Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aktivity studentů domova mládeže spojené se společenskou participací ve volném čase
STRAKOVÁ, Ilona
Práce se zabývá aktivitami studentů spojenými se společenskou participací ve volném čase a zdroji získávání informací o dění ve společnosti, spojenými s pobytem ve vybraných dvou domovech mládeže - Domov mládeže při Gymnáziu, Střední odborné škole ekonomické a Středním odborném učilišti v Kaplici a Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova v Českých Budějovicích. Součástí práce jsou názory vychovatelů na společenskou angažovanost studentů ve volném čase. Teoretická část vymezuje pojem mládež v současné společnosti, charakterizuje volnočasovou kulturu mládeže, postoje mladých lidí ke společenské participaci, dále popisuje vliv hodnotové orientace na rozvoj vlastní osobnosti i okolí, popisuje životní styl mládeže v informační společnosti. Dále přibližuje základní charakteristiky domova mládeže, osobnost vychovatele a jeho roli při formování společenské participace mládeže. Poslední kapitola teoretické části pak představuje vybrané výchovné přístupy založené na výchově k participaci mládeže a uvádí jejich vliv na individuální celoživotní i společenský perspektivní dopad. Výzkumná část vymezuje výzkumný problém, výzkumné otázky a stanovuje hypotézy. Na to navazuje vyhodnocení dotazníku pro studenty a vychovatele, vyhodnocení stanovených hypotéz a diskuse nad výsledky vlastního šetření.
Podnikatelský záměr dobového penzionu v Praze
PEŠKOVÁ, Markéta
Hlavním cílem práce je vypracování kompletní dokumentace podnikatelského záměru pro konkrétní zařízení dle aktuálních trendů v zážitkové turistice. Mezi vedlejší cíle práce patří seznámení čtenářů s odbornou terminologií z oblasti cestovního ruchu a podnikatelského záměru, zanalyzování tržních podmínek ve zvoleném regionu, zjištění aktuálních trendů v hotelnictví a vyhledání podpor pro podnikatele poskytující služby cestovního ruchu. Práce má dvě části. Část teoretickou, zaměřující se na cestovní ruch, služby cestovního ruchu, ubytovací zařízení a podnikatelský plán. Část praktickou, skládající se z části analytické a syntetické. Analytická část práce je orientovaná na analýzu ukazatelů cestovního ruchu ve zvolené oblasti a na identifikaci aktuálních trendů v hotelnictví. Praktická část zahrnuje návrh konkrétního podnikatelského záměru.
Význam sportovní výchovy u adolescentů na domovech mládeže.
ZRZAVECKÁ KONRÁDOVÁ, Linda
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení významu sportovní výchovy na domovech mládeže. Sportovní kroužky na domovech mládeže tvoří nejbohatší ucelenou nabídku. Patří mezi ně individuální a skupinové sporty, ale také návštěvy sportovních utkání. Liší se dle typu, kategorizace a velikosti domovů mládeže. Období adolescence je složité a komplikovanějším se stává, pokud žák odchází na střední školu do jiného města a přechází z rodinného prostředí na domov mládeže.Součástí práce je náhled na sportovní kroužky, které probíhají na třech typech domovů mládeže v Českých Budějovicích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.