Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 650 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití agromateriálů pro vytápění rodinných domů
Kudová, Anna ; Lachman, Jakub (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na energetické využití biomasy, a to především srovnání dřevních a senných pelet. První, rešeršní část se věnuje vlastnostem paliv, kotlům na tuhá paliva a související legislativou. Druhá část se zabývá experimentem, který porovnává spalování obou druhů pelet na automatickém teplovodním kotli. Také je proveden hrubý rozbor paliv.
Výroba biometanu v bioplynových stanicích
Matoušek, Jakub ; Miklas, Václav (oponent) ; Vondra, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se věnuje výrobě biometanu v bioplynových stanicích. V úvodní části je představen provoz bioplynové stanice, její vstupy, komponenty a produkty. Hlavní část práce se zabývá perspektivou biometanu v České republice a Evropě a progresivními technologiemi pro úpravu bioplynu na biometan. U každé metody upgradu je uveden základní princip, přednosti a nedostatky. Mezi běžné technologie na úrovni komerční připravenosti patří vysokotlaké čištění vodou, fyzikální absorpce organickými rozpouštědly, chemické čištění, adsorpce kolísáním tlaku a membránová separace. Zmíněné způsoby zušlechťování bioplynu jsou zhodnoceny a porovnány s ohledem na jejich praktickou využitelnost v prostředí ČR.
Biopaliva nové generace
Pražák, Vojtěch ; Lisá, Hana (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá jednotlivými generacemi biopaliv. Jejich výhodami i nevýhodami a problematikou spojenou s jejich použitím v praxi. První část je zaměřená převážně na legislativu a seznámení s problematikou biopaliv jako celku. Druhá část je zaměřena na seznámení a popis jednotlivých biopaliv s příklady využití v praxi. V závěru práce je provedena analýza jednotlivých generací, zastoupení na trhu s palivy a jejich účinností.
Návrh ohříváku spalovacího vzduchu
Kareš, Martin ; Šulák, Marek (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem ohříváku spalovacího vzduchu pro kotel na biomasu s obsahem vody nad 60 %. V první části práce je popsána biomasa a její využití v energetice. Dále je spočtena stechiometrie spalování, přestup tepla ve výměníku, konstrukční rozměry a tlakové ztráty vzduchu. V poslední kapitole je popsán způsob regulace ohřevu vzduchu.
Parní kotel na biomasu menších výkonů
Suchánková, Lenka ; Křemínský, Pavel (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje návrhu parního kotle na biomasu o výkonu 6 MW. Požadovanými parametry pracovního média jsou teplota 300 °C a tlak 2,5 MPa. V práci je zpracován stechiometrický výpočet a tepelný výpočet kotle, na který navazuje návrh spalovací komory a jednotlivých výhřevných ploch kotle. Práce také obsahuje výpočet tlakových ztrát na straně obou médií. Součástí práce je výkresová dokumentace kotle.
Provozně-ekonomické posouzení instalace nové turbíny
Čech, Jan ; Hejda, Lukáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je provozně-ekonomické posouzení instalace nové turbíny TG3 v Teplárně Přerov. Úvod této práce se zabývá stručným teoretickým úvodem k problematice této investice, popisuje klasické ekonomické evaluační metody a také metodu Monte Carlo. Následně je investiční projekt analyzován a byly vytvořeny vstupy pro ekonomický model. Ekonomický model byl pak hodnocen pomocí klasických metod a metody Monte Carlo, výsledky jsou pak mezi sebou porovnány. Na základě výsledků z ekonomického hodnocení byla zvolena nejefektivnější varianta technologie Teplárny Přerov.
Snižování CO2 pomocí řas
Naider, Jakub ; Rebej, Miroslav (oponent) ; Vondál, Jiří (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na proces kultivace řas a jejich využití pro snižování emisí oxidu uhličitého. Hlavním cílem práce je hmotnostní a tepelná bilance fotobioreaktoru a návrh řešení regulace teploty. V rámci práce byla vypracována rešerše, která se zabývá jednotlivými typy bioreaktorů a fotobioreaktorů, aktuální situací kolem klimatu a vlivu kultivace mikrořas na emise oxidu uhličitého. V práci je popsán model pro regulaci teploty a přenosu hmoty deskového fotobioreaktoru.
Jemné částice emitované z tepelného zdroje do vnitřního prostředí
Hájek, Jiří ; Köbölová, Klaudia (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá jemnými částicemi emitovanými z krbových kamen do vnitřního prostředí. Ze začátku se práce věnuje popisu biomasy a jejímu spalování. Následuje část, která se zaměřuje na škodliviny, vznikající při spalování biomasy, a v neposlední řadě je pozornost věnována i aktuální kvalitě ovzduší v České republice, metodám měření tuhých znečišťujících látek a popisu měřicí aparatury. V experimentální části je popsán výpočet koncentrace a následně jsou prezentována data, která byla naměřena při různých režimech provozu krbových kamen.
Potenciál obnovitelných zdrojů na území České republiky ve vztahu k požadavkům Evropské unie
Paluda, Roman
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi požadavky Evropské unie na nárůst podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu s důrazem na elektroenergetiku a dosažitelným potenciálem na území ČR. Podrobně byla analyzována energie vodní, větrná, biomasy, solární a geotermální. Hodnoceny byly aspekty technologické, přírodní a legislativní. U každého ze zkoumaných obnovitelných zdrojů byl stanoven maximální dosažitelný potenciál OZE. Na základě zjištěných skutečností je zhodnocena pozice ČR v oblasti potenciálu OZE, hodnocena politika EU v této oblasti a uvedeno několik doporučení, jak lépe zapojit obnovitelné zdroje nejen v elektroenergetice, ale i v energetickém mixu obecně.
Biomass estimation of European beech stands
Veselský, Marek
Lesní ekosystémy mají v globálním měřítku důležitý podíl na koloběhu a ukládání uhlíku do suchozemských ekosystémů. Uložený uhlík v lesních porostech je většinou označovaný jako biomasa. Diplomová práce se zabývá odhadem biomasy v bukových porostech na výzkumných plochách Holíkov (Drahanská vrchovina) a Štítná nad Vláří (Bílé Karpaty) v České republice. Studie byla provedena v období od roku 2010 až do 2015. Bylo použito 65 alometrických rovnic za účelem stanovení nejvhodnější alometrické rovnice pro odhad nadzemní a podzemní biomasy porostu a všech hlavních frakcí stromu. Z výsledků je zřejmé, že některé alometrické rovnice se od sebe velmi lišily. Na základě výsledků bylo také zjištěno, že pro experimentální plochy je nejvhodnější alometrická rovnice podle Vejpustkové et al. 2013 a podle Wutzlera et al. 2008.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 650 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.