnost. Dále jsou v rámci historického vývoje představeny první případy kriminalizace korupce, vývoj právní úpravy v českých zemích, a zejména pak její úprava v rámci trestních kodexů. Poté jsou představeny mezinárodní úmluvy zabývající se potíráním korupce, ke kterým Česká republika přistoupila, a rovněž i právní úprava v rámci Evropské unie. Dále jsou v práci vymezeny trestné činy, k jejichž spáchání dochází při korupci. S ohledem na rozsáhlost této problematiky je však práce zaměřena především na trestné činy úplatkářství jakožto jednu z nejtypičtějších oblastí kriminality vycházející z tohoto...
Ochrana před korupcí a úplatkářstvím a jejich prevence
Faltusová, Eva ; Tlapák Navrátilová, Jana (vedoucí práce) ; Herczeg, Jiří (oponent)
Resumé OCHRANA PŘED KORUPCÍ A ÚPLATKÁŘSTVÍM A JEJICH PREVENCE Cílem této diplomové práce je zamyslet se nad podstatou korupce a jevů s ní příbuzných, popsat zakotvení protiprávnosti těchto jevů v právním řádu a zhodnotit legislativu, která může mít na výskyt tohoto jevu svou koncepcí vliv. Za hlavním důvod, proč si autorka toto téma zvolila, je možné označit frustraci z silného korupční klimatu, které v současné době v České republice panuje a strach, že země v tomto směru posouvá nesprávným směrem. Motivem bylo tedy zjistit, proč takové klima existuje a zda je legislativní úprava, která by mohla mít na jeho rozšíření vliv, v tomto ohledu dostačující. Práce se skládá z úvodu, tří kapitol, které se zabývají různými aspekty problematiky korupce, a závěru. V úvodu autorka vysvětluje důvody, které ji vedly k volbě tématu a popisuje koncepci a účel práce - prověřit vhodnost systému a znění právních předpisů majících s korupcí souvislost. Cílem první kapitoly, která se skládá ze čtyř částí, je zprostředkovat čtenářům význam termínu korupce. Představuje několik definic autorů, kteří se problematikou zabývají, a přibližuje význam pojmu rozdělením na druhy. Ve třetí podkapitole pak jmenuje příčiny vzniku korupce a ve čtvrté vysvětluje způsoby měření jejího výskytu. Druhá kapitola potom popisuje výskyt fenoménu...
Ochrana před korupcí a úplatkářstvím a jejich prevence
Bergelová, Linda ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Herczeg, Jiří (oponent)
Název práce: Ochrana před korupcí a úplatkářstvím a jejich prevence Resumé Tato práce se zabývá problematikou korupce a možnostmi ochrany před ní. Úvodní kapitola popisuje fenomén korupce ve společnosti, vymezuje jí a její podkapitola obsahuje druhy korupce. Ve druhé kapitole se snažím objasnit příčiny vzniku korupce a její vývojová stadia. Následující kapitola se zaměřuje na problematiku měření stavu korupce, dále jaké existují metody měření a detailněji se zabývá popisem Indexu vnímání korupce, který publikuje Transparency International. Jádro celé diplomové práce se nachází v kapitole čtvrté, která se snaží nalézt vhodná opatření, jež by mohla omezit výskyt korupce. Jelikož je tato problematika velice obsáhlá, zaměřila jsem se v první podkapitole na preventivní protikorupční opatření v následujících třech oblastech: legislativní proces (v této části se detailněji zabývám v současnosti aktuálním tématem - lobbing), střet zájmů a korupce ve veřejné správě, kde se pokouším popsat konkrétní opatření omezující vznik korupčních příležitostí. Druhá podkapitola poté obsahuje právní úpravu korupce s důrazem na protikorupční nástroje trestního práva, zejména popisuje trestné činy úplatkářství. Poslední kapitola zkoumá možnosti odhalování a vyšetřování korupce, protože její odhalení je velice složité z důvodu...
Ochrana před korupcí a úplatkářstvím a jejich prevence
Kovařík, Petr ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Herczeg, Jiří (oponent)
Název práce: Ochrana před korupcí a úplatkářstvím a jejich prevence Resumé Cílem této práce je nastínit současnou problematiku korupčního jednání, vymezit ho vůči lobbingu, přiblížit platnou právní úpravu týkající se korupce a potřebu přijímání preventivních opatření. Zprvu se snažíme charakterizovat korupci, vystihnout příčiny vzniku a její rozdělení. Dále jsou součástí této kapitoly metody měření využívané pro získání představy o rozsahu výskytu korupce v dnešní době. Následující kapitola má za cíl přiblížit problematiku lobbingu, pojmů s ním spojených a pokusit se odlišit hranici, kdy se ještě jedná o lobbing, a kdy už je tato hranice překročena. Další oddíl obsahuje současnou právní úpravu, jejímž cílem je postihování korupčního jednání. Právní úprava je velice rozsáhlá, proto se snažím hlavně zaměřit na ustanovení v trestním zákoně a v zákoně obchodním. Jedna z podkapitol pojednává o institutu účinné lítosti, o jehož zavedení se v současné době znovu jedná. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na nutnost prevence korupce. Ta je problémem celosvětového rozsahu a jeho řešení je velice obtížné, a proto je nutné dbát na jeho prevenci. Závěrem se pokouším navrhnout způsoby, které by mohly mít vliv na omezení projevu korupce a zlepšení situace v běžném životě. Klíčová slova: korupce, úplatkářství, lobbing, prevence...
