Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hydraulické řešení vírové turbiny pro lokalitu Rosenauerův mlýn
Pavlíček, Tomáš ; Veselý, Jindřich (oponent) ; Haluza, Miloslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem vírové turbíny pro lokalitu Rosenauerova mlýna, kde je hrubý spád HB = 1 m a průtok Q = 1,6 m3s-1. Začátek práce je věnován mikroturbínám a tomu, proč je vírová turbína vhodná pro tuto lokalitu. Dále je uveden postup pro tvorbu hydraulicky činných ploch turbíny. Návrh tvaru lopatky prvně vychází z analytických vztahů, které jsou dále zpřesněny pomocí programu CFX Ansys. Turbína je úzce ovlivněna vtokem a savkou, proto je jejich návrh také uveden v této práci. Výstupem hydraulických výpočtů jsou výsledné parametry a charakteristika navržené turbíny vypočítané z celé sestavy pomocí CFD výpočtů. Závěr práce je věnován návrhu hlavních konstrukčních uzlů, jako jsou hřídel, převod a ložiska. Hydraulický návrh vypracovaný v této práci je podkladem pro realizaci vírové turbíny a stavbu malé vodní elektrárny v lokalitě Rosenauerova mlýna.
Modification of cooling system for laboratory measurement of rotor blade vibration
Maturkanič, Dušan ; Procházka, Pavel ; Hodboď, Robert ; Voronova, Evgeniya ; Mekhalfia, Mohammed Lamine
Last year, the replacement of the turbine wheel model was completed in the Laboratory of Rotational Laser Vibrometry of the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. Based on previous experience and the expected higher operating load planned for the new wheel, the cooling system was modified at the same time. The paper describes the main effort in this direction and the results that clarify the previous damage of the measuring device.
Verification of the dynamic properties of a new model turbine wheel with free blades
Voronova, Evgeniya ; Procházka, Pavel ; Maturkanič, Dušan ; Mekhalfia, Mohammed Lamine ; Hodboď, Robert
The paper describes a new experimental model of turbine wheel with free blades. Verification tests were carried out using a Doppler laser vibrometer, with a focus on the equipment parameters under various conditions. The measurements were performed in the Laboratory of Rotational Laser Vibrometry originated at the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i.
Využití Vertex a Pixel shaderu pro 3D zobrazení travnatého porostu
Dokoupil, Martin ; Chudý, Peter (oponent) ; Kršek, Přemysl (vedoucí práce)
Tato práce rozebírá problematiku tvorby trojrozměrného travnatého porostu v počítačové grafice. Popisuje vývoj zobrazení porostu v minulosti a také současný přístup k tvorbě. Obsahuje úvod do problematiky shaderů a jejich využití při zobrazení porostu. Okrajově popisuje práci s grafem scény, který byl využit pro implementaci. Detailně popisuje způsob vytvoření tří použitých úrovní detailů, které se využívají, a také způsob vytvoření pohybujícího se porostu. Porovnává rychlost jednotlivých úrovní detailů a zpracovává výsledky zobrazení implementovaného porostu.
Technologie tváření tenkých plechů stříháním
Musil, Zbyněk ; Žák, Ladislav (oponent) ; Dvořák, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá technologií tváření ocelových tenkých plechů stříháním pro rotační i nerotační součásti. První část je věnována obecnému pojednání o plošném tváření, především o stříhání a významu velikosti střižné mezery pro kvalitu budoucího výstřižku. Další část se zabívá transférem nových poznatků ze zahraniční odborné literatury z oblasti plošného tváření. V poslední části je provedena jejich aplikace na konkrétní zadanou soušástku.
