Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 193 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Příprava realizace hrubé spodní stavby polyfunkčního objektu SW - TRADE
Mikeštík, Lukáš ; Vlčková, Jitka Laura (oponent) ; Průcha, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je plánování realizace hrubé spodní stavby polyfunkčního objektu SW-TRADE. Práce se zaměřuje na technologický předpis pro celou hrubou spodní stavbu, k němuž bude vytvořen kontrolní a zkušební plán, časový harmonogram a položkový rozpočet. Dále obsahuje koordinační situaci stavby v kontextu širších dopravních vztahů, návrh strojních sestav, organizační zásady výstavby s výkresem zařízení staveniště a důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pro tuto fázi jsou rovněž vypracovány detaily týkající se konstrukce bílé vany a gabionové obvodové stěny, bilance zdrojů konkrétně pracovníků.
Stavebně technologická studie Místodržitelského paláce v Brně
Osladil, Martin ; Doubek, Rostislav (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Obsahem bakalářské práce je stavebně technologická studie revitalizace Místodržitelského paláce v Brně. Zaměřena je na hlavní etapové procesy realizace opravy omítek, podlah a zpevněné plochy v památkově chráněné zóně města Brna. V této práci je podrobně řešena dopravní situace s návrhem tras z jednotlivých odběrných míst a skládek na staveniště. Dále je zde zpracována technologická studie realizace hlavních technologických etap. Řešeny jsou opravy omítek v exteriéru i interiéru objektu a všechny nově navržené skladby podlahových konstrukcí a zpevněné plochy s bouracími pracemi i zhotovením nových konstrukcí. Na základě projektové dokumentace byl vytvořen podrobný výkaz výměr ke všem plochám a přílohy, kde jsou dotčené plochy naznačeny. Pro oba etapové procesy je vypracován časový a finanční plán pomocí softwaru, který je přílohou práce s doplněným komentářem v textové části. Je řešena také základní koncepce staveništního provozu s návrhem rozdělení ploch a zdrojů pro výstavbu. Pro etapové procesy jsou vypracované 2 technologické předpisy, ve kterých je podrobný postup ke všem skladbám a druhům procesů. V kapitole “Návrh strojních sestav” je posouzení možného nasazení strojních zařízení se zaměřením na ekonomickou i technologickou výhodnost. Práce se taktéž podrobně zabývá bezpečnostními opatřeními na stavbě, s důrazem na možná rizika a návrhem opatření při realizaci hlavních etapových procesů a chování na staveništi. Navíc jsou zpracovány detaily konstrukcí, návazností a zajištění ochrany památkově hodnotných konstrukcí. Tento objekt je velmi výjimečný díky zachovalým prvkům barokní architektury, a proto jsou návrhy řešení směřovány k nejvyšší míře zachování a udržení památky.
Technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu
Křičenský, Jan ; Strádalová, Aneta (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo vypracování vybraných částí stavebně technologického projektu zaměřeného na etapu hrubé vrchní stavby bytového domu v obci Jaroměř. V projektu je konkrétně řešeno provádění všech nosných konstrukcí, které jsou tvořeny zděnými i monolitickými stěnami a monolitickými stropy. Dále je také řešena montáž balkonů a schodišť, které jsou zhotovené jako betonové prefabrikáty. Podrobněji je pak pro dané stavební práce zhotoven návrh a ověření zásobovacích tras, kontrolní a zkušební plán, zajištění bezpečnosti při práci a návrh strojů potřebných k jejich realizaci. Zpracován je také postup provádění prací a s tím související časový plán celé stavby. Hrubá stavba objektu je řešena i z finančního hlediska, a to v rámci položkového rozpočtu dané stavební etapy. Obsažen je také návrh zařízení staveniště včetně výpočtu spotřeby elektrické energie a vody. Závěrem se práce věnuje ověření navrženého jeřábu a vybraným stavebně technologickým detailům.
Technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu Hálkova Brno
Jedlička, Petr ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Doubek, Rostislav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hrubou vrchní stavbu bytového domu na ulici Hálkova v Brně. Součástí práce je technická zpráva, situace se širšími dopravními vztahy, zařízení staveniště, výkaz výměr pro danou technologickou etapu, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány. Dále je vyřešena bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro hrubou vrchní stavbu. Poslední dvě kapitoly zahrnují zpracovaný položkový rozpočet pro hrubou vrchní stavbu a srovnání rozdílných materiálů svislých konstrukcí.