Ochrana před korupcí a úplatkářstvím a jejich prevence
Novák, Martin ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent)
OCHRANA PŘED KORUPCÍ A ÚPLATKÁŘSTVÍM A JEJICH PREVENCE Cílem mé práce je analyzovat základní nástroje poskytované trestním právem pro vyšetřování a stíhání úplatkářství a zjistit, jak jsou uplatňovány v každodenní praxi v rámci trestního řízení. Hlavním důvodem, proč jsem si vybral toto téma, jsou časté stížnosti ze strany veřejnosti, obviňující orgány činné v trestním řízení z neutěšeného stavu korupce v České republice. Motivem bylo zjistit, zda tyto stížnosti jsou oprávněné, nebo trestní právo neposkytuje dostatečné prostředky pro efektivní regulaci korupce. Hlavním cílem této práce je tedy odpovědět na otázku, zda jsou nástroje poskytované trestním právem dostatečné pro účinnou regulaci úplatkářství a korupce v České republice. Práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola je věnována stručnému vysvětlení historického vývoje fenoménu korupce. Cílem této kapitoly je poukázat na problematiku korupce jako nikdy nekončícího boje, který byl přítomen ve společnosti od jejího samého počátku. Druhá kapitola uvádí do problematiky a definuje základní pojmy. Účelem této kapitoly je vysvětlit základní rozdíl mezi korupcí a úplatkářstvím a definovat základní klasifikaci zmiňovanou v této práci. Třetí kapitola je rozdělena do dvou částí a zkoumá příslušnou českou právní úpravu. První část této kapitoly se...
Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek
Novák, Martin ; Šámal, Pavel (vedoucí práce) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
145 Shrnutí: Předmětem této práce, jak již její název napovídá, je problematika trestné činnosti páchané v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Autor zdůrazňuje, že se jedná o problematiku více než aktuální. Kriminalita páchaná v souvislosti s veřejnými zakázkami, má významné hospodářské i společenské dopady a je předmětem dlouhodobé kritiky, při vytrvalém zájmu medií. Cílem této práce je proto představení základních rysů této formy kriminality, a to nejenom podrobným rozborem platné trestněprávní regulace, ale také za využití zkušeností z praxe a analýzy aktuálních rozhodnutí obecných soudů, identifikací nejvýznamnějších problémů, které při odhalování, prověřování a vyšetřování této formy trestné činnosti po právní či kriminalistické stránce vznikají. Práce je členěna celkem na pět částí, které se dále dělí do dílčích kapitol a oddílů. První část práce je věnována platné trestněprávní úpravě. Podrobně vymezuje jednotlivé skutkové podstaty relevantních trestných činů, jejich znaky a nejvýznamnější pojmy a není opomenuta ani případná trestní odpovědnost právnických osob. Druhá část, přestože stále zaměřená na trestněprávní úpravu, již vychází spíše než z trestního zákoníku, z platné úpravy zákona o veřejných zakázkách, kdy podrobněji vymezuje ty pojmy obsažené v tomto zákoně, které jsou současně...
Korupce a úplatkářství z pohledu trestního práva
Kučerová, Karolína ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Rigorózní práce je zaměřena na fenomén korupce, který představuje jeden z nejzávažnějších problémů dnešní společnosti. Vzhledem k tomu, že problematika korupce je značně široká, cílem práce není postihnout veškeré její aspekty a už vůbec ne vyřešit problém korupce jako takový, neboť tyto cíle by byly více než ambiciózní. Oproti tomu si práce stanoví za cíl objasnit korupci z pohledu trestního práva a postihnout alespoň některé její základní aspekty. Práce je členěna do celkem pěti kapitol. První kapitola práce se věnuje korupci v obecné rovině a primárně se snaží vymezit pojem korupce jako takový a demonstrovat rozmanitost forem korupčních aktivit, jakož i jejich rozšířenost. Kapitola druhá se poté věnuje stručnému historickému exkurzu, který má za cíl představit korupci v rámci dřívějších trestněprávních úprav, čímž poskytuje možnost srovnání se současnou právní úpravou. Následující třetí kapitola se soustředí na současnou trestněprávní úpravu korupčních deliktů. Pozornost je zde zaměřena především na úplatkářské trestné činy, které tvoří jádro trestněprávní úpravy korupce. Krátce se však věnuje i některým dalším vybraným korupčním deliktům. Kapitola čtvrtá se následně zabývá vybranými nástroji boje proti korupci, které nejen popisuje, ale také hodnotí z hlediska jejich efektivity a významu. Kromě...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.