Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Technologie výroby a hodnocení jakosti tepelně opracovaných masných výrobků
Novotná, Ivana
Tepelně opracované masné výrobky jsou nejvýznamnější skupinou masných výrobků, jak šíří sortimentu, tak i oblibou mezi spotřebiteli. V úvodní části je popsáno rozdělení masných výrobků podle tradičního dělení, ale především i podle legislativy. Pro výrobu kvalitních masných výrobků jsou základem kvalitní suroviny. Nejdůležitějším je samotné maso, dále i přídatné látky, jako je koření, solící směsi, bílkovinné a sacharidické přísady, barviva a polyfosfáty. V práci je dále popsán postup výroby této skupiny výrobků. Blíže rozvedeno je tepelné opracování, zvláště pak uzení. Uzení je jedním ze základních technologických postupů v masném průmyslu. Je to způsob tepelného opracování, konzervace a aromatizace potravin kouřem. Udící kouř a jeho složení ovlivňuje vlastnosti výsledného produktu a dodává výrobku vlastnosti senzoricky velice výhodné. Na druhou stranu ale obsahuje i látky škodlivé, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky. Při hodnocení jakosti masných výrobků jsou používány metody senzorické, laboratorní a mikrobiologické. Senzorické hodnocení probíhá při nákupu a spotřebě samotnými zákazníky nebo také školenými hodnotiteli při kontrole jakosti během výrobního procesu. Laboratorní a mikrobiologické metody jsou důležité při hodnocení správného složení výrobku a jeho zdravotní nezávadnosti.
Antibakteriální vlastnosti povrchových úprav pracovních kuchyňských desek
Endlicherová, Veronika
Diplomová práce se zabývá antibakteriálními vlastnostmi povrchových úprav pracovních kuchyňských desek. V práci jsou porovnávány antibakteriální, fyzikálně-mechanické, užitné a vzhledové vlastnosti povrchových úprav masivního dřeva dubu, akátu a hrušně. Výzkum probíhal na alkyduretanovém a vodou ředitelném jednosložkovém laku. Pro zkoušky zjišťování antibakteriální aktivity byly použity bakterie Escherichia coli a Staphylococcus areus. V rámci práce byla popsána rizika související s mikroorganismy a kuchyňským prostředím. Dále byly analyzovány požadavky na povrchové úpravy pracovních kuchyňských desek.
Bezpečnosť produktu v potravinárskom reťazci
Lovás, Patrik
Bakalářská práce věnuje pozornost analýze řízení kvality a bezpečnosti potravin ve výrobním podniku FRITAGRO Nižkov, s.r.o. se zaměřením na vybrané výrobky. Současně systémy zajišťující zdravotní nezávadnost výrobků této organizace byly analyzovány především detailním popisem kritických kontrolních bodů. Bakalářská práce také popisuje přínosy novoimplemetovaného systému ISO 22000 a další možnosti zvyšování bezpečnosti daných produktů napříč potravinářským řetězcem.
Elektrochemický biosensor pro deteci patogenních bakterií v potravinách
Jankovský, Viktor
Cílem teoretické části této práce je shrnout nejdůležitější patogenní bakterie v potravinách, popsat nejdůležitější charakteristiky vybraných bakterií, dopad na lidské zdraví a nejvyužívanější léčbu. Dalším tématem zahrnutým v teoretické části je pojedná-ní o klasických kultivačních, ale i moderních přístrojových metodách detekce bakterií. Poslední kapitola diskutuje nezbytné elektrochemické metody použité během praktické-ho experimentu. Praktická část je zaměřena na ověření funkčnosti elektrochemického biosenzoru pro detekci patogenních bakterií. Pozornost je věnována čištění zlatých elektrod, nane-sení tenké thiolové vrstvy, aktivaci povrchu, imobilizaci protilátek a bakterií a následně elektrochemickému kvantitativnímu stanovení koncentrace bakterií. Vzhledem k tomu, že konstrukce biosenzoru představuje poměrně obtížný a náročný experiment, je velký důraz kladen na všechny dílčí kroky konstrukce biosenzoru, aby bylo možno ověřit správnost postupu. Posledním bodem praktické části je analýza a interpretace výsledků.
Použití vlákniny v masné výrobě
Klívarová, Tereza
Téma mé bakalářské práce je zaměřeno na použití vlákniny v masných výrobcích, a to zejména z technologického a zdravotního hlediska. V první části je zpracována teorie masných výrobků, jejich zařazení do skupin dle legislativy a kontrolní orgány, které se zabývají zdravotní nezávadností těchto, a i jiných produktů. Dále se práce zabývá přídatnými látkami, které se do potravin přidávají během jejich výroby, především se zaměřením na vlákninu. V práci jsou popsána technologická využití vlákniny, její vliv na zdraví a určité druhy vláknin, které mohou být použity výroby. V poslední části literárního přehledu je uvedena technologie výroby a následné senzorické hodnocení. V praktické části se poté práce zaměřuje na vyhodnocení Myslivecké klobásy s vlákninou a bez vlákniny, která se vyráběla na Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně, při jejíž výrobě jsem byla přítomna. Následně se provedlo senzorické vyhodnocení vzorku s vlákninou a bez vlákniny.