Prevence a řízení rizik z hlediska BOZP
Štěpánková, Barbora ; Balgová, Zuzana (oponent) ; Hrabová, Kristýna (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu a řízení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Současný stav je analyzován z hlediska legislativy České republiky a Evropské unie. Normy, které doplňují zákonné povinnosti, poskytují rámec pro implementaci a udržování systému řízení BOZP. Vzhledem k tomu, že v rámci BOZP je nutné identifikovat a analyzovat pracovní rizika, jsou použity specifické metody pro tuto analýzu. Tyto metody jsou aplikovány v praktické části práce, kde jsou prostřednictvím systematického přístupu k identifikaci a hodnocení rizik odhalena pracovní rizika. Pro nejzávažnější z nich jsou navržena opatření, která mají za cíl tato rizika eliminovat nebo minimalizovat.
Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Někteří zaměstnavatelé však stále kladou ekonomickou stránku firmy na první místo a BOZP berou spíše jako ekonomické břemeno. Často argumentují, že pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu nebo poškození zdraví zaměstnance je malá, takže investovat čas a peníze do této oblasti se jim nevyplatí. Přitom však statistiky uvádějí, že měsíčně vznikne jeden smrtelný pracovní úraz pro chybějící, nedostatečné nebo nevhodné OOPP.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Technologická etapa zastřešení zimního stadionu ve Vyškově
Novotná, Nicolette ; Jílek, Jan (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá technologickým postupem zastřešení ledové plochy na budově zimního stadionu ve Vyškově. Jedná se o systémovou obloukovou konstrukci. Práce obsahuje technickou zprávu se zaměřením na danou etapu, rozpočet, technologický předpis, zařízení staveniště, návrh strojů, časový plán a další technickou dokumentaci dle zadání.
Digitální platformy a BOZP
Jana, Ranglová ; Lenka, Scheu
Tato příručka se zaměřuje zejména na vztah platformové práce a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popisuje psychosociální zátěž pracovníků a specifická rizika, která jsou s platformovou prací spojena, a to zejména s ohledem na algoritmický způsob řízení práce. Při zpracování autorky vycházely zejména z odborné literatury, dostupných studií a průzkumů na toto téma, právních předpisů, soudních rozhodnutí a koncepčních materiálů evropských a mezinárodních institucí. Na závěr jsou uvedeny jako příklady správné praxe možné preventivní přístupy k řešení problematiky platformové práce, a to ze strany digitálních platforem, státních orgánů a institucí v podobě legislativních a nelegislativních opatření, i samotných platformových pracovníků a jejich zástupců.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Novostavba rodinného domu Leština. Stavebně technologická studie.
Drábek, Martin ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Kovářová, Barbora (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je technologická studie a vybrané technologické předpisy pro Novostavbu vícegeneračního rodinného domu v Leštině u Herálce. Bakalářská práce obsahuje technologické postupy a jejich odpovídající kontrolní zkušební plány, dále pak časový a finanční plán pro celou hrubou stavbu, řešení širších dopravních vztahů, projekt zařízení staveniště, katalog použitých strojů, bilanci nasazení pracovníků, výkresy pohybů strojních sestav, BOZP a seminární práce pro návrh domovní ČOV.
Hodnocení rizik porušování předpisů bezpečnosti práce u vybraných rizikových povolání a jejich prevence
Hoferková, Tereza ; Koláček, Petr (oponent) ; Popelová, Barbora (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na základě analýzy současného stavu ČR, EU a Finska je proveden dotazníkový výzkum, na který dále navazují metody identifikace a analýzy rizik Brainstorming, What if a FMEA, se zaměřením na vybraný druh rizikového povolání, konkrétně oblast kamenictví. Cílem práce je na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření, která umožní minimalizovat rizika spojená s porušováním nebo nedodržením bezpečnostních zásad u vybraného rizikového povolání – kamenictví. Zároveň je provedeno finanční zhodnocení navržených opatření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 193 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.