Webová platforma pro spolupráci aktivistů
Kabelka, Jiří ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření webové platformy pro sjednocování ekologicky zaměřených aktivistů obsahující nástroje pro vyhledávání vhodných projektových partnerů a následnou správu projektů. Obsahem práce jsou také nástroje pro komunikaci, hodnocení projektů a uživatelů. Platforma je postavena na architektonickém vzoru Model-view-controller. Pro implementaci komunikace se serverem používá platforma PHP Framework Laravel. Pro ukládání dat je použita databáze MySQL a pro vytvoření uživatelského rozhraní je použita CSS knihovna Bootstrap, Blade templating engine, Sass překompilovaný modulovým seskupovačem Webpack a nativní JavaScript s knihovnou jQuery.
Kondenzační parní turbína
Krška, Jan ; Kracík, Petr (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny pro určité parametry. V úvodní části práce je provedena rešerše o parních turbínách a typech lopatkování. Výpočtová část práce je rozdělena do několika podkapitol, z kterých byly udělány kapitoly větší. Jedna z kapitol se zabývá termodynamickým výpočtem průtokové části parní turbíny pro svorkový výkon 5 MW, otáčky 11 000 min-1 a tlak 0,1 bar (a). Výpočet byl optimalizován pro několik základních pracovních parametrů, kterých je parní kotel schopen dosáhnout s ohledem na nejvyšší možnou termodynamickou účinnost zařízení. Práce obsahuje i vyhodnocení výsledků v podobě grafu. Poté, co došlo k provedení výpočtů pro všechny parametry páry, byl vybrán bod, který svými hodnotami splňuje požadavky na nejvyšší termodynamickou účinnost. Optimální provozní parametry této turbíny jsou takové, že turbína při jmenovité teplotě 490 °C a provozním tlaku 65 bar (a) dosahuje svorkový výkon hodnoty 5190,220 kW. Termodynamická účinnost parní turbíny je 85,07 % a součinitel zpětného využití tepla tzv. reheat factor je 1,0634. Následně byly provedeny základní dimenzovací výpočty. Na výpočty navazuje kapitola s názvem diskuse, kde jsou některé důležité kroky zhodnoceny. Diplomová práce obsahuje i přílohu. Jedná se o ideový podélný řez parní turbínou.
Využití aditivních technologií (3D tisk) pro výrobu konstrukčních částí turbín
Vaculka, Alexander ; Chýlek, Radomír (oponent) ; Šnajdárek, Ladislav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se ve svém úvodu zabývá aditivními technologiemi. Popisuje jejich princip, technologická řešení, dále také jejich výhody a nevýhody i oblasti kde se využívají. Následuje popis vybraných komponent parních a plynových turbín z hlediska náročnosti výroby, mechanických vlastností a designu. V poslední části se věnuje zhodnocení a porovnání mechanických vlastností komponentů vyrobených pomocí aditivních technologií s konvenční metodami.
Výroba nožů a jejich tepelné zpracování
Bukvic, Tomáš ; Doležal, Pavel (oponent) ; Němec, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá ruční malosériovou výrobou nožů. Představuje přehled používaných nožířských ocelí a uvádí jejich charakteristiky. Pojednává o volbě geometrie ostří a materiálu pro konkrétní použití nože. Dále zasvěcuje do problematiky tepelného zpracování nožů, jež je pro jejich funkčnost absolutně nezbytné. Závěr obsahuje dokumentaci procesu výroby kuchyňského nože, který byl zhotoven pro účely této práce.
Návrh Peltonovy turbíny na zadané parametry
Pavlíček, Tomáš ; Veselý, Jindřich (oponent) ; Haluza, Miloslav (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh malé Peltonovy turbíny do laboratoře oboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana, se zaměřením na návrh dýzy a korečku. K navržení těchto dvou částí bylo nutné se zabývat také měřením paprsku, výpočtem ztrát potrubí a hledáním pracovního bodu čerpadla. V první části se tato práce zabývá historií, principem fungování a hlavními částmi Peltonovy turbíny. Další část obsahuje nalezení vhodného tvaru dýzy, následné měření paprsku, díky němuž bylo možné vypočítat ztrátový součinitel a účinnost dýzy. Třetí část je věnována výpočtu ztrát v potrubí a nalezení pracovního bodu. V poslední části je navržen koreček.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.