Analysis of the link between climate change and food insecurity among small holder farmers: a case study of Mount Darwin district, Zimbabwe
Mufunda, Enoch
Předpokládá se, že změna klimatu ovlivní životy celosvětové populace obrovským způsobem bez ohledu na lokalitu, povolání nebo osobnost. Očekává se, že změna klimatu ovlivní vodní bilanci, což povede k nejistotě drobných zemědělců v Zimbabwe, zejména těch, kteří se nachází v okolí města Mount Darwin. Tato lokalita byla využita pro případovou studii této diplomové práce. Dosavadní zisky, kterých většina afrických zemí dosáhla díky jejich rozvoji, by mohly být ztraceny v důsledku klimatických změn. Moje diplomová práce je důsledkem hluboce pociťované touhy zvýšit povědomí o již existujících a potenciálních budoucích dopadech změny klimatu na drobné zemědělce v Mount Darwinu. První kapitola obsahuje situační analýzu změny klimatu, která zkoumá, jak klimatická změna ovlivnila zemědělskou produkci v Zimbabwe. Druhá kapitola využívá existující odborné publikace týkající se změny klimatu a podrobně popisuje, jak se skleníkové plyny vypouštějí do ovzduší, jak ovlivňují globální oteplování a následně změnu klimatu atd. Ve třetí kapitole jsou zkoumány metody výzkumu demonstrující postupy výběru výzkumných vzorků a metody sběru dat, zatímco analýza a interpretace dat je zkoumána ve čtvrté kapitole. Hlavní zjištění, doporučení a závěry tohoto výzkumu jsou popsány v poslední kapitole. Přílohy 1 a 2 obsahují dotazníky, které byly použity jako nástroje pro sběr dat.
Food security and land redistribution in Zimbabwe
Kuzamba, Tendai Tecla
Práce se snaží zhodnotit dopady na potravinovou bezpečnost v Zimbabwe s ohledem na dopady pozemkové reformy. Zimbabwe je ekonomika založená na zemědělství a s převažujícími světovými trendy v oblasti zajišťování potravin spolu s periodickými suchy a dopady klimatických změn zaznamenala pokles ekonomiky. Na základě těchto příčin nejistoty v potravinách se snažíme posoudit míru nejistoty potravin v Zimbabwe se zaměřením na cíle 1 a 2 v oblasti udržitelného rozvoje zaměřené na čtyři pilíře bezpečnosti potravin (dosažitelnost, dostupnost, využití a stabilita a kvalita) prostřednictvím zkoumání trendů v zemědělství před a po pozemkové reformě. Výsledky ukazují, že s vhodnými politikami, které podporují drobné držitele zemědělských podniků, aby produkovali a předávali dovednosti, může dojít k pozitivní změně v ekonomice a krizi potravinového zabezpečení v Zimbabwe. Práca zdůrazňuje také významnou úlohu vlády při zlepšování politik, které se zabývají odvětvím zemědělství.
Zajištění bezpečné a vyvážené výživy v zemích jihovýchodní Asie
Cwik, Jana
Diplomová práce se zabývá alimentárními onemocněními ve vybraných zemích jihovýchodní Asie. Teoretická část práce popisuje bezpečnost potravin a výživovou dostatečnost, se kterými často souvisí jednotlivá alimentární onemocnění. Ta jsou dělena dle původců onemocnění na virová, bakteriální a parazitární. Způsoby nejčastějšího přenosu původce onemocnění, jejich průběh, prevalence a incidence jsou ve třech vybraných zemích jihovýchodní Asie (Malajsie, Thajsko a Myanmar) popsány u následujících onemocnění: z virových onemocnění to jsou rotavirové infekce a hepatitida, z bakteriálních onemocnění jsou to cholera a tyfus a z parazitárních onemocnění to jsou schistosomosa a taeniáza. V práci jsou vymezeny důležité rizikové faktory, které významně ovlivňují výskyt těchto alimentárních onemocnění. Mezi nejzávažnější alimentární onemocnění v jihovýchodní Asii patří tyfus, norovirové infekce a hepatitida A. Za nejúčinnější preventivní opatření jsou považovány vakcinační programy, zlepšená osobní a komunální hygiena a přístup k zdravotně nezávadné vodě.
The impact of population growth on the socioeconomic development of Ghana
Adarkwa-Pepra, Lydia
Dopad populačního růstu na sociálně-ekonomický rozvoj země je v dnešní době považován za globální problém, který nabývá na významu a zůstává hlavní příčinou řady výzev udržitelného rozvoje. Zdá se, že růst populace je největším faktorem, který přispívá k předpokládanému růstu potřeby potravin. Existuje mnoho faktorů nebo důvodů, které přispívají k růstu populace ve světě. Hlavním cílem studie je analýza dopadu populačního růstu na socioekonomický vývoj obyvatel Ghany. Tato studie zjistila pomocí sekundárních dat a smíšené metody (kvalitativní a kvantitativní) analýzy, že růst populace obecně vede k vysoké zátěží závislostí, což zase vytváří nízkou úsporu a investiční situaci. Výsledkem je také degradace lesů v důsledku poptávky po zemědělských půdách. Migrace a vysoká plodnost přispívají k rychlému růstu populace v Ghaně. Studie doporučuje, aby se uvažovalo v trendech v oblasti migrace a urbanizace, která by stanovila přísná opatření k zabránění nelegální migraci. Infrastrukturu ve venkovských oblastech je třeba znovu zlepšit, aby se zabránilo urbanizaci na základě nedostatku infrastruktury a organizovaly vzdělávací programy zmařené na plánovaní rodiny a reprodukční zdraví.
Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR: metodika pro praxi
Salava, Jaroslav ; Novotný, David
Cílem vytvoření této metodiky bylo popsat pracovní postup pro rychlou a spolehlivou detekci mikroskopických hub z rodů Penicillium a Aspergillus schopných produkovat mykotoxiny ochratoxin A a citrinin v obilovinách, pokud možno před jejich produkcí a akumulací, použitím polymerázové řetězové reakce (PCR) a možnosti využití těchto postupů např. pro hodnocení zdravotní a hygienickou nezávadností rostlinných produktů